شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهدى توحيدلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 46
رامىن جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 52
محمدامين وحدت مهربان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 24
مهدى اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
محمد على بختيارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
على داودوندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
مىلاد پورحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
حسن ملتزمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 51
على طاهرى قلعه تكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
على رفيعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
اميررضا مددى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
على منصورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
پوريا عقيلى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
امين شاه چراغى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 55
زهرا آقاجانى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 103
مهدى شروعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
مريم فرجى ثانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 57
مهدى هادى زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 45
امير رضا صادقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 73
محمد كريمى كيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
عارف صادقيان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
زينب عرفان منش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
على قانع ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
محمد فرمهينى فراهانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
امىر محمد دادخواه اسبفروشانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
زهرا مرتاضى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
پريسا صاحب انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
ثنا غريبى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 37
سيده سارا كمالى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
مهسا محمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
رضا بنى وكيل ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
سهيل جمالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
فرهاد ايوتوندى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
مجيد رمضان خانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
سيده آيدا طاهرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 61
فاطمه طايفى نصرآبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
نگين حاتمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 67
فرشاد جعفريان نامقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
فاطمه مطاعى انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 39
ميلاد صفرخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 28
كبرى اسدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
نويد صالحى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
على رئوف ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
سيد سعيد حسينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 60
فاطمه خدادوست ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
سيدمحمدحسين ترابى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 44
نگين وثوقى مياندهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 42
پگاه جمالى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 39
پژمان حدادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 54
رقيه تقى پور دهسرى انسانی حقوق -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 14
اميرحسين بهمنى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 42
على مصلحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 39
سارا عباسى كمازانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال کانونی 112
معصومه سادات پيروز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 60
سپيده نژادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 21
رامين رضائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 43
مژده بخشى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 48
مريم شير محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 37
پريان گرشاسبى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 61
داريوش نورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
محمد عليزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
عليرضا يوسفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 43
دانيال آجرلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 64
جلال رضايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 58
محمدرضا فلاح انسانی حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
امير حسين نورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 71
على تركاشوندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 45
مينا شيخى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
ايسان خداداده انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
اميربهادر عيوض خانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
اسماعىل پورعلى كلور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 30
سپهر عليزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 46
امير محمد هم ايل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
ريحانه محمدى قراگوزلو ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 40
مائده قمرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 45
محيا رستمخانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 42
زهرا صديقى گشتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 58
على احمدوندشاهوردى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 23
نرگس موحد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
فاطمه رهنما انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - همدان 2سال کانونی 22
حسين دادور انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
يگانه اسمعيلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال کانونی 128
ابوالفضل خان محمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
فاطمه ملكى ديشابى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
نيلوفر افشار ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
سعيده مرادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 15
مهسا دست خوش تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 46
سما دل دوزى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 68
حسن كرابى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
محمدرضا پورنعمت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 10
زينب باور انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - همدان 1سال کانونی 18
نگار زرگر بالاى جمع انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 32
على فرجى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
سىدمحمدرضا صفوى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
محمد صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 25
محمد مهدى بهارلو انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 15
الهه عزتى آرام تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
مهسا ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 49
حدىث مرادى زاده انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 2سال کانونی 44
مصطفى رادمردلرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
سينا آجرلو ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
محمد على بخشى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 2سال کانونی 34
فاطمه موسوى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 21
محمد عزيزى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 16
سحر عاشقيان تجربی فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 37
فاطمه نويد تجربی فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 54
محمد سلامى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
مهدى مسلم دوست ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 19
ندا على پناه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
على پورجعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
زهرا حبيبى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 47
عليرضا زرگر ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
آرمان داخم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 13
فرشىد خزائى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
اشكان افراشته كيسمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 21
نسترن عادلى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
دنيا جعفرزاده انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 37
زهرا هاشمى مجد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
رقيه بيات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 26
فاطمه مقيسه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 26
فاطمه توللى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 13
محمدمهدى شبانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
مريم سهرابى ام اباد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
رقيه رضاوند انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
ابوالفضل كرد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 16
مريم پيشداد دهگاهى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
على نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
سيما تيمورى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 25
افسانه قنبرى نژاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 30
امير طاها نورانى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
محمد محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
مبينا احمدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 41
لعيا رضا پور چرزه خون ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
مريم افتخار اعظم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
امير حسين وحيدى بجستانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 26
اردوان مدرس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
فاطمه اذان گو قصبه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
على ابوالحسنى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
فاطمه پاكزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
مهدى رشكوئيه جديدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
فرزانه عسگرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 32
فاطمه بيگدلى تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 29
مريم بهنام انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
على عسگرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
شىما نورى انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 22
محسن فامرينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 36
زينب لطيفى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 35
سعيد توكلى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
آرزو نوروزى ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
احسان سمىعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 4سال کانونی 59
ندا عرب لو ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 6
عزيزه على نژاد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 38
رحمان كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
نگار نورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 2سال کانونی 35
عماد طايفى نصر آبادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 32
عليرضا سميع پور خرم آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 37
زينب دولتيارى سوران ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 32
سپيده رجبى نژاد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 13
عاطفه بهرامى نسب ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 42
رافعه خورشيدى فر انسانی حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 14
پريسا اكبرزاده نشلى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
جواد عبدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 18
سحر قربان زاده امامقلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
امير وحدتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 41
نگار خزائى انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
ويدا حمزه ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 37
آناهيتا اسمعيل پور لنگرودى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 37
اميررضا حيدرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
امير قضائى آلان ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
سحر جلالى نسب ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 1سال کانونی 24
سحر جعفرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
ندا سلطانى مصلح پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
فاطمه يعقوبلو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
محمد ناشر ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال کانونی 13
همراز علينقى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 63
مسعود افشارى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 2سال کانونی 30
رسول آرمون ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 25
زينب جندى تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 46
زهرا سمائى انور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
حكىمه كاظم زاده مىرزانلو تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 31
غزاله مومنى سروشك تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
شيوا قلى زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
دينا نافذى قاسمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
اميرحسين حسينى ثانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 66
فاطمه تفكرى شوقى انسانی حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 9
زهرا حنيفه لو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 70
محمد شبانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
مريم جلالى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
حسين نظرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
فاطمه حريرى زاده جوريانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 21
صفورا فيض اللهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
زهرا ابراهيمى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
زهرا خزائى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
ياسمن مباركى املشى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
وحيد بشيرى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 29
هورى توكلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
زهرا كمرئى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
غزاله صالح زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
معصومه معصومى كامل انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
امير نوروزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 33
عباس ناصرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
فاطمه مهوارطاهرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 6
روژان كاظمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
سيدعرفان موسوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
زهرا صيادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
مىنا پورآقاعلى آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
امير قره گلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 12
فاطمه رسولى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
ميلاد مولائى بروندى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
الياس صفائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 19
مهسا عباسيان ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ملىكا ابراهىمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
على بيات تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
سارا تقى زاده مرنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3سال کانونی 37
على امامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 33
محسن تيمورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
رويا پور محمدى شهر بابكى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
مريم زنگنه ریاضی معماري داخلي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 14
غزاله كريمى انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 2سال کانونی 22
الميرا خلج ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 30
مهسا معقولى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 33
فاطمه سرلك ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 43
زهرا خسروجردى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 8
كيانا واثقى مفوان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 29
مهران چوپانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
مصطفى سمائى نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
فاطمه زنديه انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
شقايق ناخدازاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 22
بهنام اينانلو ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 30
رضا مطاعى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
على كهترى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 43
مريم غلام يار نوبيجارى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 37
فاطمه امامى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 16
فاطمه همتيان بهادرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 7
ميثم جهان فخر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
امير حسين امينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
شبنم فرشيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
نسيم خزائى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
سحر صفرى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
زهرا حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
محمد انارى بزچلوئى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
قاسم ذاكرالحسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
عرفان بى آبى ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
مهسا درويشى مجره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 23
على باصرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
داود صادق پور نشرودكلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 30
داود براتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3سال کانونی 41
زهرا رحمتى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 36
اميرحسين خوشنامى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
فاطمه على بلندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 28
مريم محمدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
اميد على پور ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 19
فاطمه ملكشاهى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 2سال کانونی 35
فاطمه عبادى النجارقى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 13
عاطفه كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
سارا سارخانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 30
فاطمه گوگردى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
محمد حسينى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 18
مهفام حدادى ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 9
سحر صادقى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 40
فاطمه مهرابى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 22
مائده نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
فاطمه جهان افروز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
مهدى محمدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 26
نرگس محمدى بلبان آباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
فاطمه ابراهيمى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
محمدرضا طالبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 13
عليرضا كريمى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 19
جواد محمدى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 18
محمد آخوند حفيظى انسانی دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 13
پرستو قائم پناه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
كيميا مقصودى دربه تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 66
علىرضا قربانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 31
شيما يعقوبى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
شهره محمد حسينى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
زهرا احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 28
فائزه زرگر ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 27
محيا نظيرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 21
فائزه بختىارى داوىجانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
سينا بهرامى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 52
فاطمه ذوالفرخى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
زهرا رحمتى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 27
جواد حسىن خانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 35
سرىه محمدى لىلاب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 18
نويد صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
سيد سجاد موسوى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 3سال کانونی 23
فاطمه سليمانى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 42
مهنوش فتحى قلعه شاملوكى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 19
نيلوفر على يارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 42
عليرضا اباذرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 7
سامان بهزادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
عليرضا خداپناه فرقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
آيدا دربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
مهسا پروانه انسانی حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 18
مونا دهقان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
محمد ابراهيمى ذاكرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 19
خاطره سالارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
كلثوم جوزى قشلاقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 22
مظاهر قربان زاده لاله انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
محمدحسن حق جو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 12
عباس محمدى نيا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
نسيم گلباز مهدى پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
نرگس گودرزى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 3سال کانونی 52
پوريا سلطانى ریاضی فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 37
نرگس اردانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
مهدى ابراهيم زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
آزاده سلمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
مبينا گرائى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 21
محمدجواد گل محمدى سنجابى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
عليرضا احمدى شهركى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 44
مهلا صفرى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
شيوا غلامى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
فائزه كلانى ساروكلائى ریاضی روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 28
زهرا شركائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
شبنم جعفرى ملالى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
فاطمه زرگر تجربی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
سيما رضايى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
مهران رنجبرنوده تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 10
محمود متين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
على اكبرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 33
ياسمن بسيج ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 36
الناز قريشى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 35
نيلوفر حاجى زاده تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
على مراد خانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
وحيد شكوهى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 36
زهرا سخائى چهارطاق انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
زهرا هاشميان سيد بيگلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 11
كيميا شير محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
يگانه قربانى وليسه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 12
ماهان نصيريان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 18
پگاه خنجرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
فرهاد جمالى الىله تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 27
محمد فتحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 25
على حسين خانى راد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 23
مهسا محتشم نيا ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 24
زهره دهقانى محمدآباد ریاضی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه نادى ابرغانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 12
مژگان عبادتى فرح آور نوبىجارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 51
مريم قهرمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 38
عليرضا باطنى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 4سال کانونی 53
سيده سارا جوهرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 59
فاطمه قاسمى محمودآباد انسانی علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
مائده اسماعيلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
شادى قربانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
محدثه محمدى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
احمد محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
فرزاد اسدى انار ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 2سال کانونی 31
برزان جواهرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 20
حسن راجى اسداباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
نيما قاسم پور جاويد ریاضی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 15
سپيده تكلو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 5
فاطمه حاتمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
ميلاد نعمتى زرگرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
نيلوفر حسينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 51
فاطمه ميدانى حاجى آقا ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 1سال کانونی 18
ميلاد چاردولى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 23
خاطره افشار ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 26
آيلار رضوانى نيلق تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
فائزه زلفى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 1سال کانونی 8
حانيه زلفى تجربی روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 4سال کانونی 73
منير حمزه تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 5سال کانونی 63
شاهىن بولنجك تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 22
فائزه صادقى انسانی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 9
طناز تبريزى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 3سال کانونی 46
فاطمه ياورى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
جواد عزىزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 40
على نصير لو انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
شكيبا باغچى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
ميلاد هاتف تشويرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 18
پوريا قليچ خانى تجربی حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3سال کانونی 44
ساناز محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 11
سمانه غريبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
نگار فردوسى تجربی شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 36
فاطمه على زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 13
نرگس صادقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
سيده مهين مرتضوى باروق ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
سيدمحمدامين موسوى تركمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 11
سيمين حصاركى انسانی علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 10
زهرا خزائى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 19
عزيزه رشيدآقچاى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 5
مريم ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 9
ميلاد تابستانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
مهسا داننده ايدلو ریاضی فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 19
زينب رحيمى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 12
ندا نعمتى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 33
ايمان صنعتى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 37
آرش صارمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
فاطمه فتح اله تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
محدثه سليمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
اميرفرهنگ برارى شيرجى انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
زهرا همتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
زينب ابوالقاسمى مقدم تجربی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 33
پگاه عسگرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 10
حدىث ولى پور گودرزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال کانونی 83
بهزاد خوش ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 25
پيمان محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 30
محمدجواد ميره كى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 10
زهرا آقا اكبرى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
سىده زهرا مىرزكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
ندا بىكلرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 32
سجاد ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
غزاله اكبرى سبزوار ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 10
بهناز قربانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال کانونی 44
طاهره بخشى تجربی مديريت بيمه -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 37
پريا صيادى صاحب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 20
حسين پورچراغى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
سارا پور حسن مطلق شارمى تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 2سال کانونی 33
اشكان فرشته ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 36
پرستو اسلامى اميرآبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 18
حانيه وطن دوست ضىابرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 3سال کانونی 47
سميه ابراهيمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
مهسا ناكىنى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 33
محدثه اسلامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
مليكا روحانى زاده تجربی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 17
زهرا اوغازيان تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 9
فاطمه اسلامى مهر تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
ريحانه ستارپور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 47
نيلوفر آقامحمدى خالدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 60
شقايق نادرلو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
فاطمه داورجمال ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 15
فاطمه رحيم زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 35
ندا ادبى نىگجه تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
سجاد كريمى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اكباتان - قزوين 1سال کانونی 18
وحيد نادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
زهرا ميرزائى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
مهسا قربانيان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 25
شهرزاد على پور ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رسام - كرج 3سال کانونی 54
صدف صادقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
سيدآريان مرتضوى زبان مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 7
مرتضى علىرضالو ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 23
اسامه مرادپور شمامى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
نگين آذرينور تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 23
محسن فتح ابادى ریاضی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 14
زهرا شرفى مريم نگارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 52
حديثه جلالى قرخلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 24
زهرا تقى زاده ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 13
حسين فتحى پاشاكى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
وجيهه افتخارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
زهرا افتخارى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 43
فاطمه كاظمى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 21
زهرا فتحى خلج ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 11
فاطمه ولى پور ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رسام - كرج 1سال کانونی 22
رسول رادان فر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 26
حسين پيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 33
ليلا عشايرپور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
پريا عزيزى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني - گرمسار 2سال کانونی 26
على جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
پريسا تقى پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
شكيبا تاجيك انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 19
محمدجواد زمانپور تجربی شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
ريحانه پاسدار ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 23
مريم نجفى پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
آرمين محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 14
حنانه واثقى فرد تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بصير - آبيك 1سال کانونی 19
احسان شوندى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 16
زهرا برزويى خرم آبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 60
اميد حبيب زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
فاطمه رضائى انسانی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 15
حميدرضا خلخالى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 3سال کانونی 44
شبنم احمدى پور نظرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 20
فاطمه باباىى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 10
فاطمه اطهر ریاضی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
مينا عبدالهى شرامين ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
سيدمهدى قرشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 2سال کانونی 39
شاهين چكش كار ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 1سال کانونی 22
الهه نصرتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
مهدى احمدى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 12
هليا رحيميان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 10
الهام صادقى جوزانى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 13
زهرا ميرزازاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
سيدفرهاد حسينى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 17
مرضيه قليان انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 7
منصوره يزدان پور انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 2سال کانونی 15
سارا قليان تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 2سال کانونی 24
سيدحسين مولائى پور ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 13
نيما على پناه كزج تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 44
نگين دانشيان شهرباف ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 20
زينب مدبرنها تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
رضا خزائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 10
حديثه يارى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 6
پوريا آزادمنش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
شيما ملكى زارع تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 17
فاطمه خزايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 31
فاطمه سادات هدايتى الهاشمى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 9
زهرا قراگوزلو تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
نگار بروجردى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاسپين - البرز قزوين 1سال کانونی 8
محمدحسين بخشى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 1سال کانونی 7
نسترن پور موسى پوستين سرايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 10
افسانه اسماعيلى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 5سال کانونی 64
سحر مكرمى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
حديثه ظهرابى تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 20
على پوراكبر ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي موسسه غير انتفاعي مجازي فاران - تهران 2سال کانونی 27
سپيده عابد ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اكباتان - قزوين 1سال کانونی 24
رويا خرقانى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 50
پريسا لطيفى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
سارا نصيرى خشت مسجدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
على فهيمى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 16
مرضيه سادات صادقى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 14
بهزاد صفرزاد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 2سال کانونی 35
فاطمه توكلى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 38
فاطمه حسينى فهرجى تجربی علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 22
مجتبى فياضى مقدم ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 1سال کانونی 15
فاطمه حسين زاده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
زانكو محمودى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
زهرا زكائى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 13
منصوره تاجيك ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 2سال کانونی 26
حديثه نوبرى منش تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 12
شقايق محمدى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان 1سال کانونی 12
محمدرضا اميارى فورك ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 19
محمد صادقى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اكباتان - قزوين 2سال کانونی 22
الهه روحانى دزفولى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
كيميا جعفر ابادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 13
بهزاد عسگرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 13
سيدمحمدصادق سيدى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 24
مهرناز احمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 37
شبنم بخشى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 45
سپهر فلاحت پيشه تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي قدر -رشت (كوچصفهان) 3سال کانونی 32
مريم تاجيك تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
مهتاب حلمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 17
امير بابلقانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 22
محمدمهدى اردانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 2سال کانونی 32
آرزو غلامرضازاده امامقلى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
سعيد امينى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 11
مهسا قىاسوند تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 25
مهسا قديمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
عليرضا طاهرى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 2سال کانونی 24
محمد مظهرى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
رامتين كنعانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 2سال کانونی 45
زىنب جعفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
زهرا عليدوست حسنعلده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
مجتبى زمانى عليشاه تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
زهره قوامى تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 31
مهسا پيكانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 13
ربابه سلوكى شكرپسى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 2سال کانونی 21
ليلا كزازى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 15
اردلان رنجبر جرتوده تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 20
مهدى جانثارى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 18
زهرا طهماسبى ورزنه ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 3سال کانونی 44
محمدامين مرادى طونابى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 14
مهدى فاتح نيا تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 21
ليلا ميرزائى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 22
مرتضى فتح الله زاده رمضانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 1سال کانونی 16
محمدحسين پيران سولا ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 18
سمانه فياض ديلمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
سارا نظرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 17
كوثر ذوالفقارى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 21
فرهاد عرب ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 11
فاطمه ياقوتى پيله رود تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 15
سحر فراهانى تجربی علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران 1سال کانونی 17
انسيه محمود خانى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش - قم 1سال کانونی 14
خديجه خامه قاضيانى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 2سال کانونی 22
مهتاب بختيارى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 11
شيدا خلفى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 14
مهديه شاملو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 16
كامران محمدى پوردهكا تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 6
فائزه نفريه تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 18
شقايق بافنده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كوثر قزوين 2سال کانونی 40
على اصغر احسانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 16
على ملكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) 2سال کانونی 25
زهرا خوئينى تجربی علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران 2سال کانونی 15
كيميا معارف وند تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 2سال کانونی 31
پرهام احمدزاده تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 15
سوده رمضانى نطنزى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 2سال کانونی 30
فاطمه وكيلى مهر فروزانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
حميدرضا مقتدرى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 33
على مينائى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانشستان -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشستان - ساوه 2سال کانونی 16
ليلا صادقى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 13
زهرا خزائى نژاد تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 1سال کانونی 8
شقايق زمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 15
آرزو ولى اصل قره سقال تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 15
زهرا معجمى اصل تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 45
شادى كريمى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 22
سيد ايمان احسان فر ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 2سال کانونی 25
زينب محمدى تليابى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
زىنب امىرى عالىه كلائى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فروردين - قائم شهر 2سال کانونی 21
حانيه شمس تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 13
بهار سهرابى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 3سال کانونی 58
زينت درگاهى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي موسسه غير انتفاعي مجازي فاران - تهران 1سال کانونی 15
اميرحسين تيمورلو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 14
پريسا پارسى بخشايش تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 1سال کانونی 7
اميرحسين بريرى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 1سال کانونی 21
فاطمه پور خدمتگذاراردبيلى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رضويه ساوه 1سال کانونی 17
رضا افتخارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 11
سيدمحمد ترابى تكيه تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فرهمند- لاريجان 2سال کانونی 6
اميراحمد حسن نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12