انار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر انار

حميده توكلى فر

حميده توكلى فر

ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
فاطمه عنايتى رنجبر

فاطمه عنايتى رنجبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا توكلى فر

زهرا توكلى فر

نقاشي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
فاطمه ذوالفقارى

فاطمه ذوالفقارى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سحر رجبى على آبادى

سحر رجبى على آبادى

ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

هنر
فاطمه عسكرى مجد

فاطمه عسكرى مجد

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
عاطفه سهى

عاطفه سهى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مريم رشيدى

مريم رشيدى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زهرا مهدى زاده

زهرا مهدى زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
فاطمه مهرابى

فاطمه مهرابى

مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا پيكار

زهرا پيكار

روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حافظ نيك نفس

حافظ نيك نفس

نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
سيد احمد رضوى

سيد احمد رضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
محمد رضا نورى پستى

محمد رضا نورى پستى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مهديه كمسفيدى

مهديه كمسفيدى

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه جديدى

فاطمه جديدى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مهران پور جعفرى

مهران پور جعفرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محدثه صالحى

محدثه صالحى

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد رضا مهدى زاده

محمد رضا مهدى زاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
فاطمه كيانى نوه

فاطمه كيانى نوه

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصطفى ميرزاهاشمى داود آبادى

مصطفى ميرزاهاشمى داود آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا رئيسى

زهرا رئيسى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرزانه افضلى مقدم

فرزانه افضلى مقدم

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
مريم جعفرى

مريم جعفرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فاطمه رجبى

فاطمه رجبى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شاهين يوسفى

شاهين يوسفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيد مجتبى حاج ميرزا

سيد مجتبى حاج ميرزا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمود برزگرى

محمود برزگرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيرين السادات رضوى انارى

شيرين السادات رضوى انارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه محى الدينى

فاطمه محى الدينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد هادوى على آبادى

سعيد هادوى على آبادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرزانه رضاراده

فرزانه رضاراده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على سالارى ده رئيس

على سالارى ده رئيس

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
زهرا ذوالفقارى

زهرا ذوالفقارى

روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حسين شاديان پور

حسين شاديان پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نرگس غلامزاده

نرگس غلامزاده

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى قنادزاده

مهدى قنادزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه جديدى داوود آبادى

فاطمه جديدى داوود آبادى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمد رشيدى

محمد رشيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد ابولى زاده

محمد ابولى زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مژگان گلزارى

مژگان گلزارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمد مهدى مهر عليزاده

محمد مهدى مهر عليزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فاطمه نائب پور

فاطمه نائب پور

زبان وادبيات فارسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه عسكرى

فاطمه عسكرى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا رمضانى

عليرضا رمضانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رقيه رشيدى

رقيه رشيدى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه  خدايارى چاورچى

فاطمه خدايارى چاورچى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
محمد حسين زين الدينى

محمد حسين زين الدينى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا هاشم زاده گدنه

زهرا هاشم زاده گدنه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سوسن دهقانى

سوسن دهقانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سجاد پيكار

سجاد پيكار

علوم كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدى عسكرى

مهدى عسكرى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رويا رفيعى صادق ابادى

رويا رفيعى صادق ابادى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم مهرابى انارى زاده

مريم مهرابى انارى زاده

شيمي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مومنه مختارى

مومنه مختارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا كمسفيدى

زهرا كمسفيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رويا رجب زاده رفسنجانى پور

رويا رجب زاده رفسنجانى پور

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا زمانى

زهرا زمانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهام احمدى تهرانى

الهام احمدى تهرانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيوا محسنى نسب

شيوا محسنى نسب

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی