دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دهدشت

زهره ديورخش

زهره ديورخش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على خدادوست

على خدادوست

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه شادبخش

فاطمه شادبخش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ميثم محمدى

ميثم محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد زاهدى زاده

محمد زاهدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعيد برزيان

سعيد برزيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهرداد درخشنده

مهرداد درخشنده

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناهيد سعيدى سوق

ناهيد سعيدى سوق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم هنرجو

مريم هنرجو

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرشاد محمدى زاده مونه

فرشاد محمدى زاده مونه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميلاد فسائى

ميلاد فسائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسين على پور

حسين على پور

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
داريوش رخسارى

داريوش رخسارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رحمت يزدانى

رحمت يزدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى موسوى

مهدى موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايمان شريفى

ايمان شريفى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سياوش كرمى

سياوش كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سيروس خليلى نژاد

سيروس خليلى نژاد

مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بهزاد روحيانى پور

بهزاد روحيانى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
راضيه عليرضايى

راضيه عليرضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمان بخشايش

آرمان بخشايش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سيدمجيد رستگارى

سيدمجيد رستگارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
كامين آزادوار

كامين آزادوار

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيمين افراشته

سيمين افراشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فهيمه خدائى

فهيمه خدائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهاب جوهرى

شهاب جوهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نيلوفر حامدى

نيلوفر حامدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سيده زهرا فريدونى

سيده زهرا فريدونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سيدباقر معظمى

سيدباقر معظمى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرخنده عارف فر

فرخنده عارف فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سيمين آذرشب

سيمين آذرشب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
دانيال انصارى زاده

دانيال انصارى زاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد پوزن

محمد پوزن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كاميار پاسدار

كاميار پاسدار

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-استان هاي محروم

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحيم كريمى راد

رحيم كريمى راد

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبدالله پديدار

عبدالله پديدار

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد كشاورز

محمد كشاورز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سيده طوبى موسوى مطلق

سيده طوبى موسوى مطلق

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-استان هاي محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجيد حكمت منش

مجيد حكمت منش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اشرف السادات روشنفكر

اشرف السادات روشنفكر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيده الهه هاشمى دوست

سيده الهه هاشمى دوست

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريما على پور

فريما على پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ايمان ماهرمفرد

ايمان ماهرمفرد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرشيد خدنگ

فرشيد خدنگ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ساعد حقيقى فر

ساعد حقيقى فر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهره شهبازى نيك

زهره شهبازى نيك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه رنجبر

فاطمه رنجبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جلال دانشى

جلال دانشى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ساناز مهرابى زاده

ساناز مهرابى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تهمورث صالح خواه

تهمورث صالح خواه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سامان مهرابى زاده

سامان مهرابى زاده

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه تقوى مقدم

فاطمه تقوى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيد حميد رضا يزدانى

سيد حميد رضا يزدانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
سيدسامان تقوى

سيدسامان تقوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ساسان ايزديار

ساسان ايزديار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجمه خنجرزاده

نجمه خنجرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزانه محسنى مقدم

فرزانه محسنى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نسيم بهروز

نسيم بهروز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كامران پديدار

كامران پديدار

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيدمجتبى ميرحسينى

سيدمجتبى ميرحسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فرشاد خشنودى نيكو

فرشاد خشنودى نيكو

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نصير عبادتى پور

نصير عبادتى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ساناز افكار

ساناز افكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كوثر نيك محضر

كوثر نيك محضر

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن بهمنى

حسن بهمنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فهيمه شجاعى زاده

فهيمه شجاعى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على افشون

على افشون

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-استان هاي محروم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نواب شيرودى

نواب شيرودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طوبى پوربهشت فر

طوبى پوربهشت فر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زينب انديشه

زينب انديشه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمسعود خطيبى

سيدمسعود خطيبى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضا خرمى فر

رضا خرمى فر

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وحيد كريميان سوق

وحيد كريميان سوق

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مراد قاضى فرد

مراد قاضى فرد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-استان هاي محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسلم غياث فرد

مسلم غياث فرد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-استان هاي محروم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فردوس آذرشب

فردوس آذرشب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آزاده آزادى

آزاده آزادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مجتبى پيش آهنگ

مجتبى پيش آهنگ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سهيلا معادى خواه

سهيلا معادى خواه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده اعظم يوسفى پناه

سيده اعظم يوسفى پناه

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهناز افكار

مهناز افكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماء خوشنوامقدم

اسماء خوشنوامقدم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زينب دانشى زاده

زينب دانشى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عادل آب درشكر

عادل آب درشكر

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كتايون السادات فلاحيان

كتايون السادات فلاحيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسين فرخنده اصل

حسين فرخنده اصل

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على فتحى

على فتحى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعيده وجدانى اصل

سعيده وجدانى اصل

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حامد برومند

حامد برومند

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سميرا محمدى

سميرا محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسين ناصريان منش

حسين ناصريان منش

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مازيار درخش

مازيار درخش

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مجتبى آذر

مجتبى آذر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ثريا بهرام پور

ثريا بهرام پور

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهرداد سعيدى سوق

مهرداد سعيدى سوق

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پريسا شرافتى نسب

پريسا شرافتى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سيده خديجه سعيدى نيا

سيده خديجه سعيدى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راحله طيبى

راحله طيبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهه فاطمى

الهه فاطمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريان ربانى نژاد

پريان ربانى نژاد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بهنام قاسميان خواه

بهنام قاسميان خواه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدحسين كاظمى فر

سيدحسين كاظمى فر

اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهام برزگر

الهام برزگر

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
على افرا

على افرا

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيدبنيامين دانشى

سيدبنيامين دانشى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه شكرائى

فاطمه شكرائى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كتايون رازى

كتايون رازى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد مشتاقى فر

محمد مشتاقى فر

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پيمان پديدار

پيمان پديدار

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرنگ ماردپور

بهرنگ ماردپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيدسعيد تقويان سوق

سيدسعيد تقويان سوق

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرشاد بهره بر

فرشاد بهره بر

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كامين اقليما

كامين اقليما

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مرضيه اكار

مرضيه اكار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فهيمه شرافت

فهيمه شرافت

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
يحيى اشكاوند

يحيى اشكاوند

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا مرادى الوند

زهرا مرادى الوند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلال بابك

جلال بابك

زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
داريوش بهروزى اصل

داريوش بهروزى اصل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقداد باستان

مقداد باستان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادق سپيدنامه

صادق سپيدنامه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افسانه اپرا

افسانه اپرا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سامان پناهنده

سامان پناهنده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نويد حكمت آرا

نويد حكمت آرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرخنده ارشك

فرخنده ارشك

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جاويد آگه

جاويد آگه

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زيبا پروين پور

زيبا پروين پور

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقر فرزاد

باقر فرزاد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرجان ورزان

مرجان ورزان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
الهام قارين

الهام قارين

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيدمهدى مرتضوى نژاد

سيدمهدى مرتضوى نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيده ساجده خداكرم پور

سيده ساجده خداكرم پور

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرشاد امينى زاده

مهرشاد امينى زاده

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عيسى اندامى

عيسى اندامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حامد بنوان

حامد بنوان

علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضوان السادات بزرگمهرى

رضوان السادات بزرگمهرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيدعلى اكبر جلالى مقدم

سيدعلى اكبر جلالى مقدم

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عصمت عسكرى

عصمت عسكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميررضا اشكوئى

اميررضا اشكوئى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحمت الله باش زر

رحمت الله باش زر

تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آسيه فرهنگ نژاد

آسيه فرهنگ نژاد

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بهنام اجتهادى

بهنام اجتهادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميترا دشتيان

ميترا دشتيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيد آسا

سعيد آسا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهزاد رحيمى فر

بهزاد رحيمى فر

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سيدعلى رضا آذريان

سيدعلى رضا آذريان

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهرام پاداش

شهرام پاداش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كوثر وحيدى نيا

كوثر وحيدى نيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على منطقى

على منطقى

تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
لقمان صادقى

لقمان صادقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضا امانت

رضا امانت

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرزانه داناخواه

فرزانه داناخواه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هانيه طيبى

هانيه طيبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اكبر هدايتى دوست

اكبر هدايتى دوست

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محبوبه ناصحى

محبوبه ناصحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيده زهره نورالدينى

سيده زهره نورالدينى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نساء راستگو

نساء راستگو

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سميرا معظم فرد

سميرا معظم فرد

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسم آباد

قاسم آباد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عظيمه دادگستر

عظيمه دادگستر

فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زيور صادقى تنگ بردسفيد

زيور صادقى تنگ بردسفيد

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جواد برجاس

جواد برجاس

فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجمه السادات حسينى فرد

نجمه السادات حسينى فرد

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نسرين كهن سال خوب

نسرين كهن سال خوب

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
روح الله پورعبدى

روح الله پورعبدى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سبحان رهامى

سبحان رهامى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افسانه شمسايى

افسانه شمسايى

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيده كريمى

سعيده كريمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نسترن صدقى پور

نسترن صدقى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
هاشم رهيده

هاشم رهيده

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رعنا خيرى

رعنا خيرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرهاد شهيدنيك

فرهاد شهيدنيك

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نيلوفر گلستانى نسب

نيلوفر گلستانى نسب

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عظيمه صميمى دوست

عظيمه صميمى دوست

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدرضا ابوذرى

احمدرضا ابوذرى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده ساناز موسوى

سيده ساناز موسوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احسان دانائى

احسان دانائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محدثه نوروزى سوق

محدثه نوروزى سوق

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مجيد عبدى الوند

مجيد عبدى الوند

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفى ترخان

مصطفى ترخان

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسعود مهربان پور

مسعود مهربان پور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آرمان طريقت

آرمان طريقت

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ولى آرايش

ولى آرايش

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی