چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عجب شير چى اسكويى مسعود ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 16
غلامى چابكى سارا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
احمد پور كندسر مهدى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي گيلان پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 13
حسينى قاسم آباد سفلى منصوره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
كشاورز مددى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 9
جعفرى انيتا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 108
احمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
احسانگر فكجور تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
داداشى لپاسر تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
قاسم نژاد ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
عليزاده تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي گيلان پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 14
قاسمى جيردهى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 3سال کانونی 49
قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 44
ولى تبار تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 47
رحيمى مطلق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
اصغرى آلمانى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 17
موقرى ميانده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
كهنموئى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 17
حسينى قاسم آباديان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشمند - لاهيجان 2سال کانونی 30