هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر هشترود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صدقى سلطان آباد رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 25
نازى باباكندى يوسف تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 36
رحمتى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
اسدى دامناب راضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 26
رضانژاد سمانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
نصيرى توحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 14
محمد نژاد محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 5
عباس پور ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32
فرج زاده سراسكانرود على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6سال کانونی 107
عباس زاده حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
رجبى حسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 90
مدنى سيده طاهره زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 32
خيراله پورگنجينه كتاب بهاره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
درويشى زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 41
رضائى ملاجق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 7سال کانونی 98
آقائى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
آقايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 32
خدا پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 26
بدلى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
صفى سراسكانرود انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
آقايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
حسين زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 21
سيفى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 38
على پور انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
على كرمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
حاجوى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
گنجه ء سراسكانرود تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 22
اكبرزاده انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 10
قاسمى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12