تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تهران

نيكان زرگرزاده

نيكان زرگرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صدرا حبيبى معينى

صدرا حبيبى معينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عطرين فروز

عطرين فروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرعلى محبوبى پور

اميرعلى محبوبى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشاد شاه كرمى

فرشاد شاه كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ريحانه ابراهيمى

ريحانه ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا بيگلرى مكوند

زهرا بيگلرى مكوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيتا خان محمدى

بيتا خان محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ريحانه سهرابى

ريحانه سهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب شيرزاد مقدم

زينب شيرزاد مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پارسا قابوسى

پارسا قابوسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيدآرش آقائى ميبدى

سيدآرش آقائى ميبدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارا والى

سارا والى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على جهان تيغ

على جهان تيغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميدرضا ريسمانچى

حميدرضا ريسمانچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكوفه شفيعى زرگر

شكوفه شفيعى زرگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهريار صادقى

شهريار صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سينا سرورى

سينا سرورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شايان صادقى

شايان صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد امين مهاجرى

محمد امين مهاجرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سحر شفق

سحر شفق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روناك راشدى

روناك راشدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هليا عاشورى زاده

هليا عاشورى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملينا عصميان

ملينا عصميان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
درسا سيدى نياسر

درسا سيدى نياسر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مليكا برومند صبور

مليكا برومند صبور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آذين سادات تحويلدارى

آذين سادات تحويلدارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حورا بختيارى

حورا بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيكا حلوائى

نيكا حلوائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدحسين وزيرى

محمدحسين وزيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمد لارى

محمد لارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كيميا سليمى

كيميا سليمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مريم عبدالمالكى

مريم عبدالمالكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهسا طالبى

مهسا طالبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم گل محمدى

مريم گل محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سهند فرهورى

سهند فرهورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سارا تقى زاده

سارا تقى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نهال قانع

نهال قانع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اميرعلى زندى

اميرعلى زندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محدثه ملك محمدى

محدثه ملك محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ثريا سفيدرو

ثريا سفيدرو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيميا ناصرى

كيميا ناصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رزمان عرب زاده

رزمان عرب زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احسان رضائى

احسان رضائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سحر وطن دوست

سحر وطن دوست

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهسا تهامى باهر

مهسا تهامى باهر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميرحسام باباجانى

اميرحسام باباجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عارفه مير احمديان

عارفه مير احمديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هادى آتش بير مجد

هادى آتش بير مجد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد عرفان اردستانى

محمد عرفان اردستانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهرزاد شاهرخى نژاد

شهرزاد شاهرخى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهين شهباز پى

شاهين شهباز پى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شاهين شهبازپى

شاهين شهبازپى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مليحه رضايى

مليحه رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيانا رحيمى

كيانا رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيد محمدرضا عبداله ى گل مكانى

سيد محمدرضا عبداله ى گل مكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فائزه تيمورى

فائزه تيمورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر فقيرالهى

نيلوفر فقيرالهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه سادات شاهرضايى

فاطمه سادات شاهرضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيميا قنواتى

كيميا قنواتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مريم رضوانى

مريم رضوانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ريحانه جعفرى

ريحانه جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غزاله هارونى

غزاله هارونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمد سراج نصيرى طوسى

محمد سراج نصيرى طوسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حوريا نيك اختر

حوريا نيك اختر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امير حسين يوسفى كوپايى

امير حسين يوسفى كوپايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضا گلچين وفا

رضا گلچين وفا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيكا ملكى

نيكا ملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آيدين موبدى

آيدين موبدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا سورانى

زهرا سورانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رهام بصير

رهام بصير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيده شبنم دادخواه

سيده شبنم دادخواه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نگين جراح

نگين جراح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محدثه مسكن

محدثه مسكن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنيامين وفادار

بنيامين وفادار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساينا مردانى دشتى

ساينا مردانى دشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرمحمد طلوعى

اميرمحمد طلوعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هومن كاظم زاده

هومن كاظم زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد پويان آقايان

سيد پويان آقايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محدثه راستگو كورنده

محدثه راستگو كورنده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نگار مهتاب

نگار مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مبينا طرشتى نژاد

مبينا طرشتى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارينا عظيميان زواره

سارينا عظيميان زواره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه ايومن

فاطمه ايومن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيما صادق

سيما صادق

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد الهى دهقى

محمد الهى دهقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد ملكى

محمد ملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پانيذ رنجبران

پانيذ رنجبران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زينب نعمتى اصلانى

زينب نعمتى اصلانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرنيان فتحى

پرنيان فتحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كسرى عيدى پور

كسرى عيدى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حانيه مقيمى

حانيه مقيمى

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امير صالحى فريد

امير صالحى فريد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زينب شفيع زاده

زينب شفيع زاده

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رامتين دستگير

رامتين دستگير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مائده صلح جو

مائده صلح جو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه مولوى

فائزه مولوى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زهرا احمدى

زهرا احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيلوفر ميردامادى

نيلوفر ميردامادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرا حسينى كرانى

زهرا حسينى كرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه بهرام پور

فاطمه بهرام پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ريحانه زمزم

ريحانه زمزم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيدا ايران پور

شيدا ايران پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهره مقدم

زهره مقدم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليرضا ميرزايى

عليرضا ميرزايى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا ناصرزاده

زهرا ناصرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شقايق تارانى

شقايق تارانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرواريد نجفى

مرواريد نجفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فائزه ميرزازاده

فائزه ميرزازاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدصادق آقابابك سمنانى

محمدصادق آقابابك سمنانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدرضا بهبودى سراج

محمدرضا بهبودى سراج

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد رضا بهبودى سراج

محمد رضا بهبودى سراج

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا آصفى

زهرا آصفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آبتين فولادى

آبتين فولادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پرهام دانشور

پرهام دانشور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مريم محمدرضا

مريم محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فائزه مختارى

فائزه مختارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا كربلائى

رضا كربلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آرزو فتحتعلى زاده علمدارى

آرزو فتحتعلى زاده علمدارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هديه درهمى

هديه درهمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فائزه افشار

فائزه افشار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هانيه حاجى

هانيه حاجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهگل حسن زاده

مهگل حسن زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هديه خان آبادى قهى

هديه خان آبادى قهى

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پوريا بيات

پوريا بيات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه دهقان زاده

فاطمه دهقان زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پگاه احمد مهرابى

پگاه احمد مهرابى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
روژين محمدى

روژين محمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيميا ديده ور

كيميا ديده ور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرضيه دانيالى

مرضيه دانيالى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سيده فاطمه پور رضا احمدى

سيده فاطمه پور رضا احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا سلطانى

زهرا سلطانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهفام نيك ضمير

مهفام نيك ضمير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدمحمدمهدى خادم

سيدمحمدمهدى خادم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نوشين طاهرزاده

نوشين طاهرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرسعيد رضايى

ميرسعيد رضايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مير سعيد رضائى

مير سعيد رضائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روزبه آزادى

روزبه آزادى

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هانيه سادات صادقى

هانيه سادات صادقى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد مهدى توسلى

محمد مهدى توسلى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيما جهانى

شيما جهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سهيلا حسين زاده

سهيلا حسين زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پگاه رشيديان

پگاه رشيديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الهام سادات بنى هاشمى

الهام سادات بنى هاشمى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شميم چينيان

شميم چينيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريسا اكبرى

پريسا اكبرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدجواد عرب زاده

محمدجواد عرب زاده

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فائزه ميرلوحى

فائزه ميرلوحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهران شعبانى

مهران شعبانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آيسان نوژه

آيسان نوژه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بنيامين رستمى

بنيامين رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محيا رضائى سمنانى

محيا رضائى سمنانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ايليا كمال آبادى

ايليا كمال آبادى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا كاوسى

عليرضا كاوسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آرش كلانتر مهرجرى

آرش كلانتر مهرجرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على رحمانى

على رحمانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پريسا قياسى

پريسا قياسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على تقى زاده ملكى

على تقى زاده ملكى

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هانيه كريمى

هانيه كريمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد كامكار

محمد كامكار

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهناز قلى زاده نيارى

بهناز قلى زاده نيارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهران ميرزايى زاويه كرد

مهران ميرزايى زاويه كرد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدى رحمانپور

مهدى رحمانپور

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نسترن تقوائى

نسترن تقوائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نرگس صابرى شكيب

نرگس صابرى شكيب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پرهام رحمانى

پرهام رحمانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس محمودى

عباس محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه حقيقت

فاطمه حقيقت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برديا گلدانى

برديا گلدانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پرديس قربانى

پرديس قربانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نگار ابراهيمى

نگار ابراهيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صدرا قدس حسينى

صدرا قدس حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حسينى كرانى

فاطمه سادات حسينى كرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
متينه سادات ميرى واسكسى

متينه سادات ميرى واسكسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نيلوفر مستقيمى تهرانى

نيلوفر مستقيمى تهرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنا زهدى

حسنا زهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آلاله رياضتى

آلاله رياضتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه كلهر

فاطمه كلهر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تارا محمودى

تارا محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرشته نجفى

فرشته نجفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه ترابى

فاطمه ترابى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مبينا حيدرى درمنى

مبينا حيدرى درمنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيما شجاعى

شيما شجاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حانيه قصرساز

حانيه قصرساز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پريسا جليلى

پريسا جليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امير حسين اطيابى

امير حسين اطيابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محسن عبداللهى

محسن عبداللهى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مليكا تاج الدين

مليكا تاج الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهاره على زاده

بهاره على زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيدآرين تقوى لاريجانى

سيدآرين تقوى لاريجانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كسرى پيامى

كسرى پيامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه جبارى

فرزانه جبارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد سعيد سعيدپور

محمد سعيد سعيدپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ياسمن مهديان

ياسمن مهديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدحسين نادرى

محمدحسين نادرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ثنا رشيدى

ثنا رشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهزاد رحمانى

مهزاد رحمانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مليكا رهبرى

مليكا رهبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الهام پران دوجى

الهام پران دوجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ستاره درخشان

ستاره درخشان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سينا نيك ضمير

سينا نيك ضمير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منصوره حدادزاده

منصوره حدادزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زينب رضوانى

زينب رضوانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نسترن گوهرى

نسترن گوهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشكان باباحاجى

اشكان باباحاجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدرضا اقبالى خسرو

حميدرضا اقبالى خسرو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هليا كيوان پور

هليا كيوان پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يوسف وجگانى

يوسف وجگانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير رضا فرخ زادى

امير رضا فرخ زادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كيوان جابرى

كيوان جابرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پدرام ساريخانى

پدرام ساريخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نويد تمجيديامچلو

نويد تمجيديامچلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
على مسعودى

على مسعودى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه صمدى نياركى

فاطمه صمدى نياركى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على تيمورى

على تيمورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دنا بختيارى

دنا بختيارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدامين يزدانى فر

محمدامين يزدانى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عماد آقارضايى مهابادى

عماد آقارضايى مهابادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد حسان اصلانى

محمد حسان اصلانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زينب گودرزى

زينب گودرزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مليكا مرادى

مليكا مرادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمد صابر قديم

احمد صابر قديم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نگين شيخ لرى

نگين شيخ لرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهه مالى

الهه مالى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا خرمى نژاد

سارا خرمى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طه‌ رزاقى حسين كلائى

طه‌ رزاقى حسين كلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر شرفى تفرشى مقدم

نيلوفر شرفى تفرشى مقدم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهديه تركاشوند

مهديه تركاشوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرنگ دسكره

بهرنگ دسكره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرحسين افلاطونيان

اميرحسين افلاطونيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پريسا چابكى

پريسا چابكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدعليرضا ميرسعيدقاضى

سيدعليرضا ميرسعيدقاضى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هليا ستاره

هليا ستاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على خداكرمى

على خداكرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدامين سعدى

محمدامين سعدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمد بهرامى

احمد بهرامى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نورين خرمشاهى

نورين خرمشاهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهاره موحد

بهاره موحد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نويد لرستانى

نويد لرستانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سبا ملكى

سبا ملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدابراهيم دريابارى

سيدابراهيم دريابارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيميا حافظى مطلق

كيميا حافظى مطلق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد على كاظمى مجد آبادى

محمد على كاظمى مجد آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روح الله محمدى

روح الله محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهديه كاويانى پور

مهديه كاويانى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدحسين حيدرنيا

محمدحسين حيدرنيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مليحه شكيبا

مليحه شكيبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرنوش امامى

فرنوش امامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هانيه نجاران

هانيه نجاران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
الميرا دليران

الميرا دليران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حسينى ايجى

فاطمه سادات حسينى ايجى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهتا نصرالهى

مهتا نصرالهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم فاطمى شريعت پناهى

مريم فاطمى شريعت پناهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياسمن كشميرى

ياسمن كشميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مريم سليمانى

مريم سليمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ريحانه سادات عمادى

ريحانه سادات عمادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پويا جعفرى دودران

پويا جعفرى دودران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده زهرا مير حسينى

سيده زهرا مير حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آرتين سازگار

آرتين سازگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مينا حشمتى

مينا حشمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيده محدثه طباطبائى

سيده محدثه طباطبائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهاره رادمرد

بهاره رادمرد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ستايش اباذرى

ستايش اباذرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه مفتاحى

فاطمه مفتاحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سروش حمزه

سروش حمزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهديه دربندى

مهديه دربندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سروش شمس الدينى

سروش شمس الدينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مژگان احمدى

مژگان احمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شايان سلطانلو

شايان سلطانلو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نرگس اسكندرى

نرگس اسكندرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پانته آ قرين

پانته آ قرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مجتبى محسنى فر

مجتبى محسنى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شادى نصيرى

شادى نصيرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرفان رازقى

عرفان رازقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غزال صالحى

غزال صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شبنم السادات ناجى

شبنم السادات ناجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مريم عقيلى نژاد

مريم عقيلى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه مير گلو بيات

محدثه مير گلو بيات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نسيم عباچى

نسيم عباچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهرنوش حشمتى

مهرنوش حشمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا غضنفرى

سارا غضنفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تينا اسلام بيك

تينا اسلام بيك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مونا استوار

مونا استوار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كيميا چلبى

كيميا چلبى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پرناز محسنى

پرناز محسنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه خانجانى

فاطمه خانجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سامان معينى

سامان معينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهلا قانعى

مهلا قانعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پارسا پناهى

پارسا پناهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايليا اسدى زرمهرى

ايليا اسدى زرمهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عارفه مهرپسند

عارفه مهرپسند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليرضا سيتانى

عليرضا سيتانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حامد ابراهيمى بقا

حامد ابراهيمى بقا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيانا گلشن گلباغى

كيانا گلشن گلباغى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پارسا روزخ

پارسا روزخ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رها جوادى

رها جوادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابوالفضل پاشازاده

ابوالفضل پاشازاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پريا بوستانى

پريا بوستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شقايق رضايى چله شاهى

شقايق رضايى چله شاهى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فائزه خسروى

فائزه خسروى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه شيدايى

فاطمه شيدايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا سعيدى

زهرا سعيدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهاره بهرامى

بهاره بهرامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانيال كيامرثى

دانيال كيامرثى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خديجه اصغرپور

خديجه اصغرپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نسائ زعفريان

نسائ زعفريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگين قربانى

نگين قربانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مائده شقاقى

مائده شقاقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه چنگيزى فولادى

فاطمه چنگيزى فولادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
داريوش عظيمى

داريوش عظيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد ياورى نژاد

محمد ياورى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرديس آغنده

پرديس آغنده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدرضا خليجى پيرستى

احمدرضا خليجى پيرستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سوسن گنجه دميرچى

سوسن گنجه دميرچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مليكا معظمى

مليكا معظمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شقايق صادق موسوى

شقايق صادق موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نگار فيروزى

نگار فيروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پونه عبداله پور

پونه عبداله پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيمان ضيائى

پيمان ضيائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هيوا پرورده

هيوا پرورده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شيرين شفيعى

شيرين شفيعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزاد مقربى

فرزاد مقربى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على دزفولى

على دزفولى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپيده جامه بزرگى

سپيده جامه بزرگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مهديه السادات حسينى مقدم

مهديه السادات حسينى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هانيه ملكى اصل

هانيه ملكى اصل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيده فاطمه زهرا موسوى كانى

سيده فاطمه زهرا موسوى كانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپهر وكيلى نيا

سپهر وكيلى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلنوش شرفى

گلنوش شرفى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دلارا جشنانى

دلارا جشنانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيميا هاشم زاده

كيميا هاشم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مليكا رستم خانى

مليكا رستم خانى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حديثه داورى

حديثه داورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيده سوسن آل طه

سيده سوسن آل طه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيارش دادگر

كيارش دادگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هليا فولادى طرقى

هليا فولادى طرقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيميا بهزادى

كيميا بهزادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرضيه طهماسبى فرد

مرضيه طهماسبى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسمن شيرانى بيدآبادى

ياسمن شيرانى بيدآبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مريم صحافيان

مريم صحافيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدحسن طباطبايى

محمدحسن طباطبايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى يلدايى

مهدى يلدايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سارا نورانى زنوز

سارا نورانى زنوز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زهرا عباسى پرشكوه

زهرا عباسى پرشكوه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدى آذرافرار

مهدى آذرافرار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيما غلامى قاديكلانى

شيما غلامى قاديكلانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدى رضوانى

مهدى رضوانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درسا مظلومى

درسا مظلومى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسما امانى

اسما امانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على ستايش

على ستايش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرحسين شفيعى كمال آباد

اميرحسين شفيعى كمال آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گلنوش هدايت

گلنوش هدايت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دانيال عليمرادى

دانيال عليمرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه رياحى زانيانى

فاطمه رياحى زانيانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا نادر شهباز

مهسا نادر شهباز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نيلوفر نيكوكار

نيلوفر نيكوكار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عطيه ميرزا احمدى

عطيه ميرزا احمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيد محمد مهدى مومن

سيد محمد مهدى مومن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راحله شكرائى

راحله شكرائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شادى عسگرى

شادى عسگرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
مهران درويشى

مهران درويشى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اميرحسين اسدى فرد

اميرحسين اسدى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لاله اسديان

لاله اسديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عطيه سلگى

عطيه سلگى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلناز عباسپور

گلناز عباسپور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
برديا زبردست

برديا زبردست

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم مريدمشتاق صفت

مريم مريدمشتاق صفت

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسام مصورى

حسام مصورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيكناز جاهدمنش

نيكناز جاهدمنش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هما هوشمندى

هما هوشمندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهلا پور محمد

مهلا پور محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پويا بهزادى

پويا بهزادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پارسا اميرلو

پارسا اميرلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهيار مقتدرعصرنو

مهيار مقتدرعصرنو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سحر دهقان

سحر دهقان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيدميلاد حسينى تشنيزى

سيدميلاد حسينى تشنيزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پريناز اسكندرى

پريناز اسكندرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا كد خدازاده اصل

سارا كد خدازاده اصل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهسا علايى

مهسا علايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مريم سادات احمدى

مريم سادات احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرمهدى صفارى

اميرمهدى صفارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهديس قيطاسى

مهديس قيطاسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سارا شمسيان جزه

سارا شمسيان جزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدرضا غريبى

محمدرضا غريبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ياسمن صادقى

ياسمن صادقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرمحمد كريمى

اميرمحمد كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده كيميا مصطفوى

سيده كيميا مصطفوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صبا آقا محمدزاده

صبا آقا محمدزاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيد عليرضا مقدس فاضلى

سيد عليرضا مقدس فاضلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ناديا غلامى غلامى

ناديا غلامى غلامى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيكو مرتضوى

نيكو مرتضوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اميرحسين شهبازى زاويه كرد

اميرحسين شهبازى زاويه كرد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رسا دخت فروزان

رسا دخت فروزان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهتاب سادات وهاب زاده

مهتاب سادات وهاب زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهشيد محب

مهشيد محب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اميرحسين بهاروند

اميرحسين بهاروند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منا روزبهانى

منا روزبهانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليرضا اعتضادى نيا

عليرضا اعتضادى نيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على مهدوى فر

على مهدوى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محدثه كوچكى جوشعلى

محدثه كوچكى جوشعلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرطاها اسماعيلى

اميرطاها اسماعيلى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهرزاد اكبرى

شهرزاد اكبرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوريا صحرانورد

پوريا صحرانورد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليرضا درگاهى مولايى

عليرضا درگاهى مولايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سپهر جمال خانى خامنه

سپهر جمال خانى خامنه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد روزبهانى

محمد روزبهانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهسا سليمانى

مهسا سليمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا حاج فرج تبريزى

زهرا حاج فرج تبريزى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه فلاحتى نژاد

فاطمه فلاحتى نژاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عارفه شريف

عارفه شريف

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كيميا حق شنو

كيميا حق شنو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا صفرزاده

زهرا صفرزاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صادق شريعتى

صادق شريعتى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى موحدى

مهدى موحدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه خان محمدى

فاطمه خان محمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهديه مختارى

مهديه مختارى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا احمدى بادى

عليرضا احمدى بادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهدى موسوى

مهدى موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرحسين جهانبخش

اميرحسين جهانبخش

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ثمين سادات هاشميان

ثمين سادات هاشميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضحى حاجى خاتى

ضحى حاجى خاتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرهام معصومى

پرهام معصومى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سارا مكيلى

سارا مكيلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهسا سعادت

مهسا سعادت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيميا جندقى اعلايى

كيميا جندقى اعلايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
الناز فهيمى شبسترى

الناز فهيمى شبسترى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
لعيا رئيسيان زاده

لعيا رئيسيان زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مليكا نادر پور

مليكا نادر پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سپهر مقدم

سپهر مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهسا اكبرى

مهسا اكبرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهسا مولايى طالقانى

مهسا مولايى طالقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كيميا رامتين

كيميا رامتين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرزاد سليمى

فرزاد سليمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حانيه حاجى محمد عليها

حانيه حاجى محمد عليها

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پانيذ فدايى نژاد

پانيذ فدايى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الميرا اسماعيليان

الميرا اسماعيليان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحانه رحيم نژاد سلوط

ريحانه رحيم نژاد سلوط

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ريحانه قوام

ريحانه قوام

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه حاجى ابراهيمى

فاطمه حاجى ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساسان اشرفى مهابادى

ساسان اشرفى مهابادى

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
نازنين مومنى رودسرى

نازنين مومنى رودسرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سارا مجدزاده

سارا مجدزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نازنين مومنى

نازنين مومنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صغرى اخترى كرده مهينى

صغرى اخترى كرده مهينى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياسمن هشتروديلر

ياسمن هشتروديلر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرنوش مبينى نژاد

فرنوش مبينى نژاد

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پريا دربندسرى

پريا دربندسرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شروين عطايى كچويى

شروين عطايى كچويى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آذين رضائى لعل

آذين رضائى لعل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شروين عطايى

شروين عطايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه كلاته

فاطمه كلاته

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نسيم بيدار

نسيم بيدار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه قوى دل

فاطمه قوى دل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خسرو هزار جريبيان

خسرو هزار جريبيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نگار نجاتى

نگار نجاتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نازنين سليمانى روزبهانى

نازنين سليمانى روزبهانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى ضرغام

مهدى ضرغام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آنسه سادات طباطبايى راد

آنسه سادات طباطبايى راد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على رضا مهديار حقيقى

على رضا مهديار حقيقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهسا امينى زاده

مهسا امينى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زينب سادات طبائى فضلى

زينب سادات طبائى فضلى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كيميا مصلى

كيميا مصلى

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حوريه روحانى

حوريه روحانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شايان طهماسبى

شايان طهماسبى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نگار مديحى

نگار مديحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليرضا موميوند

عليرضا موميوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد كرمى

محمد كرمى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه ورمزيار

فاطمه ورمزيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سپيده جابرى

سپيده جابرى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گلنوش مومنى

گلنوش مومنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريسا دلير

پريسا دلير

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه مسلمى فر

فاطمه مسلمى فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرهام طاهرى

پرهام طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيما خزايى

شيما خزايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه گرجى نژاد

فاطمه گرجى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليرضا شريفى نيك نفس

عليرضا شريفى نيك نفس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعيده احمدى

سعيده احمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى

فاطمه حسينى

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا تاج بخش

زهرا تاج بخش

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اردلان قاضى زاده

اردلان قاضى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فائزه فرهادى بجستانى

فائزه فرهادى بجستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناصرالدين لشگرى

ناصرالدين لشگرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكرم رقيمى

اكرم رقيمى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نسيم يعقوبيان

نسيم يعقوبيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سارا صانعى

سارا صانعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه زارعى

فاطمه زارعى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيانا جمشيديان

كيانا جمشيديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هدى رضايى

هدى رضايى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وحيد آذرگون

وحيد آذرگون

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه آژدانيان

فاطمه آژدانيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيده مهسا باقرى

سيده مهسا باقرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرنيان ادهمى مقدم

پرنيان ادهمى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
درسا فغانى

درسا فغانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيتا پاكشاد

بيتا پاكشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسمن احمد پور

ياسمن احمد پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيميا تكبيرى

كيميا تكبيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صبا مجيديان

صبا مجيديان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيميا مذهب يوسفى

كيميا مذهب يوسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نغمه رادمان نيا

نغمه رادمان نيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ستايش فيض اله اشكيكى

ستايش فيض اله اشكيكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيلوفر محسنى ابيانه

نيلوفر محسنى ابيانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا شكفته

زهرا شكفته

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حوريه سادات امينى

حوريه سادات امينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهسا افروزه

مهسا افروزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيلوفر جم‌

نيلوفر جم‌

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه شريفى

فاطمه شريفى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پگاه رهبرى جهرمى

پگاه رهبرى جهرمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شادى ازقندى

شادى ازقندى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دلارام دلبرى

دلارام دلبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مريم ذوالفقارى

مريم ذوالفقارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهرنوش قلندرلكى

مهرنوش قلندرلكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيوا صفرى

شيوا صفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه نوروزى

فاطمه نوروزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه آخشته

فاطمه آخشته

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيده مهر فر

سعيده مهر فر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نازنين همتى

نازنين همتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهناز عباس زاده نظام آباد

مهناز عباس زاده نظام آباد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد مهراد رضوى

سيد مهراد رضوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد عربكرى

محمد عربكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گلناز سادات متينى

گلناز سادات متينى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليرضا پناهيان

عليرضا پناهيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهدى خليل زاده

مهدى خليل زاده

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا زاهد

زهرا زاهد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرمحمد فضل اللهى

اميرمحمد فضل اللهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرش درى

آرش درى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيداميررضا ميرى محمدآبادى

سيداميررضا ميرى محمدآبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
على بندرچى

على بندرچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حميدرضا عربلو

حميدرضا عربلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نگار مظفر

نگار مظفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سميرا دباغى

سميرا دباغى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهشاد غلامى

مهشاد غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكرم اسماعيلى

اكرم اسماعيلى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه ضرغامى

فاطمه ضرغامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهسا زمانى

مهسا زمانى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ساينا هوشمند

ساينا هوشمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حنانه قاسمى

حنانه قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا ده فدايى

فاطمه زهرا ده فدايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهيار منتظرى

مهيار منتظرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدرضا ذبيحى

محمدرضا ذبيحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ياسمين زيورى

ياسمين زيورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آرش ياورى

آرش ياورى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عسل نجفى

عسل نجفى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فائزه رئيسيان زاده

فائزه رئيسيان زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اميررضا بهادرى

اميررضا بهادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضا شاه محمدلو

رضا شاه محمدلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبا رستميان

صبا رستميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه كوچكى

فاطمه كوچكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم دوست محمدى

مريم دوست محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امين عرب

امين عرب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده مليكا اكابرى

سيده مليكا اكابرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا خزاعلى

عليرضا خزاعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطيه جعفرى طاهرى

عطيه جعفرى طاهرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صبا بندانى

صبا بندانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده نگين طباطبايى

سيده نگين طباطبايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ياسمن قياسى

ياسمن قياسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نازآفرين نداف

نازآفرين نداف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده زهرا قرشى

سيده زهرا قرشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كيميا تراشلو

كيميا تراشلو

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد جواد عاشورى

محمد جواد عاشورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فائزه نيازى

فائزه نيازى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فريما خضابى

فريما خضابى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عارفه يساولى

عارفه يساولى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه هشيوار

ريحانه هشيوار

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محسن باقرى

محسن باقرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميررضا پيروى نسب

اميررضا پيروى نسب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير محمد محمودى انوريان

امير محمد محمودى انوريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آرميتا ميرزايى

آرميتا ميرزايى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نسرين فلاح

نسرين فلاح

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدحسين بالغ صفت

محمدحسين بالغ صفت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهسا ذوالفقارى

مهسا ذوالفقارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نرجس گوهرى

نرجس گوهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسمن آوازه

ياسمن آوازه

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سارا زارعى

سارا زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهنا محبى

مهنا محبى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيلوفر صنعتيان

نيلوفر صنعتيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آيدا بهرامى

آيدا بهرامى

زيست فناوري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نسيم زهرابى

نسيم زهرابى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آريا كامران

آريا كامران

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ليلا شاه على

ليلا شاه على

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مائده جهانى

مائده جهانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راضيه دارابى

راضيه دارابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرفان گلشن شالى

عرفان گلشن شالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيانا حسن پور

كيانا حسن پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيد فاطمه موسوى

سيد فاطمه موسوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرنوش صيرافيان پور

فرنوش صيرافيان پور

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهران بيات

مهران بيات

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
متينه كامكارو روحانى

متينه كامكارو روحانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد وحيد متقى ثابت

محمد وحيد متقى ثابت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پوريا فراهانى

پوريا فراهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مانا زمان

مانا زمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضا پرورده

رضا پرورده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پيمانه دستگير

پيمانه دستگير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه تدينى

فاطمه تدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيميا رعايت صنعتى

كيميا رعايت صنعتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرنوش رضاى عراقى

فرنوش رضاى عراقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الهام بيگلرى

الهام بيگلرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شقايق نعمت اللهى

شقايق نعمت اللهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم حسينى

مريم حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مژده ذاكرى

مژده ذاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهزاد روحانى

بهزاد روحانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سروين دادگر فرد

سروين دادگر فرد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا نظرى

زهرا نظرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تينا اسلامى فر

تينا اسلامى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على صلواتى

على صلواتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا كوليوند

زهرا كوليوند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيد اشكان مشترى

سيد اشكان مشترى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرگل اسمعيل يزدى

پرگل اسمعيل يزدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزا جانى

فاطمه ميرزا جانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا ميرحسينى

زهرا ميرحسينى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پويا كريمى

پويا كريمى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محيا قدس

محيا قدس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مينا گودرزى

مينا گودرزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لعيا فرزين مقدم

لعيا فرزين مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بيتا براتى

بيتا براتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تينا نريمانى زمان آبادى

تينا نريمانى زمان آبادى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پگاه اشرفى

پگاه اشرفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاهين سيفى پور

شاهين سيفى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرهاد حيدرى

فرهاد حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدعلى خزايى

محمدعلى خزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه عباسى

فائزه عباسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عقيق طهرانى مقدم

عقيق طهرانى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا جوانمردى

زهرا جوانمردى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فريد احمدوند

فريد احمدوند

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نازنين افشار باقرى

نازنين افشار باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ضحى بيگى

ضحى بيگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دريا دژپور

دريا دژپور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه طهماسبى

فاطمه طهماسبى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محدثه فرزانه

محدثه فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرفان فرهمند

عرفان فرهمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فراز نجفى

فراز نجفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد صفائى

محمد صفائى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آيناز كمالى نائينى

آيناز كمالى نائينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيما خضرى پور قرايى

نيما خضرى پور قرايى

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپيده مدامى ملومه

سپيده مدامى ملومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پريا ابولزاده اسكوئى

پريا ابولزاده اسكوئى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرجان قلندرى

مرجان قلندرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيلوفر يوسفى سوره برق

نيلوفر يوسفى سوره برق

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شبنم هفتانى

شبنم هفتانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سوسن محمدى

سوسن محمدى

حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرتضى مدامى

مرتضى مدامى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سمانه فريقى

سمانه فريقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدرضا شاپورزاده

احمدرضا شاپورزاده

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهسا محمدى

مهسا محمدى

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرين ربيعى

آرين ربيعى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيده مرضيه سجادى

سيده مرضيه سجادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمه نورى آذر

فاطمه نورى آذر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حانيه ندرلو

حانيه ندرلو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ثنا مرادى

ثنا مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نويد پرويزى

نويد پرويزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاوش انصارى دزفولى

كاوش انصارى دزفولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مجتبى شيرين آبادى فراهانى

مجتبى شيرين آبادى فراهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاطفه قان بيلى

عاطفه قان بيلى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پريسا نوريايى

پريسا نوريايى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مريم رحيمى

مريم رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمه فولادوند

فاطمه فولادوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دانيال خياطان

دانيال خياطان

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نرگس يعقوبى

نرگس يعقوبى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ريحانه عربى

ريحانه عربى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابوالفضل پورطاهرى

ابوالفضل پورطاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سياوش شمس

سياوش شمس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محيا گرجى

محيا گرجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احسان صوتى

احسان صوتى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ياسمن سميع شوشترى

ياسمن سميع شوشترى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميه نجاتى فر

سميه نجاتى فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كبرى ثقفى

كبرى ثقفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدعلى صباحتى

محمدعلى صباحتى

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ليلى نوروزى ملائى

ليلى نوروزى ملائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دنيا شكيبان

دنيا شكيبان

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مصطفى بنايى

مصطفى بنايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رويا پيريايى

رويا پيريايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهسا نهايت بين

مهسا نهايت بين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيانوش مهدوى

كيانوش مهدوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميراحمد نبوى

ميراحمد نبوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امير دودانگه

امير دودانگه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آناهيتا اخيانى

آناهيتا اخيانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمد هاشم پناه

احمد هاشم پناه

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد صبر على لو

محمد صبر على لو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شايان خليل الله

شايان خليل الله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ركسانا نظرى

ركسانا نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه فيضى

فاطمه فيضى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نگين برادران جميلى

نگين برادران جميلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا اسفنديارى

زهرا اسفنديارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محدثه اسماعيلى

محدثه اسماعيلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا عباسى

زهرا عباسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه محسنى

فاطمه محسنى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهتاب رحمانى گاونرودى

مهتاب رحمانى گاونرودى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرعلى مومنى

اميرعلى مومنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدحسين فروتنى

محمدحسين فروتنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مليكا محمدزاده

مليكا محمدزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعود احمدى

مسعود احمدى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساناز شيخى نيگجه

ساناز شيخى نيگجه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه دارستانى

فاطمه دارستانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهسا الهيارى

مهسا الهيارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهنوش شكرالهى

مهنوش شكرالهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مليكا توكلى

مليكا توكلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حانيه حمزه

حانيه حمزه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نسا رهبربهاران

نسا رهبربهاران

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا حاتمى

سارا حاتمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه اصلان بيگى

فاطمه اصلان بيگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على سالاريان

على سالاريان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شميم يعقوبيان

شميم يعقوبيان

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يگانه خالقى

يگانه خالقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيده پارميس معروفى

سيده پارميس معروفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سحر كريمى

سحر كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رومينا خيرخواه يزدى

رومينا خيرخواه يزدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه سادات علوى نسب

فاطمه سادات علوى نسب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا طهماسب كاظمى

زهرا طهماسب كاظمى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دل آرا سپهسالارى

دل آرا سپهسالارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياسمن جنابى قويم

ياسمن جنابى قويم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميترا آقاجانى

ميترا آقاجانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن گندمى

حسن گندمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ماهان ميرزاده

ماهان ميرزاده

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امير حسين مومن برمى

امير حسين مومن برمى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيد شهاب الدين هاشمى

سيد شهاب الدين هاشمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهديه تابش

مهديه تابش

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عارفه رشيدى

عارفه رشيدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم نيكخدا

مريم نيكخدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تينا عرب زاده

تينا عرب زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا قاسمى برزگر

زهرا قاسمى برزگر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نسترن دين محمدى

نسترن دين محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احسان شهبازى

احسان شهبازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهشيد نادر شهباز

مهشيد نادر شهباز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محسن رضازاده

محسن رضازاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه خداوردى

فاطمه خداوردى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميدرضا مجتهدى

حميدرضا مجتهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نويد بختيارى

نويد بختيارى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سروناز زندكريمى

سروناز زندكريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شادى زنده دل

شادى زنده دل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سپيده صادقى اشلقى

سپيده صادقى اشلقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيلوفر اسدى هنجنى

نيلوفر اسدى هنجنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرضا طلوعى

محمدرضا طلوعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اشكان جولايى

اشكان جولايى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيان بيانى

كيان بيانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا منتظرى نمين

سارا منتظرى نمين

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا عباسيان

زهرا عباسيان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزامحمدى

فاطمه ميرزامحمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آرين كريمان

آرين كريمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم صدقى

مريم صدقى

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حانيه حسين پور

حانيه حسين پور

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لاوين زارعى

لاوين زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسام رستمى

حسام رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شادى حاتمى

شادى حاتمى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مليكا افتخارى

مليكا افتخارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زمرد عطايى

زمرد عطايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينا ممتازى

مينا ممتازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرشته طاهرى

فرشته طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه شهيدى

فائزه شهيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا رضايى

سارا رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امير على بهاران

امير على بهاران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدامين احمدى بشكانى

محمدامين احمدى بشكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا ميرزايى

زهرا ميرزايى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرحسين عبدى

اميرحسين عبدى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيان خزاعى

كيان خزاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه سلطانپور

فاطمه سلطانپور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نازيلا كرمى

نازيلا كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيدمحمدحسين مصطفوى

سيدمحمدحسين مصطفوى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا محمد حسنى

زهرا محمد حسنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ديبا باقرى

ديبا باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ترانه سادات تقوى

ترانه سادات تقوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيد محمد سعيد موسوى

سيد محمد سعيد موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب كاظمى

زينب كاظمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شايان صفوى

شايان صفوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد شعبانى مشكول

محمد شعبانى مشكول

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهاره كاظمى

بهاره كاظمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمد رضا ذبيحى

احمد رضا ذبيحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد مهدى صالح اسكويى

محمد مهدى صالح اسكويى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه برچيخ

فاطمه برچيخ

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آرمان گرجى

آرمان گرجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياسمين ذبيحى

ياسمين ذبيحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسمن اعتمادى تاجبخش

ياسمن اعتمادى تاجبخش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه مهدوى هوجقان

فاطمه مهدوى هوجقان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پارميس ولويون

پارميس ولويون

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گيلدا ذوالفقارى

گيلدا ذوالفقارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محدثه حيدرعلى بروجردى

محدثه حيدرعلى بروجردى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه محيطى

فاطمه محيطى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه سهرابى

فاطمه سهرابى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيدمهراد غفورى

سيدمهراد غفورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مونا هاشمى حشمت مقام

مونا هاشمى حشمت مقام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ديبا احمديان

ديبا احمديان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سامان عامرى مهابادى

سامان عامرى مهابادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريا پروين

پريا پروين

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد شهرستانى

محمد شهرستانى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپهر سويزى

سپهر سويزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على رجبى

على رجبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الناز مهرساب

الناز مهرساب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهديه رضايى چاهوكى

مهديه رضايى چاهوكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه توسلى

فاطمه توسلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پريسا انصارى

پريسا انصارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرمين شريعتى سامانى

آرمين شريعتى سامانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سارا سليمى

سارا سليمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نفيسه زراعتى

نفيسه زراعتى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرشته آستانى

فرشته آستانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آيلى آق باشلو

آيلى آق باشلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پرستو مولايى

پرستو مولايى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ريحانه سادات هدى

ريحانه سادات هدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير حسين معمارى

امير حسين معمارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مينا اكرمى

مينا اكرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ندا باقرى

ندا باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدعلى غنى

محمدعلى غنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سينا محمودى

سينا محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على محققى

على محققى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا سادات اركيان

مهسا سادات اركيان

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد حسين ابوالحسنى هنجنى

محمد حسين ابوالحسنى هنجنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا صديقى مغانجوقى

عليرضا صديقى مغانجوقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليرضا صديقى

عليرضا صديقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سحر صادقى تبار

سحر صادقى تبار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرو مومنى

مهرو مومنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
متين جماليان

متين جماليان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شهرزاد نورى خامنه

شهرزاد نورى خامنه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيد عليرضا داوودى

سيد عليرضا داوودى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيده بشارتى فر

سعيده بشارتى فر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهره سادات سيافى شريفى

طاهره سادات سيافى شريفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمدمعين وفايى

سيدمحمدمعين وفايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پريسا خدايارى

پريسا خدايارى

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نيما سيف‌اللهى

نيما سيف‌اللهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نعمت نورالهى

نعمت نورالهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا نورى

زهرا نورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميلاد على عابدى شهر رضا

ميلاد على عابدى شهر رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كوثر حاج دزفوليان

كوثر حاج دزفوليان

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ساناز نظامى

ساناز نظامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سحر تكوك

سحر تكوك

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهسا قاسمى

مهسا قاسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كيومرث محمودپور متشكر

كيومرث محمودپور متشكر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه اسعدى

فاطمه اسعدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهار صفيعى

بهار صفيعى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كورش مباركى

كورش مباركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صدرا مقيمى

صدرا مقيمى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حديثه آقاربى

حديثه آقاربى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه طاهرى

فاطمه طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهره عليمحمدى

زهره عليمحمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فريما فهزادى

فريما فهزادى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
متين ارجمند

متين ارجمند

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر سادات آل ايوب

سحر سادات آل ايوب

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فروزان قويدل ماسالى

فروزان قويدل ماسالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهسا راسته

مهسا راسته

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حامد پاكدل يگانه

حامد پاكدل يگانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امير حسينى

امير حسينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مژگان مهرعلى

مژگان مهرعلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احسان اثباتى

احسان اثباتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا بشيرزاده وايقانى

زهرا بشيرزاده وايقانى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فربود واليانى قمشه

فربود واليانى قمشه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدمهدى درستان

محمدمهدى درستان

حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرزانه حيدرى فيروزجائى

فرزانه حيدرى فيروزجائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سامان بهادران

سامان بهادران

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا عمادى نظرى

زهرا عمادى نظرى

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرمان صفائى نور

آرمان صفائى نور

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سارينا آذرگون

سارينا آذرگون

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آناهيتا خواجه محمدى

آناهيتا خواجه محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مينا آرامى نژاد

مينا آرامى نژاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اميرحسين ملاصالحى

اميرحسين ملاصالحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدرضا طليمى

محمدرضا طليمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سارا كمال نژاد

سارا كمال نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهراس گودرزى

مهراس گودرزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ريحانه علائيان

ريحانه علائيان

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائزه معينى بادى

فائزه معينى بادى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سپيده فامينى نژاد همدان

سپيده فامينى نژاد همدان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا سعيدى

زهرا سعيدى

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميراحمد رشادفر

اميراحمد رشادفر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مونا شفاعى

مونا شفاعى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سميرا شيرمحمدى

سميرا شيرمحمدى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شكيلا انصارى

شكيلا انصارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نگار شفيعى ثابت

نگار شفيعى ثابت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گلاره كرم

گلاره كرم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياسمين افتخار زاده

ياسمين افتخار زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ياسمين افتخارزاده

ياسمين افتخارزاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملينا رمضان

ملينا رمضان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صابر شيخ ويسى

صابر شيخ ويسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حانيه بيابانى

حانيه بيابانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مريم محمدى مرلقانى

مريم محمدى مرلقانى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارينا يوسف زاده

سارينا يوسف زاده

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پونه اسديان

پونه اسديان

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محبوبه رضازاده

محبوبه رضازاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيده زينب حسينى

سيده زينب حسينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
معصومه سادات حسينى نوه

معصومه سادات حسينى نوه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على يوسفى

على يوسفى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهسا حسينى

مهسا حسينى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فائزه علم بلادى

فائزه علم بلادى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدامين واعظى

محمدامين واعظى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تالين چهارمحالى

تالين چهارمحالى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابك فزونى

بابك فزونى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كيانا رئيس دانا

كيانا رئيس دانا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پونه محبوب

پونه محبوب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرحسين حاجئى

اميرحسين حاجئى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرحسين قربان زاده

اميرحسين قربان زاده

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده هانيه عباسى

سيده هانيه عباسى

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيد امير سامان رضوى ازغدى

سيد امير سامان رضوى ازغدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيد عرفان امامى

سيد عرفان امامى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهديه جهانى

مهديه جهانى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حديثه ندرلو

حديثه ندرلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معصومه عيسى پور

معصومه عيسى پور

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معصومه عبدالمحمدى

معصومه عبدالمحمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غزال آشورى

غزال آشورى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه صدر فراتى

فاطمه صدر فراتى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه باقرى

هانيه باقرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه جمالى

فاطمه جمالى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرناز كجورى

فرناز كجورى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صبا كاظم آبادى

صبا كاظم آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پرند امام

پرند امام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرناز عزيزى مهماندوستى

فرناز عزيزى مهماندوستى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على رضا فلامرزى جهرمى

على رضا فلامرزى جهرمى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حانيه احمدى

حانيه احمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سادات حسين نام

سادات حسين نام

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كيانا وفايى

كيانا وفايى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه سهرابى

فاطمه سهرابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شادى مهرام فر

شادى مهرام فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ماناگل كيال

ماناگل كيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرضيه آهوپاى

مرضيه آهوپاى

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوثر عابدينى

كوثر عابدينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گلناز رنجبر

گلناز رنجبر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پارميدا احمدخانى ها

پارميدا احمدخانى ها

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نازگل طلوعى

نازگل طلوعى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسعود محبى

مسعود محبى

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه ايوبى

فائزه ايوبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
الناز خليل زاده

الناز خليل زاده

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مائده كمالى

مائده كمالى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياسمين تقوى

ياسمين تقوى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نازيلا فرجى

نازيلا فرجى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهسا صوابى

مهسا صوابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آرميتا فرج اللهى

آرميتا فرج اللهى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب بخشى

زينب بخشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا ساجدى

زهرا ساجدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سحر عسگرى

سحر عسگرى

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيلوفر تفكيكى علمدارى

نيلوفر تفكيكى علمدارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهلا وظيفه

مهلا وظيفه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهناز خواجه على بيگى

بهناز خواجه على بيگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهديه علويان صدر

مهديه علويان صدر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياسمن پورمهران

ياسمن پورمهران

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فريماه شريعت

فريماه شريعت

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرزانه سلطانى محمدى

فرزانه سلطانى محمدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا خوروش

رضا خوروش

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميرسجاد سرپناه

اميرسجاد سرپناه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رژين شكوهى

رژين شكوهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دينا ولدان طهباز

دينا ولدان طهباز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ژينا صبورجيحون آبادى

ژينا صبورجيحون آبادى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدمهدى مدرسى فر

محمدمهدى مدرسى فر

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب فرج الهى

زينب فرج الهى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تبسم انتظارى

تبسم انتظارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مينا موسى پور

مينا موسى پور

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليرضا آشورى

عليرضا آشورى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاله خسروى

هاله خسروى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهام قجرى

الهام قجرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده زهرا مير صادقى

سيده زهرا مير صادقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد زائرى

محمد زائرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريچهر پورعطار

پريچهر پورعطار

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مريم سادات ميرمحمدى

مريم سادات ميرمحمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيما قره باغى

شيما قره باغى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هليا حبيب الهى

هليا حبيب الهى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نفيسه قريب طرزه

نفيسه قريب طرزه

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نسيم خوشنان

نسيم خوشنان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا نورى

زهرا نورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزائى

فاطمه ميرزائى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گل آذين گروسى

گل آذين گروسى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نازنين امانت

نازنين امانت

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا اميد جانى

سينا اميد جانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا عبائيان

زهرا عبائيان

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حانيه استوار

حانيه استوار

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده محدثه شاهزاده فاضلى

سيده محدثه شاهزاده فاضلى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهسا طاهرى

مهسا طاهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نيما نخعى

نيما نخعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه كرمى

فاطمه كرمى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهام كاظم زاذه

الهام كاظم زاذه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الميرا اژدرى

الميرا اژدرى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيوشا نيكجوى

نيوشا نيكجوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
روژين آيتى

روژين آيتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه آزاسته نظر

فاطمه آزاسته نظر

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هانيه سادات حسينى

هانيه سادات حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهرناز فاخران

مهرناز فاخران

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على ديدارى

على ديدارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب رضايى باغ بيدى

زينب رضايى باغ بيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آيلين آخوند زاده

آيلين آخوند زاده

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نگار كازرى

نگار كازرى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه نورى

فائزه نورى

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا برزنونى

زهرا برزنونى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد عرفان برار پور

محمد عرفان برار پور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نگين رضاپور

نگين رضاپور

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرزانه غلامى

فرزانه غلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا شمسايى

زهرا شمسايى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طناز حسنى

طناز حسنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امير رضائى

امير رضائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رامبد قناعت

رامبد قناعت

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه جعفرى زاده

فاطمه جعفرى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهزاد مرادى

مهزاد مرادى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه سياهوشى

فاطمه سياهوشى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيتا زمانى علائى

بيتا زمانى علائى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرواريد علامه

مرواريد علامه

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مريم قاسم زاده

مريم قاسم زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد شمس احمدسرائى

محمد شمس احمدسرائى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرشايان رئوفيان

اميرشايان رئوفيان

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرستو نوائى

پرستو نوائى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدمهدى سيدعلى خانى

سيدمهدى سيدعلى خانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا شرقى

عليرضا شرقى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهاره نادرى

بهاره نادرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فريماه بهمنش نيا

فريماه بهمنش نيا

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صبا عارفى

صبا عارفى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راضيه صمدى فروشانى

راضيه صمدى فروشانى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه خدابنده لو

فاطمه خدابنده لو

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فريبا دوستى محمدى

فريبا دوستى محمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرانه روزبهانى

مهرانه روزبهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آناهيتا شكوفان

آناهيتا شكوفان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شقايق مهرى

شقايق مهرى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهتا عظيمى

مهتا عظيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نويد سرافراز

نويد سرافراز

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيدعلى موسوى نژاد

سيدعلى موسوى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزانه مريخ نژاداصل

فرزانه مريخ نژاداصل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نرگس تنها

نرگس تنها

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تارا زيبنده خوى

تارا زيبنده خوى

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا اميرى قمى

زهرا اميرى قمى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مليكا مهرو

مليكا مهرو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نويد حامدى

نويد حامدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيلوفر مزرعه

نيلوفر مزرعه

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه رنجير

فاطمه رنجير

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معصومه مظاهرى

معصومه مظاهرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهزاد شريعتى

بهزاد شريعتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على زنديان

على زنديان

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مينا برادران وامرزانى

مينا برادران وامرزانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدجواد يزدان پناه

محمدجواد يزدان پناه

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا وفائى مستان آباد

زهرا وفائى مستان آباد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شقايق سماعى

شقايق سماعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آناهيتا فرنو

آناهيتا فرنو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آذر خصالى

آذر خصالى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ساره محموديان

ساره محموديان

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهاره اسدى اغجه

بهاره اسدى اغجه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدمهدى الماسى نيا

محمدمهدى الماسى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمود مرافق

محمود مرافق

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيما على قارداشى

شيما على قارداشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نويد خسروآبادى

نويد خسروآبادى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی