كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كرمان

سيداميررضا گنجعليخان نسب

سيداميررضا گنجعليخان نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سيدرضا هاشمى راد

سيدرضا هاشمى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ميلاد مقصودى

ميلاد مقصودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سپهر  حسينى نژاد

سپهر حسينى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
اميرحسين عقيلى نسب

اميرحسين عقيلى نسب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد ابراهيم دريجانى

محمد ابراهيم دريجانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
هانيه شهابى مسكون

هانيه شهابى مسكون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معين زنگى آباديان

معين زنگى آباديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدرضا موحد

محمدرضا موحد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرمين افشارمنش

آرمين افشارمنش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياسمن مقبلى هنزائى

ياسمن مقبلى هنزائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا ضياءالدينى دشتخاكى

سارا ضياءالدينى دشتخاكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مائده برخوردارى دشتخاكى

مائده برخوردارى دشتخاكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيما جاويدى

شيما جاويدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه السادات حسينى رابر

فاطمه السادات حسينى رابر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه بردسيرى

فاطمه بردسيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معين بركم

معين بركم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد عزيزيان كشكوئيه

محمد عزيزيان كشكوئيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه بدوى دلفارد

فاطمه بدوى دلفارد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سينا شول

سينا شول

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه صفا

هانيه صفا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى رنجبر عرب آبادى

فاطمه حسينى رنجبر عرب آبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه عباس زاده راورى

فاطمه عباس زاده راورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرناز فرهادى افشار

فرناز فرهادى افشار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آيدا شهيدى زندى

آيدا شهيدى زندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كيانا كروپى

كيانا كروپى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم موحدى نيا

مريم موحدى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على جمالى پاقلعه

على جمالى پاقلعه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسن دهقانى

محمدحسن دهقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فائزه كمالاتى

فائزه كمالاتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدحامد ذبيحى

محمدحامد ذبيحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرضيه محمدى

مرضيه محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على شهاب الدينى پاريزى

على شهاب الدينى پاريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسماء شريفى نژاد

اسماء شريفى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هستى حاج جعفرى

هستى حاج جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهام گنجوزاده

الهام گنجوزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نيلوفر جعفرى

نيلوفر جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كيانوش اسفنديارپور

كيانوش اسفنديارپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انيسه منعميان فهرجى

انيسه منعميان فهرجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فائزه دهقان قنات كمان

فائزه دهقان قنات كمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا فروغى

زهرا فروغى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مژگان سعيد

مژگان سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا بهرام نژاد

زهرا بهرام نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مريم حسينخانى

مريم حسينخانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راضيه نژادمحمودآبادى

راضيه نژادمحمودآبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمد ارجمندعسكرى

محمد ارجمندعسكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بنفشه آبادى

بنفشه آبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
الهه ضرابى

الهه ضرابى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه كرمى رباطى

مرضيه كرمى رباطى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهديه آصفى

مهديه آصفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتانه كيانى زاده راورى

فتانه كيانى زاده راورى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
على اميركافى

على اميركافى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سحر عباس پور

سحر عباس پور

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
الهام صعصعى

الهام صعصعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه دادگرپور

فاطمه دادگرپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه اسلامى نژاد پاريزى

فاطمه اسلامى نژاد پاريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهديه كريم زاده

مهديه كريم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرزو محمدى

آرزو محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آيلين ارسنجانى

آيلين ارسنجانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حجت رضائى زاده روكرد

حجت رضائى زاده روكرد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناصر رضائى

ناصر رضائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه نورى كوهبنانى

فاطمه نورى كوهبنانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زهرا شمس الدينى ده نوى

زهرا شمس الدينى ده نوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رسول صفابافتى

رسول صفابافتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرضيه درى جانى

مرضيه درى جانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرش اله توكلى

آرش اله توكلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزانه روحانى

فرزانه روحانى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا پيش يار

رضا پيش يار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده زهرا ميرتاج الدينى گوكى

سيده زهرا ميرتاج الدينى گوكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهران كارآموزيان

مهران كارآموزيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجمه كاظمى پور

نجمه كاظمى پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا عزيزى زاده

زهرا عزيزى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه اخلاصى

فائزه اخلاصى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بنفشه بهاءالدينى

بنفشه بهاءالدينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ندا خسروان

ندا خسروان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه مهدى پور ارشلو

محدثه مهدى پور ارشلو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مبينا سيف الدينى راد

مبينا سيف الدينى راد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساجده محسن بيگى

ساجده محسن بيگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سمانه خالوئى پوررابرى

سمانه خالوئى پوررابرى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه عرب پور

فاطمه عرب پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرعباس  آهنگران

اميرعباس آهنگران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امينه رئيسى استبرق

امينه رئيسى استبرق

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
سارا كوهپايه زاده اصفهانى

سارا كوهپايه زاده اصفهانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روشنك سلطانى رمونى

روشنك سلطانى رمونى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ريحانه محمدحسنى جور

ريحانه محمدحسنى جور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على آزمنديان

على آزمنديان

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه كريميان زاده

فاطمه كريميان زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجتبى معصومى شهربابك

مجتبى معصومى شهربابك

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سجاد بهرام نژاد

سجاد بهرام نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساناز نيك زاد

ساناز نيك زاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميلاد احمدى زاده

ميلاد احمدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا اسلامى

زهرا اسلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امير حسين رهرو

امير حسين رهرو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
ياسمين ميرحسينى

ياسمين ميرحسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معصومه حكيمى

معصومه حكيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فائزه حدادى سى سخت

فائزه حدادى سى سخت

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
كيميا ابراهيمى سيريزى

كيميا ابراهيمى سيريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بابر مشايخى

بابر مشايخى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محسن صالح نيا

محسن صالح نيا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عاطفه احمدى زرندى

عاطفه احمدى زرندى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه محمدرفيعى

فاطمه محمدرفيعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدرضا دهقانى

محمدرضا دهقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ماريه صلواتى زاده

ماريه صلواتى زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا كردزاده كرمانى

زهرا كردزاده كرمانى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد اقتدار نژاد

محمد اقتدار نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهراد رفيعى

مهراد رفيعى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محدثه پوروفائى گوكى

محدثه پوروفائى گوكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رويا كارجو راورى

رويا كارجو راورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه بختيارى

فائزه بختيارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سوده ظاهرآرا

سوده ظاهرآرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طيبه غلامى كوهبنانى

طيبه غلامى كوهبنانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ماريا پرتون

ماريا پرتون

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد فارسى

سعيد فارسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا احمدى افزادى

زهرا احمدى افزادى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميررضا نوروزى نژاد راورى

اميررضا نوروزى نژاد راورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه ترابى نخعى زاده

فائزه ترابى نخعى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على هاشميان ميمندى

على هاشميان ميمندى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدعلى رضائى

محمدعلى رضائى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاطمه كارآموزيان

فاطمه كارآموزيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
منصوره ابارقى

منصوره ابارقى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدجواد شيخ مظفرى

محمدجواد شيخ مظفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساغرالسادات سعيد

ساغرالسادات سعيد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محبوبه شمسى نژاد

محبوبه شمسى نژاد

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احسان روحانى راورى

احسان روحانى راورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهسا رنجبر

مهسا رنجبر

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حانيه سلطانى نژاد

حانيه سلطانى نژاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا خواجوئى نژاد

زهرا خواجوئى نژاد

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميترا محمودى ماهانى

ميترا محمودى ماهانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سپيده نجارزاده مهديخانى

سپيده نجارزاده مهديخانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زهرا قاسمى

زهرا قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميرا نيك آئين

سميرا نيك آئين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرزانه فردوسى

فرزانه فردوسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهلا نژادمقبلى قرائى

مهلا نژادمقبلى قرائى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه كاربخش راورى

فاطمه كاربخش راورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه پوراميرى

فاطمه پوراميرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن حاج غنى

حسن حاج غنى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا محمدعلى زاده استخروئيه

سارا محمدعلى زاده استخروئيه

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا زاهدى

سارا زاهدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فردين خواجه پور گلوسالار

فردين خواجه پور گلوسالار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مصطفى يزدى زاده راورى

مصطفى يزدى زاده راورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهيمه قنبرى گوهرى

فهيمه قنبرى گوهرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيا سلطانى نژاد

كيا سلطانى نژاد

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا اسدى

زهرا اسدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا جوهرى

زهرا جوهرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سپيده جعفرى

سپيده جعفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سپيده دلائى ميلان

سپيده دلائى ميلان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيما فرقانى

شيما فرقانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا قلى زاده حسين آبادى

زهرا قلى زاده حسين آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزائى

فاطمه ميرزائى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا سعيدى گراغانى

زهرا سعيدى گراغانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم زند

مريم زند

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهه رشيدى

الهه رشيدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماء اتقائى

اسماء اتقائى

روانشناسي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم فاريابى

مريم فاريابى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابك شهريارى سرحدى

بابك شهريارى سرحدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدرضا فضيلتى نيا

محمدرضا فضيلتى نيا

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محدثه سرآسيابى كوهبنانى

محدثه سرآسيابى كوهبنانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه بومرى

فاطمه بومرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سجاد عابدينى

سجاد عابدينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه برومند

فاطمه برومند

روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرا طاهرى مقدر

زهرا طاهرى مقدر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه حسن زاده زرندى

فاطمه حسن زاده زرندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نازنين السادات رياضى

نازنين السادات رياضى

روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكيلا بهزادى فر

شكيلا بهزادى فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين پرداختى دوخانى

حسين پرداختى دوخانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا شيوخ

زهرا شيوخ

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرنوش آزين فر

فرنوش آزين فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حديث دولتى راينى

حديث دولتى راينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا اكبرزاده راورى

زهرا اكبرزاده راورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدمهدى سالارى

محمدمهدى سالارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهدى سموات

مهدى سموات

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افرا افشارى پور

افرا افشارى پور

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احسان سعيدى رشك عليا

احسان سعيدى رشك عليا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدحسين دلفاردى

محمدحسين دلفاردى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احسان پورجعفرى راورى

احسان پورجعفرى راورى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شكوفه زيورى

شكوفه زيورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيمين اميردرانى زاده

سيمين اميردرانى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارميدا مساحى

پارميدا مساحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهديه عباس زاده خبيصى

مهديه عباس زاده خبيصى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا عبدالهى

زهرا عبدالهى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عماد معتمد

عماد معتمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهاره تقى زاده

بهاره تقى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماء ابراهيمى آبشور

اسماء ابراهيمى آبشور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الهه زارع منصورى

الهه زارع منصورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيلوفر جوكار

نيلوفر جوكار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا نعمتى

زهرا نعمتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه بهزادى

فاطمه بهزادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مسلم حسن زعيم

مسلم حسن زعيم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارمغان ثمره افسرى

ارمغان ثمره افسرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مريم فتحى

مريم فتحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهديه صافى زاده

مهديه صافى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هانيه جهان آراى

هانيه جهان آراى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهسا درى جانى

مهسا درى جانى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجت قربانى

حجت قربانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه على زاده كهنوجى

فاطمه على زاده كهنوجى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هادى آذريان

هادى آذريان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پويان بهادرى

پويان بهادرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم كريم زاده كيسكانى

مريم كريم زاده كيسكانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميترا مظاهركرمانى

ميترا مظاهركرمانى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه السادات نبوى زاده شعبجره

فاطمه السادات نبوى زاده شعبجره

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهتاب مددى ماهانى

مهتاب مددى ماهانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرى ناز زند

پرى ناز زند

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيدمحمد حسينى بقائى راورى

سيدمحمد حسينى بقائى راورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راضيه مهنى اسفندقه

راضيه مهنى اسفندقه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم فهيمى

مريم فهيمى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا مددى زاده

زهرا مددى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسما شهريارپناه

اسما شهريارپناه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الناز كرمى رباطى

الناز كرمى رباطى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرمحمد فروزنده

اميرمحمد فروزنده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مانا خجسته

مانا خجسته

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سارا كريمى افشار

سارا كريمى افشار

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سحر سليمانى

سحر سليمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سحر پورمحمدعلى گوكى

سحر پورمحمدعلى گوكى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ريحانه تقى زاده ماهانى

ريحانه تقى زاده ماهانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهره پيردوموئى

زهره پيردوموئى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محدثه بدوئى دلفارد

محدثه بدوئى دلفارد

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منصوره محمدى تهرودى

منصوره محمدى تهرودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عالمه سليمانى ميمند

عالمه سليمانى ميمند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه شيخ شعاعى اختيارآبادى

فاطمه شيخ شعاعى اختيارآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فائزه محمدى سالارى

فائزه محمدى سالارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مائده اميرى ده احمدى

مائده اميرى ده احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهشيد نعمتى

مهشيد نعمتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ريحانه فرح بخش

ريحانه فرح بخش

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آيدا هادى پور حسين آبادى

آيدا هادى پور حسين آبادى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا برآوردى

زهرا برآوردى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پدرام جمشيدى

پدرام جمشيدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرزاد فيروزى

فرزاد فيروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه خواجه حسينى بهاءآبادى

فاطمه خواجه حسينى بهاءآبادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سجاد پورنخعى خيرآبادى

سجاد پورنخعى خيرآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا كمسارى بنانى

زهرا كمسارى بنانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سحر زارع باغابرى

سحر زارع باغابرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدمهدى عسكرى زاده خبيصى

محمدمهدى عسكرى زاده خبيصى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حانيه شاهمرادى گوهرى

حانيه شاهمرادى گوهرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشرى يزدان پناه

بشرى يزدان پناه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عارفه تكلوزاده

عارفه تكلوزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهلا شريف زاده بهزادى

مهلا شريف زاده بهزادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كتايون سالارى

كتايون سالارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا سلاجقه

زهرا سلاجقه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نسرين سازور

نسرين سازور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حانيه تكاور

حانيه تكاور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صدرا كريمى افشار

صدرا كريمى افشار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده صدف كمانى

سيده صدف كمانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزايى عنبر آبادى

فاطمه ميرزايى عنبر آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدصادق قائمى

محمدصادق قائمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهديه ميرزاپور استبرق

مهديه ميرزاپور استبرق

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على صادقيان

على صادقيان

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معصومه شريف پور

معصومه شريف پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عاطفه آزادى پور قهستانى

عاطفه آزادى پور قهستانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شميم وزيري نسب

شميم وزيري نسب

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

10سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
محبوبه انجم شعاع

محبوبه انجم شعاع

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكيلا باقرى

شكيلا باقرى

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دانش قنبرى برفه

دانش قنبرى برفه

مديريت جهانگردي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين خالوئى پوررابرى

حسين خالوئى پوررابرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پرديس حاج حسينى

پرديس حاج حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد بهرآسمانى

محمد بهرآسمانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه رستگارى

فاطمه رستگارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ميرى كرم

فاطمه ميرى كرم

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماء على ملائى

اسماء على ملائى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهلا مظلوميان

مهلا مظلوميان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آتوسا پورخاتون

آتوسا پورخاتون

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم رامش خواه

مريم رامش خواه

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوان محمدى تهرودى

رضوان محمدى تهرودى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساناز صادقى عسكرى

ساناز صادقى عسكرى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبيحه شهدادى ماريكى

صبيحه شهدادى ماريكى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حديث عبدلى نسب

حديث عبدلى نسب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى گلشاهى فر

مهدى گلشاهى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شقايق جهانشاهى چهارگنبدى

شقايق جهانشاهى چهارگنبدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هانيه درويش زاده

هانيه درويش زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهلا نجف پورلاله زارى

مهلا نجف پورلاله زارى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا سلطانى زرندى

سارا سلطانى زرندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماء حاتمى مسكونى

اسماء حاتمى مسكونى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضوان كارآموزيان

رضوان كارآموزيان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سبحان منصورى بابهوتك

سبحان منصورى بابهوتك

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عابد سالاررحيمى

عابد سالاررحيمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عاليه نخعى

عاليه نخعى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه معين الدينى

فاطمه معين الدينى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زهرا گلستانى حتكنى

زهرا گلستانى حتكنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهتاب برخورى مهنى

مهتاب برخورى مهنى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پروين نسب

پروين نسب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدشهاب ابراهيمى

محمدشهاب ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا زنداقطاعى

زهرا زنداقطاعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پويا ذيحيات كرمانى

پويا ذيحيات كرمانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه شهنازى كوهبنانى

فاطمه شهنازى كوهبنانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آنيتا عسكرى زاده

آنيتا عسكرى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فيروزه ملكى

فيروزه ملكى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لعيا ايرانمنش

لعيا ايرانمنش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شيوا شريعت كرمانى

شيوا شريعت كرمانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سارا زارعى

سارا زارعى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسين شاه حيدرى پور

حسين شاه حيدرى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهلا ادهمى

مهلا ادهمى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسما جلال آبادى راورى

اسما جلال آبادى راورى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوالفضل شمس الدينى لرى

ابوالفضل شمس الدينى لرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابوالفضل اميرپورسعيد

ابوالفضل اميرپورسعيد

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سارا افشارمنش

سارا افشارمنش

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عارفه طاهرى يزدى

عارفه طاهرى يزدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حميده خالقى

حميده خالقى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه نسب

هانيه نسب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه بهشتى فر

فاطمه بهشتى فر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا افضلى نسب گروه

زهرا افضلى نسب گروه

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سحر محمدى

سحر محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غلامحسين اشرفى پور

غلامحسين اشرفى پور

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فايزه صيفورى طغرالجردى

فايزه صيفورى طغرالجردى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حميدرضا مجيدى فرد

حميدرضا مجيدى فرد

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هانيه لشكرى

هانيه لشكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعيمه شهنازى كوهبنانى

نعيمه شهنازى كوهبنانى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعيد آزادمنش

سعيد آزادمنش

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباس رجائى نژاد

عباس رجائى نژاد

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيدرضا كارآموزيان

سيدرضا كارآموزيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن اميرى

حسن اميرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سحر پوراكبرى

سحر پوراكبرى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميرحسين ناظمى

اميرحسين ناظمى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على رضائى

على رضائى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين انجم شعاع

حسين انجم شعاع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دلارام فرخ پور كريم زاده

دلارام فرخ پور كريم زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ژيلا جهان آرا

ژيلا جهان آرا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه رفيعى ساردوئى

فاطمه رفيعى ساردوئى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا حسنى سعدى

زهرا حسنى سعدى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهرام نظرى نژاد

بهرام نظرى نژاد

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نويد ذوالفقار زاده كرمانى

نويد ذوالفقار زاده كرمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه عامرى

فاطمه عامرى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پوريا لنگرى زاده

پوريا لنگرى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الناز امينى

الناز امينى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوثر سلطانى راد

كوثر سلطانى راد

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه محمودى لورك

فاطمه محمودى لورك

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رسول مسگر

رسول مسگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
الهه بينش به نيا

الهه بينش به نيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحانه حشمتى

ريحانه حشمتى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيلوفر ابراهيم آبادى تكابى

نيلوفر ابراهيم آبادى تكابى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حديث امينى روش

حديث امينى روش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرشته اسدآبادى

فرشته اسدآبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريناز قربانى گرمشك

پريناز قربانى گرمشك

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرضيه اميرشكارى

مرضيه اميرشكارى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نرگس عبدلى نسب گروه

نرگس عبدلى نسب گروه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه واعظى زاده روكرد

فاطمه واعظى زاده روكرد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدمهدى اسكندرى

محمدمهدى اسكندرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هانيه السادات سجادى طهرانى

هانيه السادات سجادى طهرانى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه صفى نتاج

فاطمه صفى نتاج

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مليكا ايرانمنش

مليكا ايرانمنش

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زكيه ارشلو پور

زكيه ارشلو پور

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زينب موحدى

زينب موحدى

شيمي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيده رزازپور بمى

سعيده رزازپور بمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد شجاعى باغينى

محمد شجاعى باغينى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لاله جعفرى زاده

لاله جعفرى زاده

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبا كاشانى

صبا كاشانى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهره شعبانى فرسنگى

زهره شعبانى فرسنگى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سمانه نخعى ده على

سمانه نخعى ده على

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه توحيدى

فاطمه توحيدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ندا دهقان كوهستانى

ندا دهقان كوهستانى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه سالارى

هانيه سالارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليرضا توحيدى

عليرضا توحيدى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم برآوردى

مريم برآوردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه حيات بخش عباسى

فاطمه حيات بخش عباسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ضياءالدينى دشتخاكى

فاطمه ضياءالدينى دشتخاكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على كسرائى

على كسرائى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيژن نصرى راينى

بيژن نصرى راينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شقايق كسمائى

شقايق كسمائى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فاطمه السادات حاج سيد عليخانى

فاطمه السادات حاج سيد عليخانى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على وهبى

على وهبى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى گوغرى

فاطمه صادقى گوغرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهلا عسكرى نژاد بهزادى

مهلا عسكرى نژاد بهزادى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهاره چاوشان

بهاره چاوشان

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعيد قربانى زاده

سعيد قربانى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه شهابى

فاطمه شهابى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليرضا اميرى دومارى

عليرضا اميرى دومارى

شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه بديع زاده

فاطمه بديع زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرزانه مولائى كوهبنانى

فرزانه مولائى كوهبنانى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امين محمدرفيعى

امين محمدرفيعى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدابوالحسن نوبهار

سيدابوالحسن نوبهار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرهام اسمعيلى گازكهنى

پرهام اسمعيلى گازكهنى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آريانا احمدى

آريانا احمدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا جزينى زاده

زهرا جزينى زاده

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ياسمن سلطانى زرندى

ياسمن سلطانى زرندى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آرش ساروئيه

آرش ساروئيه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدامين چنگيزهى

محمدامين چنگيزهى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انيسه پور محى آبادى

انيسه پور محى آبادى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرمهدى احمدى

اميرمهدى احمدى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على عباسى سردارى

على عباسى سردارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرشته همدم جو

فرشته همدم جو

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهسا صباغ يزدى كاخ

مهسا صباغ يزدى كاخ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
افسانه گنجه اى زاده روحانى

افسانه گنجه اى زاده روحانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا كلانترى پور

زهرا كلانترى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سحر عسكرپوركبير

سحر عسكرپوركبير

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رامتين ثمره

رامتين ثمره

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه پاك نژاد

فائزه پاك نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
افسانه نصرى زاده راينى

افسانه نصرى زاده راينى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هيلا نورى

هيلا نورى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مژگان ادهمى

مژگان ادهمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصور منظرى توكلى

منصور منظرى توكلى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه خدائى

فاطمه خدائى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهنام پرى زاد

بهنام پرى زاد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بتول صفرى

بتول صفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا امام بخش

زهرا امام بخش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه انجم روز

فاطمه انجم روز

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ريحانه سجادى زادهخ كرمانى

ريحانه سجادى زادهخ كرمانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پرديس پايدار

پرديس پايدار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرحسين ضيغمى نژاد

اميرحسين ضيغمى نژاد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيميا پوريوسفى عيش آبادى

كيميا پوريوسفى عيش آبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عاطفه رضايى

عاطفه رضايى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيوند خضرى پور قرائى

پيوند خضرى پور قرائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهتاب صابرى گوكى

مهتاب صابرى گوكى

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده فاطمه احمدى موسوى

سيده فاطمه احمدى موسوى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حجت ميرزاحسينى ماهانى

حجت ميرزاحسينى ماهانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امين دامغانى

امين دامغانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدعلى شيخ رابر

محمدعلى شيخ رابر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شايان نصيرى پور

شايان نصيرى پور

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه شمسى

فاطمه شمسى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على محمدحسنى چناروئيه

على محمدحسنى چناروئيه

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فائزه حسنى كبوترخانى

فائزه حسنى كبوترخانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه شجاعى باغينى

فاطمه شجاعى باغينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسماءالسادات حسينى ده لولوئى

اسماءالسادات حسينى ده لولوئى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه كمانى سيرچى

فاطمه كمانى سيرچى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا غلامحسين كرمانى

زهرا غلامحسين كرمانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرعلى پژوهش

اميرعلى پژوهش

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرحسين شمسى نژاد راورى

اميرحسين شمسى نژاد راورى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهلا خواجه حسنى

مهلا خواجه حسنى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى گوغرى

فاطمه صادقى گوغرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرناز وهابى

فرناز وهابى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على دهقانيان

على دهقانيان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نعيم نيك نفس

نعيم نيك نفس

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پارسا دامغانى

پارسا دامغانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی