تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تربت حيدريه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبداله داوديان انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
صادق آقايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 64
حسين امانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 36
نيما افشارى سوگلى تپه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 68
سجاد نامجو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 68
محمد اصل دار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 39
حسام الدين قنبرى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 36
امير نورالهيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
فروغ پورصالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 64
سجاد عباس زاده حصارى انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
محمد امين صنعتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 43
محدثه صائبى قوزانى هنر نقاشي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 15
سيده سحر ناظمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 8سال کانونی 54
مهدى صفائى نسب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 19
ميلاد خدابخشى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 59
جواد خوش نيت انسانی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 30
راحله رقوى انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 34
فرشيد فرجامى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 6
فاطمه كرمانى نسرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 56
امير محمد وكيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 26
مصطفى اسحاق نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 33
حامد جلالى سنگانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 37
زهرا رضوى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 37
سيد مهدى افضلى بايگى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 41
هومن طاهريان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 47
بيتا منتظريان ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 46
هانيه مرشد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
امير رضا يوسفيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
حسين امينى حيدر آباد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
سيده عطيه حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 65
زهرا رحمت على خزاعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 40
على مهديزاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
سپهر افسرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 45
زكيه صادقى بايگى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
مهديه اسماعيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 74
فاطمه شبان هنر صنايع دستي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 19
سارا خدابنده بايگى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 53
نرگس محسنى مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
مژده مجتهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 37
مصطفى اسدى قلعه نى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 37
فاطمه پاينده ثانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
كسرى جمشيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 76
فائزه انصارى فيض آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 8سال کانونی 107
زهرا كوه جانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 11
عارف عبداله زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 43
على اسكندرى زارع ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
اميرحسين منظرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 56
يگانه محسن زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 80
فاطمه خنده رو سيوكى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 43
فرحناز فلاح زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 40
فرزانه حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 53
ميلاد محمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 25
سجاد رقوى ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
محمدعلى هراتى فرزقى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
مريم سادات نظام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال کانونی 58
شبنم تفتيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 29
سلمان محب على انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 16
عادله عبدالحسين زاده ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 32
يوسف حيدرى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 48
ريحانه رضانيا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
اميرحسين محبى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 57
حجت قربانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 47
على صحرانورد سيوكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 36
سيد امير رضا حسنى زاوه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 34
محمد مهدى عاطفى نيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
سجاد محقق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 7
محدثه غلامى مقدم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
على قائمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
جواد معلم سهل آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 7
على محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 27
هانيه سمر قندى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 73
محمد رسائى پور انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14
على ناصرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
امير رضا مصباحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال کانونی 65
محمد حسن زاده انسانی تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
حميد معين فر انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
محمد رضا رضا زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 26
محمد لطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 24
احمدرضا روحانى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 44
فاطمه كلاته زنگنه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 34
سيد امير حسين قاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 46
سيده مريم كاظمى زاوه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 65
فاطمه ذبحى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
زهرا نگاريان يونسى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
امير حسين رضائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 37
عاطفه شريفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 56
حبيب الله زارع تيمور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 13
سحر اسدى انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
مرتضى استوارفديهه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
رقيه صادقى بايگى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 15
فرزانه يزدان پناه قرائى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 59
فاطمه رجبى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
ابراهيم كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 5سال کانونی 73
ايمان محمد يان انسانی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 23
سيد عماد الدين ذاكر رشتخوار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 4سال کانونی 57
مهديه عبداله زاده گنابادى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 25
على شيبانى نوقابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 25
ويدا نعمتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 31
ابوالفضل يوسفى شادمهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
محمد نادرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 40
فائزه جمشيديان زرمهرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
مهدى عليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 16
پوريا حسنى تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 51
فاطمه حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 4سال کانونی 51
مريم مرادى اسدآبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
محمد نورالهيان تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 65
اميرعلى فكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 32
آرش بهرام زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 20
مصطفى جمعه پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
نگين شهيدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 49
محمدرضا جمشيدى زرمهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 32
سمانه كفشگر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 25
سجاد فدوى كنگ سفلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 40
سيد ابوالحسن عاشقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 23
على يعقوبى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
زينب ياورى كاريزكى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 46
اسما قاسمى طبسى تجربی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
محمد رضا يزدان پناه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 38
حسين محمدى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 31
رضا خجسته زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 9
سيد على رضا كامه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 39
الياس كاخكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 53
اميرحسين احمدزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
سپيده قلى زاده ازغندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 43
ايمان حسينيان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 53
عبدالرضا عمرانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 40
مينا پورابراهيم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
پويا استاد شيخ آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
نجمه امان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 22
محمد امين محمدى بايزيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 35
على رضا نيكوتدبير تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 55
امير حسين گرگانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
فرزانه شيبانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 19
على يعقوبى ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
مريم رمضانپور تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 39
فائزه فياض ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 41
افسانه عبداله پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 30
سيده غزال موسوى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 37
رسول ابريشمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
محمد حافظيان فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 24
امير رضا ضميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
ريحانه زنگنه شتر خسبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 25
امير محمد فيروزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 10
مهناز فهيم ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
معين احرارى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 22
افسانه باقرى ازغندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال کانونی 39
مهشيد جمعه پور كاريزكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
سيد احسان موسوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 52
مليحه سمرقندى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 55
مريم فروزان پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 8
زهرا عرب زوزنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
حجت نصيرى فروتقه ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 25
الهام لطفى احمد آباد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
سهيلا امانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
مهديه زارعيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 20
زهره شكوهى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 27
سيده سعيده قاسمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 16
محمد صبورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 23
على محمد زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
معصومه دليرى مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 8
معين عليشاهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 19
عاطفه عباسيان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
سكينه خوشه شاهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 23
صادق امانتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
محمد رمضانپور كاريزكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 3سال کانونی 48
فاطمه رشيد سرخ آبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 20
اميرحسين دهقان زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 3سال کانونی 46
مهناز رجبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 27
سجاد عباس پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 25
فائزه صداقت تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 22
حسين فيوضى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
رضا كدخدا باقرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 33
امير قربان زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 36
زهرا مويدى محب على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 18
الناز حداد عبدل آبادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 46
فرشته كاظمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 20
بنفشه كرمانى عريانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 51
فاطمه كوچك زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
رضا مولوى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 48
مصطفى حسينى حصارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 12
فائزه اسدى كاريزكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 36
مينا شيخى كاريزكى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 16
فائزه بنى اسدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 31
جواد افضلى شيخ آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 43
امير قاسم زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 4سال کانونی 53
مجيد مسكين باغسيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 26
سميه شور كشتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 57
رضا عالمى راد ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 14
حامد قنبرى زرمهرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 9
سينا قاضى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 34
عباس زاهدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
نفيسه نورالهيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 27
مهديه خرقانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 23
مجيد ميرزاييان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 53
حميدرضا گنجى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 7
على اسفنديارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 24
ايمان رضائى مقدم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
جواد صنعتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 40
محمد صادقى صالح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 9
رسول منتظريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 34
فاطمه عليزاده قندشتنى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 18
سجاد شجاعى قلعه نى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 6
تكتم يزدان دوست فرزقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
حميده افكارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
مينا فتحعليان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 12
مهديه طوسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 32
محمد وفامنش ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 6
اميرحسين خاكپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 16
مهديه صحرانورد بورى آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
فائزه على نيا دوغشكى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
سعيد سالارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 26
هانيه يوسفى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 22
زهره يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 40
سجاد امانى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 31
سحر پاكدامن تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 18
متينه قرائى مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 44
رضا كامياب تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 68
سميرا موسويان تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 39
نعيمه مومنى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
فائزه صادق نيا تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
امين پور محمد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 36