لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر لنگرود

رخشانى ياسر

رخشانى ياسر

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باقرى بشرى

باقرى بشرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
برزگر مهدى

برزگر مهدى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نظر بند ليلى هادى

نظر بند ليلى هادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عيال وارى شلمانى فائزه

عيال وارى شلمانى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعيلى پرشكوه زهره

اسماعيلى پرشكوه زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آب بند پاشاكى شفق

آب بند پاشاكى شفق

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صالح پوريوسفى بنفشه

صالح پوريوسفى بنفشه

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رخشائى لشه مهتاب

رخشائى لشه مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدى شاد عليرضا

احمدى شاد عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رجبى كجيدى جواد

رجبى كجيدى جواد

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خورسند طولازدهى مرضيه

خورسند طولازدهى مرضيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى پور مريم

كريمى پور مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بازبند آزاده

بازبند آزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي گيلان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رهبر سيده رضوان

رهبر سيده رضوان

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موقرى سجاد

موقرى سجاد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عجمى يزدى عقيل

عجمى يزدى عقيل

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عموئى لنگرودى محدثه

عموئى لنگرودى محدثه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نظرى سالكويه احسان

نظرى سالكويه احسان

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدزاده كومله محمد

محمدزاده كومله محمد

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
ثابتى فرد حسن

ثابتى فرد حسن

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آزادى دوست مجيد

آزادى دوست مجيد

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باربد سالكويه فاطمه

باربد سالكويه فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصيرى رحيمه

نصيرى رحيمه

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گلعلى پور محمدرسول

گلعلى پور محمدرسول

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تقى زاده كومله مطهره

تقى زاده كومله مطهره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطائى جليسه وحيد

عطائى جليسه وحيد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
امامى فر

امامى فر

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جداوى ساجده

جداوى ساجده

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين تباركراتى نريمان

حسين تباركراتى نريمان

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تاج بر سهيل

تاج بر سهيل

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنى سيده سارا

حسنى سيده سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامى ملاطى كامل

غلامى ملاطى كامل

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شكرى پريان

شكرى پريان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
على پور عابدى عليرضا

على پور عابدى عليرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى ملكوت زهرا

احمدى ملكوت زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورذكريا مهتاب

پورذكريا مهتاب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رمضان خواه

رمضان خواه

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرابيان ديوشلى مازيار

مهرابيان ديوشلى مازيار

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مهر پور مهدى

مهر پور مهدى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عوض خواه رضا

عوض خواه رضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فلاح خوشقدم اطاقورى

فلاح خوشقدم اطاقورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح پور سالكويه

فلاح پور سالكويه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خالقى لنگرودى

خالقى لنگرودى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
بذر افشان سيگارودى

بذر افشان سيگارودى

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شريعت ناصرى

شريعت ناصرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد نژاد كومله

محمد نژاد كومله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرويزكورنده

پرويزكورنده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدوى سالكويه

مهدوى سالكويه

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
همت پور ليلى

همت پور ليلى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عباسى خالكى

عباسى خالكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيكروان قاضى محله

نيكروان قاضى محله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوچك پور مريدانى

كوچك پور مريدانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى كومله

ابوالقاسمى كومله

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كامكار فتيده

كامكار فتيده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دل زنده

دل زنده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي گيلان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهراد

بهراد

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گلعلى پورفتيده

گلعلى پورفتيده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
همت پور ليلى

همت پور ليلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيرومندى پاپكياده

نيرومندى پاپكياده

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شعبان زاده

شعبان زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بندرچى بصير

بندرچى بصير

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پور عزيزيان رودسرى

پور عزيزيان رودسرى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رفيق خواه شلمانى

رفيق خواه شلمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حق بين

حق بين

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايزدى رودسرى

ايزدى رودسرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پور هاشم فخار لنگرودى

پور هاشم فخار لنگرودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
صيحانى پرشكوه

صيحانى پرشكوه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آقاجانيان ملاطى

آقاجانيان ملاطى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل واحدرشت

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى نوشرى

محمدى نوشرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جواهر دشتى

جواهر دشتى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چام

چام

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صدرى ليسه رودى

صدرى ليسه رودى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پوررمضانى

پوررمضانى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خورمهر

خورمهر

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ضمامى فتيده

ضمامى فتيده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آقائى خراطى

آقائى خراطى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اكبرى مشكله

اكبرى مشكله

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي گيلان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پاك مهر

پاك مهر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نزله خواه

نزله خواه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى زاده كياكلايه

حاجى زاده كياكلايه

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانش پژوه

دانش پژوه

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادپورچافى

مرادپورچافى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوشكار پيرپشته

خوشكار پيرپشته

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظرى جليسه

نظرى جليسه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحيمى سلطانمرادى

رحيمى سلطانمرادى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ايمانى پارسا

ايمانى پارسا

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خجسته سالكويه

خجسته سالكويه

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرج واجارى

فرج واجارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسنى گلسفيد

حسنى گلسفيد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفرزاده شلمانى

جعفرزاده شلمانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خشك دامن

خشك دامن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هادى زاده كورنده

هادى زاده كورنده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصوم پور امير آباد

معصوم پور امير آباد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی