بيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بيجار

اميررضا مهدى زاده

اميررضا مهدى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدرضا امانى

محمدرضا امانى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اميرحسين اصفهانى زاده

اميرحسين اصفهانى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نرگس مدرس

نرگس مدرس

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على نوروززاده

على نوروززاده

حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعيد جعفرى

سعيد جعفرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيدمهدى نبوى

سيدمهدى نبوى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برهان كبودوند

برهان كبودوند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرسول فتحى

محمدرسول فتحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا مرادى

عليرضا مرادى

مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سكينه صارمى

سكينه صارمى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كامران قاسمى

كامران قاسمى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيد ابراهيم آبادى

سعيد ابراهيم آبادى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هانيه حاتم نيا

هانيه حاتم نيا

روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شايسته رحيمى

شايسته رحيمى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فائزه قاضى

فائزه قاضى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهران معينى

مهران معينى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شقايق پاكزاد

شقايق پاكزاد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پرستو عظيمى

پرستو عظيمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سپيده خانلرى

سپيده خانلرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسان زارع زاده

احسان زارع زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آريا كاظم زاده

آريا كاظم زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سينا لشكرى

سينا لشكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاهره الونديان

طاهره الونديان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرحسين مختارزاده

اميرحسين مختارزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاهره بيگدلى

طاهره بيگدلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فائزه قاسمى

فائزه قاسمى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مسعود حبيبى

مسعود حبيبى

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عرفان باشوكى

عرفان باشوكى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اميرمحمد محمدمرادى

اميرمحمد محمدمرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهتاب منصورى

مهتاب منصورى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صابر شفيعى

صابر شفيعى

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ياسمن ابراهيمى

ياسمن ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهره جمشيدى

زهره جمشيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيامك قمرى

سيامك قمرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهناز نوروزى

مهناز نوروزى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدرضا تختى

محمدرضا تختى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرحسين عبدالحسينى

اميرحسين عبدالحسينى

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محسن عربى

محسن عربى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهنام مرادى

بهنام مرادى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هانيه صفى نيا

هانيه صفى نيا

علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليرضا مرادنيا

عليرضا مرادنيا

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهرا آزادنام

زهرا آزادنام

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ويدا نادرى

ويدا نادرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه سبحانى

فاطمه سبحانى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رويا صمصامى خداداد

رويا صمصامى خداداد

مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صبا خدابخشى

صبا خدابخشى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سارا عذيرى

سارا عذيرى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كامبيز سيفى

كامبيز سيفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا عبداللهى

زهرا عبداللهى

تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميررضا قدردان

اميررضا قدردان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهسا خاكپور

مهسا خاكپور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى گرشاسبى

مصطفى گرشاسبى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حميد شاه ميرزايى

حميد شاه ميرزايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حامد عدالت خواه

حامد عدالت خواه

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليرضا شكوهى

عليرضا شكوهى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عاطفه باشوكى

عاطفه باشوكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهسا شاهمرادى

مهسا شاهمرادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سحر احمدى

سحر احمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهيار اويسى

مهيار اويسى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرشته نجفى

فرشته نجفى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرحسين ميره كى

اميرحسين ميره كى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرانك ورمزيار

فرانك ورمزيار

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده مهسا سعيدى

سيده مهسا سعيدى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منا باقرى

منا باقرى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى مولايارى

مهدى مولايارى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهسا نصرتى

مهسا نصرتى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين شريفى

حسين شريفى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ثريا سلامى

ثريا سلامى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پريسا ترابى

پريسا ترابى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على گل احمدى

على گل احمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضا حسينى

رضا حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميد عزيزى

اميد عزيزى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مجيد گل محمدى

مجيد گل محمدى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام كدخداحسينى

الهام كدخداحسينى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا لطف الهى

زهرا لطف الهى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا حبيبى

عليرضا حبيبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن اكرادى

محسن اكرادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی