دليجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دليجان

زينب محمدى

زينب محمدى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مهدى محمد على پور

مهدى محمد على پور

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمد صادق صادقى

محمد صادق صادقى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
فائزه دهقان

فائزه دهقان

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
الهام جعفرى

الهام جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مسعود طالبى

مسعود طالبى

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مسعود محمدحسين ميرزايى

مسعود محمدحسين ميرزايى

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فائزه حيدرى

فائزه حيدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سيدمحمدجلال خدابخشى

سيدمحمدجلال خدابخشى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيدمصطفى قهارى

سيدمصطفى قهارى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسين موحديان

حسين موحديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سميرا محمدكريمى

سميرا محمدكريمى

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
سحر حيدرى

سحر حيدرى

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرمهدى شفيعى

اميرمهدى شفيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهاره مجتهدى

بهاره مجتهدى

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حميدرضا خيرپرست

حميدرضا خيرپرست

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه دارابى

فاطمه دارابى

تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نجمه على جانى

نجمه على جانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدرضا صمدى

احمدرضا صمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اميرحسين حسين زاده

اميرحسين حسين زاده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
على نوابى

على نوابى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بيتا قدسى

بيتا قدسى

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه صابرى پور

فاطمه صابرى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن خراسانى

محسن خراسانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فائزه محمدى

فائزه محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زينب حمامى

زينب حمامى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمد عبدالوند

محمد عبدالوند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سوده فدايى

سوده فدايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على حيدرى

على حيدرى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهاره يوسفى

بهاره يوسفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعيد محمدى

سعيد محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
محمدرضا دلاورى

محمدرضا دلاورى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سيده بهار جلالى

سيده بهار جلالى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معصومه محمدكريمى

معصومه محمدكريمى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضا ابراهيمى

رضا ابراهيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه سلمانى وركانى

فاطمه سلمانى وركانى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاطمه خراسانى

فاطمه خراسانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عليرضا رفيعى

عليرضا رفيعى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ارمين شاپورى

ارمين شاپورى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا خراسانى

رضا خراسانى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آمنه صادقى

آمنه صادقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حجازى

فاطمه سادات حجازى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حوريه ابراهيمى

حوريه ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا حاجى ابراهيمى

زهرا حاجى ابراهيمى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نيلوفر قاسمى

نيلوفر قاسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدرضا توحيدى

احمدرضا توحيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهتاب جمشيدى

مهتاب جمشيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صدف براتى

صدف براتى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعيد جلالى

سعيد جلالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ساره حيدرى

ساره حيدرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد بخشى

محمد بخشى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد جواد اشرفى

محمد جواد اشرفى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ياسمن حسنى

ياسمن حسنى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

6سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
آرزو اصغرى

آرزو اصغرى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيلوفر استاداكبرى

نيلوفر استاداكبرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نجمه ابراهيمى

نجمه ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا خسروآقائى

زهرا خسروآقائى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بنفشه احمدى

بنفشه احمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سمانه مرادى

سمانه مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نگين استاد اكبرى

نگين استاد اكبرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فائزه نوروزى

فائزه نوروزى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهديه محمدى

مهديه محمدى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيد شهابى

سعيد شهابى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدرضا نظرى

محمدرضا نظرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على عليزاده فيروزى

على عليزاده فيروزى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حمزه مسعودى

حمزه مسعودى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا عليجانى

زهرا عليجانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی