گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گرمسار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين قباخلو انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 37
محمد رضا قباخلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 94
سيد محمد مهدى موسوى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 5سال کانونی 64
زهرا مهديان جونى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
فائزه كمالى انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
محمد على صادقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
هانيه نيك صفت هنر ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
آسيه گلى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
مريم كريمى انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
حسين جعفرى سرونى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
مينا عظيمى هنر نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
مهديه جلال تاش انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
فرنوش دادگر هنر صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
آى سان شاه حسينى انسانی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 1سال کانونی 26
فاطمه ميراخورلى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
سيد محمد حسين كاظمى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
محمد قائمى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
ايمان شاه حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 55
فاطمه پوزش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
هانيه قاسمى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
نيلوفر مرادى نيازاغه هنر نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
محمد رضا قاسمى انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 6
فاطمه عرب عامرى انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
زهرا محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 3سال کانونی 48
پريرخ افضلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
يگانه پوزش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
مهدى معافى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
احسان دهقانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
شيوا قز لو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
نجمه صالحى فر ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
رضوانه كريمى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
فاطمه مومنى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
آمنه زاهدنيا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
معصومه مونسان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
محمد رجائى پور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 57
هانيه قاسمى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 109
مريم شاه مرادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 32
فاطمه دست پاك انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
مهدى فرجى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
مهرآذين جواديان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 16
زهرا انگار نويس هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
رضوانه كاشانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
فاطمه على نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 6
زهرا اميرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
مهكامه اشترى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
مونا قنبرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 42
يگانه طاهرى اجدادى ریاضی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
مژده ركنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 61
سيد محمد رضا شجاعى امرئى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 18
زهرا قنبرى ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 14
امير رضا ربيعى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 49
ميلاد شير مردى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 5
فاطمه فرجى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 19
امين پويان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 58
بهناز بيابانكى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 13
زهرا يوردخانى ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 38
زهرا عامرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
شقايق عرب خالدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 4سال کانونی 66
ايمان قندالى دوست انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
شقايق نوبخت تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 30
زهرا موحديان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 31
شقايق صفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
مريم اشرفى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
محمد عرب عامرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 32
فاطمه دلير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
محمد جواد عامرى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
زهرا كاشى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
سوگل يوردخانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
سعيد زمانى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 25