تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تويسركان

سعيد فضلعلى

سعيد فضلعلى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اميرحسام گل‌ميرزايى

اميرحسام گل‌ميرزايى

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
رضا بيات

رضا بيات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسين پناهى

حسين پناهى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حميد زين‌العابدينى

حميد زين‌العابدينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضا شمس‌الهى

رضا شمس‌الهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضوان بختيارى

رضوان بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه شاهرخى

فاطمه شاهرخى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
على محمد الوندى

على محمد الوندى

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساجده جليلوند

ساجده جليلوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهدى اسماعيلى

مهدى اسماعيلى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زهرا رضايى

زهرا رضايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ريحانه بختيارى

ريحانه بختيارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
على فتح‌الهى

على فتح‌الهى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فريبا جعفرى

فريبا جعفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدرضا آقابابائى

محمدرضا آقابابائى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضا كلى‌وند

رضا كلى‌وند

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهرا بيات

زهرا بيات

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امير اردلانى

امير اردلانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد عزيزى

محمد عزيزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نرگس صالحى

نرگس صالحى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهرا بختيارى

زهرا بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرزانه كوليوند

فرزانه كوليوند

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهسا جمشيدى

مهسا جمشيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جعفر روستايى

جعفر روستايى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مريم حاجى‌عزيزى

مريم حاجى‌عزيزى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ريحانه شاهين

ريحانه شاهين

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
نرگس باقرى

نرگس باقرى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امين كوليوند

امين كوليوند

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
متين نانكلى

متين نانكلى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سميرا كزازى

سميرا كزازى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعيد عطايى‌زاده

سعيد عطايى‌زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه سورى

فاطمه سورى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صادق اسماعيلى

صادق اسماعيلى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مژده آقايى

مژده آقايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حانيه عليقارداشى

حانيه عليقارداشى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
الهام زنگنه دارانى

الهام زنگنه دارانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد مالميرى

محمد مالميرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
زهرا محمددوست

زهرا محمددوست

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مريم تركاشوند

مريم تركاشوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا عبدالملكى

زهرا عبدالملكى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضا گمار

رضا گمار

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميد بيات

اميد بيات

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرضيه مشكينى

مرضيه مشكينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فرزين سليمانى

فرزين سليمانى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى سورى

مهدى سورى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زاهده بيات

زاهده بيات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على كلانترى

على كلانترى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جواد كوليوند

جواد كوليوند

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نفيسه بختيارى

نفيسه بختيارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسين نوروزى

حسين نوروزى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا رزاقى

زهرا رزاقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امير محمد احمدوند

امير محمد احمدوند

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على صالح

على صالح

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ستاره‌السادات مهديان

ستاره‌السادات مهديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مسعود بياتى

مسعود بياتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مريم نصرالهى

مريم نصرالهى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سجاد بختيارى

سجاد بختيارى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرضيه سورى

مرضيه سورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهديه آقايانى

مهديه آقايانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا افشارى

زهرا افشارى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير عبدالملكى

امير عبدالملكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن روشنى

حسن روشنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباس قمرى

عباس قمرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم محمودى

مريم محمودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهران موسيوند

مهران موسيوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى عبدالباقى

مهدى عبدالباقى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
معصومه آريافر

معصومه آريافر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مريم بيگلرى

مريم بيگلرى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عطيه چراغعليئى

عطيه چراغعليئى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پريسا اسكندرى

پريسا اسكندرى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عطيه نانكلى

عطيه نانكلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ليلا ميرزامحمدى

ليلا ميرزامحمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مريم آقابابايى

مريم آقابابايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
انسيه محمودى

انسيه محمودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضوان مشكينى

رضوان مشكينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدامين خدابخشى

محمدامين خدابخشى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على حسنوند

على حسنوند

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليرضا صلح‌ميرزايى

عليرضا صلح‌ميرزايى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فائزه امينى‌فر

فائزه امينى‌فر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نرگس سليمانى

نرگس سليمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا احمدوند

رضا احمدوند

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرعباس عبدالملكى

اميرعباس عبدالملكى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدرضا مينايى

محمدرضا مينايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيمين لعلى

سيمين لعلى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سعيد زين‌العابدينى

سعيد زين‌العابدينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم بيات

مريم بيات

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راضيه الوندى

راضيه الوندى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امير حسين افشارى

امير حسين افشارى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فريبا تركاشوند

فريبا تركاشوند

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس صلح‌ميرزايى

عباس صلح‌ميرزايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدى لشينى

مهدى لشينى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على عبدالملكى

على عبدالملكى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضا جعفريان

رضا جعفريان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضا جامه‌بزرگ

رضا جامه‌بزرگ

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سپيده زارعى

سپيده زارعى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا عليقارداشى

زهرا عليقارداشى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساره چراغعليئى

ساره چراغعليئى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيد دلاورى

سعيد دلاورى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليمحمد زرقى

عليمحمد زرقى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيد محمدرضا گردانى

سيد محمدرضا گردانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شبنم سورى

شبنم سورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهديه خاقانى

مهديه خاقانى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مائده اسماعيلى

مائده اسماعيلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهشيد بصيرى

مهشيد بصيرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ساناز اسدى

ساناز اسدى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه شهيددوست

فاطمه شهيددوست

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه عبدالملكى

فائزه عبدالملكى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه تركاشوند

فاطمه تركاشوند

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد ابراهيم بيگمرادى

محمد ابراهيم بيگمرادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نسيم آئينه

نسيم آئينه

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راضيه قمرى

راضيه قمرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی