گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گچساران

محمدمهدى خادم بشيرى

محمدمهدى خادم بشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
محمد امين خادم بشيرى

محمد امين خادم بشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
ميلاد باقرى

ميلاد باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على جهانى

على جهانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 151 آزمون

ریاضی
حميدرضا هاشم پور

حميدرضا هاشم پور

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
وحيد باقرى

وحيد باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
زهرا پرهون

زهرا پرهون

مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
محمدرضا مرادى

محمدرضا مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مريم حيدرى

مريم حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسين تقى پور

حسين تقى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سيد احمدرضا احمدى

سيد احمدرضا احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
اميررضا حكمتى نژاد

اميررضا حكمتى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايمان جهانى

ايمان جهانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

8سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
عليرضا كيانفر

عليرضا كيانفر

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدرضا عباسى

محمدرضا عباسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خشايار شهبازى

خشايار شهبازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
افشين عوض پور ارخلو

افشين عوض پور ارخلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساره شيخى

ساره شيخى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه فلسفى

فاطمه فلسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خشايار خورشيدى

خشايار خورشيدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نجمه على پناه پور

نجمه على پناه پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
اميد حدادى

اميد حدادى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهسا پاكدل

مهسا پاكدل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
بيتا محسنى

بيتا محسنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
رضا عباسى

رضا عباسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ندا هوشيارى

ندا هوشيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-تعهد وزارت بهداشت

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
مريم بوذرجمهرى

مريم بوذرجمهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نگار عباسى

نگار عباسى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدرضا امينى سردشت

محمدرضا امينى سردشت

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدعلى موسوى

سيدعلى موسوى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الهه آذرگون

الهه آذرگون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
درنا ديانتى پور

درنا ديانتى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
رضا بيعت زاده

رضا بيعت زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محبوبه پورهادي

محبوبه پورهادي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
سلما انصارى

سلما انصارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
زهرا قبادى

زهرا قبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فريده خوشدل

فريده خوشدل

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مينا محرابى يادكورى

مينا محرابى يادكورى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مينا پاكدل

مينا پاكدل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
نرگس راستيان

نرگس راستيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسن پرويزى

محسن پرويزى

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
مژگان داشاب

مژگان داشاب

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سيده عارفه رضوى

سيده عارفه رضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ريحانه شجاعت

ريحانه شجاعت

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه قارنگ

معصومه قارنگ

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
زهرا مهدويان پور

زهرا مهدويان پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
راضيه بهرامى دهدار

راضيه بهرامى دهدار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساناز سعيدى

ساناز سعيدى

مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوذر شيروانى

ابوذر شيروانى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مصطفى صادقى

مصطفى صادقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسين مدرس

حسين مدرس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پگاه يوسفى

پگاه يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ساريسا داودى

ساريسا داودى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضوان عزيزى

رضوان عزيزى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميربهادر سبزپور

اميربهادر سبزپور

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سحر قابضى

سحر قابضى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيده اكرم خادمى

سيده اكرم خادمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فائزه ظفرى

فائزه ظفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم گشتاسبى

مريم گشتاسبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ندا قيطاسى

ندا قيطاسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سونا احمدزاده

سونا احمدزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريحانه محمدى

ريحانه محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كبرى شكارى

كبرى شكارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عارف گودرزى

عارف گودرزى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا بهرامى آرخلو

رضا بهرامى آرخلو

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غزاله خاتمى

غزاله خاتمى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
مهدى پاكدل

مهدى پاكدل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نسترن دهقان

نسترن دهقان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا ايزدى

زهرا ايزدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرشاد حاصل نژاد

مهرشاد حاصل نژاد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آزاده رحمت زاده اصل

آزاده رحمت زاده اصل

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمد عربلو نره

محمد عربلو نره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نسرين حسنى

نسرين حسنى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زهرا احمدزاده

زهرا احمدزاده

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

9سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
نسترن حقيقت خو

نسترن حقيقت خو

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نگار شجاعى

نگار شجاعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مطهر رسته

مطهر رسته

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهاره كرمى

بهاره كرمى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على دريس

على دريس

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آرزو صالح خرم آبادى

آرزو صالح خرم آبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حسين بيات

حسين بيات

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسين عباسى

حسين عباسى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرزين آشكارى

فرزين آشكارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماء نادرى دره شورى

اسماء نادرى دره شورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پيران كريمى يادكورى

پيران كريمى يادكورى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
آى ناز ميرزايى

آى ناز ميرزايى

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مجتبى پناهى

مجتبى پناهى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الهام شاكرى شرف آبادى

الهام شاكرى شرف آبادى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين مجتبوى

حسين مجتبوى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
الهام غريبى نصرآباد

الهام غريبى نصرآباد

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سيدمحمد موسوى كشكولى

سيدمحمد موسوى كشكولى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مينا شعبانپور بوالى

مينا شعبانپور بوالى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رعنا تاجگردون

رعنا تاجگردون

شيمي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه انصارى

فاطمه انصارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عادل فرهادزاده

عادل فرهادزاده

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آروين يوسفى

آروين يوسفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدرسول عبادى نيا

محمدرسول عبادى نيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد پورميرزايى

محمد پورميرزايى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شكوفه پورخسرو چهار محالى

شكوفه پورخسرو چهار محالى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميررضا دارسنج

اميررضا دارسنج

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على كامران

على كامران

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميلاد كريمى

ميلاد كريمى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صديقه طباطبائى

صديقه طباطبائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
الهه مهدوى لار

الهه مهدوى لار

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب خليلى

زينب خليلى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساناز درودى پور

ساناز درودى پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پريسا دلاورى

پريسا دلاورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پريسا گمارى

پريسا گمارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رعنا شيوا مقدم

رعنا شيوا مقدم

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آيگين فرهمنديان

آيگين فرهمنديان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ساناز معزى فرد

ساناز معزى فرد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شقايق جهانيان

شقايق جهانيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد قائدى نيا

محمد قائدى نيا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد عباس نژاد

محمد عباس نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيده مائده ملكوتى اصل

سيده مائده ملكوتى اصل

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسان الله مرادى

احسان الله مرادى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آيگين ظهرابى وندايى

آيگين ظهرابى وندايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
معصومه روانگرد

معصومه روانگرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پگاه بهرامى راد

پگاه بهرامى راد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی