بيله سوار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بيله سوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آرزو ندائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 45
فاطمه اعتبار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 30
سميه برومند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 28
فرهنگ لازمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 33
فرشاد عاليمرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 12
مرتضى مرادى ریاضی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال کانونی 38
فروغ آذرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
مريم جعفرخانى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال کانونی 9
جواد داودى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
سمانه سرورى تجربی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 2سال کانونی 39
ياسمن زادفتاح تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 27
حسين جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 26
مهران پورميرزا تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 14
نگين انيشه تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17