نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نيشابور

سيده ستاره قرشى

سيده ستاره قرشى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيرين انجيدنى

شيرين انجيدنى

نقاشي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
نگين تفقدى صفرپور

نگين تفقدى صفرپور

ارتباطتصويري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
فريد انجيدنى

فريد انجيدنى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ايمان محمدآبادى

ايمان محمدآبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهيار لگزيان

مهيار لگزيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مرتضى زيدرى

مرتضى زيدرى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدمعين امينى

محمدمعين امينى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرهنگ ناظر

فرهنگ ناظر

نقاشي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
على شهرآبادى

على شهرآبادى

مجسمه سازي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
فاطمه خسرو نژاد

فاطمه خسرو نژاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سينا محيطى

سينا محيطى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه صباحتى

فاطمه صباحتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فائزه كرامتى

فائزه كرامتى

ارتباطتصويري -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
زهرا سادات احمدى

زهرا سادات احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعيد احمدآبادى

سعيد احمدآبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مصطفى شاكرى

مصطفى شاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليرضا باغشنى

عليرضا باغشنى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ابوالفضل رحمانى

ابوالفضل رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميررضا عرفانى پور

اميررضا عرفانى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على مشكانى

على مشكانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيداميرحسين اماميان

سيداميرحسين اماميان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سيده فاطمه موسوى راد

سيده فاطمه موسوى راد

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عاطفه ده حلاجى

عاطفه ده حلاجى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
احسان چنارانى

احسان چنارانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه جهان پاك

فاطمه جهان پاك

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهسا بقيعى

مهسا بقيعى

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليرضا فرمانى

عليرضا فرمانى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امير رضا اسعدى

امير رضا اسعدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امير محمد اسعدى

امير محمد اسعدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن فيروزى

حسن فيروزى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميد محمودزاده

اميد محمودزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مينا گاراژيان

مينا گاراژيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رامين سيدآبادى

رامين سيدآبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناهيد شوريابى

ناهيد شوريابى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محسن كليدرى

محسن كليدرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهران نظريان

مهران نظريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير بازقندى

امير بازقندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يگانه نظرى تبار

يگانه نظرى تبار

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هانيه شيرازى

هانيه شيرازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوريا خسروى

پوريا خسروى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدرضا افضل نيا

محمدرضا افضل نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نيكتا آشيانى

نيكتا آشيانى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امير هوشنگ مشرف

امير هوشنگ مشرف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا دانشجو

پريسا دانشجو

ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
سجاد مرشدلو

سجاد مرشدلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فائزه ستارى پور

فائزه ستارى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحانه بياتى

ريحانه بياتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسم حيدرآبادى

قاسم حيدرآبادى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاطمه امامى

فاطمه امامى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حديثه خيرى

حديثه خيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدرضا عربخانى

محمدرضا عربخانى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
زهرا سعدآبادى

زهرا سعدآبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرجان يزدانى

مرجان يزدانى

نقاشي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
مهلا سخدرى

مهلا سخدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين بهنامى نژاد

حسين بهنامى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه اردمه

فاطمه اردمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
شيما شريفان

شيما شريفان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انسيه سادات رضوى

انسيه سادات رضوى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمد فتح آبادى

محمد فتح آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على عارفخانى

على عارفخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه تابعى

فاطمه تابعى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهسا قدوسى

مهسا قدوسى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدمهدى ريوندى

محمدمهدى ريوندى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايمان اميد

ايمان اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ليلا آمارلو

ليلا آمارلو

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
مليكا بيات ترك

مليكا بيات ترك

نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
پدرام پهلوان زاده

پدرام پهلوان زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امير ركنى زاده

امير ركنى زاده

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مائده دهنوى

مائده دهنوى

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرجان ركنى زاده

مرجان ركنى زاده

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ريحانه لگزيان

ريحانه لگزيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمصطفى جغراتيان

سيدمصطفى جغراتيان

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معصومه كريمى

معصومه كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على بلوچى

على بلوچى

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيد داوود اكرامى

سيد داوود اكرامى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدرضا اطهرى

محمدرضا اطهرى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميلاد غفارى

ميلاد غفارى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اكرم پروانه

اكرم پروانه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليرضا اسعدى

عليرضا اسعدى

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكوفه كارگزار

شكوفه كارگزار

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ريحانه بهادرى

ريحانه بهادرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه بازوبندى

فاطمه بازوبندى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه شورگشتى

فائزه شورگشتى

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عاطفه حصارى

عاطفه حصارى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضا شاكرى

رضا شاكرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حميد چنارانى

حميد چنارانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بهناز آزادروح

بهناز آزادروح

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بيتا عرب نظرگاه

بيتا عرب نظرگاه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داريوش ملكى

داريوش ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرا سادات حسينى

زهرا سادات حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سيدعباس حسينى

سيدعباس حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهدى اسماعيل زاده

مهدى اسماعيل زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
هايدا خسرو پناه

هايدا خسرو پناه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عليرضا قاجارى

عليرضا قاجارى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه صادقيان

فاطمه صادقيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مينا افشار

مينا افشار

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهلا فضيلتى

مهلا فضيلتى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حامد صادقى

حامد صادقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حميدرضا غلامپور

حميدرضا غلامپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناهيد لگزيان

ناهيد لگزيان

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرزانه كهن سال

فرزانه كهن سال

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امير رضا انتظارى

امير رضا انتظارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محبوبه چمبرى

محبوبه چمبرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على هدايتيان

على هدايتيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فائزه فضلى

فائزه فضلى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مينا خواجويى

مينا خواجويى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جواد مسلمى

جواد مسلمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سيدجواد بحرى

سيدجواد بحرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هانيه ميرزا حسينى

هانيه ميرزا حسينى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه ماروسى

فائزه ماروسى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كامياب كرباسى شرق

كامياب كرباسى شرق

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مهرانه اطهرى

مهرانه اطهرى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فهيمه عشقى

فهيمه عشقى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فائزه برزنونى

فائزه برزنونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضا صدرزاده

رضا صدرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرحسين كروخى

اميرحسين كروخى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فاطمه سوقندى

فاطمه سوقندى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا برزنونى

زهرا برزنونى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جواد نصرآبادى

جواد نصرآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اميرحسين تاج بخش

اميرحسين تاج بخش

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهديه موشانى

مهديه موشانى

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على سالارى

على سالارى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه شاه محمدى

فاطمه شاه محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پريسا مريمى

پريسا مريمى

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
ستاره گاراژيان

ستاره گاراژيان

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه شاكرى مقدم

فاطمه شاكرى مقدم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضا صادقى

رضا صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرحسام آريان

اميرحسام آريان

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سجاد كوهسارى

سجاد كوهسارى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سجاد عشقى

سجاد عشقى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على شورابى

على شورابى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدامين مشايخان

محمدامين مشايخان

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
هانيه سخدرى

هانيه سخدرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد مشكانى

محمد مشكانى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدرضا رحمانى

محمدرضا رحمانى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هانيه سادات نخلبندان

هانيه سادات نخلبندان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نرگس شورابى

نرگس شورابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرحناز معينى

فرحناز معينى

نقاشي -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
آناهيتا حسن آبادى

آناهيتا حسن آبادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين نقيبى

حسين نقيبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدخانى

فاطمه محمدخانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
شهربانو مروى

شهربانو مروى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نجيبه سادات حسينى

نجيبه سادات حسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ياسمن شكارى

ياسمن شكارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يونس صادقى

يونس صادقى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهسا مهرآبادى

مهسا مهرآبادى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سحر بيات

سحر بيات

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيما سعادتى گرو

شيما سعادتى گرو

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على ابوصالحى

على ابوصالحى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سارينا حيدرى

سارينا حيدرى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم بيان

مريم بيان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
ميلاد نيرآبادى

ميلاد نيرآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على اكبر طوسى

على اكبر طوسى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شهلا صالح آبادى

شهلا صالح آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه بكائيان

فاطمه بكائيان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
الهام رحمانى

الهام رحمانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شيما سادات لگزيان

شيما سادات لگزيان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ثمينه صديقى

ثمينه صديقى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محسن حيدرى

محسن حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خديجه سادات درودى

خديجه سادات درودى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاجر سادات حسينى

هاجر سادات حسينى

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسن گنجعلى

حسن گنجعلى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه آرام

فاطمه آرام

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدحجت سجادى نيا

سيدحجت سجادى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عاطفه نيكو

عاطفه نيكو

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب بخشى

زينب بخشى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
الياس حصارى

الياس حصارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا صالحى

زهرا صالحى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امين محمدى

امين محمدى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صادق دشتيانى

صادق دشتيانى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه سادات حسينى

فاطمه سادات حسينى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سحر عبداله آبادى

سحر عبداله آبادى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محسن پارسا

محسن پارسا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فائزه نخعى

فائزه نخعى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الهام سادات تاراش

الهام سادات تاراش

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سارا احمدئى

سارا احمدئى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آرمين ابوصالحى

آرمين ابوصالحى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سارا نيك منش

سارا نيك منش

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد ايروانى

محمد ايروانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه پيرگزى

فاطمه پيرگزى

باستان شناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زهرا تقوى پور

زهرا تقوى پور

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عطيه برزگر

عطيه برزگر

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسن نقدبيشى

حسن نقدبيشى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نسرين تازيكى

نسرين تازيكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا سادات اكرامى

زهرا سادات اكرامى

زيست فناوري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسين عابدى

حسين عابدى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه موسى آبادى

فاطمه موسى آبادى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زهره مشار موحد

زهره مشار موحد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم سادات حسينى

مريم سادات حسينى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الناز حجى ابادى

الناز حجى ابادى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرجان حميد نژاد

مرجان حميد نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرداد وجدانى

مهرداد وجدانى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مهدى اصل زاده

مهدى اصل زاده

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين هروى

حسين هروى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حورا سادات حسينى

حورا سادات حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كورش سالم

كورش سالم

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه سليمى

فائزه سليمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد بهمدى

محمد بهمدى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رويا شوريابى

رويا شوريابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
الهه حيدر آبادى

الهه حيدر آبادى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ريحانه سادات حسينى

ريحانه سادات حسينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يگانه سلامى

يگانه سلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على محمدى فر

على محمدى فر

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على اصغر ايروانى

على اصغر ايروانى

اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شيما قلعه حسنى

شيما قلعه حسنى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا بلوچى فر

زهرا بلوچى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهه ادگى

الهه ادگى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سارا محمديان

سارا محمديان

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسين سنايى

حسين سنايى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حسينى

فاطمه سادات حسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدمهدى عم رضا

محمدمهدى عم رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهناز ابراهيم آبادى

بهناز ابراهيم آبادى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمه سادات حسينى

فاطمه سادات حسينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على نجفى

على نجفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام صديقى

الهام صديقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليرضا يزدان نژاد

عليرضا يزدان نژاد

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نعيمه معينى راد

نعيمه معينى راد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مصطفى لطفى

مصطفى لطفى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
هانيه مباركى

هانيه مباركى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه اتشى

فاطمه اتشى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه بلقان آبادى

فاطمه بلقان آبادى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مائده محمدى

مائده محمدى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرتضى حسينى

مرتضى حسينى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه لزومى

فاطمه لزومى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا اكبرى

زهرا اكبرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهر فاضلى

طاهر فاضلى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صبا سماواتى

صبا سماواتى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على بلقان آبادى

على بلقان آبادى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا حاتمى

رضا حاتمى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رامين محمدى

رامين محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سمانه صديقى

سمانه صديقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب خواجه بچه

زينب خواجه بچه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين مطهرى پور

حسين مطهرى پور

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيما ابارشى

شيما ابارشى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نگار دولابى

نگار دولابى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدعلى مهربان

سيدعلى مهربان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدعلى وطنچيان يزدى

محمدعلى وطنچيان يزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدكاظم فلاح

محمدكاظم فلاح

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سهيلا حضرتى

سهيلا حضرتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرتضى داودى

مرتضى داودى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهسا معتمدى

مهسا معتمدى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميرحسين فرمانى

اميرحسين فرمانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا سالار حاجى

زهرا سالار حاجى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زهرا سرفرازى

زهرا سرفرازى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زينب سرمزارى

زينب سرمزارى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدرضا نجفى

محمدرضا نجفى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عليرضا حسن آبادى

عليرضا حسن آبادى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مينو رافعى

مينو رافعى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه كمالى

فاطمه كمالى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعود پورمحبى

مسعود پورمحبى

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعود سليمانى

مسعود سليمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب بازوبندى

زينب بازوبندى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نگين ميردوست

نگين ميردوست

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نجمه سادات حسينى

نجمه سادات حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پوريا رباطى

پوريا رباطى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
امير هاشم حامدى

امير هاشم حامدى

حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هانيه انتظارى

هانيه انتظارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا حصارى

زهرا حصارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميترا تركمانيان

ميترا تركمانيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هديه حفيظى

هديه حفيظى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سميرا غلامى

سميرا غلامى

شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نازنين محبوبى

نازنين محبوبى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهدى غلامى بيدخانى

مهدى غلامى بيدخانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيددانيال جليلى

سيددانيال جليلى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه تازيكى

فاطمه تازيكى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آرمان ايران فر

آرمان ايران فر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سجاد مباركى

سجاد مباركى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم خوردو

مريم خوردو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سحر لطفى

سحر لطفى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا فرخارى

رضا فرخارى

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلناز قميان

گلناز قميان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سروش نظافت

سروش نظافت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عشرت سادات حسينى

عشرت سادات حسينى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
مهران متذكرى

مهران متذكرى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين بيات

حسين بيات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على دهنوى

على دهنوى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرحسين شريفى

اميرحسين شريفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يگانه دشتيان مقدم

يگانه دشتيان مقدم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهنوش ملكى نژاد

مهنوش ملكى نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيما صبح خيزانى

نيما صبح خيزانى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه عباسيان

فاطمه عباسيان

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نفيسه خدابخشى

نفيسه خدابخشى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محدثه حيدر آبادى

محدثه حيدر آبادى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حانيه بهارى

حانيه بهارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پريسا شهرآبادى

پريسا شهرآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرمحمد حبيبى راد

اميرمحمد حبيبى راد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حميده فرخارى

حميده فرخارى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سميرا ديوان درى

سميرا ديوان درى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سمانه ديوان درى

سمانه ديوان درى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سارا خير ابادى

سارا خير ابادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهناز ابوالفضلى

مهناز ابوالفضلى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسين نادرى

حسين نادرى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فائزه قائمى

فائزه قائمى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصطفى تمنانلو

مصطفى تمنانلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيدآريا حسينى مقدم

سيدآريا حسينى مقدم

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فائزه سعيد فعال نوغان

فائزه سعيد فعال نوغان

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه رستمى

فاطمه رستمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ريحانه كرباسى

ريحانه كرباسى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جواد ده شيخى

جواد ده شيخى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خشايار خرداد

خشايار خرداد

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
معصومه عبداله آبادى

معصومه عبداله آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه اولادى

فاطمه اولادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضا كاويانى

رضا كاويانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا مظلومى

زهرا مظلومى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيد باصفا

وحيد باصفا

اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زهرا طاهرى

زهرا طاهرى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على محمد گلستانى

على محمد گلستانى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معصومه كمالى

معصومه كمالى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آيدا خانى

آيدا خانى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرتضى عابدى

مرتضى عابدى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محبوبه محمدى

محبوبه محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمد جوادى

محمد جوادى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرحسين كيكاوسى

اميرحسين كيكاوسى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على ملانوروزى

على ملانوروزى

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على رحيمى

على رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نگار ميردوست

نگار ميردوست

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مهسا ايروانى

مهسا ايروانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير رضا لطفى

امير رضا لطفى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مونا روان بخش

مونا روان بخش

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيناز مجيد پور

سيناز مجيد پور

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حديثه محمدگلى

حديثه محمدگلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه گلشنيان

فاطمه گلشنيان

فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ندا وحدتى

ندا وحدتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امير حسين يزدى

امير حسين يزدى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مسعود خشت زر

مسعود خشت زر

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يگانه هروى

يگانه هروى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه سادات قاضى

فاطمه سادات قاضى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسن شكوهى منش

محسن شكوهى منش

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدرضا دشدكى

محمدرضا دشدكى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الهام سيدآبادى

الهام سيدآبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سجاد ساداتى

سجاد ساداتى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسين فيضى

حسين فيضى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحسين رمضانى تبار

اميرحسين رمضانى تبار

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم سليمانى

مريم سليمانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كوثر فتح آبادى

كوثر فتح آبادى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهاره شوريابى

بهاره شوريابى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سارينا حافظى

سارينا حافظى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميلاد مقرى

ميلاد مقرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرام عطابخش

بهرام عطابخش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بيتا روح آبادى

بيتا روح آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی