گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گناباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين تقى زاده بيلندى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
مريم زارع زيرجان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 32
سجاد اسماعيل نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
فائزه رافعى انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 51
محمدصالح سابقى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 22
محمد رضا گرامى صادقيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
سرور سعيدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
على سميعى دلوئى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
مهشيد آتش پرور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 41
زهرا حيدرى نوقابى انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
مريم عليمحمدى انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 32
فاطمه مختارپور انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
مهديه مهدويان انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
محمد ميرزاده رهنى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 40
مريم ميرزايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 26
فاطمه اميدوار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 44
فرامرز نصيرزاده ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 60
سپيده على اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
نرگس تركمنى مقدم نوقابى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 38
فاطمه ايزدى گنابادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
محمد حسين كاظمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 34
مليحه اصغرى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
محسن مصيبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
مصطفى عشقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
فرهاد سعيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 67
فاطمه انصارى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
مصطفى اسماعيلى اول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 29
مهسا فاطمى انسانی تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
مريم متولى زاده انسانی حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 24
امير محمد قلى نژاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 60
امير سجاد غلاميان باغسياه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
امير زاهدى انسانی حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
زهرا متقى نيا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
عاطفه نيازمند كاخكى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 38
ابوالفضل داورى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 32
كيميا كرمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 36
پرستو پيراسته تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 44
سارا عليزاده شوراب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 19
زهره زمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 31
فاطمه سليمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
معصومه وافى انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 47
عاطفه رضائى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
فرحناز امانيان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 40
مهديه ابراهيمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 23
محدثه دوستى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 54
عاطفه بيك زاده انسانی علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
ابوالفضل مختارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 41
مهديه رمضانى اول تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
زينب بيدل تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 40
محمد جواد عجم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 60
فايزه جهانفر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 40
مريم اسدالهى خيبرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 38
ساجده آب بار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 26
رضا قلى بور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
امير شريفى مقدم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
زهرا چوبدار انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 18
معصومه ميرزاده ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 41
رامين عابدى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 80
فائزه عطاردى شهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 6سال کانونی 65
حميده خاكسار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 38
مهديه زنده دل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 25
مهديه السادات علوى شهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال کانونی 66
مهناز رمضانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 31
مريم نوروزى فخراباد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 35
زهرا جمعه بيدختى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 36
مرضيه گندمى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
مريم مومنى مقدم تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 47
آتوسا اندرزگو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 25
حميده باصرى باغسياه ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 37
محدثه برمكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 22
نرجس بديعى ثانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 37
مهديه سپاهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 39
زهرا حسنى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال کانونی 56
محمد حسن حيدر زاده شهرى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 35
على ابراهيمى مقدم ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 28
حسين رضائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 49
امير حسين عابدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 47
فاطمه حاجى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 24
خاطره صلواتي تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 33
مهشاد حسين پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 35
مجتبى پيرزاده خيبرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
فريبا توكلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
مريم مقيميان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 30
معصومه دهقان زيبد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 48
فاطمه صديقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 13
فائزه غفورى مقدم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 12
فائزه جمعه بيدختى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 31
ريحانه پور باقرى شهرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 37
مريم نجفى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
فهيمه بسكابادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 19
سمانه صفرزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 31
امير سالارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
يگانه پرى افساى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 42
اعظم رجب زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 43
زهره سادات مستجاب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 52
محمد نادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 22
شيما فرخى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 49
مريم قربانزاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 38
مهديه صلح جوشهرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 29
فاطمه رحمانيان شهرى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 51
نسرين نصيرى مقدم شهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 30
الهام حسن نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 24
ابوالقاسم افضلى شهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 40
صالح پرست تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 25
فرهاد روحانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 22
محدثه يعقوب زاده شهرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 23
محدثه شايان پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 41
فاطمه شرفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 34
على صديقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 21
سجاد كامران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 35
زهره كاظمى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
مصطفى پاكروح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 26
اسما محمدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال کانونی 48
مصطفى ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
الهام خواجه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 35
محمد عبدالهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 26
زهرا باقرزاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 28
سعيد خياط كاخكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 61
افسانه امانيان بيدختى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 21
مهدى رضازاده بيدختى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 45
على على پور سقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 33
ميثم رضايى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 45
محمد رضا عابدين زاده ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
حامد حاجيان ملكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 40
بهجت طالبى دلوئى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
سهيلا شفيعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 32
اميرعلى ملك خانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال کانونی 45
على خواجه پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 36
رضا اسديان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 12
مينا شارعى نيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 47
ابوالفضل بنام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
اميرحسين عباس نژادمقدم ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
حسين آخوندى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
محمد مهدى معمار زاده ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
فاطمه غلامى مندى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 38
مهدى شادكام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 38
ندا عسكرزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 52
زهرا زمانيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
سيدحسين موسوى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 24
مهديه جمعه گى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 32
سيد صادق قاضى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 38
مريم بارازى نژاد تجربی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 15
بهاره صولتى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 34
حانيه كاظمى مقدم تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
فاطمه شركتى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 58
ميلاد شريفى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 10
رسول قابل ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 15
زينب غفارى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 36
اميرمحمد بهرامى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 16
فاطمه حسن نژاد تجربی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 30
زهرا صادقى تجربی علوم قراني -فنون قرائت تلاوت وكتابت قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 1سال کانونی 17
رضا على خانى سنو تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 13
سيد رضا محمودى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 22
حسن جمعه زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
مهدى پور حسين تجربی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 4سال کانونی 31
سيد مجتبى حميدى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
مريم خياط كاخكى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38
مرضيه زمردى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 11
سجاد مظلوم تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
مريم قلى زاده تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 35