بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سروش حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 71
محمد حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
احسان مولودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيوان محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 45
نويد مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
آرمان حسنى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
بهاره سرشيوى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيدكيانوش سميعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
بهنام مونسى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
امير اسماعيل زاده تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
عبدالله شريفى ساوان تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
آرش رحيم زادگان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
بهره عبدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
نسيم احمدپناه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
دارا صالح نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 81
ياسين ايامى ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 27
رويا امينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 50
نارون فرجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
پرهام امين زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
سروه كدخدايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 49
نويد محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال از سوم دبيرستان 34
سهيلا عزيزى انسانی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
عرفان علائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 37
سينا ايامى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 44
سيد پدرام احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 45
پرهام دولتى بانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
آروين رمضانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 18
نگين ابن عباس ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 62
هاورى شيرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 24
پرواز وثوقى بانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 20
سيروان احمدپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 23
نگار قضايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 19
دانا رشيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
دريا رحمنى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
ماندانا شريف نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميثم مصطفايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 17
على طهماسبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 45
حسن قادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 24
سيد فاضل حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدصالح امينى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
دانيال معروفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 3سال از دوم دبيرستان 47
اوين عزيزپور تجربی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
سينا رحمنى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال از دوم دبيرستان 42
آرزو خرامانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
معصومه شكرى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
سحر رحيم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
كوثر نصرالهى انسانی زبان وادبيات كردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
وريا رشيدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
آمنه كاويان پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 33
شيما فاتحى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 17
خاطره خدرپور تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
سميره مكرمى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 21
سامان قادرى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
على محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
اوينار احمدزاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلاله رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
پرستو فروهى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
ثنا حامدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
سميه سليمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
سينا محمودى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
پريا امين پور تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 20