خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خاتم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زهرا كاظمى نسب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 22
رقيه خان جانى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
فاطمه خبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
زهرا عطايى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 69
حليمه آفتاب ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
فائزه اسدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 13
على نورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 9
فاطمه احمدى نسب تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
نسرين عطائى فتح آباد تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 20
مريم رستگارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 31
حسين رنجبر تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
ابوالفضل دهقان زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 5