يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدرضا اقبالى زارچ انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
محمد سعيد مسيحا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
مهران نعمتى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 65
محمدرضا سلطانى على آباد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
حسين نعمتيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 25
اميرحسين دهقانى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
محسن فخرآبادى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
زهراالسادات مدرسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
مهدى اسماعيلى نژاد انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 16
سيدعليرضا هاشميه مروستى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 7
فاطمه نوردى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
سيد محمد امين ميرجليلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 51
مصطفى شيبانى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 32
سيدمحمدمعين موسوى بيوكى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
ميلاد دشت آبادى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 20
محمدامين ناظرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
نيلوفر جهانفر انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
حسين كهدوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
على اكبريان ميمند انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
فاطمه واعظ انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
اميررضا آزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
محمد خسروى مقدم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
الهه السادات ميراسمعيلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
مهدى مهدوى منشادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
محمد دشتى خويدكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
على امرالهى بيوكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
محمد صادق غلامى قاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 67
امير حسين كريمى پناه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
ندا رحيم پور انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
رضا عشقان ملك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
مجتبى چاى فروش يزدى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 6
سعيد غلامى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 36
محمدحسين لطفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 32
مطهره جهانگير انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
فرزانه ابوالحسنى حاجى آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
سجاد خبيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
كيميا خواجه شريفى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
على رضائى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
امير محمد حق اللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 57
محمد پورابراهيمى خلفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
فائزه حبيبى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
محمدسجاد ذبيحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
معين پارسائيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
محمد اهالى آباده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
ريحانه پويان انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 22
الهام السادات سيد مورتى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 50
ندا دهقان ميرك آباد انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
على خاتمى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 8
مرضيه برزگرى بنادكوكى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 5
حانيه السادات حسينى فهرجى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محمد محمدى فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
سجاد زارع گاريزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
مرضيه جمشيدى كلانترى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مريم آزادى طلب داود آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 63
محجوبه زارع تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
مجتبى نظرى امنيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
حامد خياطيان يزدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 46
فاطمه قاضى كرمانى انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
موحده آيت اللهى تفتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 36
ساجده فلاح نژادتفتى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
حسين اسمعيلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 56
محمدرضا متين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
مطهره ملاحسن پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
معين آزاد مهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 26
بهنام فلاح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
سجاد جعفرنيا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 10
سيماالسادات ميرجليلى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
مرتضى سهيلى فر انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
زهرا قانع عزابادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
سعيده زارع هرفته انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
سيدمحمدصادق جلال زاده اسفند آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 19
محدثه دهستانى بنستانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
ريحانه فضيلتى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 31
محمدرضا اميرى دهج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
سيدسينا دهقانى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
اميرمحمد بيدابادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
سيدعليرضا ميرباقرى فيروزابادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
فاطمه السادات محمدى هنزائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 43
ميلاد نشاسته گر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 11
مصطفى ملا حاجى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
امين اديب نيا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
عاطفه اثوابى انسانی دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 36
فاطمه السادات ذبحى اشكذرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
مرجان باغ گلشنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 59
محمد غفورى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 30
نازيلا سلطانى اسمعيلي هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 36
ياسين شفيعى دهج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
نازنين اكبرپورباقى آبادى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
فاطمه امجد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
محمدرضا جهان پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
محمد رضائيان صباغ ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
فاطمه فلاحى بنادكوكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
سحر سلمان زاده يزدى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
فائزه امينى خواه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 34
محمد حيدرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
عليرضا آتش فراز ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 22
مصطفى كريمى بندرابادى انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محمد زلفعلى دهاقانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
اميرحسين غفورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
عليرضا اخوان سيگارى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
سيدمهدى علوى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فاطمه زارع انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مرضيه محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
سينا سپهر انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مهديه كريمى عقدا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حامد غفارى على اباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
امير رضا مژگانيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 77
اميرمحمد كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
مصطفى شاه حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
مهدى پهلوان حسينى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
اميررضا زاده كاظم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
مهدى قصابى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 32
محيا انتصارى انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
محسن كارگر حاجى ابادى انسانی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
عليرضا حاجى حسينى انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زهراالسادات ميرجليلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
سجاد دهقان بنادكى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
نجمه خوانين زاده انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محمد نژاد حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
فاطمه السادات حسينى عراقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
غزاله زارع كاريزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حسنعلى وكيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
مهديه مزيدى شرف آبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
آرمان بختيارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 109
فاطمه قانع عزآبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
محمد قيومى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
نرگس دهقان دهنوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
مجتبى متقى زاده انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
سيدحسين ميرترابى باجگانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
فريده صديقى خويدكى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
مهراد مصطفى ئيان انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
حانيه مجتهدزاده انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
مهسا احرام پوش انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
مينا غلامى بنادكوكى انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
مهران فكورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
سيد صدرالدين صابرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 63
آرش جمشيدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
فرزانه خدمت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
عقيق ابهت هنر نقاشي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
مريم شيرمحمدى يزدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 39
محمدحجت وطن خواه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
سيدسجاد خالوئى تفتى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
پرديس ثروت تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
حميدرضا آسوده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 32
شيوا برزگر انسانی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 36
على محمد حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 58
سعيده غفورى خرانق ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
اعظم اقبالى زارچ تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
على خراسانى گرده كوهى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
مجيد مقلد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مهديه بقائيان گرمسير انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
مريم مصدق مهريزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
ميلاد عابدينى سانيجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
فاطمه نشاطى پيربرج تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
هادى عارف نيا انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
حجت رفيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
سعيد صادق پور انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
مرضيه رضوانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
وحيد شمس الدينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
ياسر آخوندزاده طزرجانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
عاطفه السادات غزنويان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
سيدعلى طباطبايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
محمدامين فلاح مهريزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
محمد صالح ساويز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 54
مجتبى فتاحى حسن آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
عارف ميرجليلى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 32
محمدمهدى اميدبخش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
سيدمهدى نبوى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
بهاره دهقان بنادكى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زكيه زارع محمودآبادى انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عليرضا تابان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
نونا عدل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 40
مريم ملك ثابت ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
الهام حاجى باقرپور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
مهدى ميرجليلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
بهزاد روزبه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 32
صادق قرقچيان انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فريما فلاح تفتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 44
سيدسينا سجادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
احسان نگهدار ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
على ملك ثابت تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
زهرا كشاورزى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان 2سال کانونی 41
فهيمه مصيبى نژاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
اميرمسعود قانعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
مصطفى مدنى اشكذرى انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 8
سيد على حسينى دهج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 40
عارف عابدى بنادك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
على مروكيان على آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
سيدمرتضى كمال الدينى عزآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
مهديه دهقانپور فراشاه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
محدثه منتظرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
فاطمه على پور انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
سيدسجاد ميرزابابائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
الهه اخوه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
محمدمهدى مزيدى شرف اباد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
فرزاد كمالى زاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
زهرا شريف فرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
محدثه حيدرى دهوئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
محمد دشتى رحمت ابادى انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
فاطمه فلاح فضل آبادى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
حسين محسن زاده يزدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
محمد دشتى رحمت ابادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 29
الميرا اسماعيلى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
هادى زارع مهرجردى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 8سال کانونی 115
حامد زكى زاده بهابادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
مهديه ملاحسنى كهدوئى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 73
زهرا رعيتى بنادكوكى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
حسن زارع بزگ آبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 62
آرمين نقيبى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 54
مهدى كافى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
غزاله سپهرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
محمد شهاب قانع عز آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 48
امير حسين دهقانى سانيج ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 54
شميمه السادات حسينى سريزدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
اميدرضا فلاحتى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محمدمهدى سليمى منشادى انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
فاطمه جنتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
گلستان سلطانى اسمعيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
حامد احمدنژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
زهرا مسيح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 40
محسن ملانورى شمسى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 11
اميرحسين ابوشمسيا انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مهدى رفيع پورهدش ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
محمد حكيمى هدش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 22
مهشيد جليلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
فاطمه السادات ميرحسينى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
بنيامين باقرى انسانی مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 14
فاطمه السادات زارع اشكذرى انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 17
احسان رستگارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
على جلوداريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
بهاره دواز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
سجاد شعشعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
سعيد زارع دربرزى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
محمدحسين دهقان اشكذرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
محمدرضا امرالهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
مهران رخشان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
عليرضا دهانى كيوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
احسان منتظرى هدشى انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كسرى شرافت ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
سيدعلى نبوى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
مهدى ميرحسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
مينا السادات ميرجليلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
نجمه غلامى قاسمى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 32
سينا نورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 51
محمدمهدى دهقان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 55
مرتضى صانعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 33
فهيمه ابهت انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
مهلا خادمى ندوشن انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 12
محمد اشترى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
محسن ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 45
سعيد فخارپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
زهرا محمودى ميمند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
مهديه صفارى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مهديه السادات سادات زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 38
فائزه دهقان بنادكى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
مهدخت كلانترى مرزعه نو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
فاطمه عموقديرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 44
مصطفى انتظارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ندا سيرجانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محمد زارع رشكوئيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
محمدصادق مظفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
نسترن ريگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 28
زهرا عاشق معلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
كارن كلانترى پور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
مهدى شايق انسانی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
كيهان كلان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
شكيبا شادپور ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
سعيد زارع حسين آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 58
محمدرضا برزگرى دهج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
فاطمه ياورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
فريده رمضانخانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
شهاب الدين جعفرى نعيمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
الهه زين الدينى ميمند تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
هانيه پورمقدس ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
هانيه ارجمندى هرات تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
حورا يغمائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
پارسا نعمت الهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
مجيد فتوحى فيروزاباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
رويا كريمى زارچى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
الهه دهقانى محمودآبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
آرزو حسينى انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
محمد محبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
روح اله دشتكى انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
مريم وفائى شاهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 4سال کانونی 76
مينو فتوحى اردكانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
سيدسجاد مرتضوى يزدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
فاطمه زارع هرفته تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
زهرا بختيارى نيا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
محمدفاضل دهقان نيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مسعود زارع گاريزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مجتبى احمدى بيداخويدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
زينب رحمان زاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
عرفان افضلى بافقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
سيده فاطمه قريشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 33
محمد بنده خدا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
على افضلى نژاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
مهدى اعتبارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 52
حميدرضا رئيس عباسى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
رضوان السادات حسينى فهرجى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
پرى ناز مبين تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
فرزاد مازارزاده هنزائى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
عرفان اخلاص ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 45
زهرا مداح زاده انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
مهديه قاسميان فتح آبادى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
محمد دهقان منشادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
عرفان حميدى فر انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 14
مريم نجارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 8
محمد هادى رحمانى شمس انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
مرجان ريسمانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
احسان صنعتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
محمدجلال حدادزاده بهابادى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 1سال کانونی 25
فاطمه السادات زيارتى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
پريسا رحيميان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 44
مريم نبى بنادكى انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
محمدعلى راعى عزابادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 33
عباس فرهيد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمد باغيانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
سارا كاردى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سيد محمد رضا مروستى زاده زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 1سال کانونی 12
نسترن السادات منتظرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
عاطفه زارع احمدآبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 28
مهديه السادات علوى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
سيدعليرضا شجاع الساداتى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
على نقيبى بافقى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 8
احمد ده بيدى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
تينا مجيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
پريناز زارع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 3سال کانونی 36
مسعود مبينيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
على شيدان شيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
فاطمه سالمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 46
اميرمحمد ميرجليلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 27
شايان مربى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 31
محمد مزيدى شرف آبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
بهناز جهان فر هنر نقاشي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
زهرا عليزاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
ميلاد امامى ميبدى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 12
امين صادقيان شاهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
سيدمحمود رضا ركن الدينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 39
محمد زحمتكش انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
امين زراعتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
رضا موركى على اباد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 34
محمدعلى دهقانى اشكذرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حسين محسنى زاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 14
سياوش كافى هرناشكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
ابوالفضل منتظرى هدش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
نگار نجم الدينى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
فا طمه بهبودزاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
مهران دهقان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مهسا پورحسينى اردكانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
مژگان ولى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 18
عماد على مندگارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
نسترن حميدى فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
ابراهيم طاهرنژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
فاطمه رضائى هفتادر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
عباس عمادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سپيده صبورى تفت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
فرشاد نيازمند انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ابوالفضل خدايارى چاورچى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شيما فريمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
محمد مهدى خرمشادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
ناديا سلطانى گردفرامرزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 33
الهه ميرجليلى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
اميرعباس رحيم نژاد ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 22
گلناز صمدزاده يزدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 77
محمدهادى بيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
عطيه عطاران بندرآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
مجيد پور ادينه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 38
مهسا عاصى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 28
مطهره اسمعيلى ندوشن ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 25
سروش اميرى كمال آباد ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
معين جبارى انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
محمدكاظم ناطقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
بهاره تيراندازى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 68
محمد فرخى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شانديز - مشهد 2سال کانونی 27
ميلاد برهانى انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 8
نگين السادات موسوى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
كمند جوادپور تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
فاطمه سالارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 39
محمد شفيع نادرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 21
محمد عباسى هرفته ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
سعيده دايا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 38
محمدامين خضريان يزدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
ابوالفضل عسكرزاده جوزمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
محمد حميدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 20
امير حسين قانعى مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 3سال کانونی 48
زهرا حيدرى عبداللهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
سيد محمد مهدى حسينى مرام تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
محمد على آخوند زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
سيد مصطفى دهقان منشادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 83
زهرا صفارهنزائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
محمد بهزاد فر انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فرزاد شايق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ريحانه ميرجليلى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
آرش اسماعيلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 36
اميرحسين اشكور جيرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 26
فاطمه يوسفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
عاطفه پارسائيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 18
محمدرضا رضائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
محمد مهدى كبير اناركى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 52
مجتبى زارع بنادكوكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 14
عاطفه زارع محمودآبادى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
زهرا دبيرى بشرآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 46
وصال دهقان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
سعيد كارگر حاجى ابادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمدحسين بمان پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
محمدحسين جلال انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
فرناز مرشدى فرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
على دهقان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 65
مژگان اسداللهى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
مريم عابدى محمدآبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 21
احسان دره زرشكى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 23
مهرناز السادات خضرى نصر آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
حانيه نعمتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 45
سجاد سالكى صدرآبادى انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 9
ريحانه عبدالعليان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
ايمان مظفرى خلف بادام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
عليرضا زارع بنادكوكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
محمد دهقان منشادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
مبينا زارع رحيم آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
راضيه دهقان چنارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
محمد ابهجى عز آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سيدعلى غلمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
محمدعارف پارساگهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 17
تكتم قادرى انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فاطمه كلنگ دارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 102
محمدرضا جعفرى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زهرا نجم آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
فاطمه نعيمى كزج انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
عليرضا تقى خانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مجتبى امير خانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 5سال کانونی 91
زهرا كريمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فاطمه منتظرفرج تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
مائده نخعى سرو انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
مصطفى زارع شحنه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
فاطمه گلشن تفتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 3سال کانونی 42
محمدجواد رحمانى شمسى هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
ميلاد كاظمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بهنام بناءزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
فيروزه وحيدى مهرجردى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
فاطمه رجبى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
امين اميريان انسانی روانشناسي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 30
مهلا فلاح تفتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 34
على فلاحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
عاطفه برزگرى دهج تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 15
ميثم دشتى رحمت ابادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
على ميرجليلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
فاطمه زارع سروى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فائزه مهتديانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محسن نيك روان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
احمدرضا يزدى سجاديه انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
نرگس زمانزاده نصرآبادى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 23
فاطمه نينوائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
فاطمه خياطى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
امير انتظار بقيه الله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 21
رضا مقنى زاده ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 25
ايمان عظيمى احمدآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
لعيا السادات حسينى مطلق ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 32
مهدى كاكو انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
مرتضى اميدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
ابوالفضل آسيابان پوركوشكنو تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 24
محمدمهدى رضاحسنى توران پشت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
محمد انارى مرادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 12
فاطمه دانائى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فيروزه زارع بزك آبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
رضوان دهقان منگابادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 41
كوثر شيبانيان دهجى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
سهيلا صادقى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
عليرضا امينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
الهه دهقان منشادى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
فاطمه متصدى آقابزرگى انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
معين فصاحت انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
فاطمه منصورى محمدآبادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 33
آرزو تفكرى بافقى انسانی ايران شناسي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
سيد معراج توجهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 54
فاطمه كريمى مهدى آبادى انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
الميرا ابهجى عزآبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 32
پويا مظفرى ریاضی مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 1سال کانونی 25
مريم دشتى خويدكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 30
عاطفه كريمى مباركه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
محمدمعين خبيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ياسين سلطانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 72
فهيمه دهقانى اشكذرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حسين خواجه پور هنزائى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
فاطمه كمال ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
على بهراد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
زكيه احمدى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
فائزه دهقانى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
سيدمهراد رفيعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
آرزو قانع عزآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مهراد كريمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 16
زينب دهقان بنادكى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 33
ماندانا سادات هاشمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 36
ابراهيم ابهجى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 56
سيده فاطمه دژكام تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
اميررضا روستائى فيروزآباد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
مهسو رجايى مقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 73
على توكلى بهابادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
محسن دهستانى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 1سال کانونی 25
پدرام يغمائى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 2سال کانونی 34
حميد پورحسينى حجت آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
على دشتى رحمت آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فاطمه فوقانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
سيدسينا بزرگ حسين ابادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
مهديه خرمى ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال کانونی 34
مطهره سالارى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مهديه باقرى بيداخويدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 25
سيده گلنار احمدى رشتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
محمدحسين نصيرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
نگارالسادات اسلامى شهربابكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
منيراعظم كاشانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 20
پريسا ميرجانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
محمد طاهر ياورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 39
ابوالفضل محمديان انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
حانيه زرگر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
مهديه دهقانى سانيج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 99
احسان زارع محمدابادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
مريم سيحون تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 26
معز قدكى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
فاطمه شايق انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
پيمان سرسنگى على آباد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
فاطمه استادان صفار انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
سيد على فاتحى فضلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
دانيال عزيزى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 61
فرناز مودب ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
اميرمحمد جعفرى نجف ابادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
هانيه حسانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
فاطمه دهقان نژاددرارانداش ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
محمدمهدى قهرمانى انسانی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
فرحناز ميرزائى خلف بادام تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 26
زهره كريمى مباركه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 20
سيدمحمد سادات اخوى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
مريم دهقان منشادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 39
سيدعلى شريعت زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 3سال کانونی 42
محمد صادق غنى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 38
محمدحسين عبدى نسب تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
اميرحسين دهقان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
مينا شفيعيان فر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ايمان احمدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
مريم السادات حسينى كافى آباد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 48
احمد دائمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 25
سيدمصطفى مدنى منشادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
الهه زارع بنادكوكى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
نيما حقيقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
محبوبه سلطانى گردفرامرزى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 60
فاطمه السادات صنيعى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
فاطمه قديرى حرمتى انارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
زهرا شيرازى تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 24
محمد خانى سرو عليا ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
مهران مهرجو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
فاطمه عباسى شوازى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
فاطمه مجاهدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 63
محمدجواد دهقان سروعليا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
پانته آ يزدانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
فريبا بابائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
سيدفائز مهينى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
رومينا اعتمادى فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
ابوالفضل يزدانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
امير مهدى زارع تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 41
محمدحسين جعفرى نجف آبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
ريحانه انتظارى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
مطهره تاج نيا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
محدثه ميرجليلى ریاضی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
آنيتا نوروزاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 4سال کانونی 49
مصطفى احسان زاده ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 16
محمدعلى ميرجليلى ابراهيم آباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
فاطمه يخدانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
محمدعارف عالم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 32
محمد منصورمقدم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مهدى نخودساز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 5سال کانونی 89
فاطمه خاورى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 8
على جمشيدى ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
مسعود دهقانى محمدآبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
على كمالى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سيدسجاد حسينى نسب انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سارا زارع گاريزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
سعيد ولى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 40
شقايق رحيمى پور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
فاطمه انتظارى زارچ تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
ابوالفضل بازوبندى كيوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
فاطمه عاقبت خيرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
فاطمه محمدى خواه ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ايمان رنگ چيان انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 28
فاطمه كلانترزاده رحمت آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
حميد اسلامى مهرجردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
محمدجواد حاجى پهلوانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ابوالفضل ياورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
على شهابى نيا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
سيمين السادات درخشانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 20
سيداميررضا صدرالساداتى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
مهرناز محمدى مقدم تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
نگين بقايى تجربی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
محمد جواد ابراهيمى فرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
على اخوان بهابادى انسانی دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 19
فاطمه زارع شاه آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
مريم حكيمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
محمدحسين سيف الدينى زرندى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
سيدمحمدرضا كشفى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
ياسين محمودى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
محمدمحسن رعيت پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
سيدمحمد سيفتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
پريساالسادات صفوى مقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
سارا مجيبيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
فاطمه رنجبربافقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
پريسا ملامحمدعليان تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 22
مريم پوراحمدى هنزائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حميده زارع زردينى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
مطهره السادات ميرعزآبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
محمد حسن كفيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
اميرمسعود فيروزابادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
لقمان جوكار ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
محسن بيات ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
فاطمه فلاح تفتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
مهديه ابراهيمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
نگيسا عزيزى تفتى تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 14
محمد على مهرى محمد آبادى ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
رها مستنبط تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
محسن احمدى نيرى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 27
جواد فرزانى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
پوريا محمدى دهج ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 55
نويد دهقانى فخرآباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سحر يادگارى تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 17
هليا امامى ميبدى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
ليلا زارع تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
على جعفرى ندوشن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
مريم جهان آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
سيدمحمد دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
گلنازالسادات علوى نسب تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
پويا ميرعلى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
زهرا نقصان محمدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
مهديه ميرزاده اردكانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
ريحانه خواجه سروى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
ريحانه بابازاده ریاضی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
حسن صادقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
سحر غلامى قاسمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
ريحانه شيرانيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
ويدا زارع نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فهيمه اقبالى شاه آباد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
سيدعبداله اقبالى زارچ انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 7
محمدمعين قانع تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
محمدحسن نشاطى فرد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 28
سارا خواجه عقدائى تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 7سال کانونی 60
محمد فياض نيا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
محمدصادق حاجى رضايى ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
اميد دهقان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
على نوروزى چنارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
محمد بشارتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
هانيه اسدى كرم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
فرحناز افروغ تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
محدثه احمديان مرج تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 11
طاها عارف انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
اميرحسن اشرف زاده بيوكى انسانی علوم سياسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
ميلاد احمديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
فروغ پيوندى يزدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 45
اسماعيل حاجى ابراهيمى بيداخويدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
محمدمهدى شورابى خلف بادام ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 42
فائزه رضائى هفتادر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 49
حسين شفيق ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
فاطمه داودى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
على زارع خورميزى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 5سال کانونی 38
اميرحسين صابرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 44
محمد مهدى مقنى باشى منشادى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 7
ابوالفضل بهروزى مقدم ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مهدى پورامينى ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 13
فاطمه السادات مجلسى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
اميدرضا عنبرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 17
سميه تاج گردون ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
هانيه السادات ميرحسينى چاهوكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
محدثه عبداللهى حجت آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 37
محسن ميرعلى بيداخويدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
سارا رضائى بيداخويدى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
سيده افروز پوررضائى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
فردين الماسى نهنجئى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
محمد ده شيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
ريحانه پوررضائى كريم آباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نيلوفر زارعى محمودآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
محمدصالح دهقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
فراز نميرانيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
فاطمه آخوندى محمدآباد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
فريبا تقى زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
آيدين زاده محمد اوليايى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
مژده عابدينى سانيجى ریاضی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سنا برادران قناد تجربی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فاطمه زارع زردينى انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
فاطمه حسن آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
امير حسين لشكرى تجربی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 64
مريم ضيغميان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
مريم ايزدنيا تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
حانيه زراعتى باقى آباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
پرنيان ياوريان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
زهرا زحمت كش انسانی علوم سياسي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
مطهره ميرجليلى ریاضی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
غزاله خنوه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
فرزانه دشتى خويدكى انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
بهروز شبيرى نيا تجربی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 50
مسعود مهدى پور دره انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
فاطمه پاك زبان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 34
اشكان صادقيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 30
فاطمه حاجى محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
پريسا توكلى سانيج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
فاطمه سلطانى گردفرامرزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
ريحانه دبيرى نژاد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 36
زهرا السادات حنيفى يزدى تجربی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
آتوسا اشرف تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 30
نگين محمدى تجربی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 51
آرزو سليمى انسانی تاريخ -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
مطهره مهدى خانى كوشكنو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
نجمه خادمى سيدبنادكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
عليرضا برزگرى اردكانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 31
مهدى رانى همت ابادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 22
سلمان عابدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 20
فاطمه هاشمى هدش انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سيدعليرضا حسينى محمدآبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
احسان ضيغميان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
فاطمه وطن خواه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 50
اميرحسين ايرانشاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 29
زهرا فرشادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
آزاده آذريان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 7سال کانونی 110
نفيسه مجتبى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
ريحانه تهال تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
زهرا مروتى شريف آباد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 35
يونس هرمزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 67
سيد على اكبر كاكا تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 63
محمدطاها كفاش پناه انسانی علوم سياسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 7
فهيمه جعفرى تجربی مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
سيد مجتبى موسوى ندوشن انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
محمد كرامت بچه جكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
عباس افشون ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
محمدصادق كبيرى زاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
منصور تجمليان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 32
فاطمه زارع تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
محمدجواد مرادى مباركه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
مهديه شخص اشكالوئى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
اميرمحمد نظريان پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
اميرمحمد سلطانى گرد فرامرزى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
محمد صالحى فر تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 58
منصوره رحمانى شمسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 5سال کانونی 98
فاطمه همايونى باغبيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
حميده بريدلقمانى طوسى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
امين مرشدى شهربابكى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
راضيه رستگار مقدم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 16
مجتبى خادمى جلگه نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
زينب محتاج اله تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 33
محمد حسين زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
على حيدرى دهوئى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
فاطمه اسمعيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
زينب صادقيان ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
احمدرضا زارع بنادكوكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
سحر دهقانى نيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 4سال کانونی 83
فاطمه نجاتى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 33
فاطمه دهقان دهنوى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 35
محدثه اسلامى نسب ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حميدرضا زارع بنادكوكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 46
ساناز آخوندى ميبدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 17
معصومه جلاليان على آباد ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
فهيمه شيبانى دهج ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 25
مهديه حاجى عليخانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
ريحانه مزيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
مطهره علمدار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 23
مهديه توكلى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
آيدا جعفرى ندوشن تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 48
ثنا نجم آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
عرفان زرنديان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مهدى زارع بنادكى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 9
محبوبه كاظما ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
مصطفى جويا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 6
محدثه عبدالغفوريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
فاطمه خالوئى محمدآبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
مازيار فلفلى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محياالسادات حسينى بيوكى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
عليرضا صادقيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
فروغ السادات آقائى ریاضی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
پرديس كافى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
هانيه خيرانديش تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
محمدعلى مزرعه آقابزرگى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
محمد زندى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
مريم رهدارپور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 11
محدثه رعيتى باغبيدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
فاطمه سليميان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
زهرا سجادى نسب انارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 6سال کانونی 107
نرجس حيدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 13
عباس شفيعى هفتادر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
احمد دشتى رحمت آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
ريحانه شاهدپور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
نيكتا سينا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
محدثه حسينى صدرآبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 33
پريسا دهقانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
ساجده خيرانديش ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
آيدا السادات كلانترزاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
مرضيه اميدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 34
سيده فاطمه چراغى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 28
فاضل جوشن ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
احسان فلاحى پور انسانی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 15
عليرضا چاپ زاده تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
مهدى سيف الرعايائى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 13
زهره تاج آبادى هرات تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
سيدمحمدحسين حسينى دربرزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
سيدسعيد حسينى پور عزآبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
كيميا خليلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 21
دانيال حكام زاده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مريم سلطانى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مهدى زارع ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 27
فرناز فارغ تجربی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
سيد امير محمد نقيبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
فاطمه محمدى احمدآبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
وحيده زارعيان مزرعه خسرو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
سيدرضا عرب گرمسير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
آيدا اردانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
اميررضا رفيعى جوزم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
ابوالفضل نيك مهر تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
سيدپيام طباطبايى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
محمدعماد ميرغياثى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 24
غلامعلى قانع عزآبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
زهرا صدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 64
راضيه گلزار طزرجانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
نيلوفر سلطانى گردفرامرزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 42
محمد على افتخارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 95
محمدسعيد زارع ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
ليلا حاجى مقصودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 19
مجتبى ميرجليلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 32
هانيه شيخعليشاهى تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 8سال کانونی 138
نگار رضائى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 97
نازنين صباغ نژاديزد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 27
فاطمه اسدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
آناهيتا ممتاز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
مرتضى مميزالاشجار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
نگين صديقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 28
عليرضا سالارى بركويى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
محمدسعيد حقانى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
مهديه علاف زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
پرى ناز روناسيان تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
بشرا دهقان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 36
محجوب شفيعى محمدابادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 20
محمدحسين رحمانى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
اميرحسين اثنا عشرى اردكانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 16
اميد ذره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
فاطمه امين دربرزى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 33
سينا صنعتى كرمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
شايان شرافت ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
هانيه رعيتى بنادكوكى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 17
عاطفه شاكراردكانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 4سال کانونی 84
فاطمه مجاهديان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 47
زهرا بابانظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 7
فاطمه قاسمى بافقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
پريسا زينليان زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
محمدرضا فلاح مهرجردى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
فرشته رحيمى بافقى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فاطمه السادات ميرجليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
زهرا فاضلى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 3سال کانونی 20
سيداحمد ميروكيلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 28
وجيهه سراج تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 92
ميلاد جعفرى ندوشن تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
آريان بختى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 13
حامد كاوه يزدى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اميرحسين شفيع حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 16
هانيه دهقان چنارى تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 33
مليحه حرى ابرقوئى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 21
مينا سليمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
زهرا رحمانى تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
زهره معينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 26
زهرا شبانى كلويك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
آيدا گلزارفر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 31
احسان واحدى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 2سال کانونی 22
آذين كيانى حسن آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 42
مينا امينيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
محمد نقيبى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
سيدمحمدصابر شمع ريزى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
سيدمحمدرسول عمادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
انسيه السادات دهقان دهنوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
سجاد مهرآوران ریاضی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
حجت اكرمى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
آرزو انتظارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
فاطمه پورشمسيان جوزمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 36
محمدمهدى دهقان نجم آبادى انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
بيتا سالمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
حانيه قانعى بافقى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 37
مائده محرابى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
نگين عاقلى نژاد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
سعيد فلاح كذابى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مهديه عبدالعليان ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فاطمه قانع تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
فرناز قندهارى يزدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
راضيه يزدان شناس تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 19
مريم جليلى تجربی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 52
سيداحسان ابريشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
فائزه مزيدى شرف آبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 38
مهتا نامدارى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
محسن محمدى كزج ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
زهره استادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
پويا رحيمى ببروئى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 41
شيما برزگر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 42
شيما برزگرى دهج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
مينا پارسا تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فاطمه رهبر تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 20
سروش تفضلى مهرجردى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 15
بهاره السادات مهرنيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
نجمه زكى زاده قريه على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
ريحانه قديرى انارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
محمدرضا ضرابى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
فاطمه درخشه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
صبا حسن زاده حاجى آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 3سال کانونی 28
الناز ميرجليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 4سال کانونی 57
يوسف مرحمتى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 29
عاطفه صفار محمد آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10
فريبا افروغ تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
نجمه بيكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 25
محمد فلاح مهرجردى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
الهه پورجعفرى صدرآباد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 5
مهدى عشقان ملك ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10
عسل حلوانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
هادى محمدى شوره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 20
مهديه زارع زردينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
احسان پور بهبودى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 70
ميثم دهقان باغى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
اسماعيل احمدى بيداخويدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 14
على يزدانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 32
احسان دهقانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 6
فرشته پسته اى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 33
فائزه ميرشمسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
حسين شادان تجربی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
فاطمه زارع سروى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
مهروز روزبه تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 43
شيما جبارى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
الهام خانى كهنوئى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
فرشته محسنى سردارى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 76
ريحانه فتحى نژاد انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 16
رسول صانعى عطاآبادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 12
مهديه حيدرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
محمدحسن آبكش بندرآبادى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
آسيه شاكرى حسين آبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 6
پوروچيستا خداپرستى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
نصراله فتح ابادى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 29
محسن رحيمى ببروئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 33
عليرضا كبيرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 20
محمدحسين زنجيريان زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
ناهيد غلام زاده عباس آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
محسن كريميان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
حاتمه شفيعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
سيده رقيه رشيدنيا تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
فائزه افخمى عقدا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
فرشاد فريد زند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 42
مريم زال پور تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
محمدامين دهقان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 19
زهرا سهرابى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
وحيده شجاعى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 20
مهتاب زارع زردينى تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
مهدى رفيع زاده تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 37
نجمه قلم سياه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 13
يونس نظرى كالوس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
سجاد حسن پور كرمانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
فاطمه دهقانى سانيج تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
مينو خوشنام ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
مهديه غياث ندوشن تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
زينب توانائى كزج ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمد منتظرى هدشى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
فاطمه سردارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
ريحانه كمال ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
سيدابوالفضل حسينى گرمسيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
سيداميرحسين قبله زاده يزد تجربی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
مريم حقيرابراهيم آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
سيدمحمدسعيد حسنى بهابادى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 37
كريم سلمان رضايى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
آرزو زارع احمدآبادى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 12
نغمه استوارى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 52
الهه السادات همدانى بنادكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
منصوره عليقيان باغ خندان تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
اميرحسين جوشن انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 9
محمدجواد پرتوى مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
امين افسرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
محمد پارسائيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 12
فاطمه باغشاهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 15
عادل جوشن ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
فاطمه جلالى سخويدى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
حامد واقفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 33
سارا محمدپورشكيبا تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 85
مهديه نيك خواهان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 23
رضا كريمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
مهدى صفائى اسدآبادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 20
مهديه وكلائى ریاضی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 14
عليرضا رحيمى رتكى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 18
الهام عنبرشيرازى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 34
مهرى زارع محمودآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
فخرى السادات حسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 24
زهرا شريف زاده تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
فائزه انارى نصرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
اميرمحمد رحيمى قوام آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
مريم شيخ عليشاهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
فائزه انورى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
مهناز زارع تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
حميدرضا قانع عزآبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
فاطمه طاحونه داركوشكنو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
زينب جعفرى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان 2سال کانونی 6
فاطمه حداديان ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
فاطمه دهقانى محمدآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
زهير ترابى ميرزائى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال کانونی 38
فاطمه برقى بافقى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فاطمه آمون تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 27
ايمان برج على گورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 13
حنانه حكام زاده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مرضيه السادات سالارى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 42
مريم غلامى حاجى آباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
زهرا دهقانى سانيج ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فريبا تقى پور بيوكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 61
محمدرضا اسلامى مهدى آبادى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 6
فاطمه السادات منتظرى هدشى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
محدثه رعيتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
محمد دهقان بنادكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
عاطفه برزگرى دهج انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 22
مهديه كمالى سانيج ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
ريحانه فراقى يزدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 41
عادله امامى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نسيم فخرآبادى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 62
ليلا حاجى زاده على آباد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
فائزه انصارى سورك تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ابوالفضل خيرانديش انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 21
رويا فتوحى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
ميلاد شاكر اردكانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
هانيه سربى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
ياسمن السادات نماينده ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
عاطفه مير جليلى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 5سال کانونی 74
فائزه ثنايى مقدم تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
الهام شيشه برى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
سيدمحمد مزيدى شرف آبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
زهرا بلاغى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
حامد عفيفه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
معصومه صابرى حسين آباد تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
مطهره منتظرى هدشى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 41
فائزه غلامى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 21
زهرا هاشمى اصل تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
فاطمه سعيديان تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 23
سعيد بيابانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
عليرضا بيكى حسن آباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 31
فريده زارع تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
معصومه زارع سخويدى تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مجتبى فلاح مدوارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 28
ندا پسته اى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
اميررضا زارع بيدكى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فاطمه اكرمى ابرقوئي تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 41
نجمه ملاجعفرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
مهديه كمال تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
ميترا ميرجليلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
فاطمه زادگى تجربی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
محمد احتياط ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
صديقه جعفرى نعيمى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 26
مينا نجاتى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
آناهيتا منصورى نصرآباد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 62
زهرا دهقانى اشكذرى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 61
فاطمه السادات عظيمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 23
سيده زهرا رشيدنيا تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
مهدى مهدى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
مجتبى محمودى كهنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 28
مكرمه قانع عزآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
مطهره سلطانى گردفرامرزى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 25
شكوفه ميرزائى تجربی زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 8سال کانونی 109
زهرا قند ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
فاطمه دانشى دهج ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
مهسا منوچهرى نيا تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
فاطمه دشتى رحمت آبادى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
على انتظارى تجربی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 38
الهه حيدرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 30
لادن لشكرى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 26
اكرم السادات سادات حسينى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانون