نمين

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نمين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضا جعفرى گرده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 27
فرزين كمالى عنبران هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
فاطمه احد زاده نمين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 70
مهديه نورى دودران زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
ميثم مدد پور تازه كند شرف آب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 72
فرناز برزگر انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 7
سجاد عبادى فرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 8سال کانونی 128
امين وطن خواه قشلاقچايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 74
شاهين حاجى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 2سال کانونی 37
محسن امانى نيارق تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
خديجه وطن دوست انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 39
زهرا قاسمى دودران ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 57
فاطمه حاجى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 36
فاطمه جعفرى دودران تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 86
پويا نام اور ابى بيگلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 45
مهديه قدرت زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال کانونی 53
محمد گلى زاده خانقاهى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
زهرا تهى دست نمين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 54
فاطمه ادهم خليفه لو قشلاقى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 38
هومن منصورى تجربی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 62
سميرا شكارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
نيما اماده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
زهرا محمدى جيد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 37
سميرا خداويردى زاده مينااباد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
پوريا عزيزى تجربی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
سميرا اصغرى كله سر ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
فاطمه طلوعى قره چناق تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 47
يوسف علايى ملا باشى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 4سال کانونی 49
فريبا پور صادق يونجالى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 23
ناديا شكارى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
پيام گل محمد پور ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 18
سودا محمدى خانقاه تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15