مامونيه /زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مامونيه /زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرناز صادقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
مريم صدرايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
فاطمه جالينوسى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
فهيمه رستمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 20
حسين سرخيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 35
ابوالفضل دلاور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 35
زهرا جواهرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
محمد قراخانلو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
كوثر احمدى دايلار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 12
مهتاب احمدى زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 12
فاطمه بيانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
مريم سيارخلج تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
منصوره مقدسى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
زهرا طباطبايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
مجيد موسى زاده قديم تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18