اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اسلام‌شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امين ايزديار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
ميثم ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
رقيه قلندرى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 22
فائزه غنيمت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
زهرا خدمتلو انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه لطف اللهى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
مريم شعبانى هنر موزه -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال کانونی 8
نيلوفر آذرگشب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 24
نرگس قلى نژاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
مهيار سلامت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
مريم فرجى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
كسرى خليفه پور انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 26
مهدى ايزدپناه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
سحر ترخانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 18
عليرضا شاهى سقرلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه افشارى بدرلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
محمدرضا جوراميرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 36
حسين نجفى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
على محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
فاطمه قرنى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
حسين قره پاشا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 31
فاطمه گودرزى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 15
سمانه اسداللهى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
فاطمه مومنى مقدم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 23
فاطمه سادات پرينچى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
سپيده عابدينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 22
سعيد اسلام نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
مهدى سهندى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 21
زهرا قربانى اقتدار ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
مهرنوش ملكى تازه قشلاقى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 10
رضا يوسف پورسادات محله ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
مجتبى رحمانى قشلاق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
محمد توكلى طامه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 29
على هاشمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
مريم حيدرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
على نيكبخت مالواجردى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
مهران حبيب زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 37
محمدجواد كرامتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
زهرا محمدى كلهرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 43
سينا فرقانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 33
مريم نوروزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 30
حسين حسين پور ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 30
محمد زارعيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
مسعود ابراهيم نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
حسانه پورحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 88
مهدى كريمخانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
فاضل ازمل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
سحر گوهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 37
سوده نوراللهى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
حامد مردانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 2سال کانونی 36
شبنم اصغرى ملاباشى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 43
رضا احمدى اوچبلاغ ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
حسين فصيحى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
سيداميرمسعود نصيرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
محمدحسين نوروزى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 33
زهرا وحيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
ياسمن صفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 9
عليرضا قربانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 31
زهرا اسمعلى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 31
حميد خواجوند ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
سيده ليلا ميرطاهرى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
زهره پورحيدر ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 19
فرناز شيرمحمدى واشورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
شاهين شريفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
مائده شرفى ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 21
عاطفه كريمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
فاطمه لطفى زاده انسانی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 3سال کانونی 35
رضا على نژادتورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
سحر بافنده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 59
زهرا رجب زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 16
بهناز مقنيان انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
ياسمن فرح بخش انسانی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 23
حسين وروانى فراهانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 27
مريم هاشمى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 3سال کانونی 48
محمدامين خدادادى قمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه مردعلى پور تجربی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
الهه مرادى حقيقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
طاهره مجيدى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 16
زهرا يارمطاقلو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
مريم مناف زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
ريحانه آزادوارى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
فاطمه قاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
حسين عظيمى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 4سال کانونی 52
فاطمه سلمانى زاويه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 25
حسين اميدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
حميدرضا مقصودى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
حسين رنجبر حيدر آبادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 17
على ذاكرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
زهرا كريمى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 96
ريحانه تيمورى زبان زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
مهدى زياريان قائمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 23
رقيه سلمانى شهريور انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
على رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 32
موژان فتحى بادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 5سال کانونی 76
بيژن عزيزى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
مريم ناجى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
يوسف محمدى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 8
زينب صادقى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
ناهيد سياحى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
سهيل موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
سجاد اصغرپورخلشائى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 15
فاطمه هدايتى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
سياوش شيرزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 29
ياسين عسگرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
ياسمن خانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
الهه طالعى نوحه دهى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 69
محمدرضا محمدى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 31
فهيمه نوروزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
حسين محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
بهرام پاشاپوردوگر ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 28
على قدبيگى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 42
حميرا حمزئى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 47
اميرحسين جلالى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 30
دانيال كارگريان مروستى ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
فاطمه هوشيارزارع انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
رقيه نصرالهى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 26
فاطمه براتى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 38
سيدمحمد ساداتى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 30
محمدرضا ترابى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
فاطمه مهدى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
زهرا اميديانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 59
زهرا مافى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
فريبا اديب خياوى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 35
زهرا خاكپوربيلاشى زبان زبان روسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
محمد اسفندى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
راضيه صادقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 42
معصومه عباس راد آذرهوليقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
مرضيه گنگرجى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
ريحانه حاجى محمدى انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 22
محدثه سادات موسوى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 22
مهدى اسگندرى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 19
فرزانه حاتمى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
زهرا عليپور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 7سال کانونی 124
محدثه محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
داود محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 29
فاطمه بهرامى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
مهدى قربانى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 16
مليكا محمودى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
مهسا عظيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 54
اميرمحمد شاهرضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 27
سعيد مرادزاده ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 30
فاطمه واحدى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
فاطمه برزگرزاده ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 15
امين صالحى رفسنجانى پور تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
مريم حسين پور انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
سجاد عليخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 29
فاطمه صباغى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 31
على رجبى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
اميرمحمد اسدپورگوگدرقى تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
اميرحسين ميمه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
على قربانى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 21
مژده آذر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 24
سيدمهدى سيدعلوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
سپهر كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24
حسين عربى على آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 24
مهسا رسول پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 23
نيلوفر اسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 23
پرستو هراتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 47
على اكبر اسدى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 7
مهران دوستى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
پريسا بايرام زاده خانشير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
محمد شهبازى مغانلو انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
زهرا گوهرى پوينده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
الناز كوزه چيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 47
على اثنى عشرى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
ليلا محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 24
سارا خداكرمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
زهرا حاجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 58
اميرعباس اكرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 28
مرتضى احمدى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 20
محسن على پورمجدر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 2سال کانونی 28
محمدمهدى اسدى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
مهدى آقاپور ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 15
مصطفى چگينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 56
هانيه على اكبرى تجربی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 54
حسن عباسى بنيادآباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 25
شيدا رضائى كذرجى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
پرهام سيف عسكرى باركوسرائى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 2سال کانونی 28
الهام شويكلو انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 1سال کانونی 18
شيما داداشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 46
مجتبى عباسى كوزه تپراقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 45
عارف ذوالفقارى نسب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 38
سيدمصطفى علوى آفكند ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
زهرا رضائى گوراج انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 14
رضا ملكى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 11
مصطفى صديقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 46
هانيه رنجبرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
محمدرضا بيگدلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 23
فاطمه شكروى ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
سيدمحمدرضا زكى زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 2سال کانونی 28
مهرداد كمالى جلده باخانى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 26
ميلاد شكرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه شافعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
حامد كاشانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
على حيدر ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
زهرا ايران فر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
مريم زياريان قائمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
محمد نقوى خصلت تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
محمد رضوانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 3سال کانونی 59
محمد فيضى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 11
مرضيه خليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
زهرا اعلايى عسگرآباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 23
ميلاد حاجى رضائى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
ويدا محمدى ممان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
امين آذرخليلى آغميونى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 46
ليلا غلامى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 44
على جعفرنيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
مهدى احمدى تجربی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 32
نويد درگاهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 41
مهيار رهنما تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 30
ميلاد چراغى ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 1سال کانونی 21
سپيده عزيزپورآتش بيگ تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 23
فائزه نصرالهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 63
مهسا رفيعى انسانی مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 25
محمد صبورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 21
محمد جليل نيا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
جواد محبى راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
مصطفى سهرابى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 19
نسرين غلامى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 26
الهام عطايى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 21
فاطمه سرنامه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
عاطفه عباسيان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 25
ابوالفضل صفايى نجات ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
على كريم لو ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 1سال کانونی 23
محمد مرادخانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال کانونی 41
بهنام نعيمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
زهرا طاهرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
زهرا نورافكن ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 26
سيده زهرا باقرزاده ولوكلائى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
نسيم كجورى نفت چالى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
ميلاد يادگارى آغبلاغ ریاضی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
مهدى عزيزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
سيدعليرضا آقاخشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
حامد محمدى متين ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
جواد محمودپور ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 1سال کانونی 24
وحيد سردارى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 20
يوسف زينالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
حسين عرب ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 1سال کانونی 21
سپيده تقوى انسانی علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
فائزه اسدى ارزنه ئى تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
سيدجواد سيدپور ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 25
على حسين پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 9
شيوا نورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
حامد خدايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 26
سيده زينب زمانى تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 24
اعظم ابهرى قزل احمد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
معصومه خسروى آغچه كند تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
نيلوفر صالح پور تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
حسين نادرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
شبنم صفى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
ريحانه يعقوبى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 2سال کانونی 34
مه تا عبداله تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 19
فائزه شمسى قره بلاغ ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 7
محمد صادقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 2سال کانونی 28
شايسته ملك شاهدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
حسن ميرزاعلى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 17
على كشاورز تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 3سال کانونی 50
محدثه سليمى تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 1سال کانونی 22
مهين فرزين تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 47
ميلاد حنيفى توپ آغاچ انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 1سال کانونی 23
مينا قربانى درآباد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
محمدصالح صدرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 17
زهرا جعفرى جناقرد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 55
جعفر كسروى قشلاق ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 7سال کانونی 131
رضا اسكندرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
محمدرضا گل احمدى قوشه بلاغ ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 54
ميلاد مكى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 21
سارا مريوانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 24
زهرا گلستانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
آتوسا جاهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
سحر رحيمى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
مهدى صحرانورد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 22
محبوبه اميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
زهرا خواجوندساس تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 24
محمدرضا زارع جدى كوچه باغى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 23
محدثه رمضانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
زهرا حق شناس ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 19
مينا زلقى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 33
مهديه مافى زبان مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 15
سحر دين محمدى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اسرار - مشهد 2سال کانونی 36
معصومه حسين زاده ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 28
على محبت مقدمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 16
زينب محمديارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 4سال کانونی 68
محمدحسين فتح الهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 21
شاهين قراگوزلو ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
نرگس عربى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 33
اميرحسين صادقى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 2سال کانونی 22
نازنين پدرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
ميلاد يوسفى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
معصومه خداوردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
زهرا على مدد تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 51
محسن آقائى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 25
مهسا غريبى آقاگونى ریاضی اماروسنجش اموزشي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 17
آرزو محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
فائزه تاجكى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 14
مرتضى شيرافكن كهران ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 26
ياسر خلج اميرحسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 20
زهرا قنبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
محمدرضا قاسمى گيلده تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
زهرا حسنى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
وحيد فتح كننده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 60
سيما محمودى قوبوز ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
منيره شادمان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 24
رامين احمدزاده تجربی حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 17
اميرمحمد ارميان تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 25
محمدمهدى خانزاده كلاشى تجربی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال کانونی 30
مريم غريب فيش خانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
سمانه زنگنه على آبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
پيمان بختيارپناه ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
رعنا مناعى تلخاب تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 3سال کانونی 47
رضا شكرى فيروزجائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
دانيال كسروى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 12
محمدحسين ده پور آتش بيك انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 1سال کانونی 22
قاسم شجاعى سنزيقى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 25
ليلا بابائى قره قيه تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
مريم خوش خواه طينت ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش - قم 4سال کانونی 69
رامين قديرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
سبحان رحيم تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
فرشته هدايتى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 1سال کانونی 14
سپيده صادق بيگى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 21
ستاره قدكسازفلاحى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 34
فاطمه نجفى ریاضی فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 34
دانيال ايپگچى عظيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
آرزو حسنى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 25
اميرمحمد سابقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 1سال کانونی 15
ژاله محمدلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 25
سيده فاطمه سيداحمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
سارا اكبرى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 42
معصومه صمدنژاد تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 23
ريحانه عابدين پورشولمى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 35
مريم صادقى لويه ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 10
رضا حسنى زاده تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولوي - ايوانكي 1سال کانونی 24
زهرا بخت تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 3سال کانونی 57
منصور هاشم پور ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 38
ميثم عباسى خودلان ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر - قم 1سال کانونی 20
ذكيه سرمست كچلام تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 43
مسعود خواجوند انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 20
مهسا احمدزاده گلستان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
زهرا غلام پوربين كلايه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
رسول سليمى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 1سال کانونی 19
فاطمه قربانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاسپين - البرز قزوين 3سال کانونی 51
زهرا شيرگاهى تالارى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 15
محمدصادق عارف كاشانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 1سال کانونی 22
الناز عابدينى تجربی زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 15
يلدا سقائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 76
عليرضا رمضانى شيده ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 1سال کانونی 19
سجاد مهرعليان ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر - قم 1سال کانونی 21
محمدجواد ابراهيمى ناشى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
حسين فرج پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 17
مهسا قاسمى زمهرير تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 3سال کانونی 39
عليرضا بهبودى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 17
محمد كمالى هريس ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 2سال کانونی 32
فاطمه اسدى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 16
حميد دولت آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 22
زينب بنى على تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 20
سحر بهشتى خواه تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 15
شقايق حضورى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 2سال کانونی 49
دل آرا پارسافر تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 3سال کانونی 39
ناديا جوشن تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 2سال کانونی 45
هومن حسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 60
سمانه نعمتى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 2سال کانونی 41
سيده طاهره عنايتى كوكنده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 2سال کانونی 31
مريم ابراهيمى نويد ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين بيدستان 1سال کانونی 25
نوشين روستايى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 15
صبا ارغوان تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي موسسه غير انتفاعي مجازي فاران - تهران 1سال کانونی 17
حسين امجديان ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اديبان - گرمسار 3سال کانونی 50
نسترن شاكر يامچلو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رضويه ساوه 1سال کانونی 22
محسن عليجانى بيشه گاهى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سينا - كاشان 2سال کانونی 18
ميلاد جهانبانى مرشت ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 1سال کانونی 16
اميد عزتى آذر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 5
ياسمن اسدزاده تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 13
مهسا يوسف زاده كرده مهينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 17
سحر مهدويان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 2سال کانونی 37
فاطمه رحيم زاده تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولوي - ايوانكي 1سال کانونی 15
افسانه جعفرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كوثر قزوين 2سال کانونی 39
مهدى فعله گرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رضويه ساوه 1سال کانونی 25
پريا يحيوى زارى محله تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 9
فاطمه حسين زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رودکي - تنكابن 1سال کانونی 21
امير فيضى گزورسفلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 41