سرخس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سرخس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هانيه شهركى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 28
طهورا فخرطه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 37
فائزه دلارامى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
فاطمه گرانقدر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 7سال کانونی 71
سيده مريم سيدان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 39
محدثه صادقيان اسفتان تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
فاطمه شالباف ممتاز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 28
حسين بزئى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 16
سيده طاهره ميرمحمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 27
فاطمه ياورى تام انسانی علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
نجمه نجفى زاده تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
ريحانه حسينى منش تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 30
جواد منيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 10
معصومه فرخنده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
حفصه رسولخانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 8
محمد عرب رسولخانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
فهيمه قربان نژاد تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 2سال کانونی 29
عليرضا سوارسيستانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 7