گنبد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گنبد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پيمان رحيم زاده اسفروشان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 63
زهرا اسماعيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 39
رضا گوكلانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 105
كيميا ملاخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
سالار سركارى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 12
سعيد چپرلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 62
سيداميد ساداتى اميرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 74
مهران خوجم لى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 26
شريف عمرعطا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 50
بصير قرنجيك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 61
عليرضا شيخ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
على يادگارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 34
مهدى سراوانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 109
محمد رفيع دميرچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
ميلاد اورد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 74
رضا نعيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
عبداله نورالدينى عوض محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 52
الهام عطانيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 44
پرديس شيبانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 92
حامد محمدعرازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 47
سوفيا رجبلو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 8سال کانونی 114
نگين سقلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 58
مهدى رزاق نژادآبرس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 33
مهدى سرايلو ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 54
محسن حق نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 58
ارسلان عجمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
مهلا شهابى شالقونى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
على عبدالهى ابرس ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
آصف يونسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 40
مهران طعنه گنبدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 38
بهاره پنق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 72
حميد سلطانى ابرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
فرزين كلامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 37
سعيد تورانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
راضيه دوجى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
سعيد نهتانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
مسعود گرگانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
محدثه سرايلو تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
على فلاح گل محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 32
فيروزه بهروز هنر ارتباطتصويري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 32
عبدالواحد مغربى قوجق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
فرزاد قارى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 37
جواد سليمانى ریاضی مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 2سال کانونی 24
على اقتدارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 53
ايمان شهابى نسب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 33
سيدمحمد باقرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 34
على خدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 46
سحر بابايانى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 61
حسين كاوه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 34
محمد انيبا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
نسيم كوهسارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 25
نگين نوبتيانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 49
گل آرا صحتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 24
نگين آقابرارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 37
ميلاد نيازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 32
پرهام سنچولى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
عبدالرئوف صابرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 59
مينا راهبى انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 43
اقليما ملكان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 48
احمد قزلجه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 49
ندا صفائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال کانونی 56
الهام اسلامى زبان زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
مهدى دلاور اردهايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
پرى ناز مدرسى اينجه برون ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 41
پويا دلداده مهربان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
سيده كوثر كريمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 14
نرگس قولجائى انسانی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 5
نيما آذرشب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 59
فاطمه نوروزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 58
فائزه درى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 35
حنانه قرئى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 24
راضيه بلبلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 24
نعيمه پشمكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 12
آسيه كوچكى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
آذين سادات سيد آتشى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 58
هانيه عوض خواجه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
ظاهر عالمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
حامد دل داده مهربان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 3سال کانونی 40
معصومه راشدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 37
رئوف انجم روز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 26
رسول مهرورز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 3سال کانونی 60
سارا مساحى اسكوئى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
مبينا خرمالى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 40
الناز نورگلدى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
حنيفه اسكندرلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 24
ابوالفضل ابراهيمى بلاسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 42
الهام رحيمى مهر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 68
پويا خرمالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 47
محمد رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 50
فهيمه حميدزاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 64
زهرا بهمن يار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 59
طاهره قزلجه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال کانونی 36
جهانگير پاكزاد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 24
محمد ابوالحسنى اردها ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
ميكائيل اونق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 33
صبا سادات بنى كريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 58
سحر حاجى مرادخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 14
اسماء بابايانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
پارسا يازولى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 14
حبيبه فضلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
فهيمه هلاكو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 81
عرفان بابايانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 50
محمد خادم زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
شهلا خرمالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 9
فرشته هلاكو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 42
سيما يمودى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 7سال کانونی 129
ركسانا سلاقى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 23
صبورا وطن دوست ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 49
زهرا اژدر انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
بگنج غروى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 7
آيناز آرامش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 29
دانيال علوى تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 51
نسترن محمديون تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 58
صفا يلقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 26
صفيه خوجم لى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 41
آسيه آنه عرازى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 39
وحيد جوادى نسب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 12
فاطمه حاجى مرادخانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
واله وفا جو انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
بهروز حنفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
عبدالشريف خزران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) 2سال کانونی 29
عبدالكريم مختومى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 29
راحله آخوندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 24
سيما رياضى اينچه برون ریاضی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال کانونی 38
دانيال قديمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 26
سونا نظرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 39
آتنا فراهانى تجربی پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 33
بنيامين جوادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 48
مينا سعيدى راميانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 35
سمانه اسكندرلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 55
آرزو دازگنبدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
مرگن سيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
بنيامين صابرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
فرشته نيك زاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 1سال کانونی 17
مصطفى بهلكه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
ابوالفضل حسن زاده قاچكانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 40
آسيه حبيب لى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 2سال کانونی 22
بهناز افروز تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال کانونی 21
يونس باى پوركوچك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 5
بيتا فارسيانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 44
آرمان دوجى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
عبدالهادى معتمدداشلى برون تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
مايسا ايرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 27
زهرا سرايلى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
رامين مارامائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 77
فرزانه طبسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
امير قره قورپاغى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 1سال کانونی 18
حنيفه لخى‌ تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
سيد على ميرموسوى دوزين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال کانونی 18
دينا آنه محمد زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 17
معيد سارلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 25
حكيمه امامى ریاضی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 20
هادى بيرامى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 32
شكوفه مشرقى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 5سال کانونی 73
گلبهار صفائى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
بهار ايرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 37
مريم رجبلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 26
عبدالظاهر آقچه لى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال کانونی 24
شرافت طاطارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 22
زينب غفارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 25
بهاره آقچه لى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
يگانه مجيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 29
سهيلا حسن پورى يلمه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 23
سميه بهلكه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 38
افسانه حمدى قلعه جوقى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 49
فرشته رحيمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
زهرا كاوسى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
ميثم قزل سفلى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
فاطمه محمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 16
رسول غفائى تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 17
گل شيرين وحيدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 40
آيلا مشرقى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 83
نويد نورى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 26
ساميه نوبخش تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 26
فاطمه شيخ ويسى ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 3سال کانونی 23
سيدابراهيم سيدعلوى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 30
جيران خرمالى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 43
حميدرضا پودينه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 14
حورا منتظرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
نگار حقيقت تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 4سال کانونی 56
فرحناز مخت‌ تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 14
الهام طاطارى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 52
ياسين صابرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 31
ميثم سعادت ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
محمد استارمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 17
سينا كر‌ تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 25
احسان هيوه چى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 10
سينا گرگانى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 44
آى سن بدراق نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 40
فاطمه ساجدى فر تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
ابوالفضل ميرى سرگزى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
محمد سوئين راد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 3سال کانونی 46
سعيد ايرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 4سال کانونی 35
مرضيه جعفرى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 21
فائزه خرمالى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 14
سولماز حامدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 19
زهرا منتظرى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
فائزه زرگر قرنجيك تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 19
سنا ايرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 6سال کانونی 97
سليمه يلمه تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 16
فائزه نيازى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 11
سينا ثنائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 15
عاليه كوكبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 40
عاطفه فصيحى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 33
سعيد صلاحى فراهى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 3سال کانونی 37
عاطفه اخوندى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 18