مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مشهد

اميرمحمود احمدزاده

اميرمحمود احمدزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجيد حميدى

مجيد حميدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدجواد غيبى

محمدجواد غيبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزين ناصرى

فرزين ناصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كوثر قندهارى

كوثر قندهارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصيبه اسفنديارى

نصيبه اسفنديارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پونه سلمانيان

پونه سلمانيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه اسدى

فاطمه اسدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدمعين شيرزاد

محمدمعين شيرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدجواد باهنر

محمدجواد باهنر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ياسمن رحيمى

ياسمن رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بنفشه يالود بردن

بنفشه يالود بردن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيهان عيدى زاده

كيهان عيدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نگين نژاد على

نگين نژاد على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زينب زورمند قاسمى

زينب زورمند قاسمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى باسخواه

مهدى باسخواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سارا پرند

سارا پرند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مليكا حسينى

مليكا حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر ايمانى

نيلوفر ايمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نرگس ساجدى

نرگس ساجدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهلا اسدى

مهلا اسدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه ملكى

فائزه ملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيما جلودار

شيما جلودار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ريحانه جهانى نوروزى

ريحانه جهانى نوروزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرانه موحدى

مهرانه موحدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرحسين على محمدى

اميرحسين على محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياسمين باغبان

ياسمين باغبان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدامين بيات ترك

محمدامين بيات ترك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حانيه اللهى فرد

حانيه اللهى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيكو محمدپور

نيكو محمدپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيما بهزادى

شيما بهزادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميرهوشنگ انصارى

اميرهوشنگ انصارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نويد نقاشان

نويد نقاشان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ويدا محمودى

ويدا محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدسعيد مهدى زاده

سيدسعيد مهدى زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدجواد جميلى

محمدجواد جميلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حانيه قوام خرقى

حانيه قوام خرقى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحانه صادق زاده

ريحانه صادق زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهسا كيخايى

مهسا كيخايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمد نعمتى

احمد نعمتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معين صميمى

معين صميمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميرحسين مجمع

اميرحسين مجمع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صدف مشايخى

صدف مشايخى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرهاد عرب پور برگل

فرهاد عرب پور برگل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه نيك خلق

فاطمه نيك خلق

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مصطفى اجير اسلاميه

مصطفى اجير اسلاميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رقيه بدخشان

رقيه بدخشان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهرزاد انقوزه يزدى

شهرزاد انقوزه يزدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدكاظم عليزاده

محمدكاظم عليزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير حسين دانشور

امير حسين دانشور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا حصارى

زهرا حصارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مباركه قديرى

مباركه قديرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرفان فخريان

عرفان فخريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهران بهرامى

مهران بهرامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يگانه صادقى

يگانه صادقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدرضا مشرقى بجستانى

احمدرضا مشرقى بجستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آيدا رادفر

آيدا رادفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مژگان چندان زايى

مژگان چندان زايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افسانه اكبرى

افسانه اكبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

7سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
سيده محدثه ابوترابى

سيده محدثه ابوترابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهديه متقى

مهديه متقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدحسين كاظمى

محمدحسين كاظمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عطيه محسن پور

عطيه محسن پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيما حسن زاده

نيما حسن زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مطهره خسروجردى

مطهره خسروجردى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهلا قربانى

مهلا قربانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضا قاسم زاده

محمدرضا قاسم زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
محدثه اصلى

محدثه اصلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محدثه خزايى

محدثه خزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پويا اباذريان

پويا اباذريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فريده آقايى پور

فريده آقايى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهناز نعمتى

مهناز نعمتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حامد كرخى

حامد كرخى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناديا جعفرى

ناديا جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدباقر فارسى

محمدباقر فارسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شبنم ظهيريان

شبنم ظهيريان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرهاد اكبرى كامرانى

فرهاد اكبرى كامرانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمد باغشنى

احمد باغشنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سجاد لطيفى

سجاد لطيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مينا سرابى

مينا سرابى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مائده شكرى

مائده شكرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سعيد كارگر

سعيد كارگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زهرا ميرزايى

زهرا ميرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افشين دشتى

افشين دشتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيميا شادى

كيميا شادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مريم بهراميان

مريم بهراميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا زرين زاده

زهرا زرين زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم خراسانچى

مريم خراسانچى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الناز پيرامون

الناز پيرامون

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيد حميدى فرد

سعيد حميدى فرد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرستو مديه

پرستو مديه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سجاد امامى پور

سجاد امامى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سارا راهسپار

سارا راهسپار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ريحانه پورجواد

ريحانه پورجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام حيات بخش

الهام حيات بخش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
على خراشادى زاده

على خراشادى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميترا رحيمى

ميترا رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حميدرضا احمدزاده

حميدرضا احمدزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا رشيد ترابى

زهرا رشيد ترابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا شادمان

زهرا شادمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيداحمد ميرسيدى عنبران

سيداحمد ميرسيدى عنبران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محسن كاظمى

محسن كاظمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ريحانه منفرد

ريحانه منفرد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لهراسب دهقانى كيوى

لهراسب دهقانى كيوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيمان ولايتى يزدصفت

پيمان ولايتى يزدصفت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آناهيتا كسرائى منش

آناهيتا كسرائى منش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرخنده نيكخواه

فرخنده نيكخواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر رحيم پور

نيلوفر رحيم پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا شوشترى

زهرا شوشترى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انسيه رمضانى

انسيه رمضانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فائزه حسن زاده

فائزه حسن زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم سادات علمدار بايگى

مريم سادات علمدار بايگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه عصمت پرست

فاطمه عصمت پرست

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سينا مجيدى

سينا مجيدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه شبان

فائزه شبان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمداميد آبيان يزد

محمداميد آبيان يزد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميررضا شيرگيرنوبر

اميررضا شيرگيرنوبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدمهدى حاجى

محمدمهدى حاجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گلناز عباسى كاريزكى

گلناز عباسى كاريزكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پدرام مقدادى

پدرام مقدادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بيژن شايان فر

بيژن شايان فر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه ناصرى

فاطمه ناصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسمن يزدان دوست

ياسمن يزدان دوست

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيده مقدسيان

سعيده مقدسيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سحر عليزاده

سحر عليزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهرزاد ظريف برگى

شهرزاد ظريف برگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يوسف نوروزى

يوسف نوروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه سادات رضايى

فائزه سادات رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاطفه شهميرى

عاطفه شهميرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زهرا كنويسى

زهرا كنويسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد ويدا

محمد ويدا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمود موحدى ثانى

محمود موحدى ثانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هديه بلالى هدايت آباد

هديه بلالى هدايت آباد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا صادق

زهرا صادق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفى اميرى نژاد

مصطفى اميرى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نويد سراوانى

نويد سراوانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على لبافچى

على لبافچى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه احمدى فر

فائزه احمدى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يكتا رامشى

يكتا رامشى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا صادق نژاد

زهرا صادق نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفى مرتضوى

مصطفى مرتضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد دستخوان

محمد دستخوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجاد عابدزاده

سجاد عابدزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرضيه نيازى

مرضيه نيازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فائزه محمودى

فائزه محمودى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مبينا رمضانى

مبينا رمضانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهسا گرايلى

مهسا گرايلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاطفه سيدى زاده

عاطفه سيدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد باستان

محمد باستان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تكتم كهن سال

تكتم كهن سال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيده فاطمه محمودى

سيده فاطمه محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا نوبخت

زهرا نوبخت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرشيد فياض

فرشيد فياض

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ليلى عليخان زاده

ليلى عليخان زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيلوفر زنگنه

نيلوفر زنگنه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حانيه آراسته نرم

حانيه آراسته نرم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پويا يوسفلى

پويا يوسفلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
الهام آزموده سيامك

الهام آزموده سيامك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فاطمه بيابانگرد

فاطمه بيابانگرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سينا دهقانپور

سينا دهقانپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حانيه قاسمى

حانيه قاسمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه ايزدپرست

فائزه ايزدپرست

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شادان رعنايى

شادان رعنايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فروغ پورحسن

فروغ پورحسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نسيم شفيع آبادى

نسيم شفيع آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضا فرزانه

رضا فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهسا مردانشاهى

مهسا مردانشاهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صدرا حيدرى

صدرا حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مژگان بهراميان

مژگان بهراميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
منصوره تقى پور

منصوره تقى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمد سالارى

محمد سالارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ساجده رجب پور

ساجده رجب پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هما طلابكى

هما طلابكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا وفائيان

زهرا وفائيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا نقى پور

سارا نقى پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهتاب هاديوى

مهتاب هاديوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رويا سادات حسينى

رويا سادات حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن كرمى

حسن كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه خواجوئى

فاطمه خواجوئى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حانيه چهكندى

حانيه چهكندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير مهماندوست خواجه داد

امير مهماندوست خواجه داد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر جوادى

نيلوفر جوادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمدرضا بيك آبادى

سيدمحمدرضا بيك آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على سالار باباخانى

على سالار باباخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عماد يگانه خراسانى

عماد يگانه خراسانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساجده جلائيان فكور

ساجده جلائيان فكور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاجر عليزاده

هاجر عليزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پريا فدائى حيدرآبادى

پريا فدائى حيدرآبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزانه نيك پرست

فرزانه نيك پرست

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فائزه نوروزى

فائزه نوروزى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نفيسه قاسمى ميل كاريز

نفيسه قاسمى ميل كاريز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحانه احمدزاده خادمى

ريحانه احمدزاده خادمى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده مهسا شريعت رضوى

سيده مهسا شريعت رضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدكاظم بهمنى

محمدكاظم بهمنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيايش نقدى پور

نيايش نقدى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده نسترن خرم پژوه

سيده نسترن خرم پژوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهناز اجتهادى

مهناز اجتهادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميلاد عزيزيان

ميلاد عزيزيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شعيب على حسينى

شعيب على حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهران خزائى

مهران خزائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرمحمد قرائى

اميرمحمد قرائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه عليزاده

فاطمه عليزاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ريحانه صادقى

ريحانه صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه تقديسى خبوشان

معصومه تقديسى خبوشان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
بهرخ رمضانى مقدم

بهرخ رمضانى مقدم

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مينا دهقان دهنوى

مينا دهقان دهنوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حامد فرزانه

حامد فرزانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدفاضل اميريان

محمدفاضل اميريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اردوان عبيرى

اردوان عبيرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا مومن دوست

زهرا مومن دوست

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين فيضى

حسين فيضى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجيد قدسى

مجيد قدسى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدحسين هاشمى نژاد

سيدحسين هاشمى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نگين اخوان رضايت

نگين اخوان رضايت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امين روشنى روشتى

امين روشنى روشتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدسعيد جليلى

سيدسعيد جليلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمد خزانه دار

احمد خزانه دار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد درويش زاده

محمد درويش زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرخنده محمدزاده شبسترى

فرخنده محمدزاده شبسترى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيداميرمحمد موسوى

سيداميرمحمد موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على طاوسى

على طاوسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمد قلى پور

احمد قلى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيانا سعادت قدسى نيا

كيانا سعادت قدسى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شادى روغنى

شادى روغنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عماد مكرم دوست دلخواه

عماد مكرم دوست دلخواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرتضى ظفرى

مرتضى ظفرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كورش طيرانى طوسى

كورش طيرانى طوسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدمهدى ذبيحى

محمدمهدى ذبيحى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رعنا كلاهى اهرى

رعنا كلاهى اهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عماد ملايى

عماد ملايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده ساجده نوشاهى

سيده ساجده نوشاهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سجاد ابريشمى مقدم

سجاد ابريشمى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا قاسميان

عليرضا قاسميان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزين فرح زاد

فرزين فرح زاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرانه ساقى

مهرانه ساقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدحسين صادقى

محمدحسين صادقى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مبين غلامى

مبين غلامى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه محمدزاده

فاطمه محمدزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدعلى حكيميان

سيدعلى حكيميان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كيانا نيك خواه

كيانا نيك خواه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهناز صادقى پور

مهناز صادقى پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بنفشه عباسى

بنفشه عباسى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هيلا تبريزيان

هيلا تبريزيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهره فيض آبادى

زهره فيض آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيميا بهروز مقدم

كيميا بهروز مقدم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زهرا قائمى

زهرا قائمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شميم دلاورى

شميم دلاورى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ناديا جاويدى باغبان

ناديا جاويدى باغبان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكوفه امامى ميبدى

شكوفه امامى ميبدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ليلى احمدى

ليلى احمدى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شبنم شفيعى جعفرآباد

شبنم شفيعى جعفرآباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرتو پريز

پرتو پريز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمد اكبرزاده

محمد اكبرزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيده مهديان پور

سعيده مهديان پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد يادى

محمد يادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شرمين جعفرى

شرمين جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اميرمحمد غنى آبادى

اميرمحمد غنى آبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على شبيرى

على شبيرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مارال نبئى

مارال نبئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مصطفى غلامى

مصطفى غلامى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميررضا لسانى

اميررضا لسانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ساجده سلطانى

ساجده سلطانى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرمين صالحى

آرمين صالحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرور عطاران

سرور عطاران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارا عباس نيا

سارا عباس نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
فاطمه گواهى

فاطمه گواهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هدى رحيمى

هدى رحيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى

فاطمه رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جلال چنارى

جلال چنارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انسيه سالارى

انسيه سالارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيلوفر عطاريان

نيلوفر عطاريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نونا لطفى

نونا لطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
غزاله مويديان

غزاله مويديان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
روزچهر اسدى

روزچهر اسدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سنا پردل

سنا پردل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيميا امينيان

كيميا امينيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرسامان كوهستانى

اميرسامان كوهستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محبوبه جعفرى

محبوبه جعفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساناز سرباز حسينى

ساناز سرباز حسينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سيدمحمدعلى عندليبى طهرانى

سيدمحمدعلى عندليبى طهرانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيدكيان قاسمى

سيدكيان قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معين سبحانى

معين سبحانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضا متبسم

رضا متبسم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميلاد روزبهى

ميلاد روزبهى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرا گنابادى

زهرا گنابادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهسا نژادعباسى

مهسا نژادعباسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عماد عرفانيان رسول نيا

عماد عرفانيان رسول نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگار حسن پور

نگار حسن پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شقايق رفيعى فنود

شقايق رفيعى فنود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پريسا زنجانيان

پريسا زنجانيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زينب محمدى عزيز آبادى

زينب محمدى عزيز آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حميدرضا كفاش

حميدرضا كفاش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيده سادات حسينى

سعيده سادات حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سارا باغبان

سارا باغبان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نيلوفر السادات طباطبائيان

نيلوفر السادات طباطبائيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابريشم آزاد

ابريشم آزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فائزه رحيمى سرچشمه

فائزه رحيمى سرچشمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پارميدا منصورى

پارميدا منصورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نفيسه نصرتى

نفيسه نصرتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ريحانه خاتمى

ريحانه خاتمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه گل كار

فاطمه گل كار

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پيام پوراكبر

پيام پوراكبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مسعود چارجويى مقدم

مسعود چارجويى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زكيه نجفى

زكيه نجفى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميرابراهيم توانائى تمنائى

اميرابراهيم توانائى تمنائى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شكيلا رحمانيان

شكيلا رحمانيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مژگان زحمتكش سردوراه

مژگان زحمتكش سردوراه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نغمه قاضى

نغمه قاضى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سارا بختيارى

سارا بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد عباسى

سجاد عباسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آيدا توكلى رودى

آيدا توكلى رودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فائزه ايران منش

فائزه ايران منش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نيلوفر ساختيانچى

نيلوفر ساختيانچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهناز ذوالفقارى

مهناز ذوالفقارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسن نمازى

محسن نمازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا مهجورى

زهرا مهجورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كيميا مولوقى

كيميا مولوقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نگار هدايت

نگار هدايت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسعود گواهى كاخكى

مسعود گواهى كاخكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آناهيتا زنده دل

آناهيتا زنده دل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زينب فياض پارسا

زينب فياض پارسا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شكيلا زرين نگار

شكيلا زرين نگار

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهيار محسنى بيرجندى

مهيار محسنى بيرجندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تكتم نظرى مقدم

تكتم نظرى مقدم

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سينا قانع

سينا قانع

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نفيسه زارع

نفيسه زارع

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلناز درودى

گلناز درودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سحر رجب زاده

سحر رجب زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيما جلالى

شيما جلالى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدرضا آرام

محمدرضا آرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تكتم نجفى

تكتم نجفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه ظفرتواناعلمى

ريحانه ظفرتواناعلمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نسترن ذاكرالحسينى

نسترن ذاكرالحسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مينا مهرپرور

مينا مهرپرور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هانيه حاجى پور

هانيه حاجى پور

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضا آل شيخ

رضا آل شيخ

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سبدسجاد پيش بين

سبدسجاد پيش بين

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فائزه سادات اميركلالى

فائزه سادات اميركلالى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پوريا احمدى

پوريا احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شكيبا مهدوى

شكيبا مهدوى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هدى طهماسبى

هدى طهماسبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ياسين نعيمى امينى

ياسين نعيمى امينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبا طاهرنيا

صبا طاهرنيا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شكيبا رحيمى كاخكى

شكيبا رحيمى كاخكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليرضا وحدتى نيا

عليرضا وحدتى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيد احمد بلادى

سيد احمد بلادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رومينا رستگارى

رومينا رستگارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه سادات گل محمدى

فائزه سادات گل محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين قدس محمودزاده

حسين قدس محمودزاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مليكا حسين زاده

مليكا حسين زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نگين صباغ

نگين صباغ

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيميا كريمى بجستانى

كيميا كريمى بجستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا امجد يزدى

زهرا امجد يزدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا شيرآل محمد

رضا شيرآل محمد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه اميريان

فرزانه اميريان

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محدثه رافع

محدثه رافع

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصيرالدين رئيس

نصيرالدين رئيس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر كليدرى

نيلوفر كليدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا سادات هاشميان

زهرا سادات هاشميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده زينب رضوى نژاد

سيده زينب رضوى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقاى طه چايچى

آقاى طه چايچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سمانه ناصرى

سمانه ناصرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على صادقى

على صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدى مظلوم

مهدى مظلوم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيده ياسمن راهنمائى راه چمندى

سيده ياسمن راهنمائى راه چمندى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدطاها طاهرى

محمدطاها طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ستايش خياط

ستايش خياط

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آيدا بخشى

آيدا بخشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سوگل دانش احمدى

سوگل دانش احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين رحمانى

حسين رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ميترا شهرآيينى

ميترا شهرآيينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياوش كافيان

سياوش كافيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مجتبى جمالى

مجتبى جمالى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه ظفرمند

فاطمه ظفرمند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قدسيه رضوى نژاد

قدسيه رضوى نژاد

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه گنابادى

فاطمه گنابادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ساغر عليزاده قمصرى

ساغر عليزاده قمصرى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم محتشمى پور

مريم محتشمى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دانيال كامرانى

دانيال كامرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدمصطفى خواستار

محمدمصطفى خواستار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حميدرضا فدايى

حميدرضا فدايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پدرام شهابى نژاد

پدرام شهابى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كسرى رحيمى

كسرى رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بيژن حجازى

بيژن حجازى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا علمدار

زهرا علمدار

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روژين همتيان

روژين همتيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
گلناز غفورى

گلناز غفورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاطفه شعرباف يزدى

عاطفه شعرباف يزدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افسانه شهبازى

افسانه شهبازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صبا سيفى

صبا سيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد دادخواه

سعيد دادخواه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سبحان رئيس زاده

سبحان رئيس زاده

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه طاهريان

هانيه طاهريان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بنيامين بكائيان

بنيامين بكائيان

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مليكا باقرى آزاد

مليكا باقرى آزاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگار اخوان رضايت

نگار اخوان رضايت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگار حسن بيگى نقندر

نگار حسن بيگى نقندر

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه سادات هاشمى نژاد حسينى

فائزه سادات هاشمى نژاد حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سروناز خوشخو

سروناز خوشخو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسعود صفدرى

مسعود صفدرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضا قادرى

رضا قادرى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا شفيق پور

زهرا شفيق پور

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
منصوره بوستان پور

منصوره بوستان پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاطفه شوشترى

عاطفه شوشترى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پريسا مقدس شريف

پريسا مقدس شريف

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زينب فلاح بهارى

زينب فلاح بهارى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آفاق تركان

آفاق تركان

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شقايق فخرمحمدى

شقايق فخرمحمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمه اميرى دلوئى

فاطمه اميرى دلوئى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد امين شجاعى

سيد امين شجاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى خطيبى نژاد

مهدى خطيبى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نسترن واقعى

نسترن واقعى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فهيمه حميدى فر

فهيمه حميدى فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهلا دهقان پور

مهلا دهقان پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدرضا برومند نوقابى

محمدرضا برومند نوقابى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ثمين خبازياى

ثمين خبازياى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرين رضازاده يوسف آبادى

شيرين رضازاده يوسف آبادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پرنيا پور ميرزايى

پرنيا پور ميرزايى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابك رمزى

بابك رمزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هما فدايى

هما فدايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فائزه اسپرهم

فائزه اسپرهم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پريان شيرخانى

پريان شيرخانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امين هژبرالساداتى

امين هژبرالساداتى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضا عبدالله زاده

رضا عبدالله زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عارفه جغتايى

عارفه جغتايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وحيد وكيلى

وحيد وكيلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سجاد قابل

سجاد قابل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پگاه سقا نصرتى

پگاه سقا نصرتى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ندا درخشان

ندا درخشان

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مينا رنجبر

مينا رنجبر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نويد بندگى

نويد بندگى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه محبوبى

فائزه محبوبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميه مينايى مقدم

سميه مينايى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرتضى تاجى

مرتضى تاجى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيلوفر كيانى راد

نيلوفر كيانى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيد قدمگاهى

سعيد قدمگاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم قناعت گركسبى

مريم قناعت گركسبى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدمحمد حسينى نيا

سيدمحمد حسينى نيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهاره نادرى

بهاره نادرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدبنيامين روان پور

سيدبنيامين روان پور

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شميمه اسدى

شميمه اسدى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
انسيه كفشگر بايگى

انسيه كفشگر بايگى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محدثه قهرمان نژاد

محدثه قهرمان نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى سرائر طوسى

مهدى سرائر طوسى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدمهدى ندرت

محمدمهدى ندرت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رومينا جواهرى

رومينا جواهرى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمد نصيرى عنبران

محمد نصيرى عنبران

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهره شجرى

شهره شجرى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ساقى ثنايى

ساقى ثنايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شايان منتظرابدى

شايان منتظرابدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم مهاجركوهستانى

مريم مهاجركوهستانى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هانيه كاهنى

هانيه كاهنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا سادات رضوى

زهرا سادات رضوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول تقوايى فر

رسول تقوايى فر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كيميا مجيدى

كيميا مجيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مبين مومنى

مبين مومنى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على يزدان پناه

على يزدان پناه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مونا زهانى

مونا زهانى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه شيردل

فاطمه شيردل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سروش پنج تنى

سروش پنج تنى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الميرا زارعى

الميرا زارعى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جواد قانعى

جواد قانعى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نگين خردمند

نگين خردمند

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا شجاع مزرجى

زهرا شجاع مزرجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا شهيرى پارسا

زهرا شهيرى پارسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرحسين ابراهيمى

اميرحسين ابراهيمى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معين مشرقى

معين مشرقى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميده گنجى

حميده گنجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رويا سالارزايى

رويا سالارزايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
حانيه جعفرزاده

حانيه جعفرزاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مريم اعظمى

مريم اعظمى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهديه نگهبان

مهديه نگهبان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
الناز عليرضايى

الناز عليرضايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاليه بذرافشان

عاليه بذرافشان

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مجيد موحدازغندى

مجيد موحدازغندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
يگانه خواجوى راد

يگانه خواجوى راد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على عليزاده

على عليزاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ندا اصغرى

ندا اصغرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پارسا طالبى

پارسا طالبى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه دولت آبادى

فائزه دولت آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيد شرفى ثمبا

سعيد شرفى ثمبا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غزل آتش پرور

غزل آتش پرور

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كيان پهلوان

كيان پهلوان

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نفيسه بازوبندى

نفيسه بازوبندى

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدجواد ملكى فر

محمدجواد ملكى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهلا مجيديان

مهلا مجيديان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رقيه ايزانلو

رقيه ايزانلو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الميرا توكلى نژاد

الميرا توكلى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا دهقانى

زهرا دهقانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميرمحمد تكاملى

اميرمحمد تكاملى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيوا هومانيان

شيوا هومانيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه كاملى فاز

فاطمه كاملى فاز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيلوفر حجازى فر

نيلوفر حجازى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيدمحمد كشاورز

سيدمحمد كشاورز

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نفيسه خيرى

نفيسه خيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مبينا قربانى پارسا

مبينا قربانى پارسا

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه مدير

فاطمه مدير

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسما قدميارى

اسما قدميارى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جواد الداغى

جواد الداغى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدامين فروتن

محمدامين فروتن

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منا مقبل

منا مقبل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساناز قادرى

ساناز قادرى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه رضايى فر

فائزه رضايى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نفيسه حفيظى

نفيسه حفيظى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فواد خسروانى مجد

فواد خسروانى مجد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده فاطمه حسينى

سيده فاطمه حسينى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب حقيان

زينب حقيان

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غزاله جلائيان قانع

غزاله جلائيان قانع

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ريحانه صابرى

ريحانه صابرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شقايق شاهرضايى

شقايق شاهرضايى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غزاله عليداديانى

غزاله عليداديانى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهاره بورى

بهاره بورى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيما رمضانى

شيما رمضانى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيما توكليان

شيما توكليان

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم حسن زاده

مريم حسن زاده

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على شباهنگ

على شباهنگ

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مينا رحمانى خاكى

مينا رحمانى خاكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هديه خياط باشى

هديه خياط باشى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيما مختارى

سيما مختارى

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدمهدى اصغرزاده

محمدمهدى اصغرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آيدا وجدانى صفيه

آيدا وجدانى صفيه

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرتضى جعفرى زاده

مرتضى جعفرى زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده مريم حسينى

سيده مريم حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيما ابراهيمى

شيما ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سمانه كمالى چشمه جلال

سمانه كمالى چشمه جلال

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه ناجى بزرگ

فائزه ناجى بزرگ

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رويا ناصريان

رويا ناصريان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرحناز قاسمى چنارانى

فرحناز قاسمى چنارانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سارا حاج زاده

سارا حاج زاده

دامپزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرزانه مجلى

فرزانه مجلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدرضا پيغمبرى كلات

محمدرضا پيغمبرى كلات

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا حسينى

سارا حسينى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيدمصطفى ملك جعفريان

سيدمصطفى ملك جعفريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى نيك صفت

مهدى نيك صفت

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهشيد محتشمى فرد

مهشيد محتشمى فرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهسا زنديه

مهسا زنديه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهار فياض

بهار فياض

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابولفضل عزيزى

ابولفضل عزيزى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه قائنى

فائزه قائنى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مژگان محقق فرد

مژگان محقق فرد

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نداسادات حمزه

نداسادات حمزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا سپهرى

سارا سپهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پگاه ضابطى

پگاه ضابطى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مينا شيخ شرفى

مينا شيخ شرفى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سحر داورپناه

سحر داورپناه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرزاد كاظمى

فرزاد كاظمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارا عرفانيان

سارا عرفانيان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدى جوينى

مهدى جوينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نفيسه مقدسى

نفيسه مقدسى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرمين مركزى اميدوار

آرمين مركزى اميدوار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرهنگ نادرى

فرهنگ نادرى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فربد رحيمى

فربد رحيمى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حامد مختارزاده هادى

حامد مختارزاده هادى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على ارشادى نژاد

على ارشادى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ماهنوش ضرابى

ماهنوش ضرابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مجتبى رشيدپور

مجتبى رشيدپور

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ليلا ماروسى

ليلا ماروسى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمداسماعيل رجبى احمدآباد

محمداسماعيل رجبى احمدآباد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا پورنورى

زهرا پورنورى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مريم زمانى ثانى

مريم زمانى ثانى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سما ميرى

سما ميرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فهيمه ارجمندپناه

فهيمه ارجمندپناه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارا امامدادى

سارا امامدادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميلاد شيرخانى

ميلاد شيرخانى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اويس پورمهدى

اويس پورمهدى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيده زينب صاحب داد

سيده زينب صاحب داد

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سحر آهوى آتشين

سحر آهوى آتشين

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نگين ذات عليان

نگين ذات عليان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهشيد محسن زاده

مهشيد محسن زاده

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه مدبر

فاطمه مدبر

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه شاه بيگى

فاطمه شاه بيگى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياسمن كلانترى

ياسمن كلانترى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه سادات روحانى

فاطمه سادات روحانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا جوان مردى

زهرا جوان مردى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عارف دهقان

عارف دهقان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ريحانه مهابادى

ريحانه مهابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الناز وجودى يزدى

الناز وجودى يزدى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحه بهمنى

صالحه بهمنى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اشكان خانى

اشكان خانى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرزو قويدل

آرزو قويدل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عسل طالبى

عسل طالبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرحسين شيرمحمدى زه آب

اميرحسين شيرمحمدى زه آب

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيده پروين ضابطى اسناد آستانه

سيده پروين ضابطى اسناد آستانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهتاب پناهى

مهتاب پناهى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ساره رنگ آميز

ساره رنگ آميز

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهرزاد شوكتى

شهرزاد شوكتى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيما شوشترى

شيما شوشترى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هانيه ضابط كيا

هانيه ضابط كيا

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پرديس بهروان راد

پرديس بهروان راد

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الهه دائمى

الهه دائمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسمن حسين پور

ياسمن حسين پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا تقى آبادى

زهرا تقى آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مه لقا نيك باف

مه لقا نيك باف

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عمار حسينى

عمار حسينى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هادى مومنى

هادى مومنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرعلى ودادى نژاد

اميرعلى ودادى نژاد

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاطفه وزيريان

عاطفه وزيريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مليحه غفورى

مليحه غفورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا قشلاقى

عليرضا قشلاقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كبرى مددى

كبرى مددى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه نصرآبادى

فاطمه نصرآبادى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا حيدر عليزاده كفشدار

زهرا حيدر عليزاده كفشدار

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نرگس ميل كاريزى

نرگس ميل كاريزى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سارا ابراهيمى موسوى

سارا ابراهيمى موسوى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يگانه قديمى

يگانه قديمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سحر ايران نژاد

سحر ايران نژاد

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده مليكا اورعى

سيده مليكا اورعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شادى باوفا

شادى باوفا

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه نورى

فاطمه نورى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منيره شايسته

منيره شايسته

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه لطيفى

فاطمه لطيفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طيبه شريفى

طيبه شريفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهسا ناصرى

مهسا ناصرى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيده ابراهيم زاده

سعيده ابراهيم زاده

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جواد جنگى

جواد جنگى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه ملاعليزاده

فاطمه ملاعليزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ويس هاشم نيا

ويس هاشم نيا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راضيه تقى زاده

راضيه تقى زاده

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرزانه حسين زاده

فرزانه حسين زاده

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هديه لطفيان

هديه لطفيان

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كيانا بهزاد

كيانا بهزاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا اسماعيلى

زهرا اسماعيلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده محدثه پروانه

سيده محدثه پروانه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرزو نقى پور

آرزو نقى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيلوفر كردستانى

نيلوفر كردستانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه واحديان

فاطمه واحديان

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الهام ديده بان

الهام ديده بان

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيميا صباغ زاده طوسى

كيميا صباغ زاده طوسى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صالح توكلى سعد آباد

صالح توكلى سعد آباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيد مرتضى علوى

سيد مرتضى علوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ياسمن عنبرى

ياسمن عنبرى

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حوريه تاجيك

حوريه تاجيك

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميترا زارع

ميترا زارع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا رجايى

مهسا رجايى

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آتيه استادى

آتيه استادى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منصوره مصطفوى

منصوره مصطفوى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهلا اماميان قله زو

مهلا اماميان قله زو

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه صبورى

فاطمه صبورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهه نجف نژاد

الهه نجف نژاد

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه نجف زاده

فاطمه نجف زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معين رمضانى

معين رمضانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا سادات خباز حسينى

زهرا سادات خباز حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرهاد عليزاده خورقى

فرهاد عليزاده خورقى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهسا يعقوبى

مهسا يعقوبى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ماهان عبداللهى

ماهان عبداللهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حانيه باب الحكمى

حانيه باب الحكمى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهلا عباس نژاد

مهلا عباس نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده فائزه ميرزايى

سيده فائزه ميرزايى

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه حسينى

معصومه حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پريسا سادات موسوى

پريسا سادات موسوى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيده بيگى

سعيده بيگى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرخنده ابراهيمى مقصودآباد

فرخنده ابراهيمى مقصودآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پريسا عرفانيان فعال يزد

پريسا عرفانيان فعال يزد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امينه عوامى

امينه عوامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهزاد بهادرى

بهزاد بهادرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيدعليرضا حسينيان

سيدعليرضا حسينيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيد ورزنده

سعيد ورزنده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيد پرخويى

سعيد پرخويى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مينا سالارى

مينا سالارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليرضا صنعت پور

عليرضا صنعت پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارغوان فدوى اسلام

ارغوان فدوى اسلام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فهيمه رحمتى

فهيمه رحمتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على اسماعيل زاده

على اسماعيل زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا دلقندى

سارا دلقندى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سارا اسدى

سارا اسدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرضيه قربانى

مرضيه قربانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيلوفر نصرالله نژاد

نيلوفر نصرالله نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا لطفى نيا

زهرا لطفى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه تيمورى

فاطمه تيمورى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على سروى

على سروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مجتبى آقايى پور

مجتبى آقايى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يگانه سابقى

يگانه سابقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ويدا فرخى

ويدا فرخى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ليلا عدالت خواه

ليلا عدالت خواه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رويا فيروزى

رويا فيروزى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه بهارى

فاطمه بهارى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نسيم ديرندسوز

نسيم ديرندسوز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ليلى مشايخى

ليلى مشايخى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سمانه زردكانلو

سمانه زردكانلو

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يگانه كبيرى يزد

يگانه كبيرى يزد

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوثر ساجدى

كوثر ساجدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهرزاد عاشورى

شهرزاد عاشورى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم حسين زاده

مريم حسين زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا قائمى بايگى

زهرا قائمى بايگى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزانه سمندر

فرزانه سمندر

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيده هانيه موسوى

سيده هانيه موسوى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده فاطمه حسينى فرزقى

سيده فاطمه حسينى فرزقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عارفه رنگ آميز طوسى

عارفه رنگ آميز طوسى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهلا رضايى ديزآبادى

مهلا رضايى ديزآبادى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياوش سرورى

سياوش سرورى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهام نوائى

الهام نوائى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زينب جامع

زينب جامع

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پوريا ايزدى

پوريا ايزدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مارال قاسم زاده

مارال قاسم زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فائزه پاشائى

فائزه پاشائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرمحمد ارمغان

اميرمحمد ارمغان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نگار هجرتى

نگار هجرتى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مريم نورى

مريم نورى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا رجعى

زهرا رجعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه نيكفر

فائزه نيكفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غزاله حاتميان

غزاله حاتميان

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سهراب صالحى

سهراب صالحى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرديس خرامهر

پرديس خرامهر

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا على ميرزايى

زهرا على ميرزايى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد ابراهيمى

محمد ابراهيمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
فاطمه داودى

فاطمه داودى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفى طيبى

مصطفى طيبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهشيد شعرباف عليائى

مهشيد شعرباف عليائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهاره ميرپور

بهاره ميرپور

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دينا خباز

دينا خباز

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم اريك

مريم اريك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا رفوگر آستانه

سينا رفوگر آستانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نازنين احمدزاده

نازنين احمدزاده

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فاطمه شفيعى مومن

فاطمه شفيعى مومن

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده زينب حسينى

سيده زينب حسينى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرحسين صابر مقدم

اميرحسين صابر مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارا على رضايى

سارا على رضايى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا دهقان بنادكى

زهرا دهقان بنادكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهلا رضايى

مهلا رضايى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مبينا كرمانى

مبينا كرمانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه حداديان

فاطمه حداديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گلسا شريف مقدم

گلسا شريف مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرزانه حيدرى

فرزانه حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نفيسه خزاعى

نفيسه خزاعى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيد على پور

سعيد على پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهسا داستانى

مهسا داستانى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آيدا عطارى نواب

آيدا عطارى نواب

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرشته رباط جزى

فرشته رباط جزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
توحيد ثبوتى هاشمى

توحيد ثبوتى هاشمى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا علوى

زهرا علوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ملكوتى

فاطمه ملكوتى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آيدا سادات موسوى

آيدا سادات موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر سريرى پروانى

نيلوفر سريرى پروانى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فريده سجاديان

فريده سجاديان

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مينا جلاليان چاپشلو

مينا جلاليان چاپشلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرشته رضايى كيا

فرشته رضايى كيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضا علائى

رضا علائى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب زوارى

زينب زوارى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهه ابراهيم پور

الهه ابراهيم پور

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مطهره غلامپور

مطهره غلامپور

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
الهه قديرى

الهه قديرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جواد مخيرى

جواد مخيرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهسا بهروز

مهسا بهروز

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليرضا رضايى

عليرضا رضايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه سهيلى

فاطمه سهيلى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مبينا حسين فخرآبادى

مبينا حسين فخرآبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام غفوريان

الهام غفوريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگار بصيرى

نگار بصيرى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه سادات على اكبرى

فائزه سادات على اكبرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهرزاد ذوالفقاران

شهرزاد ذوالفقاران

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا فكور

زهرا فكور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عاطفه سليمى مقدم

عاطفه سليمى مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجاد وفايى فرد

سجاد وفايى فرد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امير ابريشمى

امير ابريشمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نويد يوسف نيا

نويد يوسف نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسين بهارى

حسين بهارى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيدعليرضا محمد دوست

سيدعليرضا محمد دوست

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سياوش بلورى

سياوش بلورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامد فيضى

حامد فيضى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده فرشته نظرى

سيده فرشته نظرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امير زبرجدى

امير زبرجدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حميده ابراهيمى كلاتى

حميده ابراهيمى كلاتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده نرگس ميرحسينى

سيده نرگس ميرحسينى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم سادات علويان

مريم سادات علويان

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجمه رجبى

نجمه رجبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
هما عزت طلب

هما عزت طلب

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عاطفه اسكندرى

عاطفه اسكندرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نگار احمدزاده

نگار احمدزاده

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدرضا خديوى

محمدرضا خديوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منيره انصارى

منيره انصارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا سادات رياضى نيا

زهرا سادات رياضى نيا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رامش افتخارى نيا

رامش افتخارى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ياسمين عالمى پور

ياسمين عالمى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيلوفر محسنى راد

نيلوفر محسنى راد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فهيمه صفايى

فهيمه صفايى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احسان هاشمى

احسان هاشمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد شفائى

محمد شفائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا سيدى

سارا سيدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه يوسفى

فاطمه يوسفى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضا شاكرى

رضا شاكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهره سازگار

زهره سازگار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضا رستميان

رضا رستميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد بنى اقبال

محمد بنى اقبال

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفورا مجيدى

صفورا مجيدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهديه ميرزايى

مهديه ميرزايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تينا رحيم پور

تينا رحيم پور

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يلدا رشيد

يلدا رشيد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ستاره چراغى

ستاره چراغى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه بديعى يزدى

فاطمه بديعى يزدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مونس بساتين

مونس بساتين

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدرضا مجيدى

محمدرضا مجيدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كوثر ميامى

كوثر ميامى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حوريه سامانى روحانى

حوريه سامانى روحانى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سپهر بهرامى

سپهر بهرامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على تقى يان

على تقى يان

علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى صفرى خطير

مصطفى صفرى خطير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معصومه مكرم راد

معصومه مكرم راد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم قراگوزلو

مريم قراگوزلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرناز نفيسى نژاد

فرناز نفيسى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اميرحسين رشيد

اميرحسين رشيد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه شريف زاده

فاطمه شريف زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يلدا رزم پور

يلدا رزم پور

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسين گيورى

حسين گيورى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نگين سرجامى ميرقلعه

نگين سرجامى ميرقلعه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعه پروايى

شفيعه پروايى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيتا آدينه

بيتا آدينه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نازگل ساختيانچى

نازگل ساختيانچى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جواد ابراهيميان

جواد ابراهيميان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده فاطمه هاشمى نيا

سيده فاطمه هاشمى نيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الهام اكبرى

الهام اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهلا ارحمى

مهلا ارحمى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فريبا قاسمى

فريبا قاسمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه پورحسينى

فاطمه پورحسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سيما تابش پور

سيما تابش پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهرزاد نصراله زاده

شهرزاد نصراله زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هما سادات هاشمى

هما سادات هاشمى

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضا صادقى

رضا صادقى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امير غفوريان

امير غفوريان

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سارا دلربايى

سارا دلربايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مبلاد سلمان شرقى

مبلاد سلمان شرقى

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهناز ارجمندى

مهناز ارجمندى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مليكا مردان پورمقدم

مليكا مردان پورمقدم

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زيبا خرداد

زيبا خرداد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرسينا اسلامى راد

اميرسينا اسلامى راد

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادق باقرى

صادق باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پارسا خورسند

پارسا خورسند

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا اخوان

زهرا اخوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدامين سينى چى

محمدامين سينى چى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمد شجاع

محمد شجاع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهره شجاعى

زهره شجاعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد يكتايى

محمد يكتايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهلا غلامرضانژاد

مهلا غلامرضانژاد

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرحسين غزنينى هاشمى

اميرحسين غزنينى هاشمى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آروين ميرشاهى

آروين ميرشاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرضيه رنجبر

مرضيه رنجبر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهه حداد روئين

الهه حداد روئين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افسانه حسن نژاد

افسانه حسن نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زينب حسينى

زينب حسينى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هانيه كشميرى قرقى

هانيه كشميرى قرقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهديه سادات عشقى

مهديه سادات عشقى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدرضا آخرتى

محمدرضا آخرتى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرعلى درمانى

اميرعلى درمانى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الناز اجرى

الناز اجرى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيمين نعمتى زاده

سيمين نعمتى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احسان پورعلى مال آبادى

احسان پورعلى مال آبادى

مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياسمن سپهرى

ياسمن سپهرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين ابراهيمى

حسين ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساجده ميامى

ساجده ميامى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميدرضا خاكشور

اميدرضا خاكشور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرزانه متقين

فرزانه متقين

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محدثه اكبرى

محدثه اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهزاد پورمند

مهزاد پورمند

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عالمه خورشاهى

عالمه خورشاهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه شاه نظرى

فاطمه شاه نظرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منيره صائبى پور

منيره صائبى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عماد متقى مقدم

عماد متقى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سحر قفل چى

سحر قفل چى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرگس شهريور

نرگس شهريور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا ادبى آبكوه

فاطمه زهرا ادبى آبكوه

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا عرفى زاده

زهرا عرفى زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حانيه زيبدى

حانيه زيبدى

شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن نوپوش

محسن نوپوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدامين غانمى

محمدامين غانمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه شهيدى نيا

فاطمه شهيدى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فائزه سجاديان

فائزه سجاديان

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاتف على پورخشت

هاتف على پورخشت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حميد احمدپورمير

حميد احمدپورمير

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهرزاد دولت آبادى

شهرزاد دولت آبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حامد احديان

حامد احديان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا خراسانى

زهرا خراسانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نفيسه عليزاده

نفيسه عليزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سجاد اسماعيلى

سجاد اسماعيلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسعود باقريان

مسعود باقريان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تكتم آقايان

تكتم آقايان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طلا هروى

طلا هروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نفيسه سادات هاشمى صدر

نفيسه سادات هاشمى صدر

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه قربان زاده

فائزه قربان زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيما سپهرى منش

شيما سپهرى منش

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محبوبه محمدى

محبوبه محمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فريال قاضى نيا

فريال قاضى نيا

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا عليپور

زهرا عليپور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه قوى پنجه

محدثه قوى پنجه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجتبى سالارى نيازآبادى

مجتبى سالارى نيازآبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه حاج بابايى

فاطمه حاج بابايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدرضا متقيان نژاد

محمدرضا متقيان نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه خسروى

فاطمه خسروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه ذوالفقارى خير آبادى

فاطمه ذوالفقارى خير آبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محبوبه يعقوبى شادمهرى

محبوبه يعقوبى شادمهرى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليرضا حقانى

عليرضا حقانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يگانه محمودى

يگانه محمودى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيده زهرا محتشمى

سيده زهرا محتشمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدمهدى سعيدى

محمدمهدى سعيدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا صادقى مهربان

زهرا صادقى مهربان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ناديا پورابراهيم

ناديا پورابراهيم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه حسن پور

فاطمه حسن پور

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوريا بهارلو

پوريا بهارلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام شرفيان

الهام شرفيان

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا حيدرى

زهرا حيدرى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نگار يعقوبى

نگار يعقوبى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مريم عباس زاده

مريم عباس زاده

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهشيد شفيعى

مهشيد شفيعى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اعظم صالح زاده

اعظم صالح زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساناز مرادى

ساناز مرادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه قياسى نوغانى

فائزه قياسى نوغانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا جلائيان سرمدى

سارا جلائيان سرمدى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيان دارابى

كيان دارابى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حانيه نصرى زاده

حانيه نصرى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا قميان

زهرا قميان

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سجاد نسائى

سجاد نسائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهشيد اسداله نژاد

مهشيد اسداله نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيد مدنى

سعيد مدنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرتضى سيف الدينى

مرتضى سيف الدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آلاء بيهقى

آلاء بيهقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرهاد بهرامى راد

فرهاد بهرامى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرزوسادات صدرزاده

آرزوسادات صدرزاده

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلناز قاسمى طبسى

گلناز قاسمى طبسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه صالح پور

فائزه صالح پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلسا زين اوقلى

گلسا زين اوقلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد اشترى

محمد اشترى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجمه رجب پور

نجمه رجب پور

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امير بلندى

امير بلندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مينا عليزاده

مينا عليزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيتا مشكانى

بيتا مشكانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه غفارى

فاطمه غفارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترمه بهره مند

ترمه بهره مند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيده فاطمه اسماعيلى

سيده فاطمه اسماعيلى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيدسجاد حسينى مايوان

سيدسجاد حسينى مايوان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمد رجب ديزاوندى

احمد رجب ديزاوندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه جمشيدى

فاطمه جمشيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميرحسين دشتى

اميرحسين دشتى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوان نظرى

رضوان نظرى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساجده سادات مرجانى

ساجده سادات مرجانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حانيه ناصرى

حانيه ناصرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حديثه حقيقى

حديثه حقيقى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محدثه اميرى تقى آبادى

محدثه اميرى تقى آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه خادم الرضاييان

فاطمه خادم الرضاييان

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شراره شهسوار پور

شراره شهسوار پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داود كهن مهرآباد

داود كهن مهرآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبا فروردين

صبا فروردين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده فاطمه علامه

سيده فاطمه علامه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهره اكبرى

زهره اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ديبا يعقوبى

ديبا يعقوبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پرى ناز مرشدلو

پرى ناز مرشدلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مليكا مودى

مليكا مودى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرخنده زيبدى

فرخنده زيبدى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حانيه شعبانى

حانيه شعبانى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عارفه باغيشنى

عارفه باغيشنى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهزاد منتظرى

بهزاد منتظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احسان مقيميان هوش

احسان مقيميان هوش

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محدثه تمجيدفرد

محدثه تمجيدفرد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ناهيد پناهى

ناهيد پناهى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فائزه سادات معصوميان حسينى

فائزه سادات معصوميان حسينى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى چنابو

فاطمه غلامى چنابو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حبيب ساقى

حبيب ساقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سينا حميدى پور

سينا حميدى پور

علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه خادم و مشير

فاطمه خادم و مشير

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آزيتا زادان

آزيتا زادان

مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نريمان ارشد

نريمان ارشد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام بينايى

الهام بينايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ندا اشرفى زاوه

ندا اشرفى زاوه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منيره حق گو

منيره حق گو

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرمحمد حق نظر

اميرمحمد حق نظر

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عارفه سالارى

عارفه سالارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياسمن رجبى

ياسمن رجبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدسجاد حسينى عطار

سيدسجاد حسينى عطار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدحميدرضا جوادى مقدم

سيدحميدرضا جوادى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مونا آقاسى زاده

مونا آقاسى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيده فائزه سيدى زاده

سيده فائزه سيدى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا سلجوقى

زهرا سلجوقى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعيد خردمند

سعيد خردمند

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيرين شهيدى رضوى

شيرين شهيدى رضوى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرين عليزاده

شيرين عليزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ماهرخ ملكى

ماهرخ ملكى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدعلى احمدى

محمدعلى احمدى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مائده اسماعيل زاده

مائده اسماعيل زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساجده رسوليان

ساجده رسوليان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدعليرضا حسينى

سيدعليرضا حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فاطمه داداش زين الدين

فاطمه داداش زين الدين

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا زاهدى

عليرضا زاهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وصال صديق نژاد

وصال صديق نژاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريسا صاحب علم

پريسا صاحب علم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهلا دهباشيان

مهلا دهباشيان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جواد ابراهيميان

جواد ابراهيميان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آرين پيرو نذيرى

آرين پيرو نذيرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سجاد بهمن

سجاد بهمن

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه كامرانى مشهدى

فاطمه كامرانى مشهدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه كامياب

فاطمه كامياب

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سياوش شكوهى صارمى

سياوش شكوهى صارمى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهاره مرادى

بهاره مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسين كسرايى

محمدحسين كسرايى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهديه ملكى

مهديه ملكى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محدثه اكبرپور

محدثه اكبرپور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا جعفرى

زهرا جعفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدامين امينى

محمدامين امينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عادله سلطانى جزين

عادله سلطانى جزين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيلوفر صادق احمدى

نيلوفر صادق احمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غزل معصومى

غزل معصومى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صهبا شاهيد

صهبا شاهيد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
الهام خالقى مقدم

الهام خالقى مقدم

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پريسا پاكدل

پريسا پاكدل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرمحمد فرجى شوى

اميرمحمد فرجى شوى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آسيه صادقى

آسيه صادقى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عاطفه پاكروان

عاطفه پاكروان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم غلامى

مريم غلامى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه ذوالفقارى

ريحانه ذوالفقارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يگانه ابريشمى

يگانه ابريشمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مبينا ذاكرى

مبينا ذاكرى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مريم سادات صداقت

مريم سادات صداقت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
الهه مرشدلو

الهه مرشدلو

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد فاتحى حقيقت

محمد فاتحى حقيقت

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مريم آسمانى

مريم آسمانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منا شاهرودنژاد

منا شاهرودنژاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمد مبراگوش

محمد مبراگوش

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدعلى وجدانى

سيدعلى وجدانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا قربانى

زهرا قربانى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مجتبى زنگنه نيازآبادى

مجتبى زنگنه نيازآبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهتا منظم اسمعيل پور

مهتا منظم اسمعيل پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حميده رضائى خوشدره گى

حميده رضائى خوشدره گى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معين شيخ

معين شيخ

دامپزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی