تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تهران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرتضى دهدار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
نيكان زرگرزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 28
ابوطالب يعقوب خانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 35
فاطمه گرجى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 91
كيانوش عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
كيميا اسدى جوزانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 5
نيلوفر طريقت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
صدرا حبيبى معينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
فاطمه معماريان انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
سهيل قاسمى بجد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 66
رضا فدوى اوندرى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
پرديس حاجى سيد رضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 7
عطرين فروز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
نونا رجبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
زهرا حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
مسعود شيخ رضا زاده طهرانى انسانی تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
اميرعلى محبوبى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
شيرين كريمى زنجانى انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
غزل قربانى شلمزارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
نيك زاد رضايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
فرشاد شاه كرمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 25
ريحانه ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 21
فاطمه بحر كاظمى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
زهرا بيگلرى مكوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
صالح مومنى ميلاجردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
كاميار عظيمى حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
ميلاد شيخ رضا زاده طهرانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
فاطمه نامدارى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 7
بيتا خان محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
پرنيان شاهكار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
زهرا محمدعلى گشايش هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 13
امين محمد سليمانى ابيانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
ريحانه سهرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 18
دلارام پيرحياتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
زينب شيرزاد مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
مهسا هونجانى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
آريا پسيان زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 17
اليكا سادات حسينى هنر سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 6
طوبى جعفرى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
محمدمهدى رستمى هنر ادبيات نمايشي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
فاطمه عسگرى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
پارسا قابوسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
عليرضا عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
حانيه فتحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
سيدآرش آقائى ميبدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
شايان شكرفروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
على سيفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
خشايار بديعى جاريانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 97
فاطمه ركن الدينى عز آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
محمد نيكبخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
آرش تاجيك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 48
سارا والى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
عرفان خزايى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
راضيه گرجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
ريحانه نجفى كوپائى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
على جهان تيغ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
زينب اسدى هنر نقاشي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
محمد طبيعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
حسنا نورائى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
حميدرضا ريسمانچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
مينا سادات موسى رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
شكوفه شفيعى زرگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
شهريار صادقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
سينا سرورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
نيكى محمودزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
نيكى محمود زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
سارا كيقبادى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
شايان صادقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
محمدمتين ارجمندفر انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
سروناز نائلى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 13
ميلاد چراغعليخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
مريم صابرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
محمد امين مهاجرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 5
اروشا افخمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
اميد قربانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
محمدجواد كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
سحر شفق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 39
روناك راشدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
الهام يعقوبى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
هليا عاشورى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
توحيد فرزان هنر اهنگسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 10
ريحانه ياونگى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
مهرخ قدوسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
سپيده افراشته انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
على آقائى صائم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
ملينا عصميان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 62
دانيال نمازى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
درسا سيدى نياسر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 6
على يارندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
سيد احسان نقوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
مليكا برومند صبور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
آذين سادات تحويلدارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
اميد هاشمى طاهرى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
حورا بختيارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
سپهر اسودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
لاله غياثى يكتا انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
نيكا حلوائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
سارا صادقيان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
محمدحسين وزيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 34
فاطمه قوسى انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
اميرحسين بابايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
هانيه اسفندانى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 7
هانيه يراق بافان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
فرنوش فرخ فر انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 34
اميرحسين علمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
فرناز قنبر نژاد مغانلو انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
آيسا هدايتى اذر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 77
كيوان محمودى انسانی حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 13
بهار برادران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
سيد فربد موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
مبينا مهدوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
ميرصدرا نبوى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
محمد لارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 31
كيميا سليمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
مهرناز نطقى انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
مريم عبدالمالكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
محمدحسين ايرانپاك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
ناديا خشتى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 23
زيبا اميدوار مهر آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
مهدى جعفرى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
مهسا طالبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
مريم گل محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
فاطمه غفارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
سهند فرهورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
ريحانه براتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
عليرضا آقايارى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
پريا كرامت خواه انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
حانيه توتونچى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
مهدى جوادى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
سارا تقى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
مرواريد ايازى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
آرزو آئينه وند انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 5
آرزو آيينه وند انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
پارسا گويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
آريا كوثرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
پرند عليزاده علمدارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
هدى فتحيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
صبا عرفى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
صبا عاشق عقيل آبادى انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
نهال قانع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
مهرآذين عليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
اميرعلى زندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 14
سيد احسان زاهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
اميرحسين ودادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
محدثه ملك محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
هومن اكبرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
آيسان نادرى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
مه لقا صديقى رودسرى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
عمران بيگدلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
ثريا سفيدرو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 22
سميرا رضايى انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
كيوان انصارى نو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
عليرضا دولتيارى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
ياسمن افشارى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
حامد ابدى جو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
سحر خوشدل انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
سروين پير ريش سفيد هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 6
على اكبر كبيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
كيميا ناصرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
رزمان عرب زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
احسان رضائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
سحر وطن دوست تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 11
فاطمه اخوان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
سارا سادات موسوى انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
اميرحسين مشكينى هنر نوازندگي موسيقي جهاني -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
مهسا تهامى باهر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 49
اميرحسام باباجانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
حنانه خياطى داريان انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
سحر رجبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
اميرحسين مشهدى حسن شيرازى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 13
فاطمه عباسلو انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
عارفه مير احمديان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
فاطمه رشيدى ممقانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
محمد ملك زاهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
هادى آتش بير مجد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
الهه شناسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
مائده كريمى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
محدثه پرهيزكار انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 30
پويا جلالى خليل آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
سارا دانايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
ستاره شيرعليان انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
درسا آمرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
سميرا انصارى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
محمد عرفان اردستانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
شهرزاد شاهرخى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
اعظم لطفى انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
شاهين شهبازپى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 25
مليحه رضايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
شاهين شهباز پى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 5
محمود محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
محمد هادى پورسينا انسانی حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 12
فرهاد ميرزائى ازبرمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
كيانا رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 7
عطيه جمشيد پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
مريم سادات ميرى ركن آبادى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
سيد محمدرضا عبداله ى گل مكانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 48
زهرا يوسف زاده هنر نقاشي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
مائده علامه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 23
حانيه گلزار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 57
محمد على عليمراد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 8
كامدين پارساكيا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
زهرا امامى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
فائزه تيمورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 16
حسن اخوان بهابادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
نيكا كوشكى زمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
فاطمه شهسوارى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
محسن دهقانپورابيانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
محسن دهقان پور ابيانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
نيلوفر فقيرالهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 10
على جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
نرگس موحدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
فاطمه سادات شاهرضايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 24
منا مكى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
غزل فعلان هنر نقاشي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
كيميا قنواتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 40
مهديه پورعلى انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
شهرزاد تاجيك انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
مريم رضوانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
عليرضا ظهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
محمدصادق على يارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
ريحانه جعفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
عرفان مختارپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
غزاله هارونى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 68
حسن سراج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
محمد سراج نصيرى طوسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
عليرضا عالمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
امير سالار عبدالغفارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
حوريا نيك اختر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
صدف صادقى نياركى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
امير حسين يوسفى كوپايى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
طاها تولايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
فرزانه معارفى زنجانى اصل انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
رضا احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
عليرضا آرميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
رضا گلچين وفا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 7
هليا مهران نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
حانيه قادرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
پويا نقوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
نيكا ملكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 32
محمد غفارى فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
آيدين موبدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 8
آرين ايماز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
محمد دلپسند مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
صبا خالدى فر انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
روزبه بستان دوست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
ركسانا قربانى ابيانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
زهرا سورانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
سروش جولاى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
محمدجواد بصيرى پور انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 24
على رمضانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
على شريفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
زهرا رفيق شيرزن انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
رهام بصير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 5
نگين جراح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
سيده شبنم دادخواه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
محمدعرفان غلاميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
رامتين عسگريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
پويان شيرزاديان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 5
محمد يوسفى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 11
محدثه مسكن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
بنيامين وفادار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 17
پريسا شكار سرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
محمد رضا مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
على شهيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
پويا معينى فرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
مه گل صابريى هنر نمايش عروسكي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 5سال کانونی 52
محيا سادات نورانى انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 19
ساينا مردانى دشتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
سروناز ابراهيمى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
مينا يعقوبى زاده انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
پيمان مردانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
سحر زكى لو انسانی حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 13
سينا طاهرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
اميرمحمد طلوعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
شقايق ناظرى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 9
پيمان ملك محمدى نورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
هومن كاظم زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
محدثه جواهرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
محمدحسين حصار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
سيد پويان آقايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 8
محدثه راستگو كورنده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
آرزو فاطمى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال کانونی 9
نگار مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 42
امين نوروزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
تينا بهروزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
راضيه كوچك زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 7
فاطمه حدادى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
هانيه عبدى كردار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
مبينا طرشتى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 18
سارينا عظيميان زواره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 16
فاطمه ايومن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 12
سما قربانى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
سيد احمد عبدالله پورى حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
محمد خجسته مهر ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
سيما صادق تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
محمد الهى دهقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
محمدصالح گشانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
زهرا متقى سردهائى انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
فائزه افشارنيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
محمد ملكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
على اله يار شاهسون ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
اميرحسين بوداقى ديزجى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
كيانا جاهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
على رضا دهقانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
پانيذ رنجبران تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
رعنا آقابابايى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 7
زينب نعمتى اصلانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
آرش فرح دل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
ابوالفضل شعيب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
نازنين صبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
پرنيان فتحى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
كسرى عيدى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 5
محمد سعيد عدالت انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
محمد بيگ زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
حانيه مقيمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 5
سارا اكبرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
زهرا طهانان هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
امير صالحى فريد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 7
ياسمن سادات پورسيف ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 7
شيرين زارع پور انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
آريا بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
مهدى محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 13
زينب شفيع زاده تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 6
مرضيه محرمى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
رامتين دستگير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
امير مهدى عسلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
اميرعلى صالحى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 30
شكيبا احمدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
شيوا نصيرى هنر مجسمه سازي -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 8
مائده صلح جو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
زهرا دهقانيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
فائزه مولوى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 48
آناهيتا فضايلى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
على دولت آبادى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
سمانه قربانزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
اميد كرباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
زهرا احمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
نيلوفر ميردامادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
حسين گشانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
ريحانه زمزم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
زهرا حسينى كرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 58
فاطمه بهرام پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 28
زهرا آجور لو انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
شيدا ايران پور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 10
عليرضا معماريان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 38
سپيده شكيب پيله رود انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
حانيه عظيمى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
زهره مقدم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
زهرا يوسفى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 78
مريم فراقى وايقان هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 12
عليرضا ميرزايى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 18
اميرحسين گلرخ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
هانيه شريف تاجيك انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 6
محمد ميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
اميرمحمد عسكرى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
سيد حسين مفتاحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
زهرا ناصرزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
مليكا نادرى نوبندگان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
پيمان حاجى نوروزى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
آيدا نجف زاده هنر نقاشي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
ايليا نصيرى زيبا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
شقايق تارانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
مرواريد نجفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 26
پرهام هاشم پور انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 8
طوبى رضازاده كولانكوه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
عليرضا اكبرى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
نهال حكيميون انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
سايه بنايى خليليان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
صبا ترابى اردكانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
فائزه ميرزازاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
اسماعيل حافظى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 82
محمدصادق آقابابك سمنانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 25
سيدسپهر حجازى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
فاطمه عسجدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
فاطمه كريمى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 23
سپيده بياتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
مرجان افشار انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
آريا بنائى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
محمدرضا بهبودى سراج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 11
محمد رضا بهبودى سراج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
هليا طيارى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
سيدعليرضا موذنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
زهرا آصفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
محمدامين رضائيان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
سجاد رفيعى چوكامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
فاطمه آخوندى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
آبتين فولادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 8
پرهام دانشور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 75
آرمين توفيقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
كوثر پوراحمدى ميبدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 7
آلاله كمپانيان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
زهرا حشمت پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 6
عاطفه الياسى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
مريم محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
فائزه مختارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
فاطمه رمضانى هنر ارتباطتصويري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 23
فاطمه حاجى قاسمعلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 7
مليكا نوروزبيگى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
رضا كربلائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 5
مصطفى روحانى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
سينا جمال زادگان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
نيلوفر عدالت زاده انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
پوپك اسلامبولچى مقدم ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
آرزو فتحتعلى زاده علمدارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
هديه درهمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 42
هليا جلالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
زينب بازيان انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
فائزه افشار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
عليرضا اختيارزاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
سيده فرنوش هاشمى فشاركى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
نازنين اختريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
هانيه حاجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
مهرشاد معمار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
عرفان كرابى انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 35
ناهيد ببا انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 6
اميرحسين دارابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
نگار ياسانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
مهگل حسن زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
زهرا حاجى باقر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 11
صبا صبورى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
عليرضا كوچكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
ريحانه شهبازى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
هاتف محقق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
هديه خان آبادى قهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 9
على رييسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
مائده سيردلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
زهرا مردانى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
محمدسعيد جهان بخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
عليرضا جلالى انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
احمد محمديانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
پوريا بيات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
فاطمه ر ز هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
نيلوفر هوشمند مرودشتى انسانی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
محسن مهرانى اردبيلى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
پگاه احمد مهرابى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 9
فاطمه دهقان زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
سروش تابش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
متين محب الحجه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
روژين محمدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 19
آرين حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
كيميا ديده ور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
نيما رشگى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
زهرا مولوى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
زهرا سادات افرين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 6
مينا عاقبتى انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
فاطمه رستمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
ميلاد شادى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 14
محمد رضيئى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
مرضيه دانيالى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
سهراب انتظامى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
كوثر حاجيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 66
كيانا قزلباش ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
فاطمه حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 30
محمد صدر آرا انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 13
نگار صالحى انسانی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
زهرا سلطانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
مهدى انصارى بمى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 7
سيده فاطمه پور رضا احمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
فرانك كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
سميه پورعلى زمهرير هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال کانونی 13
سيداميرحسين طباطبايى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
نسرين زارعى انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 51
مريم محمدزاده انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
اميرمحمد حشمتى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
پرشين شجاعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 24
مهفام نيك ضمير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
ريحانه تقى گذرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
سولماز نافع ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
سيدمحمدمهدى خادم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
فاطمه فرهناكى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
ليلى صفارزادگان انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
بهروز بهره دار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
محمدرضا جبلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 41
عرفان ايمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
فيروزه رستمى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
نوشين طاهرزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 31
محمدحسين فروهش طهرانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
ميرسعيد رضايى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 26
مير سعيد رضائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 7
سروش عصرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 7
مهديه عزيزى انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
مهديه گل محمدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
محمدرضا رضا خانلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
سمن اخگرى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 71
پويا شاه حيدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
سبا شاهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
فاطمه استاد حسين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
سحر عرب قنبرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
كسرى اكبرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
فرزان سلطان محمدى بروجنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
على جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
منيره صفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
محمد مميوند هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 41
محمدصادق وظايف محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
على رسولى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
روزبه آزادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 14
مهتاب موحديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
فاطمه تقى پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
ليلا سادات هاشمى حيدرى انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 27
هانيه سادات صادقى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 9
بهنام جبارى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
نگين جمشيدى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
ياسمن سادات طباطبايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
رويا عباسى دبير انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
محمد مهدى توسلى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 4سال کانونی 58
زهرا محمدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
محمدنويد آقاخانى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
كوروش غلامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
عليرضا معينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
ايليا زرگر انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 14
پگاه رشيديان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
سهيلا حسين زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
زهرا شكرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
شيما جهانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 26
فاطمه سادات مير محمد انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
سامان دولتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
ناديا صدرممتاز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
هانيه يوسف شعيبى انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
روژين موسوى فرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
سعيد چوپان خانيكى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
محمد صنيعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
الهام سادات بنى هاشمى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 10
شميم چينيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
محمد رحمدل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
ايمان شفيعى علويجه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
مهدى جمشيديها ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
پريسا اكبرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 9
عاطفه احمدى دستجردى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
مونا اشرفى مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
آريا نراقى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
محمدجواد عرب زاده تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 9
مهرى چالاك انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
زهرا احمدى آشيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
فائزه ميرلوحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
ياسمن فلاح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
مهران شعبانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 68
مهيار محمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
درسا نصيرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
رعنا ذيبخش شبگاهى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 7
غزال مشايخى راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
آيسان نوژه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 48
عرفان محجوب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
بنيامين رستمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 8
حسين رحمتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
كيميا رحمانى مكررى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 91
على كاتوزيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
عليرضا ابراهيمى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
محيا رضائى سمنانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 6
زهرا سادات حاجى ملاعلى انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
مرجان بيك ياررازليقى انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
آرزو محمد خانلو هنر مجسمه سازي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 15
على كشاورز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
ضحى حاجى ابراهيم زرگر انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 16
ايليا كمال آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 12
عسل نكوفر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
پوريا فرجامى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
على تقى بخشى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
زهرا خاكسارى انسانی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 9
آرش كلانتر مهرجرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 5
عليرضا كاوسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 9
محسن نوش زادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
آمنه آقاجانى رونقى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
فريد احسانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
آريا رضائيان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
شايان خادمى كلانترى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
مينا فرج الهى بيك نورى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
امير آرين رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
تينا كاردان انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
عليرضا كمانكش ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
امير حسين قديرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
على رحمانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
پريسا قياسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 9
احمد انوارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
امير حسين شريفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 59
على تقى زاده ملكى تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 3سال کانونی 47
عليرضا مشهدى حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
هانيه كريمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
مهديس تاجدارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
محمد كامكار تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 19
مريم مرادى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
بهناز قلى زاده نيارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
حامد حيدريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
آفرين پورنصرخاكباز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
ناهيد هنركار باباخانى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 7
فاطمه اسدى فخر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
مهران ميرزايى زاويه كرد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
مصطفى عقيقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
حنيف حضرتى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
مهدى رحمانپور تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 35
نسترن تقوائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 8
آى سان جعفرزاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نيلوفر سميعى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
نرگس صابرى شكيب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 33
سعيد استادى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
جواد خداداديان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
فاطمه ابراهيمى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
پرهام رحمانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
فرهاد كمرئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
سبحان دقيق ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
عباس محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
اميرحسين صادقى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 21
سيد محمد تقى هاشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
فاطمه حقيقت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 14
فائزه مطيعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
محمدعرفان حياتى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 7
مهتاب عبداللهى سرورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 5
سينا مهيارى ده سرخى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
حسين رضايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
برديا گلدانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 78
نگار ابراهيمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 15
پرديس قربانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 5
سيدعلى آل طه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
مارال ديبائى مغانجوقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
صدرا قدس حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 30
بهنوش بهرامى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
فاطمه سادات حسينى كرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 58
فاطمه ماهرويان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 10
نيلوفر مستقيمى تهرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 53
متينه سادات ميرى واسكسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 79
ريحانه سركارات ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
محمد آذرنگ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
حامد ايزدخواه مياردان انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
رضا بابائى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
على معصومى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 15
محمد امين بشيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
فاطمه سر خوش انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
حسنا زهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 35
على فرخى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
محمد فهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
زينب دل عظيم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
آلاله رياضتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
پويا مهام ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
زينب شبانكارى هنر ارتباطتصويري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 6
وحيد كامرانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
صدف محمدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
سيد على صدق ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
دانيال وادى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
مهديه فرزين فر انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5سال کانونی 83
نرگس بخشيان طالخونچه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
فاطمه كلهر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
سوگند سقراطى قصبه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
سارا حبيب طارى فرد انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
سامان عليرضا ميرحسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
تارا محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
سيدعلى على‌پور يزدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
مهسا تقوى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
طيبه مرادى هنر موزه -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال کانونی 22
فرشته نجفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
رضا محمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
سهيل شاكر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
محمدرضا رضايى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
فاطمه ترابى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
محمد احسان ايلخانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 7
پويا عزيزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
مبينا حيدرى درمنى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
شيما شجاعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 37
حسين قبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 62
زهرا نويدى زاد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
حانيه قصرساز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
زينب اميدى انسانی مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 7
سارا شعبانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 5
سمانه زارع هرفته ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
گلاره انورى ساوجبلاغى انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
امير حسين اطيابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 8
محسن عبداللهى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
پريسا جليلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 20
مهيار مهبدنيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 60
گلچين اسماعيلى انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
سارا شيرى عباس انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
كوروش صباغ زيارانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
سيده سارا فاطميان انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
اميرحسين قطب تحريرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
كيهان جبارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 8
مليكا تاج الدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 10
مينا علمدار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
مليحه زنيلى هنر ارتباطتصويري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 10
مسعود شريعتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
زهرا اسحقى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
غزاله گلچقانه هنر ارتباطتصويري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 19
بهاره على زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 11
على بخشى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
مهراوه مختاريان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
سيدآرين تقوى لاريجانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 64
امير حسين كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
حديث بنفشه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
حانيه صادقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
آرش آقاميرزايى انسانی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
على صادقيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
حسين شرف الاسلامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
مهديه مختاريان انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
شهلا صمدى خانقاه انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 44
سيدمحمدصادق موشح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
درسا محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 7
نگين مسعودى مقدم انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
درسا عزيزجلالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
مريم لطفى او غول بيك انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
كسرى پيامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
مهدى هاشمى جيب آبادى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
محمد سعيد سعيدپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 11
فرزانه جبارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 12
محمدرضا عليان نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
صادق بشيره انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
دنيا سمينه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
آريانا امينيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
محمدحسين نادرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 12
ياسمن مهديان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 20
سيدمصطفى صانعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
ثنا رشيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 11
مهزاد رحمانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
كوثر نجاريان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
الهه حاجى طالبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
مليكا رهبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 8
ريحانه قبادى انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
امين كبيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
الهام پران دوجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 6
حميد كريمى عزيزآباد انسانی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 14
ستاره درخشان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
سعيد سامان پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
على صادقى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
ستايش ملك محمدى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
محمدرضا عهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
سينا نيك ضمير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 7
سجاد فلاحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
زينب رضوانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 25
منصوره حدادزاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 52
نسترن گوهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 17
اشكان باباحاجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
مجتبى اعظمى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 7
حميدرضا اقبالى خسرو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
مهدى امانى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
يوسف وجگانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
آرين وظيفه قاسم سلطانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
هليا كيوان پور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
كيميا سادات مظلومى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
انيتا حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
عليرضا زرنوشه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
امير رضا فرخ زادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 7
نگين برزگر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
فاطمه سادات موسوى محسنى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
كيوان جابرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 32
فائزه آريانژاد انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
پدرام ساريخانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
نويد تمجيديامچلو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 51
اميرحسين دارابى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
محمد مهدى حاجعلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
سيدعلى ميرخانى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
محدثه رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 6
فاطمه قرانى سراى دار انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
احمد باقرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
فاطمه مولوى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
امير خاكپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
معصومه صميمى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
على مسعودى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
سبحان پيروز ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
اميرحسين فرزين فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
مهنوش اصغرى انسانی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
شيما قدرت انسانی مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 6
گلاره احدى دولت سرا انسانی مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 27
خشايار شريفى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
فرهاد عباسى سرخى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
نسترن ارسلانى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 5
عليرضا صفر خانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 26
فاطمه صمدى نياركى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
دنا بختيارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
على تيمورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 9
راضيه نقى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
فاطمه زهراسادات انصارالحسينى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
فاطمه عبدالهى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
محمد فتحى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
محمد حسان اصلانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 11
نيلوفر يادگارى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 7
فاطمه درخشانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 6
محمدامين يزدانى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 7
عماد آقارضايى مهابادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
اليكا شمس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
محمد مهدى ابوالقاسمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
آريان خوش پيمان ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 88
رضا كوهى زادهيكوئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
سيدمجتبى يزدان پرست ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
زينب گودرزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
عاطفه ايمانى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
ياسمن حكيمى نژاد هدشى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
شقايق نظرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
سارا مرشدزاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
مليكا مرادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
روژين شكرى خانقاه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
مهتاب فرخ ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
ميلاد حاتمى منزه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
پگاه رستمى انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 9
احمد صابر قديم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
آفرين خبازيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 8
مهدى خدارحمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نگين شيخ لرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
حميدرضا شاهرضائى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
نيلوفر قاسمى انسانی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 7
پوريا رفعتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
زينب فرهادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
امير محمد طالبى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 10
پدرام نورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
محدثه جهان تيغ انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
الهه مالى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 9
عاطفه غلامى انسانی مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 6
پريسا فلاحت گر انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 34
محمدعلى كاظم زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
عليرضا عباسعلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
زهرا سلحشور انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
فاطمه جورى انسانی مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
روژان فيروزنيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 22
محمد على رضا سلطانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
پرهام اسماعيلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
سارا خرمى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
داود شاهى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
محدثه مظاهرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
محمد اسدزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
محمد قاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
امير رضا سعيدى نيك ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
محمدرضا عباسى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
طه‌ رزاقى حسين كلائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
پروين هديه لو انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
نيما اسمعيل آخوندى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
نيلوفر شرفى تفرشى مقدم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 49
نرجس سادات ميرقادرى انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 35
حميدرضا محبت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
گلنوش مجيدزاده انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
مهديه تركاشوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
مهران شفايى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
فاطيما امامى طالقانى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
فاطمه بزازان هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
فاطمه پاشايى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
نگار محمودى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
زهرا سادات مجتبوى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
بهرنگ دسكره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
اميرحسين افلاطونيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
تينا كاظمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
پريسا چابكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 12
شفق زينلى انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
غزل خليلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
سيدعليرضا ميرسعيدقاضى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
سروش پروين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
محمدرضا كارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 14
محمدحسين على مردانى داريانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
هليا ستاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
على صلح جو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
على خداكرمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 16
بهاره گليورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 5
زهرا نيك زاد انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
محمدامين سعدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
احمد بهرامى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
درسا سادات سيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
بهاره موحد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 26
نورين خرمشاهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 38
اميرحسين رخ فروز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
زهرا احمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
كسرى قاموسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
غزل ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
سينا عليزاده بياتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
سبا ملكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
نويد لرستانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 50
سيدابراهيم دريابارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 17
مهدى جعفرى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
زهراسادات رئيس كرمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
اميرشايان زند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
كيميا حافظى مطلق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 20
محمدياسين رحمتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
نجمه الهيان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
محمد على كاظمى مجد آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 24
مهسا قورچيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
مريم ميرزايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
فرنوش ضيائيان انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 53
روح الله محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
مهديه كاويانى پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 14
نرگس شريفى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 5
عليرضا بهراد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
عرفانه محمودزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
مليحه شكيبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
محمدحسين حيدرنيا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
سعيد خالقى جوينان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
حسين يداله پوركبريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
حسين مهدى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
فهيمه عزيز كندرى انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
محمد بيك محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 48
فرنوش امامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 12
كيميا شجاعى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
هانيه نجاران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 5
ايمان نادرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
سارا محمدزاده انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
بنفشه مبينى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 26
هومن مهرآفرين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
عليرضا محمودى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
نوا يزدى نژاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
فاطمه سادات حسينى ايجى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
مهتا نصرالهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
الميرا دليران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 66
خشايار باصرى انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
وحيد امينى راد انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
ياشار احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
محمد عينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
محمدطاها حسن زاده دلير ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 6
مريم فاطمى شريعت پناهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
ياسمن كشميرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 8
ستاره منصورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
مريم سليمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 26
مهرنوش ايازى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
ريحانه سادات عمادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
پويا جعفرى دودران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 10
پرهام فخر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
بهنام محموديان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
مهدى محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
محمدحسين عابدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
سيده زهرا مير حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 5
على اسماعيل زاده دوكش انسانی مديريت بيمه -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
فرداد مختارى ديزجى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
آرتين سازگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
محمدرضا طالبلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
مهدى احمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 13
مهدى ملكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
سيد على طباطبائى آل طه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
حسين قلاب دوست ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
پريسا جمع دار انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
مينا هنرمندى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
مصطفى گيوى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
پويا دمرچلى انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مينا حشمتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 9
نوشين فربود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 84
احسان سرلك انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
پارسا مسعودى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
سيده محدثه طباطبائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 15
هستى اسدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
درسا صائبى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
بهاره رادمرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 15
ستايش اباذرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 14
امير پاشا كمال هدايت ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
محمدرضا على حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 98
محدثه سعيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 45
امير محمد مهدوى زاده انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
فاطمه مفتاحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 20
فاطمه خيامى انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
رامتين خوبيار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
فاطمه نجفى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
مهديه دربندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
سروش حمزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 23
پيمان اژدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
مهدى خدمتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
سروش شمس الدينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 33
على محمد جعفرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
زهرا مهجور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
سپهر اسمعيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
شايان سلطانلو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 11
مژگان احمدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 7
غزاله يزدانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
پانته آ قرين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
مهدى عليان فينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 43
نرگس اسكندرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 59
مجتبى محسنى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 11
محسن نعمتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
مائده لطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
نسترن ترك ا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
منصوره كميجانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
امير محمد مهر على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
زهرا اشرفيان انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
شادى نصيرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
حانيه سليماتى انسانی باستان شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
جواد ضرورى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
عرفان رازقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
غزال صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
على رنجبر انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
شادى پور خسروانى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 6
سيد على نعمت الهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
فاطمه سهيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 26
محمدرضا اسكندرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی