سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سبزوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على شجاعى راد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
عاطفه طاهر انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 61
على على آبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
پوريا مسكنى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
زهره مهرآبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيدامير علوى مهر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 8سال از پنجم دبستان 127
فاطمه ميان آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 70
مينا ملوندى نيكو انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
سيد على فاضل هاشمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
شايسته دولت آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمد جغتايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
مريم زيد آبادى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 22
ريحانه فالنجى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 48
كسرى زمانيان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 30
مهدى وهابى ثانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 50
سعيد عباس آبادعربى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
مريم الداغى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 59
على مطهريان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
زهره شعبانى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
حسين عبداله زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
سيده نيوشا استيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
ياسمن عدلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 65
اعظم سادات حسينى انسانی حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
مژده سادات صفارى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
پروين خدادادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 19
سهيلا ريوندى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
فاطمه رودسرابى انسانی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
محدثه دولت آبادى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
نرگس حسين پور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيداحمد حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
فاطمه قزى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 33
رضا نيكوكار انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
محمد عباس آباد عربى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 34
ميثم قلعه نوئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 42
زهرا موذنيان هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
سمانه فيروز آبادى يزد انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
احسان برادران فيروزآبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 43
شكيبا عطائيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 39
سپيده سادات اشراقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 54
زهرا صباغ زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
حميدرضا باسره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
مريم كوشكى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 40
نگار بقايرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 53
فائزه بداغ آبادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال از سوم راهنمايي 98
على مهدوى منش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 39
فاطمه على آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 67
زينب سادات حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
مهسا على اكبرى ثانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 38
فاطمه فيض آبادى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدامين طبسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 36
مرضيه باغجرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
عاطفه رازقى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
سيدعلى حسينى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 48
زهره جلمبادانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 62
محمد ابراهيمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 54
نفيسه بهرامى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
مرتضى ايمان پناه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 44
محمد فرهادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدرضا كفاش زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
نفيسه آغشته سبزوار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
فاطمه عباسى صدر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
مهديه دولت آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
محدثه احمدآبادى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
فائزه داوطلب هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد پروش ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 38
مهيار صادق صابرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهسا حقيقى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سارا جهانى ثانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
منصور غلامى ارديزى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 35
روشنك داورنيا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
احسان بهروزى فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
پيام پيمان كار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيدسينا فاضل هاشمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 28
صابر استيرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
سحر سادات قزى‌ انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
متين دولت آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
زهرا احمدآبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
نجمه باشتنى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 46
زهرا دليرى على آباد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
محسن كريميان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
زهرا سادات حسينى نسب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 56
مهدى نودهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهرا افغانى مقدم هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
پريسا كاميارفر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
نرگس بن جخى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 46
محبوبه طبسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
هما استيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 45
شيما ايوبى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
كوثر يونسى فرد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
مريم زحمت كش مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهديه احسانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
سجاد عليپور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيدمحمد جواد حبيبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
فائزه سادات علوى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
زهرا شجرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
مريم خاكشور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
رضا برزويى تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
فاطمه دولت آبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سمانه رجبى وندچالى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
محسن ايزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
فائزه دلبرى هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
الهام وليان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
دانيال دامرودى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
بهاره اميرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
عباسعلى عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاطمه قربانى مقدم ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
محمد امين شهرام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
نيلوفر كيوان فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 75
پوريا شهرآئينى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 35
پوريا مراديان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال از سوم دبيرستان 35
الهام خاكشور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال از سوم راهنمايي 91
سيدمجتبى فيض آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 33
مديحه اميرپور تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 26
جواد توحيدى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 64
محسن نايبى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 78
سودابه قليزاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
نفيسه استيرى تجربی كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
سيما كارگر تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسين قهرمان پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
مريم محمديانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
ناهيد ارشادى پور زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدسبحان سعيدى اصل تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 37
فائزه صالح آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
يونس عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
مهسا اصغرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
اميررضا سالارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
سينا صالحى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
زهرا يحيى آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
محمد مشكانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 23
اميرحسين باشتنى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
سبحان دولت آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
زهرا محمودى هوشيار انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
فربود فلاح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيدمصطفى حسينى عارف تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 66
مرتضى گفتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
سارا ساعى فر تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 44
سميرا برادران فيروز آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
ريحانه ميرانصارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
نرگس سورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 42
فائزه سادات علوى سررود انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
فائزه ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 32
زهرا جعفرنيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
مرتضى آموزگار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
حميده كريمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
سعيد اميرخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
راضيه نجاتى پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 18
الهام فهيمى مقدم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
پرديس آرش مهر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 15
مجيد ثابتى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
اميرمحمد ديواندر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
مهدى عابدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
مجتبى عبداله زاده ثانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
عاطفه رجايى مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
فريبا قلعه نوى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
مهدى شهر آيينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاطمه واعظى خواه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
فائزه ايزى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
نجمه اكبرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
سبحان قربانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدامين نصرآبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
ندا رضوانى فرد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 92
مينا سادات حجازيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
رضا اسماعيلى خوشمردان انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
نرگس سادات حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
على زارع طزرقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
مهدى صدرى فيروزآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 44
بهمن افشار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
مجتبى رحيمى حسين آباد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهرا آبرودى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
هادى رزاقى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاطمه اسلامى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 12
محسن آذريار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
عرفان امانيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيد ظهيرالدين شريعتى فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
اميرحسين كيخسروى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 41
امين رنجبر زعفرانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكرم حسين آبادى تجربی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 21
فائزه سعدآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حميد برقبانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
على قلعه نوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
محمد على كلاته ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 19
عارفه خباز يزد نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
على رضا محبى فر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
فائزه بيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 20
زهرا خسروجردى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
سكينه حسن آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهدى فيض آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدمتين نادرى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
مينا ميرزامومن تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
سروش كوشكى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
نعيمه ماهرى فرد ریاضی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسين فرزين نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
شيما ابويسانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 38
رضا ملوندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
فاطمه باغجرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 19
بنيامين نور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 42
مهدى حسين آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
عماد محررزاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
مصطفى اديبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
زهرا فضايلى پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
مژگان خيرآبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
مريم آزادمنجيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 7سال از اول راهنمايي 137
مهديه اميرپور تجربی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 26
فرزانه اكابرى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 10
مصطفى بداغ آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
رويا كيائى تبار تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 92
سيدعلى علوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
سميرا مهرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
على عباس آباد عربى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال از دوم دبيرستان 40
محدثه خير آبادى تجربی پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 38
مجتبى داروان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيدحامد حكم آبادى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
على قناتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
على كيوانلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
اميرحسين اسكندرى حسن آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عماد كرامتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
غزل رادمنش تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 62
ترانه خيرخواه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 28
مهسا فسنقرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
غزاله سادات وزيرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 21
على اميرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمد جواد روشن فكر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 61
فاطمه مهرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
وحيدرضا مسكنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 39
مهران عارف خانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمد طزرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
فائزه رئوف تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
جواد زينلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
محسن طزرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
ناديه بيدخورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال از اول دبيرستان 56
سيداميرحسين شهرآئينى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
سجاد سيدآبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
متين كلاته ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
مهدى اژير سنگ سفيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
معين سرسنگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
سعيد قلعه نوى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهرا قزى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسين فياضى نسب ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 18
سعيده سادات بنى هاشمى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 41
غزاله فلاح ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
محمد كافى ثانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
اميرحسن صالح آبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
مسعود حيطه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدامين سهرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 45
محسن نوروزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
شادى سادات شهرآيينى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 45
على جلالى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 39
فاطمه باشتنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضا ابارشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
سيدمحمد علوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
محدثه نورآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
محمد باشتنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
هدى مقدسى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 28
مهديه صداقتى راد تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
على نجيبى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
زهرا نژاد شاهرخ آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
اميرمهدى نظرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
على بروغنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 55
سبحان اديبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مهدى مزينانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
فائزه هاتفى نسب تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 34
الهام كرابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
مصطفى زارعى ثانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
فائزه رستمى رنجبر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضا سليمانى تجربی پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 15
زهرا مومنى مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
معصومه باغجرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 19
فائزه منصورى راد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 65
شيرين عابدى بجدن انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
زهرا مشكانى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
ميثم غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
مريم بدرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
زهرا صحرايى ابارشى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 19
محدثه هدايت نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
نرگس رازقندى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابوالفضل پورمروجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 18
نجمه سويزى تجربی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 43
سجاد بهمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
مريم قربانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 17
جواد صاحبى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
منصوره بروغنى تجربی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
فاطمه محمودى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 73
حميدرضا برادران فيروزآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
سوسن مجاهدى فر ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهتاب بوستانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 57
سپهر واعظ زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
فاطمه چشمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 36
مهين ابوالقاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 44
افشين دولت آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميترا بر آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
امين شفيع تالى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 43
مهدى سمعه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
غزاله كريمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
مريم سيدآبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيد يونس شرافت ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 37
الهه جلمبادانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
سارا صالحى نيا ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 18
پريسا دانش وند تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
عباس آبرون تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 17
سمانه حسين آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
مطهره نايب يزدى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 21
بنت الهدى هراتى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
مليكا قلعه نويى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
سحر صفارى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
زهرا شاه مرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
هومن قنبرآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضا زرنگ تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
امير شاهى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
كوثرسادات سيدآبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
محمدصادق فدوى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
محسن فيض آبادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
عاطفه مرادى ارجمند انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضا طبسى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 10
مهران برغمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميترا نورآبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
على دارينى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 45
اسماعيل رحيمى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 38
شبنم چشمى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
حميد كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمد دلقندى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
اعظم آذربون تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
نعيما قلعه نوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
مهسا آزادوارى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ابوالفضل افضلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهرا عزيزآبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
عاطفه اله آبادى تجربی شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 37
مريم سليمانى چشم تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
فاطمه ميرچولى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
وحيد ذاكرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدرضا ديواندرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليرضا دستورانى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 25
حميدرضا قلعه نوى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 1سال از چهارم دبيرستان 15
على جوان پور تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
رقيه جلمبادانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 88
محدثه رمضانى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 36
محمدامير صحرائى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 10
فائزه حياتى دولت آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
زهرا سادات سيدموسوى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20