بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بوئين زهرا

على محمد خانى

على محمد خانى

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمه اينانلوخوجالو

فاطمه اينانلوخوجالو

حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد دودانگه

محمد دودانگه

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فاطمه گنجى

فاطمه گنجى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سپيده يعقوبى

سپيده يعقوبى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زينب حيدرى

زينب حيدرى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سارا ذكرياى

سارا ذكرياى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرمحمد اصفهانى

اميرمحمد اصفهانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ثنا پاى نبرد

ثنا پاى نبرد

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محدثه اكران

محدثه اكران

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
الهام يوسفى رامندى

الهام يوسفى رامندى

مديريت بيمه -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فهيمه على اكبرى

فهيمه على اكبرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على گلوى

على گلوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رويا اينانلو

رويا اينانلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محسن نادرى

محسن نادرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه عاملى

فاطمه عاملى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد جواد ارديخانى

محمد جواد ارديخانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا يوسفى رامندى

زهرا يوسفى رامندى

علوم سياسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هاجر خدامرادى شالى

هاجر خدامرادى شالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زينب پور گنجى

زينب پور گنجى

ژئومورفولوژي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عايرضا كريمى

عايرضا كريمى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نرگس دمرچيلو

نرگس دمرچيلو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى كريمى

مهدى كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوثر رجبى

كوثر رجبى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمد رضا نادرى

احمد رضا نادرى

مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين دودانگه

حسين دودانگه

تاريخ -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عارف جبارى زهرا

عارف جبارى زهرا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد رضا هاشمى بوئينى

محمد رضا هاشمى بوئينى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احسان حسين خانى

احسان حسين خانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى پورسليمانى

مهدى پورسليمانى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه برزگراسدى

فاطمه برزگراسدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فائزه صفيى

فائزه صفيى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد قموشى رامندى

محمد قموشى رامندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاطفه د يعقوبى

عاطفه د يعقوبى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه سلطان محمدى

فاطمه سلطان محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسن خراسانى

حسن خراسانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه قربانى

فاطمه قربانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم محمدخانى

مريم محمدخانى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسن عليرضايى

محسن عليرضايى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی