بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندرگز

گلى قجرى

گلى قجرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد نصرتى

محمد نصرتى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فاطمه خاكى

فاطمه خاكى

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
ميلاد لشكربلوكى

ميلاد لشكربلوكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امير رضا ليوانى

امير رضا ليوانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
فاطمه شبانى

فاطمه شبانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيما شهابى

شيما شهابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد بادپيما

محمد بادپيما

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيدعلى حسينى

سيدعلى حسينى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مجتبئ شهاب

مجتبئ شهاب

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
فاطمه عسگرى

فاطمه عسگرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشته پورحميدى

فرشته پورحميدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على ربانى

على ربانى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زهرا بادى

زهرا بادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميلاد رئيسى

ميلاد رئيسى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه منوچهرى تلورى

فاطمه منوچهرى تلورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا عرب

زهرا عرب

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مطهره عسگرى

مطهره عسگرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه رفعتى

فاطمه رفعتى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی