آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر آذرشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كفيلى گاوگانى محمد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس کرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 33
رضازاده جلفائى وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
جليل پور معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 96
مطلب زاده خانميرى مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 105
محمدى كابدول سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 73
جليلى سيلاب مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 85
شيرازى خانميرى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 64
اميدى گاوگانى اميد هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 2سال کانونی 8
كردانى حميده انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
زينالى الهام انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 1سال کانونی 11
قرمز گلى مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
منافى كشكى احد تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
حسينى خانميرى سجاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 24
حاجى سلمانى ممقانى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
خدابخش بهزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
قبولى شيرامين مهدى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
حكيمى مهرانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 35
نريمانى قشلاقى حافظ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
زارع دين آباد اكرم انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 26
كاردان حلوائى فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
توتونچيان مهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
رئوف نيا عليرضا تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 37
خليل پور ممقانى معصومه انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
برزگرى فيروز سالارى حميرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
كرملى نادينلوئى رقيه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
موسوى گاوگانى سيد نادر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
وكيلى قاضيجهانى پريسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
شكورى مجارشين پروين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
ايمانى قاضيجهانى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
كاظمى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
آقاجانى صغايش بهزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
غفارزاده گاوگانى يوسف ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي پرديس شهيد مقصودي - همدان 1سال کانونی 16
وطنپور گاوگانى مهتاب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
دهقان محمودى سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال کانونی 92
خليلى تيمورلوئى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 9
پور كاظم دستجردى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 21
قهرمان نژاد مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
فقهى فهيمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
حنيفى هفت چشمه هادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
عابدين زاده مهتاب تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 1سال کانونی 17
حبيب پور هرگلان فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 41
خيرى نادينلوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
سليمان زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
محمد عليزاده جراغيلى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
عابدينى فرشى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 41
نجفى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 15
حديقه فلاحت انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس شهيد باهنر - اراك 1سال کانونی 7
خدابخش نادينلوئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
زارعى صغايش ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32
حسين پور خانميرى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
مرتضى پور ممقانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 24
صبح خيزقاضى جهانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 20
داننده ينگجه انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
شيرين زاده انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 72
طالبى بوالحسنى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
رستم زاده كوچه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
رمضان پور رشيد انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
خليل زاده گاوگانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
ترابى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
رحيمى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
پاشا انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
خليل پور ممقانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 19
كرم زاده گنبرى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 12
ظريفى قاضيجهانى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
فتاح اقدم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 34
جعفرزاده ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه- دانشگاه هنر اسلامي تبريز 9سال کانونی 121
جبارزاده ممقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
تاروردى قاضيجهانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 6
پورامانقلى قشلاقى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
تقى زاده ديزجچراغى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
حسينقلى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
على پاشائى دهخوارقانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
فرجى خاصلوئى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
شكارى تيمورلوئى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
حاجى بابازاده فردممقانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7
ملكى فيروزسالارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
محامى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 25
آزرمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 6سال کانونی 103
پوركريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 2سال کانونی 15
زارع قوزلوجه ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 8
حامدنيا ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 27
تقى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
نجمى انگرابى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 13
بهيار بقائى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 28
هاشمى گاوگانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 4سال کانونی 63
جان شكر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 18
جنگى تازه كند تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 14
عليمحمدى گاوگانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 16