آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آزادشهر


مهدى صفرى

مهدى صفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسما رزمان

اسما رزمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد نورى

محمد نورى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هنگامه باى

هنگامه باى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عليرضا خرمى زاده

عليرضا خرمى زاده

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهره سادات حسينى

زهره سادات حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فريده جفايى نوده

فريده جفايى نوده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدمهدى حسينى

سيدمهدى حسينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افسانه نجمى

افسانه نجمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه كوهسارى

فاطمه كوهسارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عاطفه مصطفى لو

عاطفه مصطفى لو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سپيده نصيرى رجبلى

سپيده نصيرى رجبلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه قمرگير

فاطمه قمرگير

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه خاندوزى

فاطمه خاندوزى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى مضمون ملاشاهى

مهدى مضمون ملاشاهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سميه جاهدى جوزچال

سميه جاهدى جوزچال

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محدثه ضيايى

محدثه ضيايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
محمد نكويى

محمد نكويى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سميه رجنى

سميه رجنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهناز سنچولى

بهناز سنچولى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خديجه صداقتى

خديجه صداقتى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راضيه سميعى

راضيه سميعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدعلى اكبر حسينى

سيدعلى اكبر حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسما ديدگاه

اسما ديدگاه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسين غفارى توران

حسين غفارى توران

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
انسيه احمدى

انسيه احمدى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم محمدى

مريم محمدى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فائزه كوچكى

فائزه كوچكى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهسا يازرلو

مهسا يازرلو

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا ميرداروطن

زهرا ميرداروطن

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احسان آسيابانى

احسان آسيابانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هانيه ميرعرب

هانيه ميرعرب

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا يازرلو

زهرا يازرلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدرضا قاضى محسنى

محمدرضا قاضى محسنى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على ميرشكار

على ميرشكار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مبينا ميرزايى

مبينا ميرزايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی