ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ملاير

حسين كرمى

حسين كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهدى شيرزادى

مهدى شيرزادى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
امير مسعود كريمى

امير مسعود كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پريسا يارمحمدى توسكى

پريسا يارمحمدى توسكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
عليرضا تركاشوند

عليرضا تركاشوند

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پگاه بحيرايى

پگاه بحيرايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
محمد عزيزملايرى

محمد عزيزملايرى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميررضا مختارجوزانى

اميررضا مختارجوزانى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طيبه بنيادى

طيبه بنيادى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
سميه كوليوند

سميه كوليوند

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كيانوش رحمتى

كيانوش رحمتى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
محمد مهرابى

محمد مهرابى

حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمد روزبهانى

محمد روزبهانى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مهدى تركمن

مهدى تركمن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدجواد سامى

محمدجواد سامى

طراحي صنعتي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
گلنوش بيرالوند

گلنوش بيرالوند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مسعود زارع

مسعود زارع

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نرگس حيدرى

نرگس حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عرفان شيدايى

عرفان شيدايى

طراحي صنعتي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مهدى سبزى نى

مهدى سبزى نى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
مريم موسوى

مريم موسوى

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مسعود الماسى

مسعود الماسى

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نگين بشردوست

نگين بشردوست

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمد رضا سلطانى

احمد رضا سلطانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امير مهدى عضدى

امير مهدى عضدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا صفى خانى

رضا صفى خانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سمانه فيروزى

سمانه فيروزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهدى گرجى ازندريانى

مهدى گرجى ازندريانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسين عباسى

حسين عباسى

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محدثه قهرى

محدثه قهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

8سال کانونی / 145 آزمون

ریاضی
سجاد محمدى جوزانى

سجاد محمدى جوزانى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
على عابدى

على عابدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سعيده فرزانپور

سعيده فرزانپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عليرضا تركمان

عليرضا تركمان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
امير شفوى

امير شفوى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مجيد كرمى جوزانى

مجيد كرمى جوزانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه صادق زاده

فاطمه صادق زاده

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زينب ساوند

زينب ساوند

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فائزه غياثوند دارابى

فائزه غياثوند دارابى

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
عرفان ايمانى شينه

عرفان ايمانى شينه

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
فائزه غلام طجرى

فائزه غلام طجرى

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدحسين هاشمى

محمدحسين هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ناديا غياثوند

ناديا غياثوند

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محدثه براتى

محدثه براتى

روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
محمد هاشمى

محمد هاشمى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مريم منصوريان

مريم منصوريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
رضا شهبازى

رضا شهبازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ريحانه رضايى

ريحانه رضايى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسن بهرامى

حسن بهرامى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرمحمد جعفرى

اميرمحمد جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سپيده كرمانى

سپيده كرمانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن عبدلى

حسن عبدلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نسترن مهدى نيا

نسترن مهدى نيا

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سامان تركاشوند

سامان تركاشوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مهدى فراهانى

مهدى فراهانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمد زاهدى مقدم

محمد زاهدى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على جعفرى

على جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
على سايه وند

على سايه وند

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آزاده فصيحى

آزاده فصيحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيدعليرضا كرمانى

سيدعليرضا كرمانى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سحر ظهرابى

سحر ظهرابى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرضيه ونايى

مرضيه ونايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد بقالى

محمد بقالى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم تركاشوند

مريم تركاشوند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدرضا قاسمى

محمدرضا قاسمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آريا بحيرائى

آريا بحيرائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
زهرا رحيمى

زهرا رحيمى

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مصطفى صادقى فر

مصطفى صادقى فر

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سميرا محمدى

سميرا محمدى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كيميا كوليوند

كيميا كوليوند

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اميرحسين زنگنه قشلاقى

اميرحسين زنگنه قشلاقى

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه گلى

فاطمه گلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مينا نهاوندى

مينا نهاوندى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدرضا فقيهى

محمدرضا فقيهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميرحسين آقابيگى

اميرحسين آقابيگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حميدرضا فرحى

حميدرضا فرحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على كرك وند

على كرك وند

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كيميا قياسوند

كيميا قياسوند

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مريم برزگر زندى

مريم برزگر زندى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آتوسا ساريخانى

آتوسا ساريخانى

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه غفارى

فاطمه غفارى

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احسان چگينى

احسان چگينى

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على كائيد

على كائيد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ريحانه السادات موسوى

ريحانه السادات موسوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صبا زاهدپور

صبا زاهدپور

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
على ونايى

على ونايى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سميه چهاردولى

سميه چهاردولى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على ذوالنور

على ذوالنور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حديث فيوضى

حديث فيوضى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على عظيمى

على عظيمى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فتانه كلهرى

فتانه كلهرى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سجاد ترك جوكار

سجاد ترك جوكار

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دانيال عبدلى

دانيال عبدلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا كديور

مينا كديور

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پويا بختيارى

پويا بختيارى

حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
على عليدادى

على عليدادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا روزبهانى

زهرا روزبهانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عليرضا نعمتى

عليرضا نعمتى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه تركمن

فائزه تركمن

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبحان نظرى

سبحان نظرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احسان ساريخانى

احسان ساريخانى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عليرضا گل زردى

عليرضا گل زردى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مائده جيريايى

مائده جيريايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرحسين فرهادى راد

اميرحسين فرهادى راد

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه فراهانى

فاطمه فراهانى

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رضا كرمى

رضا كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرناز ساريخانى

فرناز ساريخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه شير محمدى

فاطمه شير محمدى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كيانوش كيانى

كيانوش كيانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سروش افخمى

سروش افخمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسين عبدلى

حسين عبدلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پريسا سبزى

پريسا سبزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا خداداى

مهسا خداداى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه سادات موسوى

فاطمه سادات موسوى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدرضا سبزوار

محمدرضا سبزوار

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاهين شاملو

شاهين شاملو

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على امينى

على امينى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محدثه داودى

محدثه داودى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حميد فرهادى

حميد فرهادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
على غفورى

على غفورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا تركاشوند

رضا تركاشوند

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا مى ميوند

عليرضا مى ميوند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هانيه مهديان

هانيه مهديان

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمد تكلو

محمد تكلو

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرنوش احمدى

فرنوش احمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حميد رضا چهار دولى

حميد رضا چهار دولى

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فائزه محمودى

فائزه محمودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منا عبدلى حسين آبادى

منا عبدلى حسين آبادى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عباس جعفرى

عباس جعفرى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه صديقى

فاطمه صديقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيده نگين موسوى

سيده نگين موسوى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زهرا واثقى نژاد

زهرا واثقى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه آجوند زند

فاطمه آجوند زند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه شيرزادفر

فاطمه شيرزادفر

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاهين محمدى

شاهين محمدى

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرضيه نادى

مرضيه نادى

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مريم جعفرى

مريم جعفرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سميه كمالى

سميه كمالى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
على ابراهيم قاجاريان

على ابراهيم قاجاريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عليرضا حسنى

عليرضا حسنى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سحر كرمى

سحر كرمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى داورى

مهدى داورى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عرفان خيرى داويجانى

عرفان خيرى داويجانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرحسين فرهادتوسكى

اميرحسين فرهادتوسكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهسا بختيارى

مهسا بختيارى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه نوروزى گلدره

فاطمه نوروزى گلدره

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
على ونايى

على ونايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عليرضا على يارى

عليرضا على يارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيميا زكى پور

كيميا زكى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پريسا صديقى

پريسا صديقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ريحانه جهانى

ريحانه جهانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

زبان
سحر على محمدى

سحر على محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على خاكساران

على خاكساران

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدرضا فريدونى

محمدرضا فريدونى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على تركاشوند

على تركاشوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غزل رضوانيان

غزل رضوانيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدرضا عباسى

محمدرضا عباسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد نظريان

محمد نظريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدى عزيزى

مهدى عزيزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه احمدوند شاهوردى

فاطمه احمدوند شاهوردى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عليرضا فرهاد توسكى

عليرضا فرهاد توسكى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ناهيد فراهانى

ناهيد فراهانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم كاظمى

مريم كاظمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه كاويانى

فاطمه كاويانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مريم ابراهيمى

مريم ابراهيمى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد حسين خانجانى

محمد حسين خانجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مائده ماله مير

مائده ماله مير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شهلا تركى

شهلا تركى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهسا امينى

مهسا امينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرمسعود عطايى

اميرمسعود عطايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد پيرحياتى

محمد پيرحياتى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين نجفى

حسين نجفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه تركاشوند

فاطمه تركاشوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فاطمه رحيمى

فاطمه رحيمى

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الناز كريمى

الناز كريمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى موسوى

مصطفى موسوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اكبر نيك عهد

اكبر نيك عهد

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نيوشا زندبگله

نيوشا زندبگله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد بيگى

سجاد بيگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد تقى ئى

محمد تقى ئى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد كشكولى

محمد كشكولى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهدى فراهانى

مهدى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا يعقوبى

عليرضا يعقوبى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سامان حسينى

سامان حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه ربيعى

فاطمه ربيعى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نگار آقا بابايى

نگار آقا بابايى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدرضا عبدلى

محمدرضا عبدلى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا گورابى

عليرضا گورابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آريا ترك

آريا ترك

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على كهزادى

على كهزادى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرشاد قاسمى نژاد

فرشاد قاسمى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كيميا طوافى

كيميا طوافى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على ساوند

على ساوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد صالح لطفعليان

محمد صالح لطفعليان

باستان شناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهشاد ملكى

مهشاد ملكى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهره فراهانى

زهره فراهانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميترا جوكار

ميترا جوكار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عليرضا ملكى

عليرضا ملكى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين عليمحمدى

حسين عليمحمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راضيه غياثوند

راضيه غياثوند

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدمهدى حسينى

سيدمهدى حسينى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم روزبهانى

مريم روزبهانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مازيار برخوردارى

مازيار برخوردارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمد دادرس

احمد دادرس

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گلناز ماله مير

گلناز ماله مير

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مريم مهديانى

مريم مهديانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مريم نقدى

مريم نقدى

مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه فراهانى

فاطمه فراهانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محدثه ابراهيمى

محدثه ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهرانه بيات

مهرانه بيات

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا شيرزادفر

زهرا شيرزادفر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ندا آقايى

ندا آقايى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمدرضا عبدالهى

محمدرضا عبدالهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهشاد عسكرى

مهشاد عسكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سحر نظرى

سحر نظرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امير مهدى كريمى

امير مهدى كريمى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مريم مهرابى

مريم مهرابى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امير زنديه

امير زنديه

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نسترن ثمين پور

نسترن ثمين پور

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
راحيل باقرى

راحيل باقرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباس رضايى

عباس رضايى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفان فيوضى

عرفان فيوضى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كيارش سياوشى

كيارش سياوشى

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على بابائى

على بابائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مينا طاووسى

مينا طاووسى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صبا پاپى مطلق

صبا پاپى مطلق

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمد آدم پور

محمد آدم پور

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد على جعفرى

محمد على جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه افشارى

فاطمه افشارى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدصالح گودرزى مقدم

محمدصالح گودرزى مقدم

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نفيسه غفورى

نفيسه غفورى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه قنبرزاده

فاطمه قنبرزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عطيه تركمن

عطيه تركمن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سبحان فارسى

سبحان فارسى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين احمدى

حسين احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه روستائى قلعه مهديخانى

فاطمه روستائى قلعه مهديخانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
امير جوكار

امير جوكار

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على شيخعلى

على شيخعلى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پرنيا عابد اصغرى

پرنيا عابد اصغرى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهسا تركاشوند

مهسا تركاشوند

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شقايق زنديه پرى

شقايق زنديه پرى

اماروكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا ولى زاده

زهرا ولى زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهسا قياسوند

مهسا قياسوند

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرحسين شاملو

اميرحسين شاملو

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ليلا سليمانى

ليلا سليمانى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فائزه امينى

فائزه امينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه جعفرى جوزانى

فاطمه جعفرى جوزانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا باقرى

رضا باقرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
پريسا مهشورى

پريسا مهشورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سجاد محمدى

سجاد محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا نصيرى

مهسا نصيرى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
ياسمن ذاكر

ياسمن ذاكر

روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلمان ترك

سلمان ترك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهشاد طلائى

مهشاد طلائى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا اخيار

زهرا اخيار

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهنا مهدى پور

مهنا مهدى پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نيلوفر ابوالقاضى

نيلوفر ابوالقاضى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى تقى پور

مهدى تقى پور

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ساره اكبرى

ساره اكبرى

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سجاد صفارى

سجاد صفارى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محدثه كوليوند

محدثه كوليوند

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا بداغى

زهرا بداغى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرمحمد فرعى

اميرمحمد فرعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسين قنبرى

حسين قنبرى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فاطمه خدادادى

فاطمه خدادادى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نيكتا تركاشوند

نيكتا تركاشوند

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسماء صارمى

اسماء صارمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سعيده عباسى

سعيده عباسى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه سخاوت

فاطمه سخاوت

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يوسف غفارى فر

يوسف غفارى فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فائزه شيرزادى

فائزه شيرزادى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مجيد بهفر

مجيد بهفر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهين روزبهانى

شاهين روزبهانى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهره روزبهانى

زهره روزبهانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فائزه جعفرى جوزانى

فائزه جعفرى جوزانى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ليلا شكرى

ليلا شكرى

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مونا خلج

مونا خلج

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ساناز مومنى

ساناز مومنى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا رضيئى

زهرا رضيئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مجتبى نصرى

مجتبى نصرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حديث اسفنديارى

حديث اسفنديارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزانه سبزى

فرزانه سبزى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهرزاد زنديه

شهرزاد زنديه

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهره شيرمحمدى

زهره شيرمحمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پگاه صباغ

پگاه صباغ

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مائده عباسى

مائده عباسى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اباذر محمدى

اباذر محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ماهان نافع

ماهان نافع

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سحر مرادى

سحر مرادى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى گرجى

مهدى گرجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرزو احمدى

آرزو احمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضوان على بخشى

رضوان على بخشى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ليلا قاسمى

ليلا قاسمى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه روستايى

فاطمه روستايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معصومه موسوى

معصومه موسوى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على هلالى

على هلالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سارا چهارمحالى

سارا چهارمحالى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرزانه كلهرى

فرزانه كلهرى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد جواد حسنى

محمد جواد حسنى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حديث شيرزادى

حديث شيرزادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدهمدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه شيرعلى

فاطمه شيرعلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهرزاد گرجى ازندريانى

شهرزاد گرجى ازندريانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه زرينى

فاطمه زرينى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين جانجان

حسين جانجان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمد تيمورى

احمد تيمورى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی