طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر طبس

مجيد احمدپور

مجيد احمدپور

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمد مسعودى

محمد مسعودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمد نعمتيان

احمد نعمتيان

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زكيه برهانى

زكيه برهانى

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيد سنگچولى

سعيد سنگچولى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اميرحسين فرخنده

اميرحسين فرخنده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
معصومه اميريان

معصومه اميريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اميرحسين قاسم زاده

اميرحسين قاسم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
وحيده داودى

وحيده داودى

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه باقرى زاده

فائزه باقرى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد احمدى

محمد احمدى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سيد احمد سجادى

سيد احمد سجادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرزانه بيابانكى

فرزانه بيابانكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مسعود پرويزى مقدم

مسعود پرويزى مقدم

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
الهه سادات حسينى

الهه سادات حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على محمدزاده

على محمدزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهلا وزيرى

شهلا وزيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فائزه رجب زاده

فائزه رجب زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رسول زمانيان

رسول زمانيان

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فاطمه هراتى

فاطمه هراتى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدمهدى زمانيان

محمدمهدى زمانيان

مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فائزه كاظمى

فائزه كاظمى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رويا بيكى

رويا بيكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمد حسن پور ديهوك

محمد حسن پور ديهوك

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحمان اذرافراز

رحمان اذرافراز

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سعيده ابراهيمى

سعيده ابراهيمى

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فائزه كريمى

فائزه كريمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سيد سجاد هرمزى

سيد سجاد هرمزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمد لطفى

محمد لطفى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وحيده اسماعيلى

وحيده اسماعيلى

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه رئوفى

فاطمه رئوفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضا صالحى نيا

رضا صالحى نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمد فاطمى

احمد فاطمى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احسان باقرى

احسان باقرى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امير حسين چوپانى

امير حسين چوپانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه رزم ازما

فاطمه رزم ازما

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرا برهانى

زهرا برهانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهناز حسن زاده

مهناز حسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدرضا سيفى

محمدرضا سيفى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على احمدى

على احمدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم لطفى

مريم لطفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد مريدا

سعيد مريدا

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مريم رفيعى

مريم رفيعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادى نجفى مقدم

هادى نجفى مقدم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهرا ملكى

زهرا ملكى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه قلى پور

فاطمه قلى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصطفى جعفرنيا

مصطفى جعفرنيا

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سيد مهدى باقرى

سيد مهدى باقرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد رضايى

محمد رضايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حميدرضا بيكى

حميدرضا بيكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه اورنگ

معصومه اورنگ

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى رافتى

مهدى رافتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليرضا فرحناكى

عليرضا فرحناكى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه غلام زاده

فاطمه غلام زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميررضا شرفيان

اميررضا شرفيان

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حميده حجى آقا

حميده حجى آقا

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجاد باقرى

سجاد باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فائزه لطفى

فائزه لطفى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مريم رزم آرا

مريم رزم آرا

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادق شيردل

صادق شيردل

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاطفه يعقوبى

عاطفه يعقوبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
رقيه يارى

رقيه يارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن فرحناكى مقدم

محسن فرحناكى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رضا معصومى

رضا معصومى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدرضا حسن زاده

محمدرضا حسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زينب شبانى

زينب شبانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد جواد محمدى

محمد جواد محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير بدرام

امير بدرام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حانيه عباسپور نامقى

حانيه عباسپور نامقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فائزه بدرام

فائزه بدرام

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا توكلى

زهرا توكلى

علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امير حسين عطارى مقدم

امير حسين عطارى مقدم

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زينب كفاشى

زينب كفاشى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهزاد تقى زاده

بهزاد تقى زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين چوپانزاده

حسين چوپانزاده

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيد محمد موسوى

سيد محمد موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم طالبى مقدم

مريم طالبى مقدم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
زهرا ترابى زاده

زهرا ترابى زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سيد مرتضى كاظمى

سيد مرتضى كاظمى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امير حسين اتلاقى

امير حسين اتلاقى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على صفرى

على صفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عاطفه تقوى

عاطفه تقوى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آذين نيرومند

آذين نيرومند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امير رضا غلامى

امير رضا غلامى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جواد جابرى

جواد جابرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سحر عباسيان فرحبخش

سحر عباسيان فرحبخش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم رحمانى ديهوك

مريم رحمانى ديهوك

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عاطفه اميرى

عاطفه اميرى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نعيمه اختيارى

نعيمه اختيارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مليحه مرادى

مليحه مرادى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدجواد محمدى

محمدجواد محمدى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضا نظريان دوم

رضا نظريان دوم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی