تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تربت جام

بنيامين جامى الاحمدى

بنيامين جامى الاحمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

9سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
شيما كبودانى

شيما كبودانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليا رعنايى

عليا رعنايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فائزه محمدى

فائزه محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سعيده يوسفى

سعيده يوسفى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بنيامين عثمانى

بنيامين عثمانى

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اتابك اباذرى

اتابك اباذرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صدف صمدى

صدف صمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عماد فقهى

عماد فقهى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
محمد مهدى اثنا عشرى

محمد مهدى اثنا عشرى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
سارينا تكلو

سارينا تكلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عبدالقادر جامى الاحمدى

عبدالقادر جامى الاحمدى

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
هانيه سعيدى رباط

هانيه سعيدى رباط

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ياسين رمضانى

ياسين رمضانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مريم پور عزيزى

مريم پور عزيزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
پرستو ناصرى

پرستو ناصرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميلاد نجفى

ميلاد نجفى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
فهيمه دريادل

فهيمه دريادل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهتاب غوريانى

مهتاب غوريانى

مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حوريه مخدراتى كاريزنوئى

حوريه مخدراتى كاريزنوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عليرضا عظيمى رحمت ابادى

عليرضا عظيمى رحمت ابادى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مرجان ارسلانى

مرجان ارسلانى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رضا شهركى

رضا شهركى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صالح نيك فرجام

صالح نيك فرجام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا صفاريان

زهرا صفاريان

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كيوان تيمورى

كيوان تيمورى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رضا باخداى اشتيوانى

رضا باخداى اشتيوانى

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابوبكر دينى

ابوبكر دينى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الياس قديمى

الياس قديمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سارا جهانى

سارا جهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كيانا دل آرام احمدى

كيانا دل آرام احمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجمه عارفى

نجمه عارفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پروين ميهن پناه

پروين ميهن پناه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سجاد رئوفى

سجاد رئوفى

علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

9سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
عاصم امامى منش

عاصم امامى منش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محدثه دهستانى بزدى

محدثه دهستانى بزدى

ارتباطتصويري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
شادى نووزى

شادى نووزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهاد درستكار ياقوتى

فرهاد درستكار ياقوتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فرزاد عظيمى پور

فرزاد عظيمى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مريم حاتمى

مريم حاتمى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پروانه سالارى ملو

پروانه سالارى ملو

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سينا شيبانى مقدم

سينا شيبانى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
اسما رضوانى بهلولى

اسما رضوانى بهلولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حميدرضا يوسفى

حميدرضا يوسفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بنيامين فقهى

بنيامين فقهى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على محمودى خلف

على محمودى خلف

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادق غوريانى

صادق غوريانى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيد هومن حسينى زهرايى

سيد هومن حسينى زهرايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
وصال حقير

وصال حقير

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
قاسم رحمتى رحمت آبادى

قاسم رحمتى رحمت آبادى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جواد صاحبدل

جواد صاحبدل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نوراله داودى محمدآبادى

نوراله داودى محمدآبادى

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امير حقدادى

امير حقدادى

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فاطمه احمر

فاطمه احمر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يگانه كشمندى ابدال آبادى

يگانه كشمندى ابدال آبادى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
نسيم ايل بيگى تيمورى

نسيم ايل بيگى تيمورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فائزه واحدى

فائزه واحدى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
دانيال احمدى

دانيال احمدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا نورمحمدى

زهرا نورمحمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى هروى زاده

مهدى هروى زاده

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شيما احمدى

شيما احمدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمد الهى

محمد الهى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محدثه رسولى جنت ابادى

محدثه رسولى جنت ابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راضيه يوسفى

راضيه يوسفى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مريم رمضانى

مريم رمضانى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهسا فيروزى

مهسا فيروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميلاد نصرى نصرآباد

ميلاد نصرى نصرآباد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد آقازاده

محمد آقازاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سجاد لطفى

سجاد لطفى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهسا معينى فر

مهسا معينى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا سالارى فورك

مهسا سالارى فورك

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مژگان مغنى

مژگان مغنى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابراهيم ميرزايى

ابراهيم ميرزايى

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناهيد خزاعى

ناهيد خزاعى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرزانه رونقى

فرزانه رونقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
هانيه كبودانى

هانيه كبودانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مليحه بختيارى

مليحه بختيارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پريسا قاسمى طبس

پريسا قاسمى طبس

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد مولائى

محمد مولائى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
على جمشيدى اصل

على جمشيدى اصل

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فائزه يعقوبى

فائزه يعقوبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيم سلطانى

ابراهيم سلطانى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريبا محمدى كمرچه

فريبا محمدى كمرچه

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
الهه ارشاد فريمانى

الهه ارشاد فريمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مژده بهادرى تقى آبادى

مژده بهادرى تقى آبادى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفا مقدم

صفا مقدم

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه نادرى

فاطمه نادرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ثريا داروغه اله آبادى

ثريا داروغه اله آبادى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فريبا رسولى

فريبا رسولى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حامد فراهانى

حامد فراهانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حميرا درويش محمدى

حميرا درويش محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا بخشى جوزقانى

زهرا بخشى جوزقانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ايمان احمديان

ايمان احمديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سجاد بوستانى بزدى

سجاد بوستانى بزدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جواد سالارى

جواد سالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امير سرگزى

امير سرگزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اميد خانى سراب

اميد خانى سراب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ناديا محمدى

ناديا محمدى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
انوشا رستمى

انوشا رستمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجيد صدر محمد باقرى

مجيد صدر محمد باقرى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الياس مكرمى

الياس مكرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نرگس اقتصاد

نرگس اقتصاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فائزه رمضانى

فائزه رمضانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
زهرا مصطفوى

زهرا مصطفوى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبدالستار نظام احمدى

عبدالستار نظام احمدى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريم نجاتى بزدى

مريم نجاتى بزدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افسانه رحيمى

افسانه رحيمى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد رحيمى

محمد رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مجتبى بكران

مجتبى بكران

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
امير حسين نصيرى جامى

امير حسين نصيرى جامى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدصديق اباذرى

محمدصديق اباذرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الياس درويش محمدى

الياس درويش محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ايمان عظيمى

ايمان عظيمى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيلوفر رحيمى

نيلوفر رحيمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهديه محمدى

مهديه محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عبد الباسط سلجوقى

عبد الباسط سلجوقى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهاره نجفى

بهاره نجفى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه طاهرى نقد على

فاطمه طاهرى نقد على

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه خواجه جامى

فاطمه خواجه جامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگار اله دادى هزار خوشه

نگار اله دادى هزار خوشه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
اميد دهقانى

اميد دهقانى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مائده ابدالى برآبادى

مائده ابدالى برآبادى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محدثه غلامى

محدثه غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مرتضى حصارمحمدآبادى

مرتضى حصارمحمدآبادى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حميده امينى

حميده امينى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امنه پرى خسته

امنه پرى خسته

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد مداحى شورستانى سفلى

محمد مداحى شورستانى سفلى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تهمينه بهرامى

تهمينه بهرامى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
وحيده الوانى

وحيده الوانى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد رئوف سلطانى

محمد رئوف سلطانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پرنيان فاروقى

پرنيان فاروقى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسما بيابانى

اسما بيابانى

علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرهاد فرازى ناظر

فرهاد فرازى ناظر

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سينا عسكرى

سينا عسكرى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ستار بستانى

ستار بستانى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريم رحيمى

مريم رحيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
مانا خدمتگزاراحمدى

مانا خدمتگزاراحمدى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرمحمد دوستخواه

اميرمحمد دوستخواه

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرحسين متقى مقدم

اميرحسين متقى مقدم

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا نادرى

زهرا نادرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
نجمه خسروى

نجمه خسروى

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نفيسه صادقيان

نفيسه صادقيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهلا پيام عسكرى

مهلا پيام عسكرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جواد مهدى زاده

جواد مهدى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صدف نورى پور

صدف نورى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آتنا درويشى

آتنا درويشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين رمضانى

حسين رمضانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
متين خدابنده جامى

متين خدابنده جامى

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهران بوبك

مهران بوبك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبداله مرادى ميش مست تيمورى

عبداله مرادى ميش مست تيمورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيد قنبرى چنگ ابادى

سعيد قنبرى چنگ ابادى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ليلا دلاورى

ليلا دلاورى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عمران بخشى

عمران بخشى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يونس بازوبندى

يونس بازوبندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسين نجفى توسلى

حسين نجفى توسلى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نازنين رسولى

نازنين رسولى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على مقلى

على مقلى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مريم عبدالكريم احمدى

مريم عبدالكريم احمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسما نيك نام

اسما نيك نام

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرداد صدرى نژاد

مهرداد صدرى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمد ناصرى فورگ

احمد ناصرى فورگ

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرفان رحيمى حاجى آبادى

عرفان رحيمى حاجى آبادى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد ابدالى نصرآبادى

سجاد ابدالى نصرآبادى

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فائزه رمضانى

فائزه رمضانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مبين شيروانى

مبين شيروانى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سروش شجاع

سروش شجاع

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يونس حيدرى فورك

يونس حيدرى فورك

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحيد رئوفى

وحيد رئوفى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

9سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
حديثه بهروش

حديثه بهروش

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرزانه ميرزايى تيمورى

فرزانه ميرزايى تيمورى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مباركه پشتبان

مباركه پشتبان

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ساجده يعقوبى

ساجده يعقوبى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابر درستكار ياقوتى

صابر درستكار ياقوتى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساغر نخل احمدى

ساغر نخل احمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هانيه خوش باش

هانيه خوش باش

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد امين زمانى

محمد امين زمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الناز مريدارى ياقوتى

الناز مريدارى ياقوتى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلثوم سالارى

گلثوم سالارى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دانيال غفورى

دانيال غفورى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آرزو رضايى

آرزو رضايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهلا اسدى

مهلا اسدى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميلاد ضيائى

ميلاد ضيائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسعود حسن زايى

مسعود حسن زايى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا مسعودى زاده

مهسا مسعودى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميرا نورمحمدى

سميرا نورمحمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدمهدى ذاكرى

محمدمهدى ذاكرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عامر منصورى احرارى

عامر منصورى احرارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدجواد وفادار

محمدجواد وفادار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی