سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سبزوار

على شجاعى راد

على شجاعى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاطفه طاهر

عاطفه طاهر

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
على على آبادى

على على آبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پوريا مسكنى

پوريا مسكنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهره مهرآبادى

زهره مهرآبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدامير علوى مهر

سيدامير علوى مهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
فاطمه ميان آبادى

فاطمه ميان آبادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
مينا ملوندى نيكو

مينا ملوندى نيكو

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سيد على فاضل هاشمى

سيد على فاضل هاشمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شايسته دولت آبادى

شايسته دولت آبادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد جغتايى

محمد جغتايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مريم زيد آبادى

مريم زيد آبادى

ارتباطتصويري -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
ريحانه فالنجى

ريحانه فالنجى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
كسرى زمانيان

كسرى زمانيان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى وهابى ثانى

مهدى وهابى ثانى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سعيد عباس آبادعربى

سعيد عباس آبادعربى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مريم الداغى

مريم الداغى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
على مطهريان

على مطهريان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زهره شعبانى

زهره شعبانى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسين عبداله زاده

حسين عبداله زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيده نيوشا استيرى

سيده نيوشا استيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ياسمن عدلى

ياسمن عدلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اعظم سادات حسينى

اعظم سادات حسينى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مژده سادات صفارى

مژده سادات صفارى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پروين خدادادى

پروين خدادادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سهيلا ريوندى

سهيلا ريوندى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه رودسرابى

فاطمه رودسرابى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محدثه دولت آبادى

محدثه دولت آبادى

ارتباطتصويري -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
نرگس حسين پور

نرگس حسين پور

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سيداحمد حسينى

سيداحمد حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه قزى

فاطمه قزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضا نيكوكار

رضا نيكوكار

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمد عباس آباد عربى

محمد عباس آباد عربى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا موذنيان

زهرا موذنيان

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
ميثم قلعه نوئى

ميثم قلعه نوئى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سمانه فيروز آبادى يزد

سمانه فيروز آبادى يزد

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احسان برادران فيروزآبادى

احسان برادران فيروزآبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شكيبا عطائيان

شكيبا عطائيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سپيده سادات اشراقى

سپيده سادات اشراقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زهرا صباغ زاده

زهرا صباغ زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حميدرضا باسره

حميدرضا باسره

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مريم كوشكى

مريم كوشكى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نگار بقايرى

نگار بقايرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فائزه بداغ آبادى

فائزه بداغ آبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مهشيد صفرى

مهشيد صفرى

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
على مهدوى منش

على مهدوى منش

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه على آبادى

فاطمه على آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زينب سادات حسينى

زينب سادات حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهسا على اكبرى ثانى

مهسا على اكبرى ثانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه فيض آبادى

فاطمه فيض آبادى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدامين طبسى

محمدامين طبسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرضيه باغجرى

مرضيه باغجرى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امير صالحى

امير صالحى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
عاطفه رازقى

عاطفه رازقى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سيدعلى حسينى

سيدعلى حسينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زهره جلمبادانى

زهره جلمبادانى

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
محمد ابراهيمى

محمد ابراهيمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نفيسه بهرامى

نفيسه بهرامى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرتضى ايمان پناه

مرتضى ايمان پناه

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمد فرهادى

محمد فرهادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدرضا كفاش زاده

محمدرضا كفاش زاده

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نفيسه آغشته سبزوار

نفيسه آغشته سبزوار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى صدر

فاطمه عباسى صدر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مهديه دولت آبادى

مهديه دولت آبادى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محدثه احمدآبادى

محدثه احمدآبادى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه داوطلب

فائزه داوطلب

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محمد پروش

محمد پروش

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهيار صادق صابرى

مهيار صادق صابرى

مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهسا حقيقى

مهسا حقيقى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سارا جهانى ثانى

سارا جهانى ثانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمد صفرى

احمد صفرى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
منصور غلامى ارديزى

منصور غلامى ارديزى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روشنك داورنيا

روشنك داورنيا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احسان بهروزى فر

احسان بهروزى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پيام پيمان كار

پيام پيمان كار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدسينا فاضل هاشمى

سيدسينا فاضل هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صابر استيرى

صابر استيرى

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سحر سادات قزى‌

سحر سادات قزى‌

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
متين دولت آبادى

متين دولت آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا احمدآبادى

زهرا احمدآبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نجمه باشتنى

نجمه باشتنى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زهرا دليرى على آباد

زهرا دليرى على آباد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سحر امين صفار

سحر امين صفار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسن كريميان

محسن كريميان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ثمين داورزنى

ثمين داورزنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا سادات حسينى نسب

زهرا سادات حسينى نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدى نودهى

مهدى نودهى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا افغانى مقدم

زهرا افغانى مقدم

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
پريسا كاميارفر

پريسا كاميارفر

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نرگس بن جخى

نرگس بن جخى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
محبوبه طبسى

محبوبه طبسى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هما استيرى

هما استيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شيما ايوبى نژاد

شيما ايوبى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوثر يونسى فرد

كوثر يونسى فرد

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مريم زحمت كش مقدم

مريم زحمت كش مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهديه احسانى

مهديه احسانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد عليپور

سجاد عليپور

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محبوبه پرى افساى

محبوبه پرى افساى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمد جواد حبيبى

سيدمحمد جواد حبيبى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه سادات علوى

فائزه سادات علوى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زهرا شجرى

زهرا شجرى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مريم خاكشور

مريم خاكشور

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رضا برزويى

رضا برزويى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آلاله عباسپور

آلاله عباسپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه دولت آبادى

فاطمه دولت آبادى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سمانه رجبى وندچالى

سمانه رجبى وندچالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسن ايزى

محسن ايزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فائزه دلبرى

فائزه دلبرى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
آذر اطهرى زاده

آذر اطهرى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
الهام وليان

الهام وليان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
دانيال دامرودى

دانيال دامرودى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهاره اميرى

بهاره اميرى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسعلى عباسى

عباسعلى عباسى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه قربانى مقدم

فاطمه قربانى مقدم

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد امين شهرام

محمد امين شهرام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيلوفر كيوان فر

نيلوفر كيوان فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پوريا شهرآئينى

پوريا شهرآئينى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پوريا مراديان

پوريا مراديان

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهام خاكشور

الهام خاكشور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
سيدمجتبى فيض آبادى

سيدمجتبى فيض آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مديحه اميرپور

مديحه اميرپور

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جواد توحيدى

جواد توحيدى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محسن نايبى پور

محسن نايبى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سودابه قليزاده

سودابه قليزاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نفيسه استيرى

نفيسه استيرى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيما كارگر

سيما كارگر

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرتضى عرفان طلب

مرتضى عرفان طلب

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
حسين قهرمان پور

حسين قهرمان پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مريم محمديانى

مريم محمديانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناهيد ارشادى پور

ناهيد ارشادى پور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
محمدسبحان سعيدى اصل

محمدسبحان سعيدى اصل

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نفيسه غنيمتى

نفيسه غنيمتى

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فائزه صالح آبادى

فائزه صالح آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يونس عباسى

يونس عباسى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهسا اصغرى

مهسا اصغرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميررضا سالارى

اميررضا سالارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سينا صالحى پور

سينا صالحى پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا يحيى آبادى

زهرا يحيى آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد مشكانى

محمد مشكانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرحسين باشتنى

اميرحسين باشتنى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سبحان دولت آبادى

سبحان دولت آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا محمودى هوشيار

زهرا محمودى هوشيار

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فربود فلاح

فربود فلاح

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميدرضا زمانى

حميدرضا زمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيدمصطفى حسينى عارف

سيدمصطفى حسينى عارف

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مرتضى گفتى

مرتضى گفتى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سارا ساعى فر

سارا ساعى فر

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سميرا برادران فيروز آبادى

سميرا برادران فيروز آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ريحانه ميرانصارى

ريحانه ميرانصارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نرگس سورى

نرگس سورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فائزه سادات علوى سررود

فائزه سادات علوى سررود

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فائزه ابراهيمى

فائزه ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا جعفرنيا

زهرا جعفرنيا

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرتضى آموزگار

مرتضى آموزگار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حميده كريمى

حميده كريمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيد اميرخانى

سعيد اميرخانى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
راضيه نجاتى پور

راضيه نجاتى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام فهيمى مقدم

الهام فهيمى مقدم

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پرديس آرش مهر

پرديس آرش مهر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجيد ثابتى مقدم

مجيد ثابتى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرمحمد ديواندر

اميرمحمد ديواندر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى عابدى

مهدى عابدى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد مهدى اعرابى

محمد مهدى اعرابى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مجتبى عبداله زاده ثانى

مجتبى عبداله زاده ثانى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عاطفه رجايى مقدم

عاطفه رجايى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريبا قلعه نوى

فريبا قلعه نوى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
مهدى شهر آيينى

مهدى شهر آيينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه واعظى خواه

فاطمه واعظى خواه

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فائزه ايزى

فائزه ايزى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نجمه اكبرى

نجمه اكبرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبحان قربانى

سبحان قربانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدامين نصرآبادى

محمدامين نصرآبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ندا رضوانى فرد

ندا رضوانى فرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مينا سادات حجازيان

مينا سادات حجازيان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضا اسماعيلى خوشمردان

رضا اسماعيلى خوشمردان

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نرگس سادات حسينى

نرگس سادات حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على زارع طزرقى

على زارع طزرقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى صدرى فيروزآبادى

مهدى صدرى فيروزآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بهمن افشار

بهمن افشار

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مجتبى رحيمى حسين آباد

مجتبى رحيمى حسين آباد

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا آبرودى

زهرا آبرودى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هادى رزاقى

هادى رزاقى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه اسلامى

فاطمه اسلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محسن آذريار

محسن آذريار

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عرفان امانيان

عرفان امانيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد ظهيرالدين شريعتى فر

سيد ظهيرالدين شريعتى فر

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرحسين كيخسروى

اميرحسين كيخسروى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امين رنجبر زعفرانيه

امين رنجبر زعفرانيه

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكرم حسين آبادى

اكرم حسين آبادى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائزه سعدآبادى

فائزه سعدآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حميد برقبانى

حميد برقبانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على قلعه نوى

على قلعه نوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد على كلاته

محمد على كلاته

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عارفه خباز يزد نژاد

عارفه خباز يزد نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على رضا محبى فر

على رضا محبى فر

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فائزه بيدى

فائزه بيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساناز نصرآبادى

ساناز نصرآبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا خيرخواه كلاته

زهرا خيرخواه كلاته

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زهرا خسروجردى

زهرا خسروجردى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سكينه حسن آبادى

سكينه حسن آبادى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى فيض آبادى

مهدى فيض آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدمتين نادرى نژاد

محمدمتين نادرى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا ميرزامومن

مينا ميرزامومن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سروش كوشكى

سروش كوشكى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعيمه ماهرى فرد

نعيمه ماهرى فرد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين فرزين نژاد

حسين فرزين نژاد

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيما ابويسانى

شيما ابويسانى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضا ملوندى

رضا ملوندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه باغجرى

فاطمه باغجرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بنيامين نور

بنيامين نور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدى حسين آبادى

مهدى حسين آبادى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عماد محررزاده

عماد محررزاده

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مصطفى اديبى

مصطفى اديبى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا فضايلى پور

زهرا فضايلى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مژگان خيرآبادى

مژگان خيرآبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم آزادمنجيرى

مريم آزادمنجيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

7سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
مهديه اميرپور

مهديه اميرپور

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرزانه اكابرى

فرزانه اكابرى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى بداغ آبادى

مصطفى بداغ آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رويا كيائى تبار

رويا كيائى تبار

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سيدعلى علوى

سيدعلى علوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سميرا مهرى

سميرا مهرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على عباس آباد عربى

على عباس آباد عربى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محدثه خير آبادى

محدثه خير آبادى

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجتبى داروان

مجتبى داروان

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدحامد حكم آبادى

سيدحامد حكم آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على قناتى

على قناتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على كيوانلو

على كيوانلو

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميرحسين اسكندرى حسن آباد

اميرحسين اسكندرى حسن آباد

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عماد كرامتى

عماد كرامتى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غزل رادمنش

غزل رادمنش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ترانه خيرخواه

ترانه خيرخواه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهسا فسنقرى

مهسا فسنقرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غزاله سادات وزيرى

غزاله سادات وزيرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على اميرى

على اميرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد جواد روشن فكر

محمد جواد روشن فكر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه مهرى

فاطمه مهرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وحيدرضا مسكنى

وحيدرضا مسكنى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهران عارف خانى

مهران عارف خانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پوريا پاك سيما

پوريا پاك سيما

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد طزرى

محمد طزرى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فائزه رئوف

فائزه رئوف

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جواد زينلى

جواد زينلى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يزدان اشراقى

يزدان اشراقى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محسن طزرى

محسن طزرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اميرمسعود طاهرى

اميرمسعود طاهرى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناديه بيدخورى

ناديه بيدخورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيداميرحسين شهرآئينى

سيداميرحسين شهرآئينى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا على آبادى

زهرا على آبادى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سجاد سيدآبادى

سجاد سيدآبادى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متين كلاته

متين كلاته

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى اژير سنگ سفيدى

مهدى اژير سنگ سفيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معين سرسنگى

معين سرسنگى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعيد قلعه نوى

سعيد قلعه نوى

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا قزى

زهرا قزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين فياضى نسب

حسين فياضى نسب

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيده سادات بنى هاشمى

سعيده سادات بنى هاشمى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غزاله فلاح

غزاله فلاح

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد كافى ثانى

محمد كافى ثانى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى صحراگرد

مهدى صحراگرد

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرحسن صالح آبادى

اميرحسن صالح آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مسعود حيطه

مسعود حيطه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدامين سهرابى

محمدامين سهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محسن نوروزى

محسن نوروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شادى سادات شهرآيينى

شادى سادات شهرآيينى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
راحله تيمورى

راحله تيمورى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على جلالى

على جلالى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه باشتنى

فاطمه باشتنى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا ابارشى

رضا ابارشى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيدمحمد علوى

سيدمحمد علوى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محدثه نورآبادى

محدثه نورآبادى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمد باشتنى

محمد باشتنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هدى مقدسى

هدى مقدسى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهديه صداقتى راد

مهديه صداقتى راد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على نجيبى زاده

على نجيبى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا نژاد شاهرخ آبادى

زهرا نژاد شاهرخ آبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرمهدى نظرى

اميرمهدى نظرى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على فتحيه

على فتحيه

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شيوا پوركاظمى

شيوا پوركاظمى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على عباسى

على عباسى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
على بروغنى

على بروغنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سبحان اديبى

سبحان اديبى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدى مزينانى

مهدى مزينانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فائزه هاتفى نسب

فائزه هاتفى نسب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الهام كرابى

الهام كرابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مصطفى زارعى ثانى

مصطفى زارعى ثانى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فائزه رستمى رنجبر

فائزه رستمى رنجبر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپيده احمدى

سپيده احمدى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضا سليمانى

رضا سليمانى

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا مومنى مقدم

زهرا مومنى مقدم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
معصومه باغجرى

معصومه باغجرى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فائزه منصورى راد

فائزه منصورى راد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شيرين عابدى بجدن

شيرين عابدى بجدن

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا مشكانى

زهرا مشكانى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميثم غلامى

ميثم غلامى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم بدرى

مريم بدرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا صحرايى ابارشى

زهرا صحرايى ابارشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على اميرى نسب

على اميرى نسب

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مجيد دولت آبادى

مجيد دولت آبادى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
محدثه هدايت نژاد

محدثه هدايت نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نرگس رازقندى

نرگس رازقندى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابوالفضل پورمروجى

ابوالفضل پورمروجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجمه سويزى

نجمه سويزى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سجاد بهمدى

سجاد بهمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مريم قربانى

مريم قربانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جواد صاحبى

جواد صاحبى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
منصوره بروغنى

منصوره بروغنى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه محمودى

فاطمه محمودى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حميدرضا برادران فيروزآبادى

حميدرضا برادران فيروزآبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سوسن مجاهدى فر

سوسن مجاهدى فر

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهتاب بوستانى

مهتاب بوستانى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سپهر واعظ زاده

سپهر واعظ زاده

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه چشمى

فاطمه چشمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهين ابوالقاسمى

مهين ابوالقاسمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افشين دولت آبادى

افشين دولت آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميترا بر آبادى

ميترا بر آبادى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امين شفيع تالى

امين شفيع تالى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدى سمعه

مهدى سمعه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه عظيمى نژاد

فاطمه عظيمى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
غزاله كريمى

غزاله كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم سيدآبادى

مريم سيدآبادى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد يونس شرافت

سيد يونس شرافت

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
الهه جلمبادانى

الهه جلمبادانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سارا صالحى نيا

سارا صالحى نيا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پريسا دانش وند

پريسا دانش وند

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباس آبرون

عباس آبرون

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمانه حسين آبادى

سمانه حسين آبادى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مطهره نايب يزدى

مطهره نايب يزدى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيداميرمحمد دلبرى

سيداميرمحمد دلبرى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بنت الهدى هراتى

بنت الهدى هراتى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مليكا قلعه نويى

مليكا قلعه نويى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سحر صفارى

سحر صفارى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا شاه مرادى

زهرا شاه مرادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هومن قنبرآبادى

هومن قنبرآبادى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضا زرنگ

رضا زرنگ

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امير شاهى

امير شاهى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهنام قواميان

بهنام قواميان

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حامد برزويى

حامد برزويى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سهيلا فوجى

سهيلا فوجى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريم زورآبادى

مريم زورآبادى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كوثرسادات سيدآبادى

كوثرسادات سيدآبادى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدصادق فدوى

محمدصادق فدوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محسن فيض آبادى

محسن فيض آبادى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه مرادى ارجمند

عاطفه مرادى ارجمند

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضا طبسى

رضا طبسى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسام جلينى

حسام جلينى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهران برغمدى

مهران برغمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميترا نورآبادى

ميترا نورآبادى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على دارينى

على دارينى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسماعيل رحيمى

اسماعيل رحيمى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شبنم چشمى

شبنم چشمى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حميد كريمى

حميد كريمى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد دلقندى

محمد دلقندى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اعظم آذربون

اعظم آذربون

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعيما قلعه نوى

نعيما قلعه نوى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهسا آزادوارى

مهسا آزادوارى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالفضل افضلى

ابوالفضل افضلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الهام فيض آبادى

الهام فيض آبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا عزيزآبادى

زهرا عزيزآبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاطفه اله آبادى

عاطفه اله آبادى

شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حامد چشمى

حامد چشمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مريم سليمانى چشم

مريم سليمانى چشم

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سبا مهريزى مقدم

سبا مهريزى مقدم

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه ميرچولى

فاطمه ميرچولى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وحيد ذاكرى

وحيد ذاكرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم كسكنى

ابراهيم كسكنى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدرضا ديواندرى

محمدرضا ديواندرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پويا خسروانى

پويا خسروانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليرضا دستورانى

عليرضا دستورانى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم خسروجردى

مريم خسروجردى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حميدرضا قلعه نوى

حميدرضا قلعه نوى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على جوان پور

على جوان پور

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رقيه جلمبادانى

رقيه جلمبادانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محدثه رمضانى

محدثه رمضانى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدامير صحرائى

محمدامير صحرائى

فيزيك -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فائزه حياتى دولت آبادى

فائزه حياتى دولت آبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا سادات سيدموسوى

زهرا سادات سيدموسوى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد زعفرانيه

محمد زعفرانيه

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجاد ماهور

سجاد ماهور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناديا جوادى پور

ناديا جوادى پور

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زينب طالبى

زينب طالبى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه نودهى

فاطمه نودهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيده كرمانى

سعيده كرمانى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابوالفضل متولى

ابوالفضل متولى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهام خدابنده

الهام خدابنده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گنبد-نوبت دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی