اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اسلام‌شهر

امين ايزديار

امين ايزديار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميثم ابراهيمى

ميثم ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رقيه قلندرى

رقيه قلندرى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
فائزه غنيمت

فائزه غنيمت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زهرا خدمتلو

زهرا خدمتلو

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاطمه لطف اللهى

فاطمه لطف اللهى

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مريم شعبانى

مريم شعبانى

موزه -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
نيلوفر آذرگشب

نيلوفر آذرگشب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نرگس قلى نژاد

نرگس قلى نژاد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهيار سلامت

مهيار سلامت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم فرجى

مريم فرجى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كسرى خليفه پور

كسرى خليفه پور

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مهدى ايزدپناه

مهدى ايزدپناه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سحر ترخانى

سحر ترخانى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا شاهى سقرلو

عليرضا شاهى سقرلو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه افشارى بدرلو

فاطمه افشارى بدرلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدرضا جوراميرى

محمدرضا جوراميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسين نجفى

حسين نجفى

علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه قرنى

فاطمه قرنى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسين قره پاشا

حسين قره پاشا

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه گودرزى

فاطمه گودرزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سمانه اسداللهى

سمانه اسداللهى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه مومنى مقدم

فاطمه مومنى مقدم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه سادات پرينچى

فاطمه سادات پرينچى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سپيده عابدينى

سپيده عابدينى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيد اسلام نژاد

سعيد اسلام نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهدى سهندى

مهدى سهندى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا قربانى اقتدار

زهرا قربانى اقتدار

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهرنوش ملكى تازه قشلاقى

مهرنوش ملكى تازه قشلاقى

ارتباطتصويري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رضا يوسف پورسادات محله

رضا يوسف پورسادات محله

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مجتبى رحمانى قشلاق

مجتبى رحمانى قشلاق

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد توكلى طامه

محمد توكلى طامه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على هاشمى

على هاشمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مريم حيدرى

مريم حيدرى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على نيكبخت مالواجردى

على نيكبخت مالواجردى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهران حبيب زاده

مهران حبيب زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدجواد كرامتى

محمدجواد كرامتى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى كلهرى

زهرا محمدى كلهرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سينا فرقانى

سينا فرقانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مريم نوروزى

مريم نوروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين حسين پور

حسين حسين پور

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد زارعيان

محمد زارعيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مسعود ابراهيم نژاد

مسعود ابراهيم نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسانه پورحسين

حسانه پورحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
مهدى كريمخانى

مهدى كريمخانى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاضل ازمل

فاضل ازمل

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سحر گوهرى

سحر گوهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سوده نوراللهى

سوده نوراللهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حامد مردانى

حامد مردانى

مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شبنم اصغرى ملاباشى

شبنم اصغرى ملاباشى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضا احمدى اوچبلاغ

رضا احمدى اوچبلاغ

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين فصيحى

حسين فصيحى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سيداميرمسعود نصيرى

سيداميرمسعود نصيرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدحسين نوروزى

محمدحسين نوروزى

مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زهرا وحيدى

زهرا وحيدى

مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ياسمن صفرى

ياسمن صفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عليرضا قربانى

عليرضا قربانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زهرا اسمعلى زاده

زهرا اسمعلى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميد خواجوند

حميد خواجوند

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سيده ليلا ميرطاهرى

سيده ليلا ميرطاهرى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهره پورحيدر

زهره پورحيدر

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرناز شيرمحمدى واشورى

فرناز شيرمحمدى واشورى

مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاهين شريفى

شاهين شريفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مائده شرفى

مائده شرفى

معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عاطفه كريمى

عاطفه كريمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاطمه لطفى زاده

فاطمه لطفى زاده

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضا على نژادتورى

رضا على نژادتورى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سحر بافنده

سحر بافنده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زهرا رجب زاده

زهرا رجب زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهناز مقنيان

بهناز مقنيان

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ياسمن فرح بخش

ياسمن فرح بخش

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسين وروانى فراهانى

حسين وروانى فراهانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مريم هاشمى

مريم هاشمى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدامين خدادادى قمى

محمدامين خدادادى قمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه مردعلى پور

فاطمه مردعلى پور

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهه مرادى حقيقى

الهه مرادى حقيقى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهره مجيدى

طاهره مجيدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا يارمطاقلو

زهرا يارمطاقلو

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مريم مناف زاده

مريم مناف زاده

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ريحانه آزادوارى

ريحانه آزادوارى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين عظيمى پور

حسين عظيمى پور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فاطمه سلمانى زاويه

فاطمه سلمانى زاويه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين اميدى

حسين اميدى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حميدرضا مقصودى

حميدرضا مقصودى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين رنجبر حيدر آبادى

حسين رنجبر حيدر آبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على ذاكرى

على ذاكرى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا كريمى

زهرا كريمى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ريحانه تيمورى

ريحانه تيمورى

زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مهدى زياريان قائمى

مهدى زياريان قائمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رقيه سلمانى شهريور

رقيه سلمانى شهريور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على رحيمى

على رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
موژان فتحى بادى

موژان فتحى بادى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
بيژن عزيزى

بيژن عزيزى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مريم ناجى

مريم ناجى

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
يوسف محمدى

يوسف محمدى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
زينب صادقى

زينب صادقى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناهيد سياحى

ناهيد سياحى

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سهيل موسوى

سهيل موسوى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سجاد اصغرپورخلشائى

سجاد اصغرپورخلشائى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
فاطمه هدايتى

فاطمه هدايتى

علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سياوش شيرزاد

سياوش شيرزاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ياسين عسگرى

ياسين عسگرى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ياسمن خانى

ياسمن خانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الهه طالعى نوحه دهى

الهه طالعى نوحه دهى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدرضا محمدى

محمدرضا محمدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فهيمه نوروزى

فهيمه نوروزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين محمدى

حسين محمدى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهرام پاشاپوردوگر

بهرام پاشاپوردوگر

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على قدبيگى

على قدبيگى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حميرا حمزئى

حميرا حمزئى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اميرحسين جلالى

اميرحسين جلالى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دانيال كارگريان مروستى

دانيال كارگريان مروستى

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه هوشيارزارع

فاطمه هوشيارزارع

علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رقيه نصرالهى

رقيه نصرالهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه براتى

فاطمه براتى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدمحمد ساداتى نژاد

سيدمحمد ساداتى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدرضا ترابى

محمدرضا ترابى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاطمه مهدى زاده

فاطمه مهدى زاده

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا اميديانى

زهرا اميديانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زهرا مافى

زهرا مافى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فريبا اديب خياوى

فريبا اديب خياوى

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زهرا خاكپوربيلاشى

زهرا خاكپوربيلاشى

زبان روسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
محمد اسفندى

محمد اسفندى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
راضيه صادقى

راضيه صادقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معصومه عباس راد آذرهوليقى

معصومه عباس راد آذرهوليقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرضيه گنگرجى

مرضيه گنگرجى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ريحانه حاجى محمدى

ريحانه حاجى محمدى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محدثه سادات موسوى

محدثه سادات موسوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدى اسگندرى

مهدى اسگندرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه حاتمى

فرزانه حاتمى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا عليپور

زهرا عليپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
محدثه محمدى

محدثه محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داود محمدى

داود محمدى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه بهرامى

فاطمه بهرامى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى قربانى

مهدى قربانى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مليكا محمودى

مليكا محمودى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهسا عظيمى

مهسا عظيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميرمحمد شاهرضايى

اميرمحمد شاهرضايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سعيد مرادزاده

سعيد مرادزاده

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه واحدى

فاطمه واحدى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه برزگرزاده

فاطمه برزگرزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امين صالحى رفسنجانى پور

امين صالحى رفسنجانى پور

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم حسين پور

مريم حسين پور

علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سجاد عليخانى

سجاد عليخانى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه صباغى

فاطمه صباغى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على رجبى

على رجبى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميرمحمد اسدپورگوگدرقى

اميرمحمد اسدپورگوگدرقى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرحسين ميمه

اميرحسين ميمه

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على قربانى

على قربانى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مژده آذر

مژده آذر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيدمهدى سيدعلوى

سيدمهدى سيدعلوى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سپهر كريمى

سپهر كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين عربى على آبادى

حسين عربى على آبادى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهسا رسول پور

مهسا رسول پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيلوفر اسمى

نيلوفر اسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرستو هراتى

پرستو هراتى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
على اكبر اسدى

على اكبر اسدى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مهران دوستى

مهران دوستى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پريسا بايرام زاده خانشير

پريسا بايرام زاده خانشير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد شهبازى مغانلو

محمد شهبازى مغانلو

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زهرا گوهرى پوينده

زهرا گوهرى پوينده

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الناز كوزه چيان

الناز كوزه چيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على اثنى عشرى

على اثنى عشرى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ليلا محمدى

ليلا محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سارا خداكرمى

سارا خداكرمى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا حاجى

زهرا حاجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اميرعباس اكرادى

اميرعباس اكرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرتضى احمدى

مرتضى احمدى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محسن على پورمجدر

محسن على پورمجدر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدمهدى اسدى

محمدمهدى اسدى

شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى آقاپور

مهدى آقاپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصطفى چگينى

مصطفى چگينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
هانيه على اكبرى

هانيه على اكبرى

مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسن عباسى بنيادآباد

حسن عباسى بنيادآباد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شيدا رضائى كذرجى

شيدا رضائى كذرجى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پرهام سيف عسكرى باركوسرائى

پرهام سيف عسكرى باركوسرائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
الهام شويكلو

الهام شويكلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شيما داداشى

شيما داداشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجتبى عباسى كوزه تپراقى

مجتبى عباسى كوزه تپراقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عارف ذوالفقارى نسب

عارف ذوالفقارى نسب

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيدمصطفى علوى آفكند

سيدمصطفى علوى آفكند

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا رضائى گوراج

زهرا رضائى گوراج

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضا ملكى

رضا ملكى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مصطفى صديقى

مصطفى صديقى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
هانيه رنجبرى

هانيه رنجبرى

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدرضا بيگدلى

محمدرضا بيگدلى

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه شكروى

فاطمه شكروى

علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيدمحمدرضا زكى زاده

سيدمحمدرضا زكى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهرداد كمالى جلده باخانى

مهرداد كمالى جلده باخانى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ميلاد شكرى

ميلاد شكرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه شافعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حامد كاشانى

حامد كاشانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على حيدر

على حيدر

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا ايران فر

زهرا ايران فر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم زياريان قائمى

مريم زياريان قائمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد نقوى خصلت

محمد نقوى خصلت

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد رضوانى

محمد رضوانى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمد فيضى

محمد فيضى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرضيه خليلى

مرضيه خليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا اعلايى عسگرآباد

زهرا اعلايى عسگرآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميلاد حاجى رضائى

ميلاد حاجى رضائى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ويدا محمدى ممان

ويدا محمدى ممان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امين آذرخليلى آغميونى

امين آذرخليلى آغميونى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ليلا غلامى

ليلا غلامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على جعفرنيا

على جعفرنيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نويد درگاهى

نويد درگاهى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهيار رهنما

مهيار رهنما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميلاد چراغى

ميلاد چراغى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سپيده عزيزپورآتش بيگ

سپيده عزيزپورآتش بيگ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه نصرالهى

فائزه نصرالهى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مهسا رفيعى

مهسا رفيعى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمد صبورى

محمد صبورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد جليل نيا

محمد جليل نيا

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جواد محبى راد

جواد محبى راد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مصطفى سهرابى

مصطفى سهرابى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نسرين غلامى

نسرين غلامى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
الهام عطايى

الهام عطايى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه سرنامه

فاطمه سرنامه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عاطفه عباسيان

عاطفه عباسيان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابوالفضل صفايى نجات

ابوالفضل صفايى نجات

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على كريم لو

على كريم لو

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد مرادخانى

محمد مرادخانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهنام نعيمى

بهنام نعيمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا طاهرى

زهرا طاهرى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا نورافكن

زهرا نورافكن

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيده زهرا باقرزاده ولوكلائى

سيده زهرا باقرزاده ولوكلائى

مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نسيم كجورى نفت چالى

نسيم كجورى نفت چالى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد يادگارى آغبلاغ

ميلاد يادگارى آغبلاغ

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى عزيزى

مهدى عزيزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيدعليرضا آقاخشى

سيدعليرضا آقاخشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حامد محمدى متين

حامد محمدى متين

فيزيك -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جواد محمودپور

جواد محمودپور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وحيد سردارى

وحيد سردارى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسف زينالى

يوسف زينالى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين عرب

حسين عرب

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سپيده تقوى

سپيده تقوى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فائزه اسدى ارزنه ئى

فائزه اسدى ارزنه ئى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيدجواد سيدپور

سيدجواد سيدپور

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على حسين پور

على حسين پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيوا نورى

شيوا نورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حامد خدايى

حامد خدايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيده زينب زمانى

سيده زينب زمانى

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معصومه خسروى آغچه كند

معصومه خسروى آغچه كند

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اعظم ابهرى قزل احمد

اعظم ابهرى قزل احمد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيلوفر صالح پور

نيلوفر صالح پور

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين نادرى

حسين نادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شبنم صفى زاده

شبنم صفى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ريحانه يعقوبى

ريحانه يعقوبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مه تا عبداله

مه تا عبداله

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه شمسى قره بلاغ

فائزه شمسى قره بلاغ

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمد صادقى

محمد صادقى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شايسته ملك شاهدى

شايسته ملك شاهدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن ميرزاعلى

حسن ميرزاعلى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على كشاورز

على كشاورز

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محدثه سليمى

محدثه سليمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهين فرزين

مهين فرزين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميلاد حنيفى توپ آغاچ

ميلاد حنيفى توپ آغاچ

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مينا قربانى درآباد

مينا قربانى درآباد

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدصالح صدرى

محمدصالح صدرى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا جعفرى جناقرد

زهرا جعفرى جناقرد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفر كسروى قشلاق

جعفر كسروى قشلاق

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
رضا اسكندرى

رضا اسكندرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدرضا گل احمدى قوشه بلاغ

محمدرضا گل احمدى قوشه بلاغ

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ميلاد مكى

ميلاد مكى

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سارا مريوانى

سارا مريوانى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا گلستانى

زهرا گلستانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آتوسا جاهدى

آتوسا جاهدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سحر رحيمى

سحر رحيمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى صحرانورد

مهدى صحرانورد

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محبوبه اميرى

محبوبه اميرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا خواجوندساس

زهرا خواجوندساس

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدرضا زارع جدى كوچه باغى

محمدرضا زارع جدى كوچه باغى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محدثه رمضانى

محدثه رمضانى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا حق شناس

زهرا حق شناس

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مينا زلقى

مينا زلقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهديه مافى

مهديه مافى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
سحر دين محمدى

سحر دين محمدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
معصومه حسين زاده

معصومه حسين زاده

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على محبت مقدمى

على محبت مقدمى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زينب محمديارى

زينب محمديارى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمدحسين فتح الهى

محمدحسين فتح الهى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شاهين قراگوزلو

شاهين قراگوزلو

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نرگس عربى

نرگس عربى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرحسين صادقى

اميرحسين صادقى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نازنين پدرى

نازنين پدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميلاد يوسفى

ميلاد يوسفى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومه خداوردى

معصومه خداوردى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا على مدد

زهرا على مدد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محسن آقائى

محسن آقائى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهسا غريبى آقاگونى

مهسا غريبى آقاگونى

اماروسنجش اموزشي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آرزو محمدى

آرزو محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فائزه تاجكى

فائزه تاجكى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرتضى شيرافكن كهران

مرتضى شيرافكن كهران

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ياسر خلج اميرحسينى

ياسر خلج اميرحسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا قنبرى

زهرا قنبرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدرضا قاسمى گيلده

محمدرضا قاسمى گيلده

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا حسنى

زهرا حسنى

شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وحيد فتح كننده

وحيد فتح كننده

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سيما محمودى قوبوز

سيما محمودى قوبوز

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منيره شادمان

منيره شادمان

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رامين احمدزاده

رامين احمدزاده

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرمحمد ارميان

اميرمحمد ارميان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدمهدى خانزاده كلاشى

محمدمهدى خانزاده كلاشى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم غريب فيش خانى

مريم غريب فيش خانى

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سمانه زنگنه على آبادى

سمانه زنگنه على آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پيمان بختيارپناه

پيمان بختيارپناه

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رعنا مناعى تلخاب

رعنا مناعى تلخاب

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضا شكرى فيروزجائى

رضا شكرى فيروزجائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانيال كسروى

دانيال كسروى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدحسين ده پور آتش بيك

محمدحسين ده پور آتش بيك

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسم شجاعى سنزيقى

قاسم شجاعى سنزيقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ليلا بابائى قره قيه

ليلا بابائى قره قيه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم خوش خواه طينت

مريم خوش خواه طينت

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
رامين قديرى

رامين قديرى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سبحان رحيم

سبحان رحيم

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرشته هدايتى

فرشته هدايتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سپيده صادق بيگى

سپيده صادق بيگى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ستاره قدكسازفلاحى

ستاره قدكسازفلاحى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه نجفى

فاطمه نجفى

فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دانيال ايپگچى عظيمى

دانيال ايپگچى عظيمى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آرزو حسنى

آرزو حسنى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرمحمد سابقى

اميرمحمد سابقى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ژاله محمدلو

ژاله محمدلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيده فاطمه سيداحمدى

سيده فاطمه سيداحمدى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا اكبرى

سارا اكبرى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معصومه صمدنژاد

معصومه صمدنژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ريحانه عابدين پورشولمى

ريحانه عابدين پورشولمى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم صادقى لويه

مريم صادقى لويه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا حسنى زاده

رضا حسنى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا بخت

زهرا بخت

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
منصور هاشم پور

منصور هاشم پور

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ميثم عباسى خودلان

ميثم عباسى خودلان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذكيه سرمست كچلام

ذكيه سرمست كچلام

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسعود خواجوند

مسعود خواجوند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهسا احمدزاده گلستان

مهسا احمدزاده گلستان

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا غلام پوربين كلايه

زهرا غلام پوربين كلايه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول سليمى

رسول سليمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه قربانى

فاطمه قربانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زهرا شيرگاهى تالارى

زهرا شيرگاهى تالارى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدصادق عارف كاشانى

محمدصادق عارف كاشانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الناز عابدينى

الناز عابدينى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يلدا سقائى

يلدا سقائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عليرضا رمضانى شيده

عليرضا رمضانى شيده

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجاد مهرعليان

سجاد مهرعليان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدجواد ابراهيمى ناشى

محمدجواد ابراهيمى ناشى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين فرج پور

حسين فرج پور

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا قاسمى زمهرير

مهسا قاسمى زمهرير

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عليرضا بهبودى

عليرضا بهبودى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد كمالى هريس

محمد كمالى هريس

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه اسدى

فاطمه اسدى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حميد دولت آبادى

حميد دولت آبادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زينب بنى على

زينب بنى على

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سحر بهشتى خواه

سحر بهشتى خواه

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شقايق حضورى

شقايق حضورى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
دل آرا پارسافر

دل آرا پارسافر

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ناديا جوشن

ناديا جوشن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هومن حسينى

هومن حسينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سمانه نعمتى

سمانه نعمتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيده طاهره عنايتى كوكنده

سيده طاهره عنايتى كوكنده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم ابراهيمى نويد

مريم ابراهيمى نويد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوشين روستايى

نوشين روستايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صبا ارغوان

صبا ارغوان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين امجديان

حسين امجديان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نسترن شاكر يامچلو

نسترن شاكر يامچلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محسن عليجانى بيشه گاهى

محسن عليجانى بيشه گاهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميلاد جهانبانى مرشت

ميلاد جهانبانى مرشت

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميد عزتى آذر

اميد عزتى آذر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ياسمن اسدزاده

ياسمن اسدزاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهسا يوسف زاده كرده مهينى

مهسا يوسف زاده كرده مهينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر مهدويان

سحر مهدويان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه رحيم زاده

فاطمه رحيم زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افسانه جعفرى

افسانه جعفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدى فعله گرى

مهدى فعله گرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پريا يحيوى زارى محله

پريا يحيوى زارى محله

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه حسين زاده

فاطمه حسين زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امير فيضى گزورسفلى

امير فيضى گزورسفلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی