اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اراك

حسين غفارپور

حسين غفارپور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
محمدحسين مشاقى

محمدحسين مشاقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مريم حق شمار

مريم حق شمار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آرينا تقوايى

آرينا تقوايى

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

هنر
ساجده كريمى

ساجده كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عليرضا ورمرزيارى

عليرضا ورمرزيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهسا عشرتى

مهسا عشرتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اميرمسعود ساجديان

اميرمسعود ساجديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرهام كاظمى

پرهام كاظمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
سيدعلى شريفى

سيدعلى شريفى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سعيد شيرزادى

سعيد شيرزادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
على پيرمحمدى

على پيرمحمدى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نگين همتى هزاوه

نگين همتى هزاوه

حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عليرضا ناصراسلامى

عليرضا ناصراسلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكيبا شيخ الاسلامى بورقانى

شكيبا شيخ الاسلامى بورقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غزاله عسگرى

غزاله عسگرى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

هنر
فاطمه جيريايى

فاطمه جيريايى

حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
محمد فتحى

محمد فتحى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدى مددى

مهدى مددى

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه محمودى

فاطمه محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ريحانه بادكوبه هزاوه

ريحانه بادكوبه هزاوه

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهتاب ايجانى

مهتاب ايجانى

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اميرمحمد شهرجردى

اميرمحمد شهرجردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدعلى طيبى

سيدعلى طيبى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى زارعى

مهدى زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مريم داودآبادى

مريم داودآبادى

ارتباطتصويري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
فائزه پيرزادى

فائزه پيرزادى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ياسين عظيمى نژاد

ياسين عظيمى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آرمان نجفى

آرمان نجفى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهسا مخلص آبادى

مهسا مخلص آبادى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميررضا گنجعلى

اميررضا گنجعلى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرضيه رجايى

مرضيه رجايى

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
زهرا قدبيگى

زهرا قدبيگى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسين انارى بزچلوئى

حسين انارى بزچلوئى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كيوان واحدى

كيوان واحدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عارف زارعى

عارف زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدرضا حسين خانى

احمدرضا حسين خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى مومنى

مهدى مومنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
آرمان محمدخانى

آرمان محمدخانى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على نادرى نورعينى

على نادرى نورعينى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فاطمه ملكى ميقانى

فاطمه ملكى ميقانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مسعود رحمتى

مسعود رحمتى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيما ميرزائيان

سيما ميرزائيان

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا روشن

زهرا روشن

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ريحانه سادات قائم مقامى

ريحانه سادات قائم مقامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسن شفيعى

حسن شفيعى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
گلرخ اسدى

گلرخ اسدى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نفيسه مرادى نيك

نفيسه مرادى نيك

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرزانه دادپو

فرزانه دادپو

مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه اسكندرى

فاطمه اسكندرى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پوريا پوراسلامى

پوريا پوراسلامى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه عبدلى

فاطمه عبدلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرعباس اميدى پور

اميرعباس اميدى پور

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
كيارش نادرى نيا

كيارش نادرى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فاطمه مير شفيعى

فاطمه مير شفيعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرحسين بيات

اميرحسين بيات

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على شرفى نيا

على شرفى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مصطفى قربانخانى

مصطفى قربانخانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضا لطيفى

رضا لطيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
آيدا كاظمى

آيدا كاظمى

ارتباطتصويري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
امير زنديه

امير زنديه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ابوالفضل مرزبان

ابوالفضل مرزبان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدمعين حلاج فرد

محمدمعين حلاج فرد

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اميرمهدى ضيغمى

اميرمهدى ضيغمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدجواد بطحايى

محمدجواد بطحايى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا تلخابى

زهرا تلخابى

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمود اكبرى

محمود اكبرى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مژگان طالب بيگى

مژگان طالب بيگى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمد رنجبر

احمد رنجبر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
اميرحسين خطايى داينى

اميرحسين خطايى داينى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرنوش خليلى

فرنوش خليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پرهام غلامى

پرهام غلامى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
محبوبه رضايى

محبوبه رضايى

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نگين طاهرى

نگين طاهرى

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على قضات

على قضات

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمد مرادى

محمد مرادى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمد طيبى

محمد طيبى

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پريا خانكه

پريا خانكه

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پانيذ محرابيان

پانيذ محرابيان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على فضل على

على فضل على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سميرا قشلاقى گازرانى

سميرا قشلاقى گازرانى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مبينا حسينجانى

مبينا حسينجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ندا صفرى

ندا صفرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حانيه سادات محمدى

حانيه سادات محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
درسا دالائى

درسا دالائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مريم محمد طاهرى

مريم محمد طاهرى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فائزه محمودى

فائزه محمودى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
آرين فراهانى

آرين فراهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صدرا صلحى

صدرا صلحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهنوش شهاب

بهنوش شهاب

طراحي لباس -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
محمدامين اكبرى

محمدامين اكبرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابوالفضل خان محمدى

ابوالفضل خان محمدى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدحسين سبزوند

محمدحسين سبزوند

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا عظيمى ضامنجانى

زهرا عظيمى ضامنجانى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دانوش چمنى

دانوش چمنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پدرام كربلائى

پدرام كربلائى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على اصغر وروانى

على اصغر وروانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عرفان صديقى فراهانى

عرفان صديقى فراهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مريم حسنى

مريم حسنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پريسا توكلى

پريسا توكلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سيداميرعباس سجادى

سيداميرعباس سجادى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
محمدشهاب آواژ

محمدشهاب آواژ

مهندسي حمل ونقل ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حميد اسلامى

حميد اسلامى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدرضا رضائى

محمدرضا رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميرحسين نجفى كپورچالى

اميرحسين نجفى كپورچالى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد سماعى

محمد سماعى

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
سيدحسين سجادى

سيدحسين سجادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صالحه سادات حسينى

صالحه سادات حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سحر عبدى

سحر عبدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضا كاوسى

رضا كاوسى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مبينا عسگرى

مبينا عسگرى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جواد لولوئى

جواد لولوئى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه جهانگيرى

فاطمه جهانگيرى

روانشناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباس داودى

عباس داودى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ليلا حسنى فراهانى

ليلا حسنى فراهانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سميه سعادت عصمتى

سميه سعادت عصمتى

روانشناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
الهام رجبى

الهام رجبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نرگس احمدى

نرگس احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نسترن تاج آبادى

نسترن تاج آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على نادرى

على نادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمد ساريخانى

محمد ساريخانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پريا نيك نام

پريا نيك نام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ستايش هاشمى

ستايش هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارينا چيت ساز

سارينا چيت ساز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فائزه حميدى

فائزه حميدى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هانيه عظيمى

هانيه عظيمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه سادات موسوى

فاطمه سادات موسوى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهسا آخوندى

مهسا آخوندى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كوروش شكورى

كوروش شكورى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميررضا طهماسبى

اميررضا طهماسبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدطه حيدرى

محمدطه حيدرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سيداميراحسان سجادى

سيداميراحسان سجادى

اماروكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضا دشتى پور

رضا دشتى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مريم معماريان

مريم معماريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نكيسا تركمان رحمانى

نكيسا تركمان رحمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آرش ظهيرى

آرش ظهيرى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
على منتظرى

على منتظرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيميا عابدى

كيميا عابدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهدى شيخى

مهدى شيخى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه سادات موسوى

فاطمه سادات موسوى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيد مهدى مولايى نسب

سيد مهدى مولايى نسب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيمين دخت پارسا منش

سيمين دخت پارسا منش

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميرحسين نيك پى

اميرحسين نيك پى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مهدى ياسبلاغى

مهدى ياسبلاغى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على خليلى

على خليلى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سهيل نقدى

سهيل نقدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
سيدارشيا هاشمى هزاوه

سيدارشيا هاشمى هزاوه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شايان نيازى

شايان نيازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا شهبازى منش

عليرضا شهبازى منش

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
على رحيمى

على رحيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على رضائى

على رضائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هانيه عباسى فرد

هانيه عباسى فرد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهبد زمانى فراهانى

مهبد زمانى فراهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهناز خالونظرى

مهناز خالونظرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صدف سادات حسينى

صدف سادات حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدرضا كاشانى

محمدرضا كاشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محدثه عبدلى بزچلويى

محدثه عبدلى بزچلويى

علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضا پيرى

رضا پيرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محدثه رضائى

محدثه رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غزال سادات ميرمعينى

غزال سادات ميرمعينى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرناز راكجاه

فرناز راكجاه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا باقرلو

زهرا باقرلو

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهشاد عظيمى

مهشاد عظيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سپهر اخوان ملايرى

سپهر اخوان ملايرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
على قضاتى مصلح آبادى

على قضاتى مصلح آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نرگس انارى

نرگس انارى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مريم احمدى

مريم احمدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
كيادخت شريفى

كيادخت شريفى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
على مرادى

على مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد احمدى

محمد احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سجاد قيطانى

سجاد قيطانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پگاه حاجى بيگى

پگاه حاجى بيگى

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يونس قاسمى

يونس قاسمى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم حيدرى

مريم حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه عليمردانى

مرضيه عليمردانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حميدرضا فلاحى

حميدرضا فلاحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهرا فرمهينى فراهانى

زهرا فرمهينى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيد محمد موسوى

سيد محمد موسوى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نگار عباسى

نگار عباسى

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سپهر نخستين

سپهر نخستين

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مبينا باقرى

مبينا باقرى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
على فرمهينى فراهانى

على فرمهينى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه مشهدى

فاطمه مشهدى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
على اله دادى

على اله دادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدى ميرزاخانى

مهدى ميرزاخانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كميل شريفى

كميل شريفى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على علامه

على علامه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على رحمتى

على رحمتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
امير دارابى

امير دارابى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سجاد رفيعى

سجاد رفيعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مائده عظيمى

مائده عظيمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهشاد مهرابى

بهشاد مهرابى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ايمان متين پور

ايمان متين پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ميلاد قاسمى

ميلاد قاسمى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على محمدى جلال آبادى

على محمدى جلال آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حديث صفرزاده پاسندى

حديث صفرزاده پاسندى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسين اسمعيلى مقدم

حسين اسمعيلى مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهرداد فدوى

مهرداد فدوى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عليرضا شعبانى

عليرضا شعبانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حنانه نخستين

حنانه نخستين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نگين ميرزا محمدى

نگين ميرزا محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كيانا ابطحى

كيانا ابطحى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
آرش احمدى

آرش احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدحسين غلامى

محمدحسين غلامى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شهرزاد اميرى

شهرزاد اميرى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهره غفارى

طاهره غفارى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صبا صرافيان

صبا صرافيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كسرى پورسينا

كسرى پورسينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهديه بخشى

مهديه بخشى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميرحسين عطارپور

اميرحسين عطارپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
يزدان اسعد

يزدان اسعد

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ليلا حسن پور

ليلا حسن پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك-تربيت معلم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حانيه آنالويى

حانيه آنالويى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام خانسوز

الهام خانسوز

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على عزيزآبادى فراهانى

على عزيزآبادى فراهانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آرمان ملكى

آرمان ملكى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نسترن سجادى هزاوه

نسترن سجادى هزاوه

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زهرا رودبارانى

زهرا رودبارانى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيداميرحسين حسينى

سيداميرحسين حسينى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
صادق پوينده

صادق پوينده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدحسين آبرين

محمدحسين آبرين

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد قدوسى

محمد قدوسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
درسا تقوايى

درسا تقوايى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
آناهيتا طاهرى

آناهيتا طاهرى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پدرام قاسمى نژاد

پدرام قاسمى نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد محمدى

محمد محمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم مرادى خانقاهى

مريم مرادى خانقاهى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آنيتا زرى در

آنيتا زرى در

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محدثه سادات حسينى

محدثه سادات حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى يعقوبى

مهدى يعقوبى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فاطمه هاشمى

فاطمه هاشمى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دلارام يعقوب زاده

دلارام يعقوب زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فائزه رضوانفر

فائزه رضوانفر

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محسن امانى

محسن امانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا داودآبادى

عليرضا داودآبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نگار همتى

نگار همتى

حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدامين دهملائى

محمدامين دهملائى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على اسفندانى بزچلوئى

على اسفندانى بزچلوئى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرشيده فردين فر

فرشيده فردين فر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نفيسه پاى وندى

نفيسه پاى وندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهره كميجانى

زهره كميجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على ديانتى

على ديانتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدرضا احمدلو

محمدرضا احمدلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عاطفه كاظمى

عاطفه كاظمى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسين حسينى

حسين حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ماهرو حسينخانى هزاوه

ماهرو حسينخانى هزاوه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اميرمحمد خسروانى فراهانى

اميرمحمد خسروانى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميلاد مومنى

ميلاد مومنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على تهرانى نيا

على تهرانى نيا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مطهره طاهرى

مطهره طاهرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شقايق اسدى

شقايق اسدى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ارزو اسلامى

ارزو اسلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مسعود رفيعى

مسعود رفيعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعيد نتاج سليمانى

سعيد نتاج سليمانى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محدثه بهارى

محدثه بهارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محسن ابراهيمى

محسن ابراهيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا اميدى

زهرا اميدى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدسجاد كلانترى

محمدسجاد كلانترى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ستاره اكبرزاده

ستاره اكبرزاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سيدمحمد موسوى نيا

سيدمحمد موسوى نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين شريعتى

حسين شريعتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسين كاظمى

حسين كاظمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فخرالدين وروانى فراهانى

فخرالدين وروانى فراهانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فائزه رضوانى

فائزه رضوانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضا دستجانى فراهانى

رضا دستجانى فراهانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدمهدى وردى

محمدمهدى وردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدسعيد خدابخشى

محمدسعيد خدابخشى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسعود بخشى

مسعود بخشى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد صالحى مرزيجرانى

محمد صالحى مرزيجرانى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
مهديه نورى

مهديه نورى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سيدمهدى سجادى

سيدمهدى سجادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
حميد اكبرى

حميد اكبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميرحسين مدبرى فر

اميرحسين مدبرى فر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضا زارعى

رضا زارعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمداحسان شعبانى

محمداحسان شعبانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نيما رحمانى

نيما رحمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجيد خليلى درمنى

مجيد خليلى درمنى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سهيل عباسى

سهيل عباسى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هما رستگارى

هما رستگارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياسان ناطقى

ياسان ناطقى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدمتين ميرزائى

محمدمتين ميرزائى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرعلى سعيدپور

اميرعلى سعيدپور

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ستاره سهيلى

ستاره سهيلى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيده ميرجوادى

سعيده ميرجوادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساجده غلامى

ساجده غلامى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهشاد ملكى

مهشاد ملكى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهشاد صدرايى

مهشاد صدرايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدامين بهراميان

محمدامين بهراميان

مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليرضا بهادرى

عليرضا بهادرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين عظيمى

حسين عظيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاطفه يزدى

عاطفه يزدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حديث گازران فراهانى

حديث گازران فراهانى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدمهدى تقوايى

محمدمهدى تقوايى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسام الدين مهاجرانى

حسام الدين مهاجرانى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مژگان احدى

مژگان احدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيدمهدى سجادى هزاوه

سيدمهدى سجادى هزاوه

مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آتنا فتحى

آتنا فتحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نريمان خرم نيا

نريمان خرم نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
حسين دربندى

حسين دربندى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريسا روستائى

پريسا روستائى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نسترن يساولى

نسترن يساولى

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى درويشيان

مهدى درويشيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مائده ساريخانى

مائده ساريخانى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وحيدرضا خجسته

وحيدرضا خجسته

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدجواد محمدى

محمدجواد محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على يوسفى

على يوسفى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا شكرى

رضا شكرى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
على عباسى

على عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على زارعى

على زارعى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا حسين آبادى

زهرا حسين آبادى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه براتى

فاطمه براتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محدثه ميقانى

محدثه ميقانى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدرضا ملكى

محمدرضا ملكى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مجيد مشايخى پور

مجيد مشايخى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابوالفضل احمدى

ابوالفضل احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محيا بهزادى

محيا بهزادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رضا عزيزى

رضا عزيزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ريحانه هاشمى

ريحانه هاشمى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمد عزيزمحمدى

محمد عزيزمحمدى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابوالفضل اسماعيلى

ابوالفضل اسماعيلى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محسن خليلى درمنى

محسن خليلى درمنى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عاطفه مولائى

عاطفه مولائى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه خانمحمدى

فاطمه خانمحمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدرضا صالحى

احمدرضا صالحى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فرشنه چگينى

فرشنه چگينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سپهر خجسته

سپهر خجسته

مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسم درمنكى فراهانى

قاسم درمنكى فراهانى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
شيوا خورشيد سوار

شيوا خورشيد سوار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سهيل قانعى

سهيل قانعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حديثه فراهانى

حديثه فراهانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميلاد عليمحمدى

ميلاد عليمحمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
منصور جعفرى

منصور جعفرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدعلى نيك بخت حرآبادى

محمدعلى نيك بخت حرآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على ذوالفقارى

على ذوالفقارى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
وحيد طاهرى

وحيد طاهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سولماز حسنى فرد كتيرايى

سولماز حسنى فرد كتيرايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهسا فراهانى

مهسا فراهانى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نيلوفر قربانى

نيلوفر قربانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدصادق ميرزابيگى

محمدصادق ميرزابيگى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معصومه روشنايى

معصومه روشنايى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
منا اسماعيلى

منا اسماعيلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهرزاد شمس الهى

شهرزاد شمس الهى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حميرا مظفرى

حميرا مظفرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ريحانه احمدى

ريحانه احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نسرين مومنى فراهانى

نسرين مومنى فراهانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حانيه طاهرى

حانيه طاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسين آقازيارتى فراهانى

حسين آقازيارتى فراهانى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهرداد رضايى مهرآبادى

مهرداد رضايى مهرآبادى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا ميرزايى

زهرا ميرزايى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدمعين فخرآبادى

محمدمعين فخرآبادى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهره گودرزى

زهره گودرزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلنوش بيات

گلنوش بيات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عرفان نصيرى

عرفان نصيرى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نگين سادات طباطبائى

نگين سادات طباطبائى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فريما كليائى

فريما كليائى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
مهديه حميدى پور

مهديه حميدى پور

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محدثه رحيمى

محدثه رحيمى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدمهدى محمدى

محمدمهدى محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زهرا رضائى

زهرا رضائى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهره عزيزى

زهره عزيزى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
محمدمسعود فتحعليان

محمدمسعود فتحعليان

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پرستو سادات ميرى

پرستو سادات ميرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيدحسين آقائى

سيدحسين آقائى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جلال قطار آجى شراهى

جلال قطار آجى شراهى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه حسينى

فاطمه حسينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پريسا بابائى نيا

پريسا بابائى نيا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا اسكندرى

زهرا اسكندرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهاره رنجبر

بهاره رنجبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مائده ميرزايى

مائده ميرزايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سجاد محمدى

سجاد محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
امير طهماسبى

امير طهماسبى

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حديثه ذوالفقارى پور

حديثه ذوالفقارى پور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مجتبى نوروزيه

مجتبى نوروزيه

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسين شريفى

حسين شريفى

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد احمدى درمنى

محمد احمدى درمنى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دل آرام سادات مهاجرانى

دل آرام سادات مهاجرانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيام آسنجرانى فراهانى

پيام آسنجرانى فراهانى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سارينا پاكزاد

سارينا پاكزاد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدرضا نصيرى

محمدرضا نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه عسگرى

فاطمه عسگرى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غزاله احمديان راد

غزاله احمديان راد

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا نظرى

زهرا نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليرضا ربيعى

عليرضا ربيعى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احسان خسروى

احسان خسروى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على غفارى

على غفارى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهشيد سادات مهاجرانى

مهشيد سادات مهاجرانى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نسيم بهادرى

نسيم بهادرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين شفيعى

حسين شفيعى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدى مظفرى

مهدى مظفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهديه سهل آبادى

مهديه سهل آبادى

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مينا آقاجانى

مينا آقاجانى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شراره ربيعى

شراره ربيعى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عاطفه مظفرى

عاطفه مظفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرنيان بغدادى

پرنيان بغدادى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على رضائى

على رضائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهتاب فراهانى

مهتاب فراهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
على لطيفى

على لطيفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آرمين اشترى نژاد

آرمين اشترى نژاد

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سهيل محمدى

سهيل محمدى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه هاشمى زاده

فاطمه هاشمى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدجواد خليلى

محمدجواد خليلى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
اكرم قنبرى

اكرم قنبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامحسين خواجه على

غلامحسين خواجه على

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كتايون فرجى

كتايون فرجى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى شهنازى

مهدى شهنازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه روشنايى

فاطمه روشنايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ليلا حسين خانى

ليلا حسين خانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سروش خانى فراهانى

سروش خانى فراهانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على رنجبرى

على رنجبرى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سياوش كاويان پور

سياوش كاويان پور

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد صفرآبادى

محمد صفرآبادى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مسعود كيشانى فراهانى

مسعود كيشانى فراهانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عليرضا رحيمى

عليرضا رحيمى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدمحمد آقائى پور

سيدمحمد آقائى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على خانمحمدى هزاوه

على خانمحمدى هزاوه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جواد رضائى

جواد رضائى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فاطمه كميجانى بزچلوئى

فاطمه كميجانى بزچلوئى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى ميرزائى

مهدى ميرزائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سميه يادگارى

سميه يادگارى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رقيه جيرياى شراهى

رقيه جيرياى شراهى

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اردوان مافى

اردوان مافى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهتا مبينى خالدى

مهتا مبينى خالدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليرضا افتخارى

عليرضا افتخارى

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسان اسدى عراقى

احسان اسدى عراقى

مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احسان خوش نواز

احسان خوش نواز

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ساجده كريمى مهر آبادى

ساجده كريمى مهر آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرمحمد آقاصفرى

اميرمحمد آقاصفرى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه حسنى

فاطمه حسنى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اميرحسين زارعى

اميرحسين زارعى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فاطمه صيادى

فاطمه صيادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه جهانشاهى فر

فاطمه جهانشاهى فر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شقايق سلطانعلى

شقايق سلطانعلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
متين بيدگلى

متين بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضا رحيمى پور

رضا رحيمى پور

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
على رفيعى راد

على رفيعى راد

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پرستو ده مولائى

پرستو ده مولائى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدرضا ربيعى

محمدرضا ربيعى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا على نژاد

رضا على نژاد

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سجاد تركى

سجاد تركى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ابوالفضل كارخانه

ابوالفضل كارخانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كيانا نادرى

كيانا نادرى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على بياتانى

على بياتانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شقايق نوروزى

شقايق نوروزى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عرفان رستم پور

عرفان رستم پور

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدرضا على آبادى فراهانى

محمدرضا على آبادى فراهانى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايمان كرامتى

ايمان كرامتى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على سليمانى پويا

على سليمانى پويا

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زهرا كريمى مهر آبادى

زهرا كريمى مهر آبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرحسين هزاوه

اميرحسين هزاوه

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حامد قربانى

حامد قربانى

فيزيك -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آرمان دهقانى

آرمان دهقانى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد ابراهيمى زاده

محمد ابراهيمى زاده

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مريم سعادت ترابى

مريم سعادت ترابى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا رضائى

زهرا رضائى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريحانه رياحى فرد

ريحانه رياحى فرد

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيلوفر دربندى

نيلوفر دربندى

تاريخ -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پرنيان حسنى

پرنيان حسنى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عادل مزرعه فراهانى

عادل مزرعه فراهانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهران خسروى

مهران خسروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالفضل رفيعى

ابوالفضل رفيعى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محدثه صحرا ئى

محدثه صحرا ئى

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محدثه فيضى

محدثه فيضى

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعمت اله حبيبى

نعمت اله حبيبى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سارا دولت آبادى

سارا دولت آبادى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مبين مولايى

مبين مولايى

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه رنجبر كر كانكى

فاطمه رنجبر كر كانكى

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميد الهى زاده

اميد الهى زاده

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين رنجبرى

حسين رنجبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على اميرى

على اميرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الهه عظيم پور

الهه عظيم پور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حميدرضا يزدى

حميدرضا يزدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيلوفر زينلى

نيلوفر زينلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميثم صالحى

ميثم صالحى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهشيد محمدى

مهشيد محمدى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
غزل السادات فخرى

غزل السادات فخرى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سالار ظهيرى

سالار ظهيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضا اخلاقى

رضا اخلاقى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميد شعبانى

اميد شعبانى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى رضايى

مهدى رضايى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرحسين سليمانى

اميرحسين سليمانى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه خوش نظر

فاطمه خوش نظر

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رامتين عاليخانى

رامتين عاليخانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدرضا خواجه على

محمدرضا خواجه على

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين زارعى نودهى

حسين زارعى نودهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شقايق بوالحسنى

شقايق بوالحسنى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد اميرى هزاوه

محمد اميرى هزاوه

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عرفان تارخ

عرفان تارخ

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه بادرستانى

فاطمه بادرستانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيدمحمدرضا مدنى

سيدمحمدرضا مدنى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محدثه كريمى

محدثه كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهديه فراهانى

مهديه فراهانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كيميا نظرى

كيميا نظرى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد صمدى

محمد صمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيد ملكى

سعيد ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه ربيعى

ريحانه ربيعى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيد رضايى

سعيد رضايى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد بياتانى

محمد بياتانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى زارعى

مهدى زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدى مراديان

مهدى مراديان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رهام بصيرى

رهام بصيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ياسمن ملكى

ياسمن ملكى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد صالحى

محمد صالحى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهنام جعفرى

بهنام جعفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سيدمسعود سجادى مقدم

سيدمسعود سجادى مقدم

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امير ابراهيمى

امير ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد مرادى

محمد مرادى

فيزيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد دهقان صيور

محمد دهقان صيور

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهدى عباسى قديم

مهدى عباسى قديم

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحسين بنى جمالى نصيب

اميرحسين بنى جمالى نصيب

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجاد يعقوبى

سجاد يعقوبى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رامين بادمكى

رامين بادمكى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيمان ناصرى

پيمان ناصرى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منيره على محمدى

منيره على محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساجده نوربهشت

ساجده نوربهشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه مقدسى

فاطمه مقدسى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برهان عارف نژاد

برهان عارف نژاد

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا عسگرى مهرآبادى

زهرا عسگرى مهرآبادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ياسمن يحيايى

ياسمن يحيايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشاد شانقى

فرشاد شانقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمد داودآبادى

احمد داودآبادى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيدمحمدرضا محمدى

سيدمحمدرضا محمدى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
هورشاد قديمى

هورشاد قديمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على نعيمى

على نعيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم علائى

مريم علائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ابوالحسن ياسبلاغى شراهى

ابوالحسن ياسبلاغى شراهى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كمند سبحانى

كمند سبحانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرضيه كوخايى بزچلويى

مرضيه كوخايى بزچلويى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه خوشدونى فراهانى

فائزه خوشدونى فراهانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلنوش خدادادى

گلنوش خدادادى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حميدرضا مرادى باستانى

حميدرضا مرادى باستانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسين بداغى

حسين بداغى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدحسن گياه چى

محمدحسن گياه چى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضا ميقانى

رضا ميقانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ريحانه فراهانى

ريحانه فراهانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ليلا موحد

ليلا موحد

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سجاد سعيدى

سجاد سعيدى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مه سيما باقرى

مه سيما باقرى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عاطفه كرمى

عاطفه كرمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نگار دارابى هزاوه

نگار دارابى هزاوه

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مطهره ميرزايى

مطهره ميرزايى

فيزيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اميرارسلان جلالوندى

اميرارسلان جلالوندى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اميرمحمد فعلى

اميرمحمد فعلى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيد عابدى

سعيد عابدى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه شمسى

فاطمه شمسى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عارفه حميدى

عارفه حميدى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيده سمانه حسينى

سيده سمانه حسينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه محمدى

فائزه محمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زهرا فرمهين فراهانى

زهرا فرمهين فراهانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه صادقى

فاطمه صادقى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرمهدى توحيدنژاد

اميرمهدى توحيدنژاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عماد قلعه نوئى

عماد قلعه نوئى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرشاد مرادى

فرشاد مرادى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عليرضا عباسى

عليرضا عباسى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مبينا نقى پور

مبينا نقى پور

فيزيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيمان دلشادى

پيمان دلشادى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مريم احمدى

مريم احمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گلناز انصارى هادى پور

گلناز انصارى هادى پور

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجيد يساولى

مجيد يساولى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شكيبا سادات ميرباقرى

شكيبا سادات ميرباقرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضا عسگرى هزاوه

رضا عسگرى هزاوه

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اميرحسين فراهانى

اميرحسين فراهانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدرضا شهوه

محمدرضا شهوه

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
اعظم بهادرستانى

اعظم بهادرستانى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا كاوئى

عليرضا كاوئى

فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرشته حاجى آبادى

فرشته حاجى آبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امير كريمى

امير كريمى

فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نيلوفر نوروزى

نيلوفر نوروزى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مائده خرمى

مائده خرمى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد ربيعى

محمد ربيعى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى اميدى

مهدى اميدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا بيژه

عليرضا بيژه

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سارا بهادرى

سارا بهادرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سجاد پارسا

سجاد پارسا

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مبينا خسروى

مبينا خسروى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم دستجانى فراهانى

مريم دستجانى فراهانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه السادات مير ابراهيمى

فاطمه السادات مير ابراهيمى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محدثه فرقدانى

محدثه فرقدانى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه ملكى

فاطمه ملكى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهردخت دژدار

مهردخت دژدار

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گلبرگ داودى نژاد

گلبرگ داودى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رضوان سادات صفرآبادى فراهانى

رضوان سادات صفرآبادى فراهانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مبينا حميدى نسب

مبينا حميدى نسب

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شيوا فولادى

شيوا فولادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيمياسادات ميرموحد

كيمياسادات ميرموحد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهديه وفائى نيا

مهديه وفائى نيا

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهديه ملكى

مهديه ملكى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دنيا يوسفى

دنيا يوسفى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد محمودى

سعيد محمودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرعلى حسين پناهى

اميرعلى حسين پناهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گلپر رحمتى

گلپر رحمتى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حميد رجائى

حميد رجائى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدى مرادخانى

مهدى مرادخانى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مبينا بيرجندى

مبينا بيرجندى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مهدى دارستانى فراهانى

مهدى دارستانى فراهانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جواد سليمى

جواد سليمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدرضا مقصودى

محمدرضا مقصودى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا عباسى

عليرضا عباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا تبرته فراهانى

زهرا تبرته فراهانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خديجه خيرآبادى

خديجه خيرآبادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدمبين بصرى

محمدمبين بصرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه اتابكى

فاطمه اتابكى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على محمد ربيعى

على محمد ربيعى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سارا كميجانى بزچلويى

سارا كميجانى بزچلويى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نرگس ابوالمعصومى

نرگس ابوالمعصومى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدمهدى صالحى نسب

محمدمهدى صالحى نسب

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد آقامحمدى

محمد آقامحمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه عليزاده

فاطمه عليزاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رهام عسكرى

رهام عسكرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضا گل بداغى سربندى

رضا گل بداغى سربندى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى طهماسبى

مهدى طهماسبى

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ريحانه حسينى

ريحانه حسينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سهيلا نظامى

سهيلا نظامى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عليرضا پارچه طلب كوهپايگان

عليرضا پارچه طلب كوهپايگان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على حسن زاده

على حسن زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مائده مختارى

مائده مختارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيداميرمسعود مرتضوى

سيداميرمسعود مرتضوى

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا حسينجانى

زهرا حسينجانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
الهام صالحى

الهام صالحى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عرفان طاعتى

عرفان طاعتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ارغوان امامى

ارغوان امامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهديس اميرى

مهديس اميرى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه براتى

فاطمه براتى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نيلوفر پورصابرى

نيلوفر پورصابرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نسترن ابراهيمى

نسترن ابراهيمى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ليلا آقاباقرى

ليلا آقاباقرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احسان كاشى

احسان كاشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسعود شيخى مهرآبادى

مسعود شيخى مهرآبادى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سبحان يوسفى

سبحان يوسفى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی