بم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بم

صفا اردبيلى

صفا اردبيلى

ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ناصر درويش زاده صالح آبادى

ناصر درويش زاده صالح آبادى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
نيلوفر دادخدايى

نيلوفر دادخدايى

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
محمدمهدى رمضانى نژاد

محمدمهدى رمضانى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سپيده دامغانى

سپيده دامغانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
اميرحسين رحيمى

اميرحسين رحيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مژده پورصالحى

مژده پورصالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
امير مهدى دريجانى

امير مهدى دريجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
سحر محرر

سحر محرر

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
محمدحسين زين الصالحين

محمدحسين زين الصالحين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زهرا اسحقى

زهرا اسحقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حانيه زاغى

حانيه زاغى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حسام الدين بصيرنيا

حسام الدين بصيرنيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عاطفه پيلورزاده

عاطفه پيلورزاده

هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

هنر
زكيه دريجانى

زكيه دريجانى

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
كرامت رحمانيان

كرامت رحمانيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
فائزه غضنفرى

فائزه غضنفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صائمه پوردهقان

صائمه پوردهقان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين شجاع الدينى

حسين شجاع الدينى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على مظفريان

على مظفريان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مصطفى وفادار

مصطفى وفادار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

9سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
فاطمه طرف دار

فاطمه طرف دار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدامين محسنى فرد

محمدامين محسنى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد صالح پورمنعمى

محمد صالح پورمنعمى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه دريجانى

فاطمه دريجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
فائزه دريجانى

فائزه دريجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
ناهيد نبوى زاده

ناهيد نبوى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فاطمه جلال آبادى

فاطمه جلال آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ابوالفضل افشارپور باغخان

ابوالفضل افشارپور باغخان

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمد عرفان قلعه خانى نژاد

محمد عرفان قلعه خانى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
شيما افشارمنش

شيما افشارمنش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سجاد بنى ابراهيمى كركى

سجاد بنى ابراهيمى كركى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه زعيم آبادى

فاطمه زعيم آبادى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فهيمه نظام آبادى

فهيمه نظام آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محبوبه عبدالله زاده

محبوبه عبدالله زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شيرين فانى ملكى

شيرين فانى ملكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آسيه نعمتى

آسيه نعمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حميده مظفرآبادى

حميده مظفرآبادى

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
زهره ژاله پور

زهره ژاله پور

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فردوس رضايى

فردوس رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شيما قلندرى

شيما قلندرى

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پرنيا صديقيان

پرنيا صديقيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

8سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
محمد پوطارى

محمد پوطارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
حجت گورى بمى

حجت گورى بمى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

8سال کانونی / 151 آزمون

ریاضی
صالح جعفرى برواتى

صالح جعفرى برواتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدامين راينى نژاد

محمدامين راينى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه نصراللهى برواتى

فاطمه نصراللهى برواتى

علوم قران وحديث -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ام البنين ابراهيم ابادى

ام البنين ابراهيم ابادى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
الهام اسحقى مسكونى

الهام اسحقى مسكونى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجمه حسنيه

نجمه حسنيه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسول دريجانى

رسول دريجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدحبيب الله حبيب زاده

سيدحبيب الله حبيب زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدامين ابوذرنيا

محمدامين ابوذرنيا

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ريحانه احسان نژاد

ريحانه احسان نژاد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمد اميرى

محمد اميرى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهدى مشكى

مهدى مشكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آلاء مير اسدى

آلاء مير اسدى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

8سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حبيبه ولنديارى

حبيبه ولنديارى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احسان پورمحمدى

احسان پورمحمدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فائزه تركان

فائزه تركان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آزاده بنى اسدى

آزاده بنى اسدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرضيه جرجنديان تورنجى

مرضيه جرجنديان تورنجى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حجت نادى زاده

حجت نادى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پيمان واجد ابراهيمى

پيمان واجد ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حميدرضا دهقان وكيل آبادى

حميدرضا دهقان وكيل آبادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رامين سفيدگرزاده

رامين سفيدگرزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد بدرابادى

سعيد بدرابادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدحسام گورى

محمدحسام گورى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاطمه صديقى دريجانى

فاطمه صديقى دريجانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
فائزه موسوى مهدى آبادى

فائزه موسوى مهدى آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بهنام موسوى مهدى آبادى

بهنام موسوى مهدى آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فائزه امينى فر

فائزه امينى فر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمد آبادى

محمد آبادى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مريم اماندادى قطب آبادى

مريم اماندادى قطب آبادى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمد بيدرانى

محمد بيدرانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد توحيدى

محمد توحيدى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدحسين احصائى

محمدحسين احصائى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهين رستم آبادى

مهين رستم آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد مظلومى

محمد مظلومى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هانيه زنگى دارستانى

هانيه زنگى دارستانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على اكبر خرم روز

على اكبر خرم روز

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه صائبى

فاطمه صائبى

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فرانك دريجانى

فرانك دريجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسن بيدار

حسن بيدار

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
خاتم ساعى

خاتم ساعى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه دريجانى

فاطمه دريجانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اميررضا صوفى آبادى

اميررضا صوفى آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعيمه رنجبر

نعيمه رنجبر

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدرضا عليزاده

محمدرضا عليزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فاطمه شهسوارى نسب

فاطمه شهسوارى نسب

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريحانه سيدى

ريحانه سيدى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سمانه شجاع حيدرى

سمانه شجاع حيدرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سينا باقرى برواتى

سينا باقرى برواتى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمد رسول كمشكى

محمد رسول كمشكى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مريم جلالى

مريم جلالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدى رهى

مهدى رهى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه فرهمند

فاطمه فرهمند

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هانيه جرجندى نيا

هانيه جرجندى نيا

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضا توكلى

رضا توكلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا جبالبارزى

زهرا جبالبارزى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميررضا اتحادى

اميررضا اتحادى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خاطره محمدآبادى

خاطره محمدآبادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نرجس منتظمى

نرجس منتظمى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فائزه دستيار حقيقى

فائزه دستيار حقيقى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ميلاد نخعى دارستانى

ميلاد نخعى دارستانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرمحمد كفاشى برائى

اميرمحمد كفاشى برائى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع دارستانى

فاطمه زارع دارستانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم صابرى

مريم صابرى

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهدى افروز

مهدى افروز

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا جوينده فر

زهرا جوينده فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مرضيه بيگلرى

مرضيه بيگلرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احسان دريجانى

احسان دريجانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه صديقى

فاطمه صديقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
سينا مشكى

سينا مشكى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهيم شهريارى

ابراهيم شهريارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آرمان حسنى مقدم

آرمان حسنى مقدم

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير پورقاسمى

امير پورقاسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيدسجاد واعظى نژاد

سيدسجاد واعظى نژاد

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتانه حسنى

فتانه حسنى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على خورشيدى

على خورشيدى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابوالفضل وفادار

ابوالفضل وفادار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شيوا سيدى

شيوا سيدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على وكيلى زارع

على وكيلى زارع

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرشاد صالحى زاده

فرشاد صالحى زاده

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زهرا سيدى مرغكى

زهرا سيدى مرغكى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اطهره پاداش

اطهره پاداش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على رحيمى مجد

على رحيمى مجد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميلاد دريجانى

ميلاد دريجانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محدثه شمالى

محدثه شمالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عليرضا آزادمنش

عليرضا آزادمنش

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

3سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيما بهرامى

شيما بهرامى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرفيع درزاده

محمدرفيع درزاده

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا عليزاده دشتوئى

زهرا عليزاده دشتوئى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيما طبسى نژاد

شيما طبسى نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهين يزدى جنت آبادى

مهين يزدى جنت آبادى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا بنى اسدى

زهرا بنى اسدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرنوش زيدآبادى

مهرنوش زيدآبادى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مازيار آرتا

مازيار آرتا

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فاطمه غلامرضا پور

فاطمه غلامرضا پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على كارگر

على كارگر

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آرمين شمس المعالى

آرمين شمس المعالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا زمان آبادى

زهرا زمان آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب اكبرزاده

زينب اكبرزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد قائم آبادى

محمد قائم آبادى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
پوريا جهانشاهى

پوريا جهانشاهى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهتاب نژادآريا

مهتاب نژادآريا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا صيادى

زهرا صيادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه دهقانى نژاد

فاطمه دهقانى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا عليدوست

زهرا عليدوست

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معين وحدت

معين وحدت

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدى منشى

مهدى منشى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرحسين سلاجقه موردو

اميرحسين سلاجقه موردو

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدرضا كدورى

محمدرضا كدورى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه درزاده

فاطمه درزاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه دريجانى

فاطمه دريجانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مينا دهقانى سربند

مينا دهقانى سربند

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سجاد صابرى

سجاد صابرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرخ بدرآبادى

فرخ بدرآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مريم جعفرى برواتى

مريم جعفرى برواتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى تبار

فاطمه محمدى تبار

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدى پورمنعمى

مهدى پورمنعمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خاطره عزيزآبادى

خاطره عزيزآبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدرضا رنجبر

محمدرضا رنجبر

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه عباس آبادى

فاطمه عباس آبادى

اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدجواد جاويد

محمدجواد جاويد

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عاليه خواجه نظامى

عاليه خواجه نظامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميرا موسى زاده

سميرا موسى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فائزه دريجانى

فائزه دريجانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرنوش سدير

مهرنوش سدير

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امين راوند

امين راوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا كريمى مقدم

زهرا كريمى مقدم

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدسجاد قنبرى برواتى

محمدسجاد قنبرى برواتى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهشيد جزينى زاده

مهشيد جزينى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى پورطاهرى

مهدى پورطاهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سارا جهانشاهى برواتى

سارا جهانشاهى برواتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عارفه ابولى اسدآبادى

عارفه ابولى اسدآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهران روزبه كوهستانى

مهران روزبه كوهستانى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرزو ملك آبادى

آرزو ملك آبادى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاها خدادوست

طاها خدادوست

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مجتبى انصارى مقدم

مجتبى انصارى مقدم

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا اويس رحمت آبادى

زهرا اويس رحمت آبادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدعلى ايثارگر

محمدعلى ايثارگر

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد عزيزى

محمد عزيزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاطفه نظام آبادى مطلق

عاطفه نظام آبادى مطلق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی