كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كاشمر

محمد رحيمى زارع

محمد رحيمى زارع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدمحمدجواد علوى

سيدمحمدجواد علوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على خطائى

على خطائى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سعيده نورى

سعيده نورى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالح خدادادى

صالح خدادادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مصطفى شبانى

مصطفى شبانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسين امينى

حسين امينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كوروش احمدنژاد

كوروش احمدنژاد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميرمحمد فتحى مقدم

اميرمحمد فتحى مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهرى كريمى

مهرى كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيده رويا كاظمى

سيده رويا كاظمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فائزه قربان نژاد

فائزه قربان نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميررضا بركند

اميررضا بركند

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زينب رشيد

زينب رشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فاطمه فلاح

فاطمه فلاح

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اباذر نجاتى جردوى

اباذر نجاتى جردوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نويد اكرامى طبس

نويد اكرامى طبس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرمهدى مراديان

اميرمهدى مراديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زينب تنهاى شمس آبادى

زينب تنهاى شمس آبادى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سجاد وزان فروتقه

سجاد وزان فروتقه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
الهام آريان فر

الهام آريان فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا صالحى

زهرا صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مژگان رستگار

مژگان رستگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى زينلى عارفى

مهدى زينلى عارفى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جواد زراعتى

جواد زراعتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محدثه ناصرى

محدثه ناصرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محدثه عسكرى فرگى

محدثه عسكرى فرگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مريم سيبويه

مريم سيبويه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نسيم فتاحى

نسيم فتاحى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسين صافدل دهميانى

حسين صافدل دهميانى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدرضا مشتاقى

محمدرضا مشتاقى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيلوفر عابدى

نيلوفر عابدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مريم حميدى

مريم حميدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميد صادقى برجك

اميد صادقى برجك

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عطيه السادات نجفى

عطيه السادات نجفى

مترجمي زبان انگليسي -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رضا ساعدى

رضا ساعدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه عسكرى بجدنى

فاطمه عسكرى بجدنى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيده فاطمه حسينى

سيده فاطمه حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيده مهسا حسينيون

سيده مهسا حسينيون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاطفه نصيرى

عاطفه نصيرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدى نيرى

مهدى نيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احسان شهابى

احسان شهابى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
زينب مراديان مغانى

زينب مراديان مغانى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدامين نسائى سردق

محمدامين نسائى سردق

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محسن عليمردانى

محسن عليمردانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آرش الهى نصرآباد

آرش الهى نصرآباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زهرا ميرزائى

زهرا ميرزائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسان وكيلى

احسان وكيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سعيد امامى همت آبادى

سعيد امامى همت آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ايمان محمدپناه

ايمان محمدپناه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عاطفه جلالى

عاطفه جلالى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زهرا شادمرادى

زهرا شادمرادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه بيرجندى

فاطمه بيرجندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محبوبه هاشم زاده محمديه

محبوبه هاشم زاده محمديه

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيده سعيده علويان

سيده سعيده علويان

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده خاطره شريفى طرقى

سيده خاطره شريفى طرقى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محسن جعفرى

محسن جعفرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعيد خدائى محمديه

سعيد خدائى محمديه

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محدثه افتخارى

محدثه افتخارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين خانى

حسين خانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهدى ميرزاخانى

مهدى ميرزاخانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيداميرمحمد نبوى ثالث

سيداميرمحمد نبوى ثالث

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا خليلى مقدم

زهرا خليلى مقدم

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه قدوسى ارغا

فاطمه قدوسى ارغا

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرانك اسماعيلى

فرانك اسماعيلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد محمدحسينى

محمد محمدحسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا بذرى خليل آباد

زهرا بذرى خليل آباد

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سعيد واحديان پور

سعيد واحديان پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صادق مسرورى

صادق مسرورى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم فتحى

مريم فتحى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا افتاده

زهرا افتاده

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهسا سبزوارى

مهسا سبزوارى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
سعيد محزون

سعيد محزون

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده نيلوفر حليمى

سيده نيلوفر حليمى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تكتم البلاغى سبزوار

تكتم البلاغى سبزوار

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادق سعادتمند

صادق سعادتمند

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مجتبى صادقى

مجتبى صادقى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نرگس رجبى

نرگس رجبى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرضيه السادات احمدى

مرضيه السادات احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سجاد اكبرى

سجاد اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زينب عابدى زادگان

زينب عابدى زادگان

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سارا بهفرنژاد

سارا بهفرنژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهنوش حاتمى

مهنوش حاتمى

نقاشي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

هنر
اميرحسين نبوى

اميرحسين نبوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مينا معين زاده

مينا معين زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابوالفضل حليمى

ابوالفضل حليمى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضا پاكدل مغانى

رضا پاكدل مغانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا روحانيان

رضا روحانيان

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مجيد نادرپور

مجيد نادرپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على خلوصى

على خلوصى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميررضا قادريان ترشيز

اميررضا قادريان ترشيز

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه عارفى ايورى

فاطمه عارفى ايورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سارا شجاعى

سارا شجاعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صالح غلام نژاد

صالح غلام نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صادق يعقوب زاده

صادق يعقوب زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سيداميرحسين محسنى

سيداميرحسين محسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميترا برزگر

ميترا برزگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين نمكى

حسين نمكى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
افسانه كريمى

افسانه كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرجان حسين نژاد

مرجان حسين نژاد

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جواد شاكرى

جواد شاكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نرجس پاك روان

نرجس پاك روان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيد غفورى

سعيد غفورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فهيمه قالى بافان

فهيمه قالى بافان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امين برهانى

امين برهانى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على مهدوى كلاته نو

على مهدوى كلاته نو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدمهدى خوش منظر

محمدمهدى خوش منظر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسين محمدپور

حسين محمدپور

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماء پوراسماعيل

اسماء پوراسماعيل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميررضا حاتمى كندرى

اميررضا حاتمى كندرى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجيد باغبان خليل آباد

مجيد باغبان خليل آباد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فهيمه مرادى ارغا

فهيمه مرادى ارغا

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سحر حاجى نژاد

سحر حاجى نژاد

مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضا ابراهيمى

رضا ابراهيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على عاشورى

على عاشورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سجاد جعفريان

سجاد جعفريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مليكا بى تقصير فدافن

مليكا بى تقصير فدافن

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفا اكبرى

صفا اكبرى

مترجمي زبان انگليسي -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
امير رجب زاده

امير رجب زاده

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدرضا رمضانى

محمدرضا رمضانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا جالينوس زاده

زهرا جالينوس زاده

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فهيمه قادرى

فهيمه قادرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
محمدصادق سالارى

محمدصادق سالارى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرمحمد حسين زاده

اميرمحمد حسين زاده

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم رضازاده داغى

مريم رضازاده داغى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يگانه هزاره

يگانه هزاره

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
آرمان تميزى

آرمان تميزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شكيبا كريمى يزدى

شكيبا كريمى يزدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرزانه زارع ايورى

فرزانه زارع ايورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجمه پروين

نجمه پروين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سمانه جهانى

سمانه جهانى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حميدرضا ابدى قوژدى

حميدرضا ابدى قوژدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرتضى اماره طاهرى

مرتضى اماره طاهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد بندرى

محمد بندرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عليرضا برادران خاكسار

عليرضا برادران خاكسار

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حجت پوينده

حجت پوينده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مجتبى پيدايش

مجتبى پيدايش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه علمى نقابى

فائزه علمى نقابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه داودى مقدم

فاطمه داودى مقدم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرسجاد نظرى عارفى

اميرسجاد نظرى عارفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا زراعتكارسيدآباد

زهرا زراعتكارسيدآباد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ناهيد رفيق نقابى

ناهيد رفيق نقابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ام البنين وظيفى

ام البنين وظيفى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين كرمى

حسين كرمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين عبدى

حسين عبدى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زكيه پورعلى

زكيه پورعلى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
الياس ابراهيم نژاد

الياس ابراهيم نژاد

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدمصطفى مولائى

سيدمصطفى مولائى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدجواد اسكندرى

محمدجواد اسكندرى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منير قربانى خضرآباد

منير قربانى خضرآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيد زنده دل

سعيد زنده دل

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفى عاشورى

مصطفى عاشورى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
انسيه معينى

انسيه معينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد هدايتى

محمد هدايتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميد اسكندرى ثانى

اميد اسكندرى ثانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امير ابراهيمى فيض آبادى

امير ابراهيمى فيض آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فائزه عباسيان

فائزه عباسيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيده فهيمه رضوانى ايورى

سيده فهيمه رضوانى ايورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساجده گله دار

ساجده گله دار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب سعيدى

زينب سعيدى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على حاضرى

على حاضرى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدجواد سيدى عارفى

سيدجواد سيدى عارفى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه فطرتى

فاطمه فطرتى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
جواد تنها

جواد تنها

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زهرا قادرى

زهرا قادرى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حميدرضا صمدى

حميدرضا صمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرضيه نسائيان

مرضيه نسائيان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا حسن زاده

زهرا حسن زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميلاد انصارى

ميلاد انصارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پريسا نجفى

پريسا نجفى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وجيهه خباز

وجيهه خباز

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احسان خزاعى فدافن

احسان خزاعى فدافن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه زنده دل

فرزانه زنده دل

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه عاشورى

فاطمه عاشورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه غلام زاده

فاطمه غلام زاده

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرحسين شفيعى

اميرحسين شفيعى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا ميرزائى

رضا ميرزائى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يگانه آخوند

يگانه آخوند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدمحمدامين مهربان

سيدمحمدامين مهربان

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى حسين زاده

مهدى حسين زاده

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسعود ضميرى دين دار

مسعود ضميرى دين دار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا على پور ايورى

زهرا على پور ايورى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محدثه محمدى قوژدى

محدثه محمدى قوژدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ريحانه السادات نعيمى نامقى

ريحانه السادات نعيمى نامقى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نويد يوسف نژاد

نويد يوسف نژاد

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پوريا ضيائى دلفانى

پوريا ضيائى دلفانى

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهرنوش رحيمى

مهرنوش رحيمى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
ميلاد عندليب على آبادى

ميلاد عندليب على آبادى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هما معاون هاشمى

هما معاون هاشمى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سمانه خاكپور

سمانه خاكپور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد عليزاده عارفى

محمد عليزاده عارفى

فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا پناهنده مقدم

زهرا پناهنده مقدم

اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
الهام هاشم پور

الهام هاشم پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضا نورى

رضا نورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا ميرى

زهرا ميرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جواد غلام پور كارگر

جواد غلام پور كارگر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد مصطفى فخرائى

سيد مصطفى فخرائى

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زهره جليلى

زهره جليلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهلا وطن پرست مكى

مهلا وطن پرست مكى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه كاظم نژاد خليل آباد

فاطمه كاظم نژاد خليل آباد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نسترن شهابى

نسترن شهابى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهلا سبحانى قوژدى

شهلا سبحانى قوژدى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد عباس پور

محمد عباس پور

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم حسين نژاد

مريم حسين نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منيره مكنونى

منيره مكنونى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا صابرى تولائى

زهرا صابرى تولائى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشكده كشاورزي شيروان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هانيه ‌عرب

هانيه ‌عرب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيده مرضيه سيدى تالى

سيده مرضيه سيدى تالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سارا روحانى

سارا روحانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائزه روزبه

فائزه روزبه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضا عصمتى

رضا عصمتى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى قاسمى نامقى

مهدى قاسمى نامقى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا اسماعيل زاده

زهرا اسماعيل زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زهره توكلى

زهره توكلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا آزاد

زهرا آزاد

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه فارسى

فائزه فارسى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نرجس سعيدى

نرجس سعيدى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم زيرك

مريم زيرك

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدرضا عدالت پناه

محمدرضا عدالت پناه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميرحسين قائمى

اميرحسين قائمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فائزه يوسفى

فائزه يوسفى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرتضى مصطفى زاده

مرتضى مصطفى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهه شايق

الهه شايق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی