رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رزن

حميد شاكرى

حميد شاكرى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ياور هادى حميد

ياور هادى حميد

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على جبارى آسا

على جبارى آسا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مجتبى نجفى فروز

مجتبى نجفى فروز

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حامد برزويى سرور

حامد برزويى سرور

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
زهرا عربخانى

زهرا عربخانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابوالفضل قدرتى گلزار

ابوالفضل قدرتى گلزار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پويا ايمانى

پويا ايمانى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نرگس شاكرى بهروز

نرگس شاكرى بهروز

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سيده راضيه شريفى

سيده راضيه شريفى

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حانيه يوسفى

حانيه يوسفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فائزه راغب نافع

فائزه راغب نافع

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدى ساجدى

مهدى ساجدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميلاد شيرمحمدلو

ميلاد شيرمحمدلو

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليرضا منتظرى منتظر

عليرضا منتظرى منتظر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زهرا سلمانى

زهرا سلمانى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سليمان صالحى

سليمان صالحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اميرحسين قنبرى

اميرحسين قنبرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد جلال مرادى روح

محمد جلال مرادى روح

علوم سياسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادق على رضايى

صادق على رضايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افسانه محمودى

افسانه محمودى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد هيزجى

محمد هيزجى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرشته سالك نقدى

فرشته سالك نقدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سجاد خانى روش

سجاد خانى روش

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهناز حيدرى

مهناز حيدرى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيد مجيد محمدى

سيد مجيد محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مريم احمدى نيا

مريم احمدى نيا

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه نورالهى

فاطمه نورالهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حديثه سلطانى عبدالعلى زاده

حديثه سلطانى عبدالعلى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضا دهقان

رضا دهقان

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نفيسه صادقى

نفيسه صادقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسين طيب لى

محمدحسين طيب لى

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سعيد گليى

سعيد گليى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ليلا ابراهيمى دعوتى

ليلا ابراهيمى دعوتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فريبا حاصل لى

فريبا حاصل لى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ياسر يونسى وكيل

ياسر يونسى وكيل

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه نادرى

فاطمه نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم نعمتى

مريم نعمتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فريبا موسوى

فريبا موسوى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راضيه محمدى غزال

راضيه محمدى غزال

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معصومه معين فر

معصومه معين فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راضيه سعادت روشن

راضيه سعادت روشن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سميرا رضايى

سميرا رضايى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على كرمى

على كرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معصومه شجاعى

معصومه شجاعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابوالفضل رحيمى

ابوالفضل رحيمى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى رضايى

مهدى رضايى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه هنرى

فاطمه هنرى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مرضيه ميرزايى

مرضيه ميرزايى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سميرا رشيدى داراب

سميرا رشيدى داراب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سجاد وحدت مودب

سجاد وحدت مودب

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مريم مجيدى

مريم مجيدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مجتبى حجتى

مجتبى حجتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سحر افتخارى

سحر افتخارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميد عطايى صائب

اميد عطايى صائب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پيمان جهانى مهتاش

پيمان جهانى مهتاش

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميثم باذلى

ميثم باذلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدهمدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على اصغر يارياب

على اصغر يارياب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدرضا عينى افضل

محمدرضا عينى افضل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدرضا قربانى

محمدرضا قربانى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضا حيدرى

رضا حيدرى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا هيربد اميرى

زهرا هيربد اميرى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
راضيه حسنى

راضيه حسنى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرمحمد دهقانى

اميرمحمد دهقانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا ربانى

محمدرضا ربانى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيد قاسمى

سعيد قاسمى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على شيخلو

على شيخلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده فائزه آقايى

سيده فائزه آقايى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نفيسه فقيه منزه

نفيسه فقيه منزه

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدرضا عسگرى

محمدرضا عسگرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميثم خالقى

ميثم خالقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صالح ساعى

صالح ساعى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی