تاكستان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تاكستان

مهسا جهان بخش

مهسا جهان بخش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
امير حسين لامعى رامندى

امير حسين لامعى رامندى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
هانيه شيرى

هانيه شيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نگار رحمانى

نگار رحمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
آريا رحمانى

آريا رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا فيضى

زهرا فيضى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امير طاهرخانى

امير طاهرخانى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاطمه محمودى

فاطمه محمودى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رحيم اروجى

رحيم اروجى

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محسن عبداله ئى

محسن عبداله ئى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ارغوان رحمانى

ارغوان رحمانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سپيده رحمانى

سپيده رحمانى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
عباس غلامى

عباس غلامى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سروناز سرخوش

سروناز سرخوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سيده فروغ مير شريفى

سيده فروغ مير شريفى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعيده ذوالفقارى

سعيده ذوالفقارى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عاطفه طاهرخانى

عاطفه طاهرخانى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امين محمدى

امين محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زينب طاهرى نسب

زينب طاهرى نسب

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
توحيد رحمانى

توحيد رحمانى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميرحسين رحمانى

اميرحسين رحمانى

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سوگند طاهرى نژاد

سوگند طاهرى نژاد

هنراسلامي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
ساناز هاديها

ساناز هاديها

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احسان طاهرخانى

احسان طاهرخانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
على رحمنى

على رحمنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهران ظريفى

مهران ظريفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميد معصومى

حميد معصومى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
فردين قلعه قوند

فردين قلعه قوند

مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شايان طاهرخانى

شايان طاهرخانى

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شيرين طاهرخانى

شيرين طاهرخانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عرفان جليلوند

عرفان جليلوند

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
الهه طاهرخانى

الهه طاهرخانى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فائزه سوار

فائزه سوار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
معصومه خلج

معصومه خلج

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ابوالفضل قجر

ابوالفضل قجر

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرحسين رحمانى

اميرحسين رحمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سحر طاهرخانى

سحر طاهرخانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضا محمدخانى

رضا محمدخانى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد رحمانى

محمد رحمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مريم جوادى

مريم جوادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سيد عليرضا شجاعيان

سيد عليرضا شجاعيان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
امير رحمانى

امير رحمانى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهرشاد طاهرخانى

مهرشاد طاهرخانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حميدرضا طاهرخانى

حميدرضا طاهرخانى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عادل طاهرخانى

عادل طاهرخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پارسا طاهرخانى

پارسا طاهرخانى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرمحمد طاهرخانى

اميرمحمد طاهرخانى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
متين آرين

متين آرين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على رضائى

على رضائى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهدى مهربان خواه

مهدى مهربان خواه

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرهاد قلعه قوند

فرهاد قلعه قوند

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صبا رحمانى

صبا رحمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليرضا رحمانى

عليرضا رحمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهديه هادى

مهديه هادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غزاله رحمانى

غزاله رحمانى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
على خدابنده لو

على خدابنده لو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سجاد جعفر بيگلو

سجاد جعفر بيگلو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سماء لطفيان

سماء لطفيان

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرحسين رحمانى

اميرحسين رحمانى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيام رحمانى

پيام رحمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدسعيد شهبازى

محمدسعيد شهبازى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جواد فيضى

جواد فيضى

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه رحمانى

فاطمه رحمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد محمدى

محمد محمدى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مصطفى طاهرخانى

مصطفى طاهرخانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كورش صمدى نيكو

كورش صمدى نيكو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهيار طاهرى

مهيار طاهرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تينا طاهرخانى

تينا طاهرخانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سعيده مهرعليان

سعيده مهرعليان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدرضا صمدى

احمدرضا صمدى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
زهرا طاهرخانى

زهرا طاهرخانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد طاهرخانى

محمد طاهرخانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پوريا طاهرخانى

پوريا طاهرخانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجتبى طاهرخانى

مجتبى طاهرخانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حميد شرفخانى

حميد شرفخانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شبنم رحمانى

شبنم رحمانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمان طاهرخانى

آرمان طاهرخانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فائزه رحمانى

فائزه رحمانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غزاله بهرامى

غزاله بهرامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محدثه طاهرخانى

محدثه طاهرخانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمود غلامى

محمود غلامى

مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدى طاهرخانى آقايى

مهدى طاهرخانى آقايى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاطمه بيگدلى نعلبندان

فاطمه بيگدلى نعلبندان

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرناز آذركيش

فرناز آذركيش

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد طاهرخانى

سعيد طاهرخانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد صادقى نژاد

محمد صادقى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيما طاهرخانى

نيما طاهرخانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كامران طاهرخانى

كامران طاهرخانى

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عليرضا رفيعى

عليرضا رفيعى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه طاهرخانى

فاطمه طاهرخانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على بالاخانى

على بالاخانى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرحسين طاهرخانى

اميرحسين طاهرخانى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هديه رحمنى

هديه رحمنى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منيره لشگرى

منيره لشگرى

علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معصومه قنبرى

معصومه قنبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيم بالوخانلو

ابراهيم بالوخانلو

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه رحمانى

فاطمه رحمانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهدى بهبودى

مهدى بهبودى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رويا نصيرى

رويا نصيرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس عظيمى فرد

عباس عظيمى فرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آرزو رحمانى

آرزو رحمانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرحسين طاهرخانى

اميرحسين طاهرخانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مريم شعبانى

مريم شعبانى

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهديه رحمانى

مهديه رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شقايق رحمانى

شقايق رحمانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا فتحى لوشكانى

زهرا فتحى لوشكانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هانيه رحمانى

هانيه رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميد رحمانى

اميد رحمانى

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سهيلا قنبرى

سهيلا قنبرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پريسا رحمانى

پريسا رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رقيه عباسى

رقيه عباسى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
يگانه طاهرخانى

يگانه طاهرخانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نيلوفر رحيم

نيلوفر رحيم

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سينا رحمانى

سينا رحمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسين آشورى ميرزايى

حسين آشورى ميرزايى

حقوق -دانشگاه زابل-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پوريا طاهرى

پوريا طاهرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيما رحمانى

نيما رحمانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على على اكبرى

على على اكبرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شقايق رحمانى

شقايق رحمانى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يونس رحمانى

يونس رحمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدرضا رجبى

محمدرضا رجبى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكيبا طاهرخانى

شكيبا طاهرخانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امير فصيح رامندى

امير فصيح رامندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حميدرضا طاهرخانى

حميدرضا طاهرخانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بنيامين رحمانى

بنيامين رحمانى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فائزه طاهرخانى

فائزه طاهرخانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كيميا اكبرى

كيميا اكبرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحيمه شقاقى

رحيمه شقاقى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا رحمانى

مهسا رحمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهرشاد صفايى

مهرشاد صفايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه موسوى

سيده فاطمه موسوى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا طاهرخانى

زهرا طاهرخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ماهك خرم

ماهك خرم

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد اينانلو

محمد اينانلو

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدرضا ملكى قلعه

محمدرضا ملكى قلعه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محسن نمازقلن

محسن نمازقلن

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انسيه رفيعى

انسيه رفيعى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرضيه باقرى

مرضيه باقرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سحر شافعى

سحر شافعى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدى شيرخانلو

مهدى شيرخانلو

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معين تاند

معين تاند

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى بابا

مهدى بابا

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سمانه قمرى

سمانه قمرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين فخارى

حسين فخارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آرمان رحمانى

آرمان رحمانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدرضا طاهرخانى

محمدرضا طاهرخانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم بادر

مريم بادر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كيميا رحمانى

كيميا رحمانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن توكلى

محسن توكلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی