فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فلارد

مباركه سعيدى ابواسحقى

مباركه سعيدى ابواسحقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اميد بيژنى

اميد بيژنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محدثه سعيدى ابو اسحاقى

محدثه سعيدى ابو اسحاقى

علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حميدرضا صالحى

حميدرضا صالحى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هاجر سعيدى ابواسحقى

هاجر سعيدى ابواسحقى

حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
راضيه سعيدى ابواسحقى

راضيه سعيدى ابواسحقى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فائزه بابااحمدى ميلانى

فائزه بابااحمدى ميلانى

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدرضا غفارى كندرى

احمدرضا غفارى كندرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راضيه سعيدى راد

راضيه سعيدى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد جواد همتى چهاردهى

محمد جواد همتى چهاردهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيد هاشم زاده كلوارى

سعيد هاشم زاده كلوارى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد همتيان چهاردهى

محمد همتيان چهاردهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رضا على پور

رضا على پور

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آمنه سعيدى ابواسحقى

آمنه سعيدى ابواسحقى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه موسوى

سيده فاطمه موسوى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبر شيرعالى

اكبر شيرعالى

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على رستمى

على رستمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد رضايى فر

محمد رضايى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمد سعيدى ابواسحقى

احمد سعيدى ابواسحقى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فاطمه جانبازى اميرانى

فاطمه جانبازى اميرانى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباس سعيدى ابواسحقى

عباس سعيدى ابواسحقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسن تيرگير

محسن تيرگير

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احسان مرادى

احسان مرادى

باستان شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
على صالحى ميشانى

على صالحى ميشانى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سمانه بارانى

سمانه بارانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا بيژنى

زهرا بيژنى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميد بيژنى

اميد بيژنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حليمه منصوريان

حليمه منصوريان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا منصوريان خواجه لنگى

رضا منصوريان خواجه لنگى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صغرى بابااحمدى

صغرى بابااحمدى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فرزانه منصوريان

فرزانه منصوريان

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا خليلى

زهرا خليلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی