سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سامان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پرستو احمدپور سامانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
فاطمه خسروى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 41
محمد صفر زاده سامانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
محمدهادى رياحى سامانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فاطمه داودى چمزينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
صادق تقوى سامانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 19
فاطمه محمدى چمنارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
فريبا اسلامى سامانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 36
ايمان جاويد سامانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 102
سعيد يزدانى كاهكشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
اميرحسين كامران سامانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
فاطمه يزدان پناه سامانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 55
ايمان صدرى سوادجانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 31
شكيبا صالحى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
فاطمه سورشجانى سامانى انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
زهرا شيخ سامانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
سيد احمد نوربخش سامانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 5سال کانونی 65
حسين اسدى سامانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 2سال کانونی 13
رضا دهقانى سامانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 37
مرضيه تراكمه سامانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 14
فائزه نبى زاده سامانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 11
پژمان مظاهرى شورابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
فريبا تراكمه سامانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19