آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آزادشهر


مهدى عطايى

مهدى عطايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا جلالى فر

زهرا جلالى فر

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
هادى حسين پور نوده

هادى حسين پور نوده

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
على اسفنديارى

على اسفنديارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى قره داغلى

مهدى قره داغلى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هانيه مختارى

هانيه مختارى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زينب محمودى

زينب محمودى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه غفارى

فاطمه غفارى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هما جهانتيغ

هما جهانتيغ

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زهرا جعفرى

زهرا جعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سميرا شيخ ويسى

سميرا شيخ ويسى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سپيده مبرهنى

سپيده مبرهنى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مائده الهى

مائده الهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد سميعى پاقلعه

محمد سميعى پاقلعه

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسين ميرى

حسين ميرى

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيما ستوده

نيما ستوده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميد ابرسجى

اميد ابرسجى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی