ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ايرانشهر

عباس آسكانى

عباس آسكانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمد محمدزائى

محمد محمدزائى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين اكبرى

حسين اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مطهره حيدرى مقدم

مطهره حيدرى مقدم

معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد حكمت دوست

محمد حكمت دوست

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد نصيرى

محمد نصيرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-استان هاي محروم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حامد جمالزهى

حامد جمالزهى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

6سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فاطمه فرشيد پور

فاطمه فرشيد پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طيبه جهانگيرى

طيبه جهانگيرى

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيل رستمى سابق

اسماعيل رستمى سابق

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مريم نصرتى

مريم نصرتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسعود آسكانى

مسعود آسكانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناديه ارجمندى

ناديه ارجمندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كامبيز قلندرزهى

كامبيز قلندرزهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه تاجدارى

عاطفه تاجدارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوريه بلوچى

نوريه بلوچى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حديثه شيخ سياه

حديثه شيخ سياه

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه شولى بر

فاطمه شولى بر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميلاد قلندرزهى

ميلاد قلندرزهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرحسين براهويى كنگورى

اميرحسين براهويى كنگورى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبدالوحيد ملازائى

عبدالوحيد ملازائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عاطفه بامرى

عاطفه بامرى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسماعيل بامرى

اسماعيل بامرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد برهانى

محمد برهانى

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباس كلكلى

عباس كلكلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آسيه برهان زهى

آسيه برهان زهى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ياسين بزرگ زاده

ياسين بزرگ زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صالحه دامنى

صالحه دامنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مصطفى بزرگزاده

مصطفى بزرگزاده

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آفاق اصغرى

آفاق اصغرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرتضى نارويى

مرتضى نارويى

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عابده دكالى

عابده دكالى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
الناز ايرندگانى

الناز ايرندگانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عدنان كوهى

عدنان كوهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمد پكيرشاهى تاج

محمد پكيرشاهى تاج

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ايوب بهزادى

ايوب بهزادى

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
همايون اربابى

همايون اربابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرام لشكرى

بهرام لشكرى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حليمه كلكلى

حليمه كلكلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميد خيرى

اميد خيرى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عبدالرحمن فيروزى

عبدالرحمن فيروزى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هانا حبيبى

هانا حبيبى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد پرمر

محمد پرمر

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محدثه سايگانى

محدثه سايگانى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صديقه ربانى

صديقه ربانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه ساهور

فاطمه ساهور

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه خانى

فاطمه خانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمد بيجارزهى

احمد بيجارزهى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مريم اربابى

مريم اربابى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصوره دهميرى

منصوره دهميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ياسر سهويى

ياسر سهويى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسن فروزانى

محسن فروزانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه جمشيد زهى ريگى

فائزه جمشيد زهى ريگى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مجتبى تقوى

مجتبى تقوى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم رئيسى

مريم رئيسى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
طيبه اربابى

طيبه اربابى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نيلوفر باركزهى

نيلوفر باركزهى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهلا قاسمزايى

مهلا قاسمزايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طيب ملازائى

طيب ملازائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادق كوهى

صادق كوهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد رئيسى

محمد رئيسى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسلم خيرى

اسلم خيرى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طه‌ نصرتى

طه‌ نصرتى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
داود دهقانى

داود دهقانى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مسلم ابروفراخ

مسلم ابروفراخ

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-استان هاي محروم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مسعود رئيسى

مسعود رئيسى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهديه آچاك

مهديه آچاك

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نسيمه خدارحمى

نسيمه خدارحمى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زاهد آريان

زاهد آريان

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مراد گيلانى

مراد گيلانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عاطفه اسماعيل زاده

عاطفه اسماعيل زاده

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سحر اكاتى

سحر اكاتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا حملى

زهرا حملى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ساجده نارويى مهر

ساجده نارويى مهر

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سليمان سياه خانى

سليمان سياه خانى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پرى ناز ستوده

پرى ناز ستوده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبيداله مزارزائى

عبيداله مزارزائى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فريدالدين سالارى نژاد

فريدالدين سالارى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينعلى راهدارى

حسينعلى راهدارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياسين جنگ زهى

ياسين جنگ زهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ايوب نايگونى

ايوب نايگونى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه اربابى

فاطمه اربابى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آمنه خاشى ناصرى

آمنه خاشى ناصرى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امين اله ابراهيمى

امين اله ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهسا چاكرى قاد

مهسا چاكرى قاد

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد رئيسى

محمد رئيسى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احمد چاكرى

احمد چاكرى

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ياسين بشكوه

ياسين بشكوه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
الهام وكيلى

الهام وكيلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امير ده دار

امير ده دار

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مريم عمرزهى چاه كمالى

مريم عمرزهى چاه كمالى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سارا اكاتى

سارا اكاتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نويد كلكلى

نويد كلكلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرزانه اميرى

فرزانه اميرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سحر عنايتى

سحر عنايتى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمود روشن رائى

محمود روشن رائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مريم دادگر

مريم دادگر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيده مهرانگيز سيد زاده

سيده مهرانگيز سيد زاده

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مينا نظيرى

مينا نظيرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حديثه بزم

حديثه بزم

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سميه اسفده

سميه اسفده

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضا طايفى

رضا طايفى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدى شهلى بر

مهدى شهلى بر

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عبدالغنى دل پيشه

عبدالغنى دل پيشه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پروين پرورش اسپكه

پروين پرورش اسپكه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سامره بامرى

سامره بامرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عمران درزاده

عمران درزاده

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بهزاد سپاهى

بهزاد سپاهى

باستان شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پريسا آهوئى

پريسا آهوئى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عايشه قاسم زائى

عايشه قاسم زائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سميه محمدى

سميه محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه نيرومند

فاطمه نيرومند

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مرضيه مجردى

مرضيه مجردى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
على هوتى

على هوتى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرشته بامرى

فرشته بامرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نازنين شهردرازى

نازنين شهردرازى

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سميه هوتى

سميه هوتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پروين داودى

پروين داودى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسام الدين دادگر

حسام الدين دادگر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا ربانى ايرندگان

رضا ربانى ايرندگان

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نجمه رئيسى

نجمه رئيسى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الميرا ميربلوچ زهى

الميرا ميربلوچ زهى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهد بلوچ

زاهد بلوچ

علوم اجتماعي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احسان اربابى

احسان اربابى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مجتبى نارويى

مجتبى نارويى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه آتش افراز

فاطمه آتش افراز

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
آمنه اربابى

آمنه اربابى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمد شه بخش

احمد شه بخش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محدثه شاهدوست

محدثه شاهدوست

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على رس‌

على رس‌

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محدثه رئيسى

محدثه رئيسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهران عبدالهى

مهران عبدالهى

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الهام اميد كهن شورى

الهام اميد كهن شورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه جاوشيرى

فاطمه جاوشيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جواد رحيمى فرد

جواد رحيمى فرد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
داود شاردرى

داود شاردرى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مهديه فولادزهى

مهديه فولادزهى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
راضيه ربوشه

راضيه ربوشه

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زهرا اربابى

زهرا اربابى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عمران خوان سالار

عمران خوان سالار

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حميده جمشيدزهى

حميده جمشيدزهى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امير دامنى

امير دامنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدجواد ايراندوست

محمدجواد ايراندوست

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهره شريعتى

طاهره شريعتى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الهام بلوچ لاشارى

الهام بلوچ لاشارى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امين نيك پور

امين نيك پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سروين ارباب

سروين ارباب

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ادنان ميرى

ادنان ميرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساسان شيرانى رامكى

ساسان شيرانى رامكى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طاهره دينارزهى

طاهره دينارزهى

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحمزه شيهكى

اميرحمزه شيهكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصور رسولى زاد

منصور رسولى زاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گلناز شالچين

گلناز شالچين

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جاويد ميريان

جاويد ميريان

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جنيد كوهى

جنيد كوهى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پريسا بامرى

پريسا بامرى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جاويد درزاده

جاويد درزاده

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سليمه چارى زهى

سليمه چارى زهى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد نارويى

محمد نارويى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ياسر كلكلى

ياسر كلكلى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياسين پوريان

ياسين پوريان

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينت شهيكى راد

زينت شهيكى راد

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رقيه كرنگش

رقيه كرنگش

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا برشان

زهرا برشان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فهيمه غلامزائى

فهيمه غلامزائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ناهيد خداوردى

ناهيد خداوردى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيما محمدى

شيما محمدى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معصومه قبا

معصومه قبا

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر بخشى

سحر بخشى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه بستانى گزمه

فاطمه بستانى گزمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه رسولى زاده

فاطمه رسولى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجيب الرحمان درزاده

مجيب الرحمان درزاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا چمن

زهرا چمن

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالشكور رسولى

عبدالشكور رسولى

زمين شناسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بنيامين ريگى كوته

بنيامين ريگى كوته

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه اميدى

فاطمه اميدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مريم محمدى

مريم محمدى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ادريس صبورى

ادريس صبورى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالرحمن بلوچ

عبدالرحمن بلوچ

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسم سندك زهى

قاسم سندك زهى

زمين شناسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد برهان زهى

محمد برهان زهى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبدالباسط سرورانى

عبدالباسط سرورانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشيد آهورانى

فرشيد آهورانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زيبا رئيسى

زيبا رئيسى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبدالباسط نارويى مقدم

عبدالباسط نارويى مقدم

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سميه گردهانى

سميه گردهانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی