تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تايباد

فاطمه رحمت زاده يوسف ابادى

فاطمه رحمت زاده يوسف ابادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محمد آزاديان بهلولى

محمد آزاديان بهلولى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سميه يعقوبى سنگانى

سميه يعقوبى سنگانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مريم رجائى

مريم رجائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ندا بذرافشان

ندا بذرافشان

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فاطمه فهميده

فاطمه فهميده

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمد كازارى

محمد كازارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خالد توحيدى نسب

خالد توحيدى نسب

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امين نيك قدمى حسينى ئى

امين نيك قدمى حسينى ئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امينه احسان بقاء

امينه احسان بقاء

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على اميد

على اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خاطره عطايى

خاطره عطايى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه سليمانى

فاطمه سليمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مصطفى رحيمدادى

مصطفى رحيمدادى

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حرير احمدى

حرير احمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پريسا درويشى

پريسا درويشى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اكرم مختارى سنگانى

اكرم مختارى سنگانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماء بهرامى

اسماء بهرامى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جليل ادريسى

جليل ادريسى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسماء سرورى نوبهار

اسماء سرورى نوبهار

حقوق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه اسدالهى

فاطمه اسدالهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آرش اسمعيلى قومى ئى

آرش اسمعيلى قومى ئى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه يادگارى

فاطمه يادگارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ندا خادمى

ندا خادمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيما على مرادى

شيما على مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كاظم حميدى بهلولى

كاظم حميدى بهلولى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سمانه شيردلى ماكو

سمانه شيردلى ماكو

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جلال ادريسى

جلال ادريسى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ساناز عباسى

ساناز عباسى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه كبودانى

فاطمه كبودانى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمد عليمرادى

محمد عليمرادى

اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ثمين احمدى

ثمين احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيكناز ابوبكرى ماكوئى

نيكناز ابوبكرى ماكوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميلاد ادريسى

ميلاد ادريسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمد نصراللهى

محمد نصراللهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماء حنيفى

اسماء حنيفى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عاطفه شيرمحمدى حسينى ئى

عاطفه شيرمحمدى حسينى ئى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حميده ميرزهى

حميده ميرزهى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ايمان ايوبى ماكو

ايمان ايوبى ماكو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيما غيبى يوسف آبادى

شيما غيبى يوسف آبادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امير قاسمى

امير قاسمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابوالفضل شريفى باغكى

ابوالفضل شريفى باغكى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا نادرى

زهرا نادرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
افسانه وحيدى

افسانه وحيدى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عليرضا عزتى

عليرضا عزتى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه دهقانى

فاطمه دهقانى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
پوراندخت نوروزيان

پوراندخت نوروزيان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسر ميرهادى

ياسر ميرهادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سارا عبدالرزاقى

سارا عبدالرزاقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد حسينى راد

محمد حسينى راد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شايان عبدالهى

شايان عبدالهى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فائزه شمسى فرمان آبادى

فائزه شمسى فرمان آبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زهرا تيزهوش

زهرا تيزهوش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عمران تنها

عمران تنها

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سارينا كليداراحمدى

سارينا كليداراحمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هدى كريمى

هدى كريمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدجواد نطاق اشتيوانى

محمدجواد نطاق اشتيوانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
راحيل شيرمحمدى

راحيل شيرمحمدى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
الياس سالارى

الياس سالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرزاد احمدآبادى

فرزاد احمدآبادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ساجده حيدرى

ساجده حيدرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
على گلثوميان

على گلثوميان

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاطفه خردمند

عاطفه خردمند

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد اسدالله زاده

محمد اسدالله زاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيل رشيدى ريزه ئى

اسماعيل رشيدى ريزه ئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زينت كريمى اسماعيل آبادى

زينت كريمى اسماعيل آبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سعيد اميرى

سعيد اميرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سميه رحمانى

سميه رحمانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مريم چوبدار سالارى

مريم چوبدار سالارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شقايق رحمانى

شقايق رحمانى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مژگان خواجه يوسفى

مژگان خواجه يوسفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رويا ضيائى

رويا ضيائى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مطهره خرمى

مطهره خرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نعمان نيك محمدى حسينى ئى

نعمان نيك محمدى حسينى ئى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مريم غفورى

مريم غفورى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نائمه يعقوبى سنگانى

نائمه يعقوبى سنگانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رويا حاصل خواه

رويا حاصل خواه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مونا دانائى

مونا دانائى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احسان درمحمدى

احسان درمحمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مطهره اويس ريزه ئى

مطهره اويس ريزه ئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالخالق حسنى

عبدالخالق حسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنى لطفى

حسنى لطفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين شهباز

حسين شهباز

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فهيمه رحيمى

فهيمه رحيمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سميه حاجى رحيمدادى ريزه ئى

سميه حاجى رحيمدادى ريزه ئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هادى رشاد بهلولى

هادى رشاد بهلولى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محيلا كريمدادى

محيلا كريمدادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى عاكفى ارزنه

مهدى عاكفى ارزنه

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمود قادرى مشهد ريزه ئى

محمود قادرى مشهد ريزه ئى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمد على خواجه

احمد على خواجه

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محسن رحمانى

محسن رحمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسماء قاسمى سنگانى

اسماء قاسمى سنگانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
الهه وزيرى نظام دوست

الهه وزيرى نظام دوست

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فريبا لطفى كوه آبادى

فريبا لطفى كوه آبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عادل صابرى كاريزى

عادل صابرى كاريزى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نازنين على ميرزائى

نازنين على ميرزائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
الهام تيمورى

الهام تيمورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ليلا يوسفى سورانى

ليلا يوسفى سورانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اشكان تيمورى

اشكان تيمورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پرويز بادفر

پرويز بادفر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه تولايى

فاطمه تولايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمزه شريفى نوبهارى

حمزه شريفى نوبهارى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نويد رحيمى مشهد ريزه ئى

نويد رحيمى مشهد ريزه ئى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی