زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر زارچ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عاليه السادات آسايش انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
محمدمهدى عزيزى زارچ انسانی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
مطهره شريفى زارچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
حامد فتوحى فيروزآباد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
محبوب انتظارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
شيوا اسايش انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
محيا كريمى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 34
حيدر كلانترى سرچشمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فاطمه انتظارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
محيا كريم زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فاطمه پورانتظارى زارچ انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمدرضا حاج حسينى زارچى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حامد دارا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 41
مصطفى زارع انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
منصور دادگستر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
مصطفى سلطانى گردفرامرزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 44
عرفان جلالى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 6
محمدامين پورصادقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 19
سميرا فاضلى زارچى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
عاطفه سليمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
فاطمه ابوترابى تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
رويا مجتهدزاده فيروزآباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
فاطمه كريمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 112
مهديه آسايش زارچى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 54
مهديه دهستانى زارچ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 44
فاطمه آسايش زارچى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
رباب اقبالى زارچ انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
محمدرضا پورعليزاده باب تنگلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
مهديه دشتى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
فاطمه حسينى خانه تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
نفيسه اسدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
فاطمه كلانترى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 109
ميثم خان نصرت آبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
قاسم كريمى زارچى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 20
فاطمه كريمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال کانونی 69
مرضيه السادات حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال کانونی 63
عباس ايراندوست تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
مصطفى بابايى زارچ ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
زهرا حيدريان نژاد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
فاطمه انتظارى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
زهرا سردارى زارچى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
ام فروه كريمى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 28