تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تايباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فاطمه رحمت زاده يوسف ابادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال از سوم راهنمايي 88
سميه يعقوبى سنگانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مريم رجائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 25
ندا بذرافشان انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 32
فاطمه فهميده انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمد كازارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
امين نيك قدمى حسينى ئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 66
امينه احسان بقاء تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
على اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاطمه سليمانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
مصطفى رحيمدادى انسانی حقوق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
حرير احمدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
اكرم مختارى سنگانى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماء بهرامى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
جليل ادريسى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 46
اسماء سرورى نوبهار انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاطمه اسدالهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
آرش اسمعيلى قومى ئى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاطمه يادگارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ندا خادمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
كاظم حميدى بهلولى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سمانه شيردلى ماكو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
جلال ادريسى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 44
ساناز عباسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه كبودانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمد عليمرادى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
نيكناز ابوبكرى ماكوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 17
اسماء حنيفى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
عاطفه شيرمحمدى حسينى ئى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
حميده ميرزهى انسانی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 21
ايمان ايوبى ماكو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) 1سال از چهارم دبيرستان 20
شيما غيبى يوسف آبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
امير قاسمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
ابوالفضل شريفى باغكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
افسانه وحيدى انسانی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 2سال از سوم دبيرستان 14
عليرضا عزتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 26
فاطمه دهقانى انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 53
پوراندخت نوروزيان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ياسر ميرهادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سارا عبدالرزاقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
محمد حسينى راد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
شايان عبدالهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 21
فائزه شمسى فرمان آبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 68
زهرا تيزهوش تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 40
عمران تنها انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 31
سارينا كليداراحمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 27
هدى كريمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 57
محمدجواد نطاق اشتيوانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 24
فرزاد احمدآبادى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 57
ساجده حيدرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 50
على گلثوميان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
عاطفه خردمند انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسماعيل رشيدى ريزه ئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 30
زينت كريمى اسماعيل آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 25
سعيد اميرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
سميه رحمانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
مريم چوبدار سالارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
مژگان خواجه يوسفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 23
مطهره خرمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
مونا دانائى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 34
احسان درمحمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 6سال از دوم راهنمايي 78
مطهره اويس ريزه ئى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 13
عبدالخالق حسنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسنى لطفى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 22
فهيمه رحيمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
هادى رشاد بهلولى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال از چهارم دبيرستان 18
محيلا كريمدادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى عاكفى ارزنه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 3سال از دوم دبيرستان 55
محمود قادرى مشهد ريزه ئى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال از اول دبيرستان 47
احمد على خواجه ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسماء قاسمى سنگانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 44
الهه وزيرى نظام دوست تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
عادل صابرى كاريزى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ليلا يوسفى سورانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13