طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر طبس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مجيد احمدپور انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 41
محمد مسعودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 65
احمد نعمتيان انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 44
فاطمه احمدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 39
زكيه برهانى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
سعيد سنگچولى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
اميرحسين فرخنده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 67
معصومه اميريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 73
اميرحسين قاسم زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 41
وحيده داودى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
فائزه باقرى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 25
محمد احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 46
سيد احمد سجادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 62
فرزانه بيابانكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 52
مسعود پرويزى مقدم ریاضی مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 4سال کانونی 63
الهه سادات حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 55
على محمدزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
شهلا وزيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 25
فائزه رجب زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 43
رسول زمانيان انسانی مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
فاطمه هراتى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 42
محمدمهدى زمانيان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
فائزه كاظمى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
رويا بيكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 34
محمد حسن پور ديهوك انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
رحمان اذرافراز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 37
سعيده ابراهيمى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
فائزه كريمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 63
سيد سجاد هرمزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 89
محمد لطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 37
وحيده اسماعيلى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
فاطمه رئوفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
رضا صالحى نيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 47
احمد فاطمى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 40
احسان باقرى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
امير حسين چوپانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 24
فاطمه رزم ازما تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 31
زهرا برهانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 14
مهناز حسن زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 48
محمدرضا سيفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
على احمدى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 19
مريم لطفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
سعيد مريدا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 11
مريم رفيعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
هادى نجفى مقدم تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 5سال کانونی 63
زهرا ملكى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فاطمه قلى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 18
مصطفى جعفرنيا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
سيد مهدى باقرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
محمد رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 29
حميدرضا بيكى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
معصومه اورنگ تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
مهدى رافتى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
عليرضا فرحناكى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 53
فاطمه غلام زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 17
اميررضا شرفيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 50
حميده حجى آقا تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 38
سجاد باقرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 47
فائزه لطفى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 5
مريم رزم آرا انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
صادق شيردل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
عاطفه يعقوبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 7سال کانونی 122
رقيه يارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 15
محسن فرحناكى مقدم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 4سال کانونی 66
رضا معصومى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 23
محمدرضا حسن زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 22
زينب شبانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
محمد جواد محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
امير بدرام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 30
حانيه عباسپور نامقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 63
فائزه بدرام تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
زهرا توكلى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 5سال کانونی 64
امير حسين عطارى مقدم ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 24
زينب كفاشى تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 22
بهزاد تقى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
حسين چوپانزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 13
سيد محمد موسوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 16
مريم طالبى مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 7سال کانونی 96
زهرا ترابى زاده تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 50
سيد مرتضى كاظمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 33
امير حسين اتلاقى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 24
على صفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 8
عاطفه تقوى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
آذين نيرومند تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 4سال کانونی 46
امير رضا غلامى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 25
جواد جابرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
سحر عباسيان فرحبخش تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد 1سال کانونی 19
مريم رحمانى ديهوك تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 36
عاطفه اميرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 43
نعيمه اختيارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
مليحه مرادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
محمدجواد محمدى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خمين) 1سال کانونی 13
رضا نظريان دوم تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 1سال کانونی 11