كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كليبر

زربيلى نژاد ميلاد

زربيلى نژاد ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارعى كلاق ابوالفضل

زارعى كلاق ابوالفضل

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پورنور على عاطفه

پورنور على عاطفه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى على

مرادى على

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عسگرى فرشىد

عسگرى فرشىد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كريم زاده فاطمه

كريم زاده فاطمه

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يعقوبى كليبر

يعقوبى كليبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قديمى مقدم محمود عليلو

قديمى مقدم محمود عليلو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پناهى هجران دوست

پناهى هجران دوست

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منتظمى

منتظمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كليبرى

كليبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قيطرانپور

قيطرانپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارشد كلىبر

ارشد كلىبر

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

4سال کانونی / 76 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورعبدى

پورعبدى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين پور شجاع آباد

حسين پور شجاع آباد

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فروتن

فروتن

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيدارى كليبر

بيدارى كليبر

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امىن كلىبر

امىن كلىبر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پناهى كليبر

پناهى كليبر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی