لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لردگان

هادى خورشيدى سيله

هادى خورشيدى سيله

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمود اميرى

محمود اميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پژمان محمدى

پژمان محمدى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هادى گنجى سلح چين

هادى گنجى سلح چين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد نوروزى

محمد نوروزى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسن حبيبى

حسن حبيبى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حامد حسنى ساطحى

حامد حسنى ساطحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم بنى مسنى

مريم بنى مسنى

حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمد صابرى هفشجانى

محمد صابرى هفشجانى

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زكيه خليل طهماسبى

زكيه خليل طهماسبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه خالدى سردشتى

فاطمه خالدى سردشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه سلح چينى

فاطمه سلح چينى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سارا البا

سارا البا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تيمور اقائى قلعه چه

تيمور اقائى قلعه چه

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهدى حسين پور آقايى

مهدى حسين پور آقايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه يزدان مهر

فاطمه يزدان مهر

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يونس رحيمى

يونس رحيمى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حميده بنى سرتنگى

حميده بنى سرتنگى

علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
افسانه جليلى پيران

افسانه جليلى پيران

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مجتبى شريفى

مجتبى شريفى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سكينه حسنى

سكينه حسنى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعيد رضائى جوانمردى

سعيد رضائى جوانمردى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيد رضا حسينى

سيد رضا حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمد محمودى

احمد محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسى جليل پيران

موسى جليل پيران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مريم منصورى مهر

مريم منصورى مهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوذر نوروزى مصير

نوذر نوروزى مصير

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهه قياسى سونكى

الهه قياسى سونكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباس كريمى

عباس كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم بويرى منجى

مريم بويرى منجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الهام گنجى سلح چينى

الهام گنجى سلح چينى

علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
احسان رحيمى ريگى

احسان رحيمى ريگى

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احسان حسنى ساطحى

احسان حسنى ساطحى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داريوش مسعودى

داريوش مسعودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آذر جليل پيران

آذر جليل پيران

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه حسين پور آقائى

فاطمه حسين پور آقائى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على جليل

على جليل

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امنه قياسى

امنه قياسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاضل رحيمى دودرائى

فاضل رحيمى دودرائى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سكينه قباديان فر

سكينه قباديان فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حليمه غلامى پور

حليمه غلامى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميد برزوئى

اميد برزوئى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسين منصورى

حسين منصورى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فائزه احمدى

فائزه احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميلاد حسنى ساطحى

ميلاد حسنى ساطحى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمد اسماعيلى دركه

محمد اسماعيلى دركه

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد جليل سر قلعه

محمد جليل سر قلعه

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمد رضا شهبازى

احمد رضا شهبازى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نرگس محمدى ارمندى

نرگس محمدى ارمندى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيده سمانه دانيالى

سيده سمانه دانيالى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كيوان خرمى رفنى

كيوان خرمى رفنى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد مرادى شاهقريه

سعيد مرادى شاهقريه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينب خليلى مقدم

زينب خليلى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايمان صادقى ده صحرايى

ايمان صادقى ده صحرايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه كريمى منجرموئى

مرضيه كريمى منجرموئى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پريسا حسنى ساطحى

پريسا حسنى ساطحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شادى خدارحمى بادلانى

شادى خدارحمى بادلانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عاطفه محموديان بارزى

عاطفه محموديان بارزى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيد بهنام حسينى منجرموئى

سيد بهنام حسينى منجرموئى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ريحانه اسحاقى

ريحانه اسحاقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صديقه بابامير ساطحى

صديقه بابامير ساطحى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسف محموديان

يوسف محموديان

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين حبيبى بردبرى

حسين حبيبى بردبرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپهر صادقى ده چتارى

سپهر صادقى ده چتارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادت اسماعيلى دركه

سعادت اسماعيلى دركه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن خالدى سردشتى

حسن خالدى سردشتى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرزانه حسنى

فرزانه حسنى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه فتاحى ميلاسى

فاطمه فتاحى ميلاسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهره شريفى ريگى

زهره شريفى ريگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
راضيه خليل طهماسبى

راضيه خليل طهماسبى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عيسى اميرى ابراهيم محمدى

عيسى اميرى ابراهيم محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيد على رحيمى ابگلويى

سيد على رحيمى ابگلويى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهيلا مرتضوى نيا

سهيلا مرتضوى نيا

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمد شريف تقى پور

محمد شريف تقى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرزو برزوئى

آرزو برزوئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه خليل طهماسبى

فائزه خليل طهماسبى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حميده صادقى ده صحرايى

حميده صادقى ده صحرايى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليرضا صيدالى جوانمردى

عليرضا صيدالى جوانمردى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يعقوب شهبازى

يعقوب شهبازى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پريسا عباس زاده

پريسا عباس زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه بابامير ساطحى

فاطمه بابامير ساطحى

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آرش اسماعيلى

آرش اسماعيلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فائزه نادرى لردجانى

فائزه نادرى لردجانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سجاد خالدى

سجاد خالدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه حسين پور

فاطمه حسين پور

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خديجه حبيبى بردبرى

خديجه حبيبى بردبرى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائز جليل طهماسبى

فائز جليل طهماسبى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد محمدى چيگوئى

محمد محمدى چيگوئى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسعود فرهمند

مسعود فرهمند

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احسان جليل پيران

احسان جليل پيران

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نرگس لطفى

نرگس لطفى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينا حسنى ساطحى

مينا حسنى ساطحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهران بابامير ساطحى

مهران بابامير ساطحى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-استان هاي محروم

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد خليل طهماسبى

محمد خليل طهماسبى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده زينب موسوى

سيده زينب موسوى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داوود خليليان

داوود خليليان

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امين نوروزى

امين نوروزى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم جليل سرقلعه

مريم جليل سرقلعه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بتول حيدرى جوانمردى

بتول حيدرى جوانمردى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا بويرى منجى

رضا بويرى منجى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی