زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر زارچ

محمدابراهيم سالارى زارچى

محمدابراهيم سالارى زارچى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عاليه السادات آسايش

عاليه السادات آسايش

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدمهدى عزيزى زارچ

محمدمهدى عزيزى زارچ

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مطهره شريفى زارچى

مطهره شريفى زارچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حامد فتوحى فيروزآباد

حامد فتوحى فيروزآباد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محبوب انتظارى

محبوب انتظارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيوا اسايش

شيوا اسايش

علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فريبا خوشنويس زارچ

فريبا خوشنويس زارچ

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محيا كريمى

محيا كريمى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حيدر كلانترى سرچشمه

حيدر كلانترى سرچشمه

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه انتظارى

فاطمه انتظارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا بابايى

زهرا بابايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محيا كريم زاده

محيا كريم زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاطمه پورانتظارى زارچ

فاطمه پورانتظارى زارچ

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدرضا حاج حسينى زارچى

محمدرضا حاج حسينى زارچى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حامد دارا

حامد دارا

مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مصطفى زارع

مصطفى زارع

علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
منصور دادگستر

منصور دادگستر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مصطفى سلطانى گردفرامرزى

مصطفى سلطانى گردفرامرزى

مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عرفان جلالى

عرفان جلالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدامين پورصادقى

محمدامين پورصادقى

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سميرا فاضلى زارچى

سميرا فاضلى زارچى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عاطفه سليمى

عاطفه سليمى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه ابوترابى

فاطمه ابوترابى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رويا مجتهدزاده فيروزآباد

رويا مجتهدزاده فيروزآباد

مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
مهديه آسايش زارچى

مهديه آسايش زارچى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهديه دهستانى زارچ

مهديه دهستانى زارچ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه آسايش زارچى

فاطمه آسايش زارچى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رباب اقبالى زارچ

رباب اقبالى زارچ

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدرضا پورعليزاده باب تنگلى

محمدرضا پورعليزاده باب تنگلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهديه دشتى

مهديه دشتى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فاطمه حسينى خانه

فاطمه حسينى خانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نفيسه اسدى

نفيسه اسدى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه كلانترى

فاطمه كلانترى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ميثم خان نصرت آبادى

ميثم خان نصرت آبادى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسم كريمى زارچى

قاسم كريمى زارچى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سيد كاظم محمدى

سيد كاظم محمدى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرضيه السادات حسينى

مرضيه السادات حسينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباس ايراندوست

عباس ايراندوست

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مصطفى بابايى زارچ

مصطفى بابايى زارچ

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زهرا حيدريان نژاد

زهرا حيدريان نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه انتظارى

فاطمه انتظارى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرا سردارى زارچى

زهرا سردارى زارچى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ام فروه كريمى

ام فروه كريمى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خديجه صفارى زارچ

خديجه صفارى زارچ

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاطمه انورى

فاطمه انورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ريحانه كمالى

ريحانه كمالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مريم مرادپورزارچى

مريم مرادپورزارچى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
الهه فاضلى زارچى

الهه فاضلى زارچى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی