الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر الوند

ارسطو شكرى

ارسطو شكرى

حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رامين ندايى باشكند

رامين ندايى باشكند

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محدثه محمدى

محدثه محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الهام قلى زاده چمتوئى

الهام قلى زاده چمتوئى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاطمه خانپور

فاطمه خانپور

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
نسيم الله دادى خيرى

نسيم الله دادى خيرى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على اصغر جانى

على اصغر جانى

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عرفان ابراهيمى استرآبادى

عرفان ابراهيمى استرآبادى

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومه بختيارى

معصومه بختيارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اكرم مطلبى

اكرم مطلبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدى عباس پور

مهدى عباس پور

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عارف شاقلانى لور

عارف شاقلانى لور

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا انورى

زهرا انورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معصومه بابايى

معصومه بابايى

فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محسن خليلى

محسن خليلى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الهه عيشى

الهه عيشى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهران زهدى قايش قورشاق

مهران زهدى قايش قورشاق

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صديقه قديمى

صديقه قديمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امير شريف زاده

امير شريف زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميلاد داداشى اروشكى

ميلاد داداشى اروشكى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا حسين زاده

محمدرضا حسين زاده

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيده معصومه كيائى خرارود

سيده معصومه كيائى خرارود

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منا حميدى

منا حميدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرحناز نعمت زاده كركرق

فرحناز نعمت زاده كركرق

رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدرضا نقدى اروشكى

محمدرضا نقدى اروشكى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا آقاجانى نارنجكلا

زهرا آقاجانى نارنجكلا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهيار نظرى

مهيار نظرى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباس امينى

عباس امينى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على كرمى

على كرمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حميده رحيم خانى

حميده رحيم خانى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سحر رنجبر اشكلك

سحر رنجبر اشكلك

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مينا اسكندرى

مينا اسكندرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدجواد محمدى تلم خان

محمدجواد محمدى تلم خان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدفاضل ميراحمدى

محمدفاضل ميراحمدى

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهديه ملك پور

مهديه ملك پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه صادقى وركى

فائزه صادقى وركى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فائزه اينانلومرانلو

فائزه اينانلومرانلو

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى محمدى حلبى

مهدى محمدى حلبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه على زاده دزلى

فاطمه على زاده دزلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى آقائى صمدآبادى

مهدى آقائى صمدآبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد ناظرى

محمد ناظرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آرزو آذربار

آرزو آذربار

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه گرامى

فاطمه گرامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حانيه قوتى چوشلى

حانيه قوتى چوشلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ژاله صفرى گلچه

ژاله صفرى گلچه

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
الهام قربانى

الهام قربانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی