آبيك

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آبيك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرانك مافى انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
بهاره خيل نژاد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
رضا عشورى كيوانى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
سحر شاه پرور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 46
ميلاد غلامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال کانونی 95
سمانه ركابى و يايه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 45
محدثه يوسفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 19
على صالحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 7سال کانونی 132
فاطمه غلام طجرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 26
طاهره قره كوزلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 63
مريم محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 63
رضا يارى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 88
فاطمه محمدبيگى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
بهنام ابراهيمى عليا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
حامد محمدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 44
مجتبى حمزييان زيارانى انسانی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
صغرى محمدى انسانی مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 49
حميد رضا فلاح زاهد ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 69
ابوالفضل اسماعيلى ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 43
فاطمه صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 44
بيتا امانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 58
فاطمه طالبى ك ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 63
سميه فلاح زيارانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 47
فاطمه مرادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 48
رقيه كازانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
سيد مهدى حسينى مير محمدى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 61
محمدجواد محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
فرشته كريمى رحمانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
فاطمه مافى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 22
حسن محرابى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5سال کانونی 89
مريم كشاورز تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 35
داود بهرامى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
ساحل محمدى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
ليلا كريمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 48
الناز تكزارع تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 77
منيره اذرنيا ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
محمدرضا عزيزخانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 82
فاطمه محبى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
فروزان نجفى زيارانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
زهرا زبهد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 10
على نظرخانلو ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
مهسا طالبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 64
حديثه خدابنده لو ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
عليرضا سلمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
ياسمن خدادادى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 48
ليلا حقى خواجه غياثى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 45
مهدى خيامدار ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
عاطفه عمويى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
پريسا يارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 20
رضا خالقى زيارانى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 10
مريم اصل رضايى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 31
احمد كرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 46
مهدى كارگر انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
محسن بكماز ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 3سال کانونی 48
احسان نورمحمدى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 30
فاطمه يكه فلاح تجربی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 33
عليرضا صباغ زيارانى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 39
حسين رشيديان ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
ميثم صمدى ملاقاسم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 22
مريم خوش كام انسانی فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
نيلوفر خدادادى گوهر ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
زهرا نجفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
منير يگانه تجربی شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 57
شيوا فرامرزى قزقاپان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 31
سيده زهرا موسوى اسدى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 51
زهرا قربانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 20
على احمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 4سال کانونی 52
مهدى باقرنيائى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 47
حوريه احمدى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 65
سحر طهماسبى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 55
مهدى شعبانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
الهام عباسى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
مهديه دولت شاهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال کانونی 89
محمد حسين خانى زيارانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 26
زهرا اعتدادى ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 23
مريم مافى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 81
سيده زهرا حسينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 26
سيده فاطمه افتخارى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
سياوش طالبى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 50
امير طاهرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 30
مريم كريم زاده تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
فريبا اقايارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13