گنبد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گنبد

پيمان رحيم زاده اسفروشان

پيمان رحيم زاده اسفروشان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهرا اسماعيلى

زهرا اسماعيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضا گوكلانى

رضا گوكلانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
كيميا ملاخانى

كيميا ملاخانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سالار سركارى

سالار سركارى

ارتباطتصويري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
سعيد چپرلى

سعيد چپرلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سيداميد ساداتى اميرى

سيداميد ساداتى اميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مهران خوجم لى

مهران خوجم لى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شريف عمرعطا

شريف عمرعطا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بصير قرنجيك

بصير قرنجيك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عليرضا شيخ

عليرضا شيخ

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على يادگارى

على يادگارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى  سراوانى

مهدى سراوانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محمد رفيع دميرچى

محمد رفيع دميرچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميلاد اورد

ميلاد اورد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
رضا نعيمى

رضا نعيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبداله نورالدينى عوض محمد

عبداله نورالدينى عوض محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
الهام عطانيا

الهام عطانيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پرديس شيبانى

پرديس شيبانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حامد محمدعرازى

حامد محمدعرازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سوفيا رجبلو

سوفيا رجبلو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

8سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
نگين سقلى

نگين سقلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد جواد نيكپور

محمد جواد نيكپور

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدى رزاق نژادآبرس

مهدى رزاق نژادآبرس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى سرايلو

مهدى سرايلو

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محسن حق نيا

محسن حق نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ارسلان عجمى

ارسلان عجمى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهلا شهابى شالقونى

مهلا شهابى شالقونى

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على عبدالهى ابرس

على عبدالهى ابرس

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آصف يونسى

آصف يونسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهران طعنه گنبدى

مهران طعنه گنبدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهاره پنق

بهاره پنق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حميد سلطانى ابرى

حميد سلطانى ابرى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرزين كلامى

فرزين كلامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعيد تورانى

سعيد تورانى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راضيه دوجى

راضيه دوجى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سعيد نهتانى

سعيد نهتانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مسعود گرگانى

مسعود گرگانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محدثه سرايلو

محدثه سرايلو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدالحى آو ر

عبدالحى آو ر

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على فلاح گل محمدى

على فلاح گل محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فيروزه بهروز

فيروزه بهروز

ارتباطتصويري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
عبدالواحد مغربى قوجق

عبدالواحد مغربى قوجق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرزاد قارى

فرزاد قارى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جواد سليمانى

جواد سليمانى

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على اقتدارى

على اقتدارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ايمان شهابى نسب

ايمان شهابى نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيدمحمد باقرى

سيدمحمد باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على خدرى

على خدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سحر بابايانى

سحر بابايانى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسين كاوه

حسين كاوه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمد انيبا

محمد انيبا

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نسيم كوهسارى

نسيم كوهسارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نگين نوبتيانى

نگين نوبتيانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گل آرا صحتى

گل آرا صحتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نگين آقابرارى

نگين آقابرارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميلاد نيازى

ميلاد نيازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پرهام سنچولى

پرهام سنچولى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سميه مرادزاده قوجق

سميه مرادزاده قوجق

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدالرئوف صابرى

عبدالرئوف صابرى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مينا راهبى

مينا راهبى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
اقليما ملكان

اقليما ملكان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمد قزلجه

احمد قزلجه

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ندا صفائى

ندا صفائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
الهام اسلامى

الهام اسلامى

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مهدى دلاور اردهايى

مهدى دلاور اردهايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرى ناز مدرسى اينجه برون

پرى ناز مدرسى اينجه برون

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پويا دلداده مهربان

پويا دلداده مهربان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيده كوثر كريمى

سيده كوثر كريمى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نرگس قولجائى

نرگس قولجائى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نيما آذرشب

نيما آذرشب

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فاطمه نوروزى

فاطمه نوروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فائزه درى

فائزه درى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حنانه قرئى

حنانه قرئى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
راضيه بلبلى

راضيه بلبلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيم قوجق نژاد

ابراهيم قوجق نژاد

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعيمه پشمكى

نعيمه پشمكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آسيه كوچكى

آسيه كوچكى

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آذين سادات سيد آتشى

آذين سادات سيد آتشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هانيه عوض خواجه

هانيه عوض خواجه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ظاهر عالمى

ظاهر عالمى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حامد دل داده مهربان

حامد دل داده مهربان

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
معصومه راشدى

معصومه راشدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رئوف انجم روز

رئوف انجم روز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رسول مهرورز

رسول مهرورز

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سارا مساحى اسكوئى

سارا مساحى اسكوئى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مبينا خرمالى

مبينا خرمالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
الناز نورگلدى

الناز نورگلدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حنيفه اسكندرلى

حنيفه اسكندرلى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابوالفضل ابراهيمى بلاسى

ابوالفضل ابراهيمى بلاسى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
الهام رحيمى مهر

الهام رحيمى مهر

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
پويا خرمالى

پويا خرمالى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمد رحيمى

محمد رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فهيمه حميدزاده

فهيمه حميدزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
زهرا بهمن يار

زهرا بهمن يار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طاهره قزلجه

طاهره قزلجه

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جهانگير پاكزاد

جهانگير پاكزاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد ابوالحسنى اردها

محمد ابوالحسنى اردها

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميكائيل اونق

ميكائيل اونق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صبا سادات بنى كريم

صبا سادات بنى كريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سحر حاجى مرادخانى

سحر حاجى مرادخانى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسماء بابايانى

اسماء بابايانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پارسا يازولى

پارسا يازولى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حبيبه فضلى

حبيبه فضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فهيمه هلاكو

فهيمه هلاكو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عرفان بابايانى

عرفان بابايانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمد خادم زاده

محمد خادم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهلا خرمالى

شهلا خرمالى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرشته هلاكو

فرشته هلاكو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سيما يمودى

سيما يمودى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ركسانا سلاقى

ركسانا سلاقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صبورا وطن دوست

صبورا وطن دوست

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زهرا اژدر

زهرا اژدر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بگنج غروى

بگنج غروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آيناز آرامش

آيناز آرامش

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دانيال علوى

دانيال علوى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نسترن محمديون

نسترن محمديون

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صفا يلقى

صفا يلقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صفيه خوجم لى

صفيه خوجم لى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آسيه آنه عرازى

آسيه آنه عرازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وحيد جوادى نسب

وحيد جوادى نسب

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه حاجى مرادخانى

فاطمه حاجى مرادخانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واله وفا جو

واله وفا جو

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهروز حنفى

بهروز حنفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالشريف خزران

عبدالشريف خزران

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبدالكريم مختومى

عبدالكريم مختومى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
راحله آخوندى

راحله آخوندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيما رياضى اينچه برون

سيما رياضى اينچه برون

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دانيال قديمى

دانيال قديمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سونا نظرى

سونا نظرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آتنا فراهانى

آتنا فراهانى

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بنيامين جوادى

بنيامين جوادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مينا سعيدى راميانى

مينا سعيدى راميانى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سمانه اسكندرلى

سمانه اسكندرلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آرزو دازگنبدى

آرزو دازگنبدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مرگن سيد

مرگن سيد

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بنيامين صابرى

بنيامين صابرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرشته نيك زاد

فرشته نيك زاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى بهلكه

مصطفى بهلكه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابوالفضل حسن زاده قاچكانلو

ابوالفضل حسن زاده قاچكانلو

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آسيه حبيب لى

آسيه حبيب لى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهناز افروز

بهناز افروز

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يونس باى پوركوچك

يونس باى پوركوچك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بيتا فارسيانى

بيتا فارسيانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آرمان دوجى نژاد

آرمان دوجى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عبدالهادى معتمدداشلى برون

عبدالهادى معتمدداشلى برون

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مايسا ايرى

مايسا ايرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا سرايلى

زهرا سرايلى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رامين مارامائى

رامين مارامائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فرزانه طبسى

فرزانه طبسى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امير قره قورپاغى

امير قره قورپاغى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حنيفه لخى‌

حنيفه لخى‌

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد على ميرموسوى دوزين

سيد على ميرموسوى دوزين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دينا آنه محمد زاده

دينا آنه محمد زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معيد سارلى

معيد سارلى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حكيمه امامى

حكيمه امامى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هادى بيرامى

هادى بيرامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شكوفه مشرقى

شكوفه مشرقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گلبهار صفائى

گلبهار صفائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهار ايرى

بهار ايرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم رجبلو

مريم رجبلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدالظاهر آقچه لى

عبدالظاهر آقچه لى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شرافت طاطارى

شرافت طاطارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زينب غفارى

زينب غفارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهاره آقچه لى

بهاره آقچه لى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يگانه مجيدى

يگانه مجيدى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سهيلا حسن پورى يلمه

سهيلا حسن پورى يلمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سميه بهلكه

سميه بهلكه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
افسانه حمدى قلعه جوقى

افسانه حمدى قلعه جوقى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميرحسين ميرزائى

اميرحسين ميرزائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -گنبدكاووس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرشته رحيمى

فرشته رحيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الناز محمدخانى

الناز محمدخانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا كاوسى

زهرا كاوسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميثم قزل سفلى

ميثم قزل سفلى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسول غفائى

رسول غفائى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گل شيرين وحيدى

گل شيرين وحيدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آيلا مشرقى

آيلا مشرقى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نويد نورى

نويد نورى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ساميه نوبخش

ساميه نوبخش

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه شيخ ويسى

فاطمه شيخ ويسى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدابراهيم سيدعلوى

سيدابراهيم سيدعلوى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جيران خرمالى

جيران خرمالى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حميدرضا پودينه

حميدرضا پودينه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حورا منتظرى

حورا منتظرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نگار حقيقت

نگار حقيقت

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرحناز مخت‌

فرحناز مخت‌

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پريسا عاشورمحمدى

پريسا عاشورمحمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهام طاطارى

الهام طاطارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ياسين صابرى

ياسين صابرى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميثم سعادت

ميثم سعادت

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد استارمى

محمد استارمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سينا كر‌

سينا كر‌

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد محمدنيازى

محمد محمدنيازى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه مسعوديان

فاطمه مسعوديان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
احسان هيوه چى

احسان هيوه چى

اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سينا گرگانى

سينا گرگانى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آى سن بدراق نژاد

آى سن بدراق نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نازنين سليمانى فرد

نازنين سليمانى فرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ساجدى فر

فاطمه ساجدى فر

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوالفضل ميرى سرگزى

ابوالفضل ميرى سرگزى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد سوئين راد

محمد سوئين راد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سعيد ايرى

سعيد ايرى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امير محمد كاسب

امير محمد كاسب

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرضيه جعفرى

مرضيه جعفرى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائزه خرمالى

فائزه خرمالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سولماز حامدى

سولماز حامدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلما سارلى

سلما سارلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا منتظرى

زهرا منتظرى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه زرگر قرنجيك

فائزه زرگر قرنجيك

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنا ايرى

سنا ايرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
مهرناز ظفر رزاق نيا

مهرناز ظفر رزاق نيا

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمه يلمه

سليمه يلمه

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه نيازى

فائزه نيازى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سينا ثنائى

سينا ثنائى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آمنه اسكندرلى

آمنه اسكندرلى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عاليه كوكبى

عاليه كوكبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آزاده اسدى

آزاده اسدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاطفه فصيحى

عاطفه فصيحى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيد صلاحى فراهى

سعيد صلاحى فراهى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفيه آق‌

صفيه آق‌

زيست شناسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه اخوندى

عاطفه اخوندى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مائده شيخ مان

مائده شيخ مان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيلوفر منتظرى

نيلوفر منتظرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه همدانى

فائزه همدانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ندا سمنانى

ندا سمنانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه شيرزئى

فاطمه شيرزئى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا ماهيان

زهرا ماهيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بنيامين مارامائى

بنيامين مارامائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا بايلرى

سارا بايلرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدرضا هلاكو

محمدرضا هلاكو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی