فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فريمان

منيره ثابتى نيا

منيره ثابتى نيا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه كلاته منارى

فاطمه كلاته منارى

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حجت خسروى كاريز محمد جان

حجت خسروى كاريز محمد جان

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا صفرى

رضا صفرى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاجر براتى

هاجر براتى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سيده طهورا رضايى

سيده طهورا رضايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضا على مرادى

رضا على مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گلناز صفرى

گلناز صفرى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمد سلمانى باتقوى يزد

محمد سلمانى باتقوى يزد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعيده احسانى فريمانى

سعيده احسانى فريمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مريم خاتونى

مريم خاتونى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آرزو زارع

آرزو زارع

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سعيده حميدى

سعيده حميدى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
يگانه جوان

يگانه جوان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
على پيوندى مقدم

على پيوندى مقدم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رضا جامى

رضا جامى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهلا ايزد پناه

مهلا ايزد پناه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاطفه جوادى

عاطفه جوادى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هانيه نعيمى

هانيه نعيمى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
الهام رضائى مقدم

الهام رضائى مقدم

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نادر نادرى

نادر نادرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابراهيم دليرى

ابراهيم دليرى

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رويا شه پورى

رويا شه پورى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد قربانى

محمد قربانى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد نيك روش

محمد نيك روش

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين فرخنده

حسين فرخنده

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فائزه ميرزايى

فائزه ميرزايى

اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اكرم سادات عظيمى

اكرم سادات عظيمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه ملازاده

فاطمه ملازاده

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم شجاعى

مريم شجاعى

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا رنجبر آلى

زهرا رنجبر آلى

حقوق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مهناز انبائى فريمانى

مهناز انبائى فريمانى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هادى مرادى

هادى مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيد محمدرضا موسوى نژاد

سيد محمدرضا موسوى نژاد

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ربابه مدح فريمانى

ربابه مدح فريمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طيبه صادقى

طيبه صادقى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه انتظام

فاطمه انتظام

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مجيد تعقيبى

مجيد تعقيبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد امين دلشاد

محمد امين دلشاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على اطهرى

على اطهرى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فرزانه رجب زاده

فرزانه رجب زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه محجوب

محدثه محجوب

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مليحه عظيمى مقدم

مليحه عظيمى مقدم

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پريسا عمرانى فريمانى

پريسا عمرانى فريمانى

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا مسلمى

زهرا مسلمى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معصومه اكبرى

معصومه اكبرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ليلا اسماعيلى افشارى

ليلا اسماعيلى افشارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محدثه شرعى فريمانى

محدثه شرعى فريمانى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على عرب زاده

على عرب زاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عارفه فريمانيان

عارفه فريمانيان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فائزه غلامرضائى

فائزه غلامرضائى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه نعمانى نعمان

فاطمه نعمانى نعمان

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مجتبى قنبرزاده چناربو

مجتبى قنبرزاده چناربو

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پريسا گله دارفريمانى

پريسا گله دارفريمانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مديحه سادات حسينى

مديحه سادات حسينى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهران احمدى

مهران احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه براتى فريمانى

فاطمه براتى فريمانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن قديرى

حسن قديرى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضا آذرى

رضا آذرى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بتول تباكى بجستانى

بتول تباكى بجستانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم تجلى خواه

مريم تجلى خواه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يونس سلطانى

يونس سلطانى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مژگان خوشه بست

مژگان خوشه بست

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمد مهدى سجادى

محمد مهدى سجادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايمان توكلى

ايمان توكلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على بيل زن سفيد سنگى

على بيل زن سفيد سنگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهره كدخداى عرب

زهره كدخداى عرب

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمان مجرد

ايمان مجرد

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سكينه داروغه

سكينه داروغه

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فائزه خوب

فائزه خوب

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين نژادغلام رشخوارى

حسين نژادغلام رشخوارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مليحه اكبرى فريمانى

مليحه اكبرى فريمانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضا صديق حصارى

رضا صديق حصارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرضيه سالارى

مرضيه سالارى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه نورى

فاطمه نورى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مهلا شبانى فريمانى

مهلا شبانى فريمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرحسين حجتى مقدم

اميرحسين حجتى مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد ميرعلى جانى

محمد ميرعلى جانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد خوشه بست

محمد خوشه بست

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امير فرخ پى مطلق

امير فرخ پى مطلق

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طيبه غلامى

طيبه غلامى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادق نايب

صادق نايب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا قدرتى

رضا قدرتى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سميرا صيدمحمدخانى

سميرا صيدمحمدخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد سعيديان

سجاد سعيديان

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسن نژادغلام رشخوارى

حسن نژادغلام رشخوارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عليرضا نمازى مكى

عليرضا نمازى مكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رامين حيدرپور

رامين حيدرپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ندا وطن خواهان

ندا وطن خواهان

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه خالقى

فاطمه خالقى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا شجاعى فريمانى

مهسا شجاعى فريمانى

زمين شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على اكبر بايزدى

على اكبر بايزدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عاطفه زارع احمدآبادكشكوه

عاطفه زارع احمدآبادكشكوه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا كنعانى

عليرضا كنعانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسن اژدرى فريمانى

محسن اژدرى فريمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زينب زارع احمدآباد كشكو

زينب زارع احمدآباد كشكو

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جواد چوپانى ثانى

جواد چوپانى ثانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی